Szukaj leku
FAQ

Finamlox

Finamlox

1
Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika
Finamlox, 5 mg, tabletki
Finamlox, 10 mg, tabletki
Amlodipini besilas
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Finamlox i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finamlox
3. Jak stosować lek Finamlox
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Finamlox
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Finamlox i w jakim celu się go stosuje
Lek Finamlox zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych
antagonistami wapnia.
Lek Finamlox jest wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) lub bólu
w klatce piersiowej, zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci, zwanej dławicą
piersiową typu Prinzmetala.
U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne tak, że krew ma
łatwiejszy przepływ. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, lek Finamlox ułatwia dopływ krwi
do mięśnia sercowego, zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co w rezultacie zapobiega bólowi
w klatce piersiowej. Ten lek nie przynosi natychmiastowej ulgi w bólu w klatce piersiowej
wywołanego przez chorobę niedokrwienną serca.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finamlox
Kiedy nie stosować leku Finamlox:
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amlodypinę lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na jakiegokolwiek innego antagonistę
wapnia. Objawy mogą obejmować swędzenie, zaczerwienienie skóry lub problemy
z oddychaniem.
• jeśli u pacjenta występuje nasilone niedociśnienie.
• jeśli u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (stenoza aortalna) lub
wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do
organizmu).
• jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po przebytym zawale serca.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Finamlox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
2
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występował:
• niedawno przebyty zawał serca
• niewydolność serca
• ostre zwiększenie ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy)
• choroba wątroby
• konieczność zwiększenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci i młodzież
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Finamlox u dzieci poniżej 6. roku życia.
Lek Finamlox należy stosować w nadciśnieniu u dzieci i młodzieży w wieku od 6. do17. roku życia
(patrz punkt 3).
W celu uzyskania dalszych informacji, należy zgłosić się do lekarza.
Lek Finamlox a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych
bez recepty.
Lek Finamlox może wywierać działanie na inne leki lub inne leki mogą wywierać działanie na lek
Finamlox:
• ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),
• rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV),
• ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki),
• ziele dziurawca,
• werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca),
• dantrolen (wlew stosowany w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała),
• takrolimus, syrolimus, temsyrolimus i ewerolimus (leki zmieniające działanie układu
odpornościowego),
• symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu),
• cyklosporyna (lek immunosupresyjny).
Lek Finamlox może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje
inne leki przeciwnadciśnieniowe.
Finamlox z jedzeniem i piciem
Pacjenci stosujący lek Finamlox nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów,
ponieważ mogą one spowodować zwiększenie stężenia aktywnych składników amlodypiny we krwi,
co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane zwiększenie działania leku Finamlox obniżającego
ciśnienie krwi.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w ciąży. Jeśli pacjentka podejrzewa
ciążę lub planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Finamlox powinna powiedzieć o tym lekarzowi.
Karmienie piersią
Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentka karmi lub
zamierza karmić piersią, przed zastosowaniem leku Finamlox powinna powiedzieć o tym lekarzowi.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Finamlox może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli
tabletki powodują nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy nie należy prowadzić pojazdów
i obsługiwać maszyn; należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
3
3. Jak stosować lek Finamlox
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka początkowa leku Finamlox wynosi 5 mg raz na dobę. Dawka leku Finamlox może
być zwiększona do 10 mg raz na dobę.
Ten lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Zaleca się stosowanie tego leku o tej
samej porze każdego dnia, popijając wodą. Nie należy stosować leku Finamlox z sokiem
grejpfrutowym.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci i młodzieży (6 -17 lat) zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę.
Lek Finamlox w dawce 2,5 mg nie jest obecnie dostępny, a dawki 2,5 mg nie można uzyskać
z tabletek leku Finamlox o mocy 5 mg, ponieważ tabletki te są produkowane w sposób
uniemożliwiający przełamanie na dwie połowy.
Ważne jest, aby stosować tabletki w sposób ciągły. Nie należy czekać do momentu zużycia
wszystkich tabletek przed wizytą u lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finamlox
Zastosowanie zbyt wielu tabletek może spowodować zmniejszenie lub nawet niebezpieczne
zmniejszenie ciśnienia krwi. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, omdlenia lub
osłabienie. Jeśli obniżenie ciśnienia krwi jest zbyt ostre, może wystąpić wstrząs. Skóra może stać się
chłodna i wilgotna, mogą również wystąpić omdlenia. W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku
Finamlox, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
Pominięcie zastosowania leku Finamlox
Należy zachować spokój. W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy ją pominąć.
Należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Finamlox
Lekarz poinformuje pacjenta o długości terapii lekiem. Jeśli pacjent zaprzestanie stosowania leku
zanim zaleci to lekarz, może nastąpić nawrót choroby.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych występujących po
zastosowaniu leku, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem:
• nagły świst, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub problemy z oddychaniem
• obrzęk powiek, twarzy oraz ust
• obrzęk języka oraz gardła powodujący duże problemy z oddychaniem
• ciężkie reakcje skórne obejmujące intensywną wysypkę, pokrzywkę, zaczerwienienie skóry
całego ciała, ostry świąd, pęcherze, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej
(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje
alergiczne
• zawał serca, zaburzenia rytmu serca
4
• zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców, z towarzyszącym
złym samopoczuciem
Odnotowano następujące, bardzo częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań
niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta, lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się
z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):
• obrzęk (zatrzymanie płynów)
Odnotowano następujące, częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych
jest uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):
• ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia)
• kołatanie serca (świadomość rytmu serca), zaczerwienienie
• ból brzucha, nudności
• zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcia, niestrawność
• zmęczenie, osłabienie
• zaburzenia widzenia, podwójne widzenie
• skurcze mięśni
• obrzęk kostek
Inne, odnotowane działania niepożądane zamieszczono poniżej. Jeśli nasili się którykolwiek
z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):
• zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność
• drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia
• drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu
• szum uszny
• niskie ciśnienie krwi
• kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
• kaszel
• suchość w ustach, wymioty
• utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze, zmiana
koloru skóry
• zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona
częstość oddawania moczu
• zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
• ból, złe samopoczucie
• bóle stawów lub mięśni, ból pleców
• zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):
• dezorientacja
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób):
• zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do
wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia
• nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia)
• zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie
• obrzęk dziąseł
• wzdęcia brzucha (nieżyt żołądka)
• nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych, które mogą mieć wpływ na niektóre wyniki badań
5
• zwiększenie napięcia mięśniowego
• zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
• wrażliwość na światło
• zaburzenia obejmujące sztywność, drgania i (lub) problemy z poruszaniem się
Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• drżenie, usztywniona postawa, maskowata twarz, wolne poruszanie się oraz szuranie nogami,
niepewny chód
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Finamlox
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:
„Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Finamlox
- Substancją czynną leku jest 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Substancją czynną leku jest 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Finamlox i co zawiera opakowanie
Finamlox, 5 mg: białe lub prawie białe, owalne, płaskie, niepowlekane tabletki ze ściętymi brzegami,
z wytłoczonym napisem „AMB” po jednej stronie i „5” po drugiej stronie.
Finamlox, 10 mg: białe lub prawie białe, owalne, płaskie, niepowlekane tabletki ze ściętymi brzegami,
z wytłoczonym napisem „AMB” po jednej stronie i „10” po drugiej stronie.
Finamlox, 5 mg jest dostępny w opakowaniach: 30, 50 i 100 tabletek.
Finamlox, 10 mg jest dostępny w opakowaniach: 30, 50 i 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6
Podmiot odpowiedzialny:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia
Wytwórca:
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Orion Pharma Poland Sp. z o. o.
kontakt@orionpharma.info.pl
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Polska: Finamlox / Finamlox
Wielka Brytania: Amlodipine 5 mg Tablets / Amlodipine 10 mg Tablets
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.11.2020