Szukaj leku
FAQ

Diuresin SR

Diuresin SR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
DIURESIN SR, 1,5 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 126,45 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Nadciśnienie tętnicze pierwotne, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli
Zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa indapamidu wynosi 1,5 mg, co odpowiada 1
tabletce powlekanej o przedłużonym uwalnianiu 1,5 mg.
Podawanie większych dawek niż zalecane zwiększa wydalanie sodu w moczu nie nasilając działania
przeciwnadciśnieniowego.
Produkt leczniczy zwykle przyjmuje się rano, niezależnie od posiłków.
Dzieci
Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Diuresin SR u dzieci.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
- Świeży udar niedokrwienny mózgu
- Nadwrażliwość na substancję czynną (indapamid), sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1
- Ciężka niewydolność nerek (przesączanie kłębuszkowe (GFR) <10 ml/min)
- Ciężka niewydolność wątroby przebiegająca z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej (stany
przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa)
- Hipokaliemia
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego stosowania produktów digoksyny, litu,
astemizolu, terfenadyny, erytromycyny (podawanej dożylnie) u pacjentów z zaburzeniami gospodarki
wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia) oraz u pacjentów z cukrzycą, z
uwagi na zwiększone ryzyko zmniejszenia tolerancji glukozy. U pacjentów z dną (także przebytą) lub
hiperurykemią stosowanie indapamidu może powodować nadmierne zwiększenie stężenia kwasu
moczowego w osoczu.
U pacjentów z nadczynnością przytarczyc produkt leczniczy należy odstawić, gdy wystąpi
hiperkalcemia.
W przypadku zaburzenia czynności wątroby leki moczopędne z grupy tiazydów (m.in. indapamid)
mogą przyspieszać rozwój encefalopatii wątrobowej. W przypadku wystąpienia objawów
encefalopatii wątrobowej produkt leczniczy należy natychmiast odstawić.
Indapamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (przesączanie
kłębuszkowe od 10 do 50 ml/min), gdyż zmniejszenie objętości osocza w trakcie leczenia może być
przyczyną wystąpienia lub nasilenia niewydolności nerek.
W przypadku nasilenia niewydolności nerek w trakcie leczenia, Diuresin SR należy odstawić.
Indapamid może powodować zmniejszenie stężenia potasu i sodu w osoczu.
Stężenie potasu w osoczu należy oznaczyć w pierwszym tygodniu stosowania produktu leczniczego, a
następnie kontrolować okresowo, zwłaszcza u pacjentów leczonych jednocześnie glikozydami
naparstnicy lub steroidami o działaniu ogólnoustrojowym oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby.
U tych pacjentów zalecane jest wzbogacenie diety w produkty o wysokiej zawartości potasu lub
stosowanie produktów zawierających potas (także w przypadku, gdy stężenie potasu jest prawidłowe).
Stężenie potasu
W razie wykrycia hipokaliemii należy wyrównać niedobór potasu. Hipokaliemia występująca
w powiązaniu z małym stężeniem magnezu w surowicy może powodować oporność na leczenie,
chyba że stężenie magnezu w surowicy zostanie skorygowane.
Stężenie magnezu
Wykazano, że leki moczopędne z grupy tiazydów i ich analogi, w tym indapamid, zwiększają
wydalanie magnezu z moczem, co może powodować hipomagnezemię (patrz punkty 4.5 i 4.8).
W przypadku stosowania indapamidu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
należy na początku ich stosowania podawać mniejsze dawki początkowe tych leków. Należy
zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania indapamidu i leków z grupy
inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE).
Szczególnie w pierwszym tygodniu jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE i indapamidu
zalecana jest kontrola czynności nerek (oznaczenie stężenia kreatyniny).
Należy zachować ostrożność u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE), ponieważ
indapamid może nasilać objawy lub powodować nawrót choroby.
Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci. Nie
należy stosować produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.
W trakcie stosowania produktu zalecana jest okresowa kontrola ciśnienia tętniczego.
Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy. Ten lek zawiera 0,12645 g laktozy (0,063225 g glukozy i 0,063225 g
galaktozy) w jednej tabletce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką, ostra krótkowzroczność i jaskra
wtórna zamkniętego kąta:
Sulfonamidy i leki będące pochodnymi sulfonamidów mogą powodować reakcję idiosynkratyczną
wywołującą nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką z ograniczeniem pola
widzenia, przejściową krótkowzroczność i ostrą jaskrę zamkniętego kąta.
Do objawów należą: nagłe zmniejszenie ostrości widzenia lub ból oczu, który zazwyczaj występuje w
ciągu kilku godzin do kilku tygodni od przyjęcia leku. Nieleczona ostra jaskra zamkniętego kąta może
doprowadzić do trwałej utraty wzroku. Głównym sposobem leczenia jest zaprzestanie przyjmowania
leku tak szybko jak to możliwe. W przypadku niekontrolowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
należy rozważyć niezwłoczną pomoc lekarską lub chirurgiczną. Wystąpienie w przeszłości alergii na
sulfonamidy lub penicylinę może być związane z ryzykiem wystąpienia rozwijającej się ostrej jaskry z
zamkniętego kąta.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Sole litu: leki moczopędne mogą zwiększać stężenie litu w osoczu i nasilać ryzyko wystąpienia
objawów toksycznych (osłabienie, drgawki, zwiększone pragnienie, zaburzenia orientacji).
Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. W razie konieczności jednoczesnego stosowania należy
kontrolować stężenie litu w osoczu i zmniejszyć jego dawkę.
Leki powodujące wydłużenie odcinka QT (astemizol, beprydyl, erytromycyna podawana dożylnie,
halofantryna, pentamidyna, sultopryd, terfenadyna, winkamina): indapamid zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
Sole wapnia: tiazydy i leki tiazydopodobne spowalniają wydalanie wapnia w moczu i mogą
powodować hiperkalcemię. Jednoczesne podawanie dużych dawek soli wapnia (7,5-10 g węglanu
wapnia na dobę) może powodować wystąpienie objawów zespołu mleczno-alkalicznego
(hiperkalcemia, alkaloza metaboliczna, zaburzenie czynności nerek).
Glikozydy naparstnicy: występuje zwiększone ryzyko zatrucia glikozydami naparstnicy (m.in.
nudności, wymioty, arytmia), szczególnie w przypadku występowania zmniejszonego stężenia potasu
w surowicy (patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).
Hipokaliemia i (lub) hipomagnezemia nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy. Należy
monitorować stężenie potasu i magnezu w osoczu oraz zapis EKG i ponownie rozważyć sposób
leczenia, jeżeli jest to konieczne.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne: mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu.
Amfoterycyna B podawana dożylnie, kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo: mogą nasilać
ryzyko wystąpienia hipokaliemii.
Baklofen: może nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu.
Leki moczopędne oszczędzające potas stosowane jednocześnie z indapamidem nie wykluczają
ryzyka wystąpienia hipokaliemii, a u pacjentów z niewydolnością nerek lub cukrzycą nasilają ryzyko
hiperkaliemii.
Leki przeciwarytmiczne (chinidyna, dizopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol) zwiększają ryzyko
wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes u pacjentów z
hipokaliemią.
Środki kontrastowe zawierające jod: odwodnienie, które może wystąpić w czasie stosowania leków
moczopędnych zwiększa ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza gdy zastosowano
duże dawki środka kontrastowego.
Inhibitory konwertazy angiotensyny: u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi podanie
inhibitora konwertazy angiotensyny zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia i (lub) ciężkiej
niewydolności nerek.
Metformina podawana z indapamidem zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej,
zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie zaleca się stosowania metforminy u pacjentów, u
których stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 15 mg/l (mężczyźni) lub 12 mg/l (kobiety).
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego
indapamidu i zwiększenie ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej.
Cyklosporyna: możliwość zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu. Indapamid nie wpływa na
stężenie cyklosporyny w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Nie wykonano odpowiednio licznych i kontrolowanych badań oceniających bezpieczeństwo
stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży. Produkt leczniczy można podawać kobietom w
ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Produkt leczniczy przenika do mleka
kobiecego. Kobiety przyjmujące Diuresin SR nie powinny karmić piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić objawy związane z nadmiernym obniżeniem
ciśnienia tętniczego, zwłaszcza na początku leczenia lub w trakcie leczenia skojarzonego, które mogą
zaburzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to: hipokaliemia, reakcje nadwrażliwości, głównie
dotyczące skóry, u osób skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych, oraz wysypki plamkowogrudkowe.
Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często
(1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1 000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do
<1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej – hiponatremia (u ok. 3% pacjentów), hipokaliemia
(stężenie potasu poniżej 3,4 mmol/l)(u 3 do 7% pacjentów leczonych indapamidem w dawce 2,5-5
mg). W badaniu oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo indapamidu w postaci tabletek o
przedłużonym uwalnianiu (SR) w porównaniu do tabletki konwencjonalnej (IR), hipokaliemię
obserwowano bardzo często (u 29% stosujących indapamid 2,5 mg IR oraz u 11, 18 i 14% pacjentów
stosujących indapamid SR, odpowiednio, w dawkach 1,5; 2,0 i 2,5 mg). W większości przypadków
hipokaliemia objawia się w postaci zaburzeń w zapisie EKG (wydłużenie odcinka QT, arytmia),
nadmiernego osłabienia i kurczu mięśni.
Zaburzenia żołądka i jelit: nudności; wymioty; zaparcia; biegunki; bóle brzucha; utrata apetytu.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (często - u mniej niż 5% pacjentów): rumień; pokrzywka; świąd;
zapalenie naczyń.
Zaburzenia serca: uczucie kołatania serca; hipotonia ortostatyczna; przedwczesne skurcze komorowe.
Zaburzenia układu nerwowego: bóle i zawroty głowy; zaburzenia nastroju; parestezje.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego (rzadko): trombocytopenia; leukopenia; agranulocytoza;
niedokrwistość aplastyczna; niedokrwistość hemolityczna.
Zaburzenia oka: nadmierne nagromadzenie płynu między naczyniówką a twardówką (częstość
nieznana).
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipokaliemia (patrz punkt 4.4.), częstość występowania:
często, hiponatremia (patrz punkt 4.4.), częstość występowania: niezbyt często, hipochloremia,
częstość występowania: rzadko, hipomagnezemia, częstość występowania: rzadko
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenie erekcji, częstość występowania: niezbyt często
Opis wybranych działań niepożądanych
Podczas II i III fazy badań porównujących stosowanie indapamidu w dawce 1,5 mg i 2,5 mg,
analiza stężenia potasu w osoczu wykazała wpływ indapamidu zależny od dawki:
- indapamid w dawce 1,5 mg: stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/l obserwowano u 10%
pacjentów i <3,2 mmol/l u 4% pacjentów po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12
tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/l.
- indapamid w dawce 2,5 mg: stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/l) obserwowano u 25%
pacjentów i <3,2 mmol/l u 10% pacjentów po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12
tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,41 mmol/l.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49-21-301
Faks: +48 22 49-21-309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Po przedawkowaniu indapamidu występują następujące objawy spowodowane nasileniem działania
moczopędnego: nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego; zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej; hipokaliemia; hiperurykemia, która może być przyczyną wystąpienia ostrego ataku
dny.
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek zwykle nie występuje jej nasilenie, jednak w przypadku
przedawkowania indapamidu zalecana jest kontrola czynności nerek.
U pacjentów z niewydolnością wątroby przedawkowanie produktu leczniczego zwiększa ryzyko
wystąpienia śpiączki wątrobowej spowodowanej zaburzeniami elektrolitowymi. Nie jest znana swoista
odtrutka. Postępowanie lecznicze uzależnione jest od stanu chorego. Wkrótce po przedawkowaniu
może być skuteczne sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka wykonane w celu usunięcia
niewchłoniętego produktu leczniczego z organizmu. Leczenie przedawkowania jest objawowe. Należy
kontrolować stężenie potasu w surowicy.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki moczopędne o niskim pułapie, poza tiazydami; sulfonamidy.
Kod ATC: C03BA11
Indapamid jest lekiem moczopędnym z grupy indolin. Jest nietiazydową pochodną sulfonamidową z
pierścieniem indolowym. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego nie jest do końca
wyjaśniony. Przypuszczalnie działanie przeciwnadciśnieniowe spowodowane jest bezpośrednim,
rozszerzającym działaniem indapamidu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, które powoduje
zmniejszenie oporu obwodowego. Działanie moczopędne leku ma prawdopodobnie niewielki udział w
działaniu przeciwnadciśnieniowym leku, ponieważ podawany w dawkach dobowych do 2,5 mg nie
zwiększa lub zwiększa nieznacznie objętość wydalanego moczu. Klinicznie istotne, zależne od dawki,
działanie moczopędne występuje po podaniu dawek większych niż 5 mg.
Podawany w dawce 2,5 mg nie zwiększa wydalania sodu, natomiast zwiększa niemal dwukrotnie
wydalanie chlorków. W większości przypadków zwiększenie wydalania chlorków nie ma znaczenia
klinicznego. Nieznaczny jest także wpływ indapamidu na wydzielanie do moczu i stężenie
wodorowęglanów w osoczu.
W dawkach od 2,5 mg do 40 mg na dobę zwiększa wydalanie potasu. W większości przypadków
stężenie potasu w osoczu jest prawidłowe, jednak u 6 do 14% pacjentów stężenie potasu w osoczu jest
mniejsze niż 3,4 mmol/l, a u 1% mniejsze niż 3 mmol/l. Indapamid w dawce od 1 mg do 5 mg na dobę
może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu, które zwykle nie ma znaczenia
klinicznego. Zgłaszano jednak przypadki ostrego ataku dny u pacjentów leczonych indapamidem.
Produkt leczniczy stosowany przez okres do 1 roku nie zmienia istotnie stężenia glukozy w surowicy i
wydzielania insuliny u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą. Zgłaszano pojedyncze przypadki
zwiększenia stężenia glukozy w osoczu.
Indapamid podawany zdrowym ochotnikom i pacjentom z nadciśnieniem w dawkach dobowych od
1 mg do 4 mg przez 1 do 24 miesięcy nie wpływał niekorzystnie na metabolizm lipidów; nie
obserwowano znaczących zmian stężeń cholesterolu całkowitego, lipoprotein o małej gęstości (LDL) i
trójglicerydów. Występowało natomiast zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL).
Produkt leczniczy nie wpływa istotnie na częstość akcji serca, objętość skurczową i rozkurczową
lewej komory oraz frakcję i objętość wyrzutową. Nie obserwuje się zmian w zapisie EKG.
Indapamid podawany w dawce 2,5 mg przez okres od 1 do 18 miesięcy pacjentom z przerostem lewej
komory i kardiomegalią zmniejsza przerost lewej komory i wielkość serca odpowiednio u 50-53% i
38-50%.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Produkt leczniczy wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi około 93%.
Pokarm i środki zobojętniające z grupy antacida nie wpływają na ilość wchłoniętego produktu
leczniczego.
Dystrybucja
Indapamid wiąże się z białkami osocza w 71-79%. Objętość całkowita dystrybucji wynosi 24-25 l. W
badaniach na zwierzętach wykazano, że indapamid kumuluje się także w mięśniach gładkich naczyń
krwionośnych (w połączeniu z elastyną).
Metabolizm
Indapamid metabolizowany jest w wątrobie; zidentyfikowano co najmniej 19 metabolitów
indapamidu. Brak danych dotyczących aktywnych metabolitów.
Eliminacja
5% dawki doustnej wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej, 60-70% dawki wydalane jest z
moczem w postaci metabolitów. Około 20% wydalane jest z kałem.
Eliminacja produktu leczniczego jest dwufazowa; okresy półtrwania wynoszą odpowiednio 14 h w
fazie  i 25-26 h w fazie .
Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po około 1 tygodniu stosowania.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania na zwierzętach (myszy, szczury) nie wykazały kancerogennego działania indapamidu
podawanego przez 21 do 24 miesięcy w dawce od 10 mg do 100 mg/kg mc./dobę.
Toksyczność ostra
LD50 = 577-635 mg/kg (dożylnie, myszy)
394-440 mg/kg (dożylnie, szczury)
272-358 mg/kg (dożylnie, świnki morskie)
LD50 > 3000 mg/kg (doustnie, myszy, szczury, świnki)
> 2000 mg/kg (doustnie, psy)
Badania na zwierzętach (myszy, szczury) nie wykazały niekorzystnego wpływu indapamidu
podawanego w dawkach od 0,5 do 18 mg/kg mc./dobę na rozrodczość. Podawany w dawce do 6250
razy większej niż dawka zalecana u ludzi nie działa niekorzystnie na rozwój płodu.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Hypromeloza (4000 cP)
Laktoza jednowodna
Powidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Skład otoczki:
Laktoza jednowodna
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol (6000)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
Pojemnik z tworzywa sztucznego
2 lata
Blister PVC/Alu
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/Aluminium lub pojemnik z tworzywa sztucznego w tekturowym pudełku.
30 szt. (2 blistry po 15 szt.)
30 szt. (3 blistry po 10 szt.)
30 szt. (1 pojemnik po 30 szt.)
40 szt. (4 blistry po 10 szt.)
50 szt. (5 blistrów po 10 szt.)
60 szt. (6 blistrów po 10 szt.)
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 9758
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.01.2003 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.04.2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO