Szukaj leku
FAQ

Coronal 5

Coronal 5

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
CORONAL 5, 5 mg, tabletki powlekane
CORONAL 10, 10 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Coronal 5: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras).
Coronal 10: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Coronal 5: Jasnożółte, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.
Coronal 10: Jasnoróżowe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
• Leczenie nadciśnienia tętniczego
• Leczenie choroby niedokrwiennej serca (angina pectoris)
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli pacjenci: w obu wskazaniach zalecana dawka to 5 mg bisoprololu fumaranu na dobę. W razie
potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę.
We wszystkich przypadkach dawkowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od częstości rytmu serca
i reakcji na leczenie.
Długość leczenia
Leczenie bisoprololem jest na ogół leczeniem długotrwałym.
Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia bisoprololem ze względu na możliwość przemijającego
nasilenia objawów choroby. Zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy nagle
odstawiać produktu leczniczego. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.
Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, zazwyczaj
nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
(klirens kreatyniny < 20 ml/min) oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie
należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na dobę.
Doświadczenie ze stosowaniem bisoprololu u pacjentów poddawanych dializoterapii jest ograniczone, brak
jednak dowodów na konieczność modyfikacji dawkowania.
2
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania.
Dzieci i młodzież
Ze względu na brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem bisoprololu u dzieci i młodzieży, nie
zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.
Sposób podawania
Tabletki powlekane należy przyjmować rano, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy
połykać, popijając płynem. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.
4.3. Przeciwwskazania
Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów:
• z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1;
• z ostrą niewydolnością serca lub w okresach niewyrównania niewydolności serca, które wymagają
dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim;
• we wstrząsie kardiogennym;
• z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez wszczepionego rozrusznika serca);
• z zespołem chorego węzła zatokowego;
• z blokiem zatokowo-przedsionkowym;
• z objawową bradykardią;
• z objawowym niedociśnieniem tętniczym;
• z ciężką astmą oskrzelową;
• z zaawansowaną chorobą zarostową tętnic obwodowych lub zespołem Raynauda;
• z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (patrz punkt 4.4);
• z kwasicą metaboliczną.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Poza ściśle określonymi wskazaniami nie zaleca się nagłego przerywania leczenia, zwłaszcza u pacjentów
z chorobą niedokrwienną serca, ze względu na możliwość przemijającego nasilenia objawów choroby (patrz
punkt 4.2).
Bisoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową oraz
współistniejącą niewydolnością serca.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu u pacjentów:
• z cukrzycą, z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, ponieważ produkt leczniczy może
maskować objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca lub pocenie się);
• stosujących ścisłą głodówkę;
• w trakcie leczenia odczulającego - podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych,
bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne, a
leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany skutek terapeutyczny;
• z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;
• z dławicą piersiową typu Printzmetala;
• z chorobą zarostową tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu zwłaszcza na początku
leczenia).
Pacjenci z łuszczycą, również z łuszczycą w wywiadzie, powinni stosować leki beta-adrenolityczne (np.
bisoprolol) tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
3
Podczas leczenia bisoprololem objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane.
U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy(phaeochromocytoma) bisoprolol można podawać dopiero
po zablokowaniu receptorów alfa-adrenergicznych.
U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu, beta-adrenolityki zmniejszają częstość występowania
zaburzeń rytmu serca oraz niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie indukcji znieczulenia, podczas
intubacji oraz w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się kontynuowanie podawania beta-adrenolityków
w okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi być poinformowany o podawaniu beta-adrenolityków, ze
względu na ryzyko wystąpienia interakcji z innymi produktami leczniczymi, co może prowadzić do
bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii oraz zmniejszonej zdolności kompensacyjnej układu
krążenia w przypadku utraty krwi. Jeśli przed znieczuleniem zachodzi konieczność przerwania stosowania
beta-adrenolityków, należy stopniowo zmniejszać ich dawkę, a leczenie zakończyć na 48 godzin przed
planowanym znieczuleniem.
Mimo że kardiowybiórcze beta1-adrenolityki mogą mieć mniejszy wpływ na czynność płuc niż niewybiórcze
beta-adrenolityki, podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, należy unikać ich stosowania w
pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, chyba że są do tego bezwzględne wskazania kliniczne. Jeżeli
istnieją takie wskazania, produkt Coronal należy stosować z zachowaniem ostrożności. U pacjentów z astmą
oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, należy jednocześnie podawać leki rozszerzające
oskrzela. Niekiedy, u pacjentów z astmą może dochodzić do zwiększenia oporu w drogach oddechowych,
dlatego może być konieczne zwiększenie dawki beta2-adrenomimetyków.
Substancje pomocnicze
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny
od sodu”.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Niezalecane jednoczesne stosowanie
Antagoniści wapnia typu werapamilu i w mniejszym stopniu typu diltiazemu: ujemny wpływ na kurczliwość,
przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie tętnicze krwi. Dożylne podanie werapamilu pacjentom
leczonym beta-adrenolitykami może powodować znaczne niedociśnienie tętnicze i blok przedsionkowo -
komorowy.
Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna,
rylmenidyna: jednoczesne stosowanie ośrodkowo działających leków przeciwnadciśnieniowych może
spowodować nasilenie niewydolności serca wskutek zmniejszenia ośrodkowego napięcia współczulnego
(zwolnienie czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń
krwionośnych). Nagłe ich odstawienie, szczególnie przed odstawieniem beta-adrenolityków, może
zwiększyć ryzyko nadciśnienia z „odbicia”.
Jednoczesne stosowanie, podczas którego należy zachować ostrożność
Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny, np. amlodypina, nifedypina: jednoczesne stosowanie może
zwiększać ryzyko niedociśnienia. Nie można wykluczyć dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór
u pacjentów z niewydolnością serca
Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon):
możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i nasilenia działania
inotropowego ujemnego.
Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia
przedsionkowo-komorowego.
4
Leki parasympatykomimetyczne: możliwość wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego
oraz zwiększenia ryzyka bradykardii.
Beta-adrenolityki stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w jaskrze): mogą nasilać działanie
ogólnoustrojowe bisoprololu.
Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipoglikemizującego. Blokada receptorów
beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.
Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym: osłabienie tachykardii odruchowej i zwiększenie ryzyka
niedociśnienia (dodatkowe informacje dotyczące znieczulenia ogólnego, patrz punkt 4.4)
Glikozdy naparstnicy: wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwolnienie czynności
serca.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): możliwość osłabienia działania hipotensyjnego bioprololu.
Beta-adrenomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina) – jednoczesne podawanie z bisoprololem może
osłabiać działanie obu produktów leczniczych.
Leki adrenomimetyczne pobudzające zarówno adrenoreceptory alfa-, jak i beta-adrenergiczne: jednoczesne
stosowanie z bisoprololem może ujawnić działanie zwężające naczynia krwionośne, zależne od receptorów
alfa-adrenergicznych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia chromania
przestankowego. Uważa się, że takie interakcje są bardziej prawdopodobne w przypadku niewybiórczych
beta-adrenolityków.
Stosowanie bisoprololu jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami, które mogą
obniżać ciśnienie krwi (np. z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, barbituranami czy
pochodnymi fenotiazyny) może zwiększać ryzyko niedociśnienia.
Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia
Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii.
Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania hipotensyjnego betaadrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.
Ryfampicyna: w wyniku indukcji enzymów wątrobowych, możliwe jest nieznaczne skrócenie okresu
półtrwania bisoprololu. Najczęściej nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.
Pochodne ergotaminy: zaostrzenie zaburzeń krążenia obwodowego.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Bisoprolol, ze względu na swoje działanie farmakologiczne, może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub)
płód lub noworodka. Ogólnie beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co jest związane z
opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub porodem przedwczesnym. U
płodu lub noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia lub bradykardia). Jeśli
leczenie beta-adrenolitykami jest konieczne, zaleca się stosowanie wybiórczych beta1-adrenolityków.
Nie zaleca się stosowania produktu Coronal w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
Należy wówczas monitorować przepływ maciczno-łożyskowy i wzrost płodu. W razie niekorzystnego
wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia.
5
Noworodka należy ściśle obserwować. Objawy hipoglikemii i bradykardii zazwyczaj występują w
pierwszych trzech dobach życia.
Karmienie piersią
Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się
karmienia piersią podczas stosowania tego produktu leczniczego.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą wieńcową bisoprolol nie zaburzał zdolności
prowadzenia pojazdów. Jednak, ze względu na możliwe indywidualne różnice w reakcji na lek, nie można
wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy wziąć to pod uwagę
szczególnie na początku leczenia, podczas zmiany leczenia oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.
4.8. Działania niepożądane
Poniżej przedstawiono działania niepożądane bisoprololu, podzielone na grupy zgodnie z klasyfikacją
układów i narządów MedDRA oraz według częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100
do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (<
1/10000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Częstość
występowania Działanie niepożądane
Zaburzenia psychiczne Niezbyt często Zaburzenia snu, depresja
Rzadko Koszmary senne, omamy
Zaburzenia układu nerwowego Często Zawroty głowy*, ból głowy*
Rzadko Omdlenie
Zaburzenia oka Rzadko Zmniejszone wydzielanie łez (należy wziąć pod uwagę
w przypadku pacjentów używających soczewek
kontaktowych)
Bardzo rzadko Zapalenie spojówek
Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko Zaburzenia słuchu
Zaburzenia serca Niezbyt często Zaburzenia przewodzenia przedsionkowokomorowego, nasilenie niewydolności serca,
bradykardia
Zaburzenia naczyniowe Często Uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn,
niedociśnienie
Niezbyt często Niedociśnienie ortostatyczne
Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często Skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub
chorobą obturacyjną dróg oddechowych w wywiadzie
Rzadko Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa
Zaburzenia żołądka i jelit Często Nudności, wymioty, biegunka, zaparcie
Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych
Rzadko Zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Rzadko Reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie,
wysypka)
Bardzo rzadko Łysienie, beta-adrenolityki mogą powodować lub
nasilać łuszczycę lub wywołać wysypkę
łuszczycopodobną
Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często Osłabienie mięśni, kurcze mięśni
6
Zaburzenia układu rozrodczego i
piersi
Rzadko Zaburzenia potencji
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Często Zmęczenie*
Niezbyt często Osłabienie
Badania diagnostyczne Rzadko Zwiększenie stężenia triglicerydów w osoczu,
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
(AspAT, AlAT)
* Te objawy występują zazwyczaj na początku leczenia. Najczęściej mają nasilenie łagodne i zazwyczaj
ustępują w ciągu pierwszych 2 tygodni leczenia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
4.9. Przedawkowanie
Objawy
Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie
tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Doświadczenia dotyczące
przedawkowania bisoprololu są ograniczone; zgłoszono tylko kilka przypadków przedawkowania
bisoprololu. U tych pacjentów występowała bradykardia i (lub) niedociśnienie. U wszystkich pacjentów
objawy przedawkowania ustąpiły. Istnieje duża zmienność osobnicza w zakresie wrażliwości na pojedynczą,
dużą dawkę bisoprololu, a pacjenci z niewydolnością serca wykazują prawdopodobnie bardzo dużą
wrażliwość.
Leczenie
W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie bisoprololem i wdrożyć leczenie podtrzymujące
i objawowe. Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim stopniu można usunąć za
pomocą dializy.
Na podstawie spodziewanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących innych betaadrenolityków, jeśli jest to klinicznie uzasadnione, należy rozważyć ogólne postępowanie opisane poniżej.
Bradykardia: należy podać dożylnie atropinę. Jeżeli reakcja jest niewystarczająca, można ostrożnie podać
izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może okazać
się konieczne wszczepienie stymulatora serca.
Niedociśnienie: należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Pomocne może być dożylne
zastosowanie glukagonu.
Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia): należy dokładnie monitorować stan
pacjenta oraz podać izoprenalinę we wlewie dożylnym lub wszczepić stymulator serca.
Ostre nasilenie niewydolności serca: należy podać dożylnie leki moczopędne, leki o działaniu inotropowym
dodatnim oraz leki rozszerzające naczynia krwionośne.
Skurcz oskrzeli: należy podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak beta2-adrenomimetyki i (lub) teofilinę.
7
Hipoglikemia: należy dożylnie podać glukozę.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze beta-adrenolityki
Kod ATC: C07AB07
Bisoprolol jest wysoce wybiórczym lekiem blokującym receptory beta1-adrenergiczne, pozbawionym
wewnętrznego działania agonistycznego i znaczącego działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje
jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów beta2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń oraz do receptorów
beta2 związanych z regulacją metabolizmu. Dlatego, na ogół bisoprolol nie wpływa na opór oskrzelowy i
metabolizm, które są zależne od receptorów beta2. Jego wybiórczość względem receptorów beta1-
adrenergicznych wykracza daleko poza zakres terapeutyczny.
Bisoprolol nie ma wyraźnego działania inotropowego ujemnego.
Bisoprolol osiąga najsilniejsze działanie 3-4 godziny po podaniu doustnym. Ze względu na okres półtrwania
w surowicy wynoszący 10-12 godzin, działanie utrzymuje się przez ponad 24 godziny, co umożliwia
podawanie produktu raz na dobę.
Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe bisoprololu jest na ogół osiągane po 2 tygodniach leczenia.
W przypadku doraźnego podania pacjentom z chorobą wieńcową, ale bez przewlekłej niewydolności serca,
bisoprolol zmniejsza częstość skurczów serca i objętość wyrzutową serca, a co za tym idzie pojemność
minutową i zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania początkowo podwyższony opór obwodowy
maleje. Jako mechanizm leżący u podstaw przeciwnadciśnieniowego działania beta-adrenolityków wymienia
się między innymi hamowanie aktywności reninowej osocza.
Bisoprolol hamuje odpowiedź na pobudzenie układu współczulnego poprzez blokowanie receptorów betaadrenergicznych. Wywołuje to zwolnienie czynności serca i zmniejszenie jego kurczliwości, a przez to
zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy, co jest pożądane w dławicy piersiowej w przebiegu
choroby wieńcowej.
Skuteczność kliniczna
Kontrolowane badania kliniczne z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą wieńcową
wykazały, że skuteczność 10 mg bisoprololu na dobę jest porównywalna ze skutecznością 100 mg atenololu
lub 100 mg metoprololu na dobę.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po podaniu doustnym bisoprolol wchłania się prawie całkowicie (> 90%) z przewodu pokarmowego. Ze
względu na bardzo mały efekt pierwszego przejścia (około 10%), jego całkowita biodostępność wynosi
około 90%.
Dystrybucja
Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg mc. Biosoprolol wiąże się z białkami osocza w około 30%.
Metabolizm i eliminacja
Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema jednakowo wydajnymi drogami. W 50% jest
metabolizowany w wątrobie do nieczynnych metabolitów, wydalanych z organizmu przez nerki. Pozostałe
8
50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Dlatego na ogół nie ma potrzeby dostosowywania
dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Klirens całkowity wynosi około 15 l/h. Okres półtrwania w osoczu wynosi 10-12 godzin.
Liniowość lub nieliniowość
Kinetyka bisoprololu jest liniowa i nie zależy od wieku pacjenta.
Szczególne grupy pacjentów
Na ogół nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i
nerek, ponieważ eliminacja zachodzi w takim samym stopniu przez wątrobę i nerki. Nie badano
farmakokinetyki u pacjentów ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca oraz zaburzeniami czynności
wątroby lub nerek.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne uzyskane z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania, toksyczności po podaniu pojedynczym i wielokrotnym, genotoksyczności/ mutagenności i
potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.
Wpływ na rozrodczość
W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość bisoprolol nie wpływał na płodność ani ogólny
wynik rozmnażania.
Podobnie jak inne beta-adrenolityki, bisoprolol podawany w dużych dawkach był toksyczny dla
ciężarnych zwierząt (powodował zmniejszenie przyjmowania pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz
dla zarodków i płodów (zwiększał ryzyko resorpcji płodów, zmniejszał masę urodzeniową potomstwa i
opóźniał jego fizyczny rozwój), ale nie działał teratogennie.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Coronal 5
Celuloza mikrokrystaliczna
Skrobia kukurydziana
Sodu laurylosiarczan
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Hypromeloza
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Coronal 10
Celuloza mikrokrystaliczna
Skrobia kukurydziana
Sodu laurylosiarczan
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Hypromeloza
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czerwony (E 172).
9
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii Aluminium/Aluminium lub PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 30 szt., 60 szt., 100 szt.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Coronal 5: pozwolenie nr 14323
Coronal 10: pozwolenie nr 14324
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 stycznia 2008 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14 czerwca 2013 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO