Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Co-Amlessa

Co-Amlessa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki 

Co-Amlessa, 4 mg + 5 mg + 1,25 mg, tabletki 

Co-Amlessa, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg, tabletki 

Co-Amlessa, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki 

Co-Amlessa, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg, tabletki 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki 

Każda tabletka zawiera 2 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)  i 0,625 mg indapamidu. 

Co-Amlessa, 4 mg + 5 mg + 1,25 mg, tabletki 

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)  i 1,25 mg indapamidu. 

Co-Amlessa, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg, tabletki 

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)  i 1,25 mg indapamidu. 

Co-Amlessa, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki 

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)  i 2,5 mg indapamidu. 

Co-Amlessa, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg, tabletki 

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu)  i 2,5 mg indapamidu. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka. 

Tabletki 2 mg + 5 mg + 0,625 mg: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki, z linią  podziału po jednej stronie, o długości 9 mm. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie,  w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. 

Tabletki 4 mg + 5 mg + 1,25 mg: białe do prawie białych, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki ze  ściętymi krawędziami, o średnicy 7 mm. 

Tabletki 4 mg + 10 mg + 1,25 mg: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki z linią  podziału po jednej stronie, o długości 12 mm. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki. 

Tabletki 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki: białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki ze  ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm. 

Tabletki 8 mg + 10 mg + 2,5 mg: białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, z linią 

podziału po jednej stronie, ze ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm. Tabletkę można podzielić na  dwie równe dawki. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Co-Amlessa jest wskazany w terapii zastępczej w leczeniu nadciśnienia tętniczego  pierwotnego u pacjentów, którzy już wcześniej byli leczeni peryndoprylem/indapamidem oraz amlodypiną w tych samych dawkach co w produkcie złożonym.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Produkt złożony o stałej dawce nie jest wskazany w leczeniu początkowym. 

W razie konieczności modyfikacji dawki należy indywidualnie dostosować dawkę poszczególnych  składników. 

Maksymalna zalecana dawka produktu leczniczego Co-Amlessa to 8 mg + 10 mg + 2,5 mg na dobę. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz osoby w podeszłym wieku (patrz punkty 4.4 i 5.2) U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek eliminacja peryndoprylu jest  zmniejszona. Dlatego też standardowa obserwacja medyczna będzie obejmowała monitorowanie  stężenia kreatyniny i potasu. 

Leczenie produktem leczniczym Co-Amlessa jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi  zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min). Leczenie produktem  leczniczym o mocy 8 mg + 5 mg + 2,5 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 mg jest przeciwwskazane w  przypadku ciężkich i umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej  60 ml/min). 

Produkt leczniczy Co-Amlessa można stosować u pacjentów z klirensem kreatyniny ≥ 60 ml/min. U  tych pacjentów zalecane jest indywidualne dostosowanie dawki pojedynczych składników produktu. Zmiana stężenia amlodypiny w osoczu nie zależy od stopnia zaburzeń czynności nerek. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2) 

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby leczenie jest przeciwwskazane. Nie ustalono schematu dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.  Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Co-Amlessa. 

Dzieci i młodzież 

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Co-Amlessa u dzieci i  młodzieży. Brak dostępnych danych. 

Sposób podawania 

Podanie doustne. 

Jedna tabletka na dobę w pojedynczej dawce, najlepiej przyjmowana rano, przed posiłkiem. W razie potrzeby tabletki produktu leczniczego Co-Amlessa o mocy 4 mg + 10 mg + 1,25 mg i 8 mg +  10 mg + 2,5 mg można podzielić na równe dawki. Tabletkę produktu leczniczego Co-Amlessa o mocy  4 mg + 10 mg + 1,25 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 mg można podzielić, umieszczając ją na płaskiej  powierzchni linią podziału ku górze i naciskając palcami na jej końce. 

4.3 Przeciwwskazania  

- Nadwrażliwość na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE, indapamid lub jakikolwiek 

inny sulfonamid, amlodypinę lub jakąkolwiek inną dihydropirydynę lub na którąkolwiek  substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1; 

- Obrzęk naczynioruchowy związany z wcześniejszym przyjmowaniem inhibitorów ACE; - Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy; 

- Ciężkie niedociśnienie; 

- Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny); 

- Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. stenoza aortalna dużego stopnia); - Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale mięśnia  sercowego; 

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min); leczenie produktem leczniczym o mocy 8 mg + 5 mg + 2,5 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 mg jest przeciwwskazane w  przypadku ciężkich i umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej  60 ml/min); 

- Encefalopatia wątrobowa; 

- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby; 

- Hipokaliemia; 

- Generalnie nie jest wskazane stosowanie z lekami przeciwarytmicznymi wywołującymi  zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.5); 

- Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6); 

- Laktacja (patrz punkt 4.6). 

Z powodu braku wystarczających danych terapeutycznych, produkt leczniczy Co-Amlessa nie  powinien być stosowany u: 

- pacjentów dializowanych; 

- pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Neutropenia/agranulocytoza 

Neutropenię, agranulocytozę, małopłytkowość i niedokrwistość obserwowano u pacjentów  przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz  bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować bardzo  ostrożnie u pacjentów z kolagenozami, leczonych lekami immunosupresyjnymi, przyjmujących  allopurynol lub prokainamid albo jeśli współistnieją te czynniki ryzyka, szczególnie w przypadku  istniejących wcześniej zaburzeń czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się  poważne zakażenia, w nielicznych przypadkach oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeżeli  peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe kontrolowanie liczby leukocytów, a  pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia (np. ból  gardła, gorączka). 

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy 

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, rzadko zgłaszano obrzęk  naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt  4.8). Reakcja ta może wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach peryndopryl  należy natychmiast odstawić, a pacjenta obserwować aż do całkowitego ustąpienia objawów. W  przypadkach, gdy obrzęk ogranicza się do twarzy i warg, objawy mijają zwykle bez leczenia, chociaż  leki przeciwhistaminowe są pomocne w łagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy krtani może  zakończyć się zgonem.  

Jeśli wystąpi obrzęk języka, głośni lub krtani, powodujący niedrożność dróg oddechowych, należy  niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie. Może ono obejmować podskórne podanie roztworu  epinefryny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjenta należy  ściśle kontrolować aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów. 

Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy  czarnej niż u osób innych ras.

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym, niezwiązanym z inhibitorami ACE, w wywiadzie, mogą  należeć do grupy dużego ryzyka wystąpienia obrzęku podczas przyjmowania inhibitorów ACE (patrz  punkt 4.3). 

Obrzęk naczynioruchowy jelit występował rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U tych  pacjentów występował ból brzucha (z towarzyszącymi wymiotami lub bez nich); w niektórych  przypadkach nie zaobserwowano uprzedniego obrzęku twarzy, a stężenie inhibitora C-1esterazy  pozostawało w normie. Obrzęk naczynioruchowy jelit rozpoznawano badaniem tomograficznym,  ultrasonograficznym lub w trakcie zabiegu chirurgicznego. Jego objawy ustępowały po odstawieniu  inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej bólu brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania 

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego na jad owadów  błonkoskrzydłych (pszczół, os) bardzo rzadko występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U  pacjentów ze skłonnością do reakcji alergicznych poddawanych odczulaniu, inhibitory ACE należy  stosować bardzo ostrożnie i unikać ich podawania podczas immunoterapii jadem owadów. Jednakże  można uniknąć takich reakcji przez tymczasowe odstawienie inhibitorów ACE na przynajmniej 24  godziny przed odczulaniem u pacjentów wymagających zarówno podawania inhibitorów ACE jak i  odczulania. 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL 

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas aferezy lipoprotein o  małej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje  rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec poprzez czasowe odstawienie inhibitora ACE  przed każdą aferezą. 

Pacjenci hemodializowani 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne występowały u pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon o  dużej przepuszczalności (np. AN 69®) i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE. U tych pacjentów  należy rozważyć użycie innego rodzaju błony dializacyjnej lub innego leku przeciwnadciśnieniowego. 

Leki moczopędne oszczędzające potas, sole potasu 

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania peryndoprylu i leków moczopędnych oszczędzających potas lub soli zawierających potas (patrz punkt 4.5). 

Encefalopatia wątrobowa 

Indapamid: w przypadku zaburzenia czynności wątroby, podawanie tiazydowych lub  tiazydopodobnych leków moczopędnych może powodować encefalopatię wątrobową. W takim  przypadku należy natychmiast odstawić diuretyki. 

Nadwrażliwość na światło 

Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło w związku z podawaniem diuretyków tiazydowych i  tiazydopodobnych (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi taka reakcja, zaleca się przerwanie leczenia. Jeśli  konieczne jest ponowne zastosowanie leków moczopędnych, zaleca się ochronę części ciała  narażonych na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA. 

Ciąża i laktacja 

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia  inhibitorami ACE nie jest uznana za niezbędną, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne  leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W  przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest  to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną (patrz punkty 4.3 i 4.6).  

Zaburzenia czynności nerek 

Leczenie jest przeciwwskazane w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny  < 30 ml/min). Leczenie produktem leczniczym o mocy 8 mg + 5 mg + 2,5 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 

mg jest przeciwwskazane w przypadku ciężkich i umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens  kreatyniny poniżej 60 ml/min). 

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie występowały wcześniej jawne  zmiany dotyczące nerek, a badania krwi wykazują niewydolność nerek, leczenie należy przerwać i  jeśli możliwe, rozpocząć na nowo od małej dawki lub stosując produkt monoskładnikowy. U tych pacjentów standardowa obserwacja medyczna obejmuje częstą kontrolę stężenia potasu i  kreatyniny, co dwa tygodnie, a następnie, w późniejszym okresie, po ustabilizowaniu leczenia, co dwa  miesiące. 

Niewydolność nerek obserwowano głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub  współistniejącą niewydolnością nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. 

Produkt leczniczy nie jest zalecany u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych oraz u  pacjentów z jedyną czynną nerką. 

Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne są skuteczne tylko w przypadku prawidłowej lub lekko  zaburzonej czynności nerek (stężenie kreatyniny mniejsze niż ok. 25 mg/l, tj. 220 µmol/l u dorosłych).  U osób w wieku podeszłym stężenie kreatyniny w osoczu należy zweryfikować uwzględniając wiek,  masę ciała i płeć pacjenta, zgodnie ze wzorem Cockrofta-Gaulta: 

clcr = (140 – wiek) × masa ciała / 0,814 × stężenie kreatyniny w osoczu 

gdzie: wiek w latach 

masa ciała w kg 

stężenie kreatyniny w osoczu w mikromolach/l. 

Ten wzór jest odpowiedni dla mężczyzn w podeszłym wieku, a dla kobiet powinien zostać  dostosowany poprzez pomnożenie przez 0,85. 

Hipowolemia wywołana przez utratę wody i sodu spowodowaną podawaniem diuretyków na początku  leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Może to prowadzić do zwiększenia  stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Te przejściowe zaburzenia czynności nerek nie mają żadnych  niepożądanych działań u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, jednak mogą pogłębić  wcześniejsze zaburzenia czynności nerek. 

U tych pacjentów standardowa obserwacja medyczna będzie obejmowała częstą kontrolę stężenia potasu i kreatyniny, co dwa tygodnie, a następnie, w późniejszym okresie, po ustabilizowaniu  leczenia, co dwa miesiące. 

Niedociśnienie oraz zaburzenia wodno-elektrolitowe 

Istnieje ryzyko nagłego niedociśnienia tętniczego w przypadku uprzedniego niedoboru sodu (w  szczególności u pacjentów z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym, zwężeniem tętnicy nerkowej,  zastoinową niewydolnością serca lub marskością wątroby z obrzękiem i wodobrzuszem). Dlatego też  blokowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron może powodować, szczególnie po pierwszym  podaniu lub podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu, wskazując na niewydolność nerek. Okazjonalnie może się  to objawiać bardzo gwałtownie i w różnym momencie. 

Dlatego należy prowadzić systematyczną kontrolę gospodarki wodno-elektrolitowej, której zaburzenia  mogą wystąpić w przypadku biegunki lub wymiotów. U tych pacjentów należy regularnie oznaczać  stężenie elektrolitów w osoczu. 

Znaczne niedociśnienie może wymagać podania izotonicznego roztworu soli we wlewie dożylnym. Przemijające niedociśnienie nie jest wskazaniem do przerwania terapii. Po uzyskaniu zadowalającej  objętości krwi i wartości ciśnienia tętniczego, leczenie można rozpocząć ponownie od mniejszej dawki lub stosując produkt monoskładnikowy. 

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe 

Leczenie nadciśnienia nerkowo-naczyniowego polega na rewaskularyzacji. Jednakże inhibitory  konwertazy angiotensyny mogą mieć korzystne działanie u pacjentów z nadciśnieniem nerkowo naczyniowym oczekujących na operację korekcyjną lub u pacjentów, u których taka operacja jest  niemożliwa.

Jeśli produkt leczniczy Co-Amlessa jest zalecany pacjentom z rozpoznanym lub podejrzewanym  zwężeniem tętnicy nerkowej, leczenie należy rozpocząć w szpitalu od małych dawek, a czynność  nerek i stężenie potasu monitorować, ponieważ u niektórych pacjentów wystąpiła niewydolność nerek  ustępująca po odstawieniu leku. 

Leczenie produktem leczniczym o mocy 8 mg + 5 mg + 2,5 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 mg jest  niewłaściwe u pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym zwężeniem tętnicy nerkowej, ponieważ  leczenie należy rozpocząć w warunkach szpitalnych od dawki mniejszej niż 8 mg + 5 mg + 2,5 mg lub  8 mg + 10 mg + 2,5 mg. 

Pacjenci z rozpoznaną miażdżycą 

Ryzyko niedociśnienia istnieje u wszystkich pacjentów, jednak szczególną ostrożność należy  zachować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością krążenia mózgowego, a  terapię rozpocząć od małych dawek. 

Niewydolność serca 

Pacjentów z niewydolnością serca należy leczyć z zachowaniem ostrożności. 

Nie należy przerywać leczenia beta-adrenolitykami u pacjentów z nadciśnieniem i niewydolnością  naczyń wieńcowych: inhibitor ACE należy dodać do podawanego już beta-adrenolityku. W trakcie długoterminowych, kontrolowanych placebo badań u pacjentów z ciężką niewydolnością  serca klasy III i IV wg NYHA, w grupie otrzymującej amlodypinę występowało więcej przypadków  obrzęku płuc niż w grupie otrzymującej placebo (patrz punkt 5.1). Antagonistów wapnia, w tym  amlodypinę, należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca,  ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych  oraz zgonu. 

Zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej/kardiomiopatia przerostowa Inhibitory konwertazy angiotensyny należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem drogi  odpływu z lewej komory. 

Pacjenci z cukrzycą 

U pacjentów z cukrzycą insulinozależną (spontaniczna tendencja do zwiększenia stężenia potasu),  leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską od małej dawki. 

Należy monitorować stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą, leczonych uprzednio doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, zwłaszcza podczas pierwszego miesiąca podawania inhibitora ACE. 

Kaszel 

Podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny opisywano występowanie suchego kaszlu.  Charakterystyczne jest, że kaszel jest uporczywy, ale mija po odstawieniu leku. W przypadku  wystąpienia kaszlu należy brać pod uwagę możliwość jego jatrogennej etiologii. Jeśli konieczne jest  dalsze podawanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, można rozważyć dalsze leczenie. 

Operacje/znieczulenie ogólne 

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą powodować hipotensję podczas podawania anestetyków,  zwłaszcza takich, które wykazują działanie obniżające ciśnienie tętnicze. 

Zaleca się wówczas, aby w miarę możliwości na jeden dzień przed operacją przerwać leczenie długo działającymi inhibitorami konwertazy angiotensyny, takimi jak peryndopryl. 

Zaburzenia czynności wątroby 

W rzadkich przypadkach inhibitory ACE mogą wywoływać zespół zaczynający się od żółtaczki  cholestatycznej i prowadzący do piorunującej martwicy wątroby, a czasami do zgonu. Mechanizm tej  reakcji nie został jeszcze zbadany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy natychmiast odstawić  inhibitor ACE i zastosować odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, podawanie tiazydowych lub tiazydopodobnych leków  moczopędnych może powodować encefalopatię wątrobową. W takim przypadku należy natychmiast  odstawić diuretyki. 

Okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu i wartości AUC są większe u pacjentów z  zaburzeniami czynności wątroby; nie ustalono zaleceń dotyczących do dawkowania. Stosowanie  amlodypiny należy zatem rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, zachowując ostrożność zarówno  w początkowej fazie leczenia, jak i podczas zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami  czynności wątroby należy powoli dostosowywać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę. 

Równowaga wodno-elektrolitowa 

Stężenie sodu 

Stężenie sodu należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie w trakcie terapii.  Leczenie lekami moczopędnymi może powodować zmniejszenie stężenia sodu, co może doprowadzić  do poważnych skutków. Początkowo zmniejszenie stężenia sodu może nie dawać objawów, dlatego  regularne kontrole są bardzo ważne. Badanie takie musi być wykonywane częściej u pacjentów w  wieku podeszłym i pacjentów z marskością wątroby (patrz punkty 4.8 i 4.9). 

Hiperkaliemia 

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia  potasu w surowicy. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek, pogorszenie  czynności nerek, podeszły wiek (powyżej 70 lat), cukrzyca, współistniejące zaburzenia, zwłaszcza  odwodnienie, ostra niewyrównana niewydolność serca, kwasica metaboliczna, jednoczesne  przyjmowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolaktonu, eplerenonu,  triamterenu lub amilorydu), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas albo innych  leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyny). Stosowanie  suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających lub substytutów soli zawierających  potas, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego  zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie zaburzenia rytmu  serca, czasami prowadzące do zgonu. Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych preparatów  jest konieczne, należy zachować ostrożność i monitorować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt  4.5). 

Hipokaliemia 

Niedobór potasu oraz hipokaliemia to główne działania niepożądane związane z podawaniem  diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych. Należy zapobiegać wystąpieniu zmniejszonego stężenia  potasu (< 3,4 mmol/l) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, takich jak osoby w podeszłym  wieku i (lub) niedożywione, bez względu na to czy przyjmują wiele leków czy nie, pacjenci z marskością wątroby z obrzękiem i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową lub niewydolnością serca. W takich przypadkach hipokaliemia zwiększa ryzyko toksycznego działania glikozydów  naparstnicy na serce oraz ryzyko zaburzeń rytmu serca. 

Pacjenci z wydłużonym odstępem QT stanowią również grupę zwiększonego ryzyka, niezależnie czy  przyczyna jest wrodzona, czy jatrogenna. Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia, sprzyja  wystąpieniu ciężkich zaburzeń rytmu serca, w szczególności zaburzeń typu torsade de pointes, które  mogą zakończyć się zgonem. 

We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest częstsze kontrolowanie stężenia potasu.  Pierwsze oznaczenie stężenia potasu we krwi powinno mieć miejsce podczas pierwszego tygodnia  leczenia. W przypadku stwierdzenia małego stężenia potasu, należy je wyrównać. 

Stężenie wapnia 

Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować  łagodne i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczne zwiększenie stężenia wapnia  może świadczyć o nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W takich przypadkach leczenie należy  przerwać przed badaniem czynności przytarczyc. 

Kwas moczowy

Pacjenci z hiperurykemią mogą wykazywać tendencję do napadów dny moczanowej. 

Lit 

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu (patrz punkt 4.5). 

Sportowcy 

Należy poinformować sportowców, że produkt leczniczy zawiera substancję czynną (indapamid),  która może dawać pozytywny wynik w testach antydopingowych. 

Różnice etniczne 

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy angiotensyny, peryndopryl może  wykazywać słabsze działanie hipotensyjne u pacjentów rasy czarnej. Prawdopodobnie związane jest to  z częstszym występowaniem małej aktywności reniny u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać czynność nerek oraz oznaczyć stężenie potasu we krwi. Dawkę początkową należy dostosować w zależności od uzyskiwanych wartości ciśnienia tętniczego,  w szczególności w przypadku niedoborów wodno-elektrolitowych, w celu zmniejszenia ryzyka  niedociśnienia. Dawkę należy zwiększać ostrożnie (patrz punkt 5.2). 

Dzieci i młodzież 

Nie ustalono skuteczności i tolerancji produktu leczniczego Co-Amlessa u dzieci i młodzieży. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 

Lit 

Podczas jednoczesnego podawania litu i inhibitorów ACE obserwowano odwracalne zwiększenie  stężenia litu w surowicy oraz objawy toksyczności litu. Jednoczesne stosowanie diuretyków  tiazydowych może dodatkowo zwiększać stężenie litu i nasilać ryzyko jego toksyczności podczas  stosowania inhibitorów ACE. Nie zaleca się stosowania peryndoprylu w skojarzeniu z indapamidem oraz litu, natomiast jeśli takie leczenie jest konieczne, należy uważnie monitorować stężenie litu w  surowicy krwi (patrz punkt 4.4). 

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas Mimo iż stężenie potasu w surowicy pozostaje zwykle prawidłowe, u niektórych pacjentów leczonych  peryndoprylem może wystąpić hiperkaliemia. Diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton,  triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas mogą prowadzić do  znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego też nie zaleca się skojarzonego  podawania peryndoprylu z wyżej wymienionymi lekami (patrz punkt 4.4). Jeśli jednoczesne użycie  wyżej wymienionych preparatów jest wymagane z powodu znacznej hipokaliemii, zalecane jest  zachowanie ostrożności oraz częsta kontrola stężenia potasu w surowicy i badania EKG. 

Estramustyna 

Ryzyko zwiększenia częstości działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy. Stosowanie jednoczesne wymagające specjalnych środków ostrożności: 

Baklofen 

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. Konieczne jest monitorowanie ciśnienia tętniczego i  czynności nerek oraz, w razie konieczności, dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym duże dawki kwasu acetylosalicylowego)

Jeżeli inhibitory ACE są podawane jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tj.  kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych, inhibitorami COX-2 i nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), może dojść do nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i niesteroidowych leków  przeciwzapalnych może doprowadzić do pogorszenia czynności nerek, w tym do ostrej niewydolności,  oraz do zwiększenia stężenia potasu w osoczu, w szczególności u pacjentów z istniejącymi  zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować szczególną ostrożność podczas takiego leczenia  skojarzonego, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz  rozważyć ocenę czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w późniejszym  czasie. 

Leki przeciwcukrzycowe (insulina, sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym) Zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny może nasilać działanie hipoglikemizujące u  pacjentów z cukrzycą, otrzymujących insulinę lub sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym.  Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie hipoglikemii (jest to prawdopodobnie spowodowane poprawą tolerancji glukozy, skutkującą zmniejszeniem zapotrzebowania na insulinę). 

Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes 

W związku z ryzykiem hipokaliemii indapamid należy podawać ostrożnie z produktami leczniczymi  wywołującymi zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Należą do nich, np. leki  przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid); leki przeciwarytmiczne klasy III  (amiodaron, dofetylid, ibutylid, bretylium, sotalol); niektóre neuroleptyki (chloropromazyna,  cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (amisulpryd, sulpiryd,  sultopryd, tiapryd), butyrofenony (droperydol, haloperydol), inne neuroleptyki (pimozyd); inne  substancje, takie jak beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna iv, halofantryna, mizolastyna,  moksyfloksacyna, pentamidyna, sparfloksacyna, winkamina iv, metadon, astemizol, terfenadyna. Należy  zapobiegać zmniejszeniu stężenia potasu oraz, w razie konieczności, wyrównać jego stężenie. Należy  monitorować odstęp QT. 

Leki zmniejszające stężenie potasu (amfoterycyna B podawana dożylnie, mineralokortykosteroidy i  glikokortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo, tetrakozaktyd, pobudzające perystaltykę leki  przeczyszczające) 

Zwiększone ryzyko małego stężenia potasu (działanie addytywne). Należy monitorować i ewentualne  wyrównać stężenia potasu; szczególna ostrożność zalecana w przypadku leczenia glikozydami  naparstnicy. Należy stosować środki przeczyszczające o działaniu nie pobudzającym perystaltyki jelit. 

Glikozydy naparstnicy 

Małe stężenie potasu nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy. Należy monitorować  stężenie potasu we krwi oraz regularnie wykonywać badania EKG, a w razie konieczności ponownie  rozważyć leczenie. 

Metformina 

Po zastosowaniu metforminy może wystąpić kwasica mleczanowa, wywołana zaburzeniami czynności  nerek związanymi z podawaniem leków moczopędnych, w szczególności diuretyków pętlowych. Nie  należy stosować metforminy, gdy stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 15 mg/l (135 µmol/l)  u mężczyzn i 12 mg/l (110 µmol/l) u kobiet. 

Jodowe środki kontrastujące 

W przypadku odwodnienia wywołanego diuretykami, istnieje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności  nerek, w szczególności gdy stosuje się duże dawki jodowych środków kontrastujących. Pacjenta  należy odpowiednio nawodnić przed podaniem jodowych środków kontrastujących. 

Wapń (sole) 

Ryzyko zwiększenia stężenia wapnia z powodu ograniczonego wydalania wapnia z moczem. Cyklosporyna

Ryzyko zwiększonego stężenia kreatyniny bez zmian stężenia cyklosporyny we krwi, nawet w  przypadku, gdy nie wykazano niedoboru soli i wody. 

Inhibitory CYP3A4 

Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory  proteazy, azole przeciwgrzybicze, antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna lub  klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) może powodować znaczne zwiększenie narażenia na amlodypinę. Zmiany w farmakokinetyce mogą być bardziej widoczne u pacjentów w podeszłym  wieku. Dlatego konieczna może być odpowiednia kontrola kliniczna oraz modyfikacja dawki. 

Induktory CYP3A4 

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu induktorów CYP3A4 na amlodypinę. Jednoczesne  stosowanie induktorów CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) może powodować zmniejszenie  stężenia amlodypiny w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania amlodypiny razem z  induktorami CYP3A4. 

Sok grejpfrutowy 

Nie zaleca się stosowania amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym ze względu na  możliwość zwiększenia biodostępności u niektórych pacjentów, co może nasilać obniżenie ciśnienia  tętniczego. 

Dantrolen (we wlewie) 

U zwierząt obserwowano zakończone zgonem przypadki migotania komór i zapaści krążeniowej  powiązane z hiperkaliemią po zastosowaniu werapamilu i dantrolenu podanego dożylnie. Ze względu  na ryzyko hiperkaliemii zaleca się unikania jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak  amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej. 

Symwastatyna 

Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek 10 mg amlodypiny i 80 mg symwastatyny prowadziło  do zwiększenia narażenia na symwastatynę o 77% w porównaniu do monoterapii symwastatyną. U  pacjentów przyjmujących amlodypinę należy zmniejszyć dawkę symwastatyny do 20 mg na dobę. 

Stosowanie jednoczesne wymagające środków ostrożności 

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (o działaniu podobnym do imipraminy), neuroleptyki: Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego oraz zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego  (działanie addytywne). 

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd 

Osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego (zatrzymanie soli i wody w organizmie wskutek  działania kortykosteroidów). 

Inne leki przeciwnadciśnieniowe 

Inne leki przeciwnadciśnieniowe stosowane z produktem leczniczym Co-Amlessa mogą dodatkowo  obniżać ciśnienie tętnicze. 

Allopurynol, leki cytostatyczne lub immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo lub prokainamid 

Jednoczesne podawanie tych leków z inhibitorami ACE może zwiększać ryzyko leukopenii. 

Leki znieczulające 

Inhibitory ACE mogą nasilać hipotensyjne działanie niektórych leków znieczulających. Należy rozważyć jednoczesne stosowanie poniższych leków

10 

Diuretyki 

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, zwłaszcza pacjentów z niedoborem płynów i (lub) soli,  może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu stosowania inhibitora ACE.  Ryzyko niedociśnienia można zmniejszyć poprzez zaprzestanie podawania leku moczopędnego,  zwiększenie podaży płynów lub spożycia soli przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem małych,  stopniowo zwiększanych dawek peryndoprylu. 

Sympatykomimetyki 

Sympatykomimetyki mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. 

Złoto 

U pacjentów leczonych złotem we wstrzyknięciach (aurotiojabłczan sodu) i jednocześnie  przyjmujących inhibitory ACE, w tym peryndopryl, rzadko występowały reakcje podobne do  objawów po podaniu azotanów (nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie  tętnicze). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Co-Amlessa w pierwszym trymestrze ciąży.  Stosowanie produktu leczniczego Co-Amlessa jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze  ciąży. 

Związane z peryndoprylem 

Stosowanie inhibitorów ACE nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4).  Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty  4.3 i 4.4).


Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka działania teratogennego inhibitorów ACE  stosowanych w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne; jednak nie można wykluczyć  nieznacznego zwiększenia ryzyka. Jeśli dalsze podawanie inhibitorów ACE nie jest konieczne, u  pacjentek planujących ciążę należy zmienić leczenie na inne leki przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym  profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. 

Po potwierdzeniu ciąży leczenie inhibitorami ACE należy natychmiast przerwać i, jeśli zachodzi taka  konieczność, zastosować leczenie alternatywne. 

Narażenie na inhibitor ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest znanym czynnikiem  uszkadzającym płód ludzki (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia kości  czaszki) oraz toksycznym dla noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).  

W przypadku narażenia na inhibitor ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży, zalecane jest  przeprowadzenie kontrolnego badania ultrasonograficznego czynności nerek i budowy czaszki.  Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE, należy uważnie obserwować, czy nie  występuje u nich niedociśnienie tętnicze (patrz punkty 4.3 i 4.4). 

Związane z indapamidem 

Długotrwałe narażenie na działanie diuretyków tiazydowych podczas trzeciego trymestru ciąży może  zmniejszać objętość osocza matki oraz maciczno-łożyskowy przepływ krwi, co może powodować  niedokrwienie płodowo-łożyskowe oraz zahamowanie wzrostu płodu. Ponadto opisywano rzadkie  przypadki hipoglikemii i małopłytkowości po zastosowaniu krótko przed porodem. 

Związane z amlodypiną 

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. 

Dane pochodzące z nielicznych przypadków narażenia podczas ciąży nie wskazują, żeby amlodypina  lub inni antagoniści wapnia wywierali szkodliwy wpływ na płód. Jednakże istnieje ryzyko 

11 

przedłużonego porodu. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na reprodukcję  podczas podawania dużych dawek (patrz punkt 5.3). 

Karmienie piersią 

Produkt leczniczy Co-Amlessa jest przeciwwskazany w czasie kamienia piersią. Należy więc  zdecydować o zaprzestaniu karmienia lub leczenia produktem leczniczym Co-Amlessa, uwzględniając  znaczenie terapii dla matki. 

Związane z peryndoprylem 

Brak danych dotyczących stosowania peryndoprylu w okresie karmienia piersią. 

Związane z indapamidem 

Indapamid przenika do mleka matki. Indapamid jest ściśle powiązany z diuretykami tiazydowymi,  które powodują zmniejszenie lub nawet całkowite zahamowanie laktacji. Mogą wystąpić:  nadwrażliwość na pochodne sulfonamidów, hipokaliemia oraz żółtaczka jąder podkorowych. 

Związane z amlodypiną 

Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka matki. Antagoniści wapnia z grupy  dihydropirydyny, podobni do amlodypiny, przenikają do mleka matki. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Co-Amlessa na zdolność  prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania  maszyn należy uwzględnić możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia. 

4.8 Działania niepożądane 

Peryndopryl hamuje układ renina-angiotensyna-aldosteron, a także zmniejsza utratę potasu  spowodowaną przez indapamid. 

U 2% pacjentów leczonych 2 mg peryndoprylu + 0,625 mg indapamidu zaobserwowano hipokaliemię  (stężenie potasu < 3,4 mmol/l). 

U 4% pacjentów leczonych 4 mg peryndoprylu + 1,25 mg indapamidu zaobserwowano hipokaliemię  (stęzenie potasu < 3,4 mmol/l). 

U 6% pacjentów leczonych 8 mg peryndoprylu + 2,5 mg indapamidu zaobserwowano hipokaliemię  (stężenie potasu < 3,4 mmol/l). 

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych z leczeniem amlodypiną należą:  senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy,  ból brzucha, nudności, obrzęk kostek, obrzęk oraz zmęczenie. 

- Bardzo często (≥1/10) 

- Często (≥1/100 do < 1/10) 

- Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100) 

- Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) 

- Bardzo rzadko (<1/10 000) 

- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów  i narządów 

MedDRA
Działania niepożądane
Częstość
Peryndopryl/ indapamid
Amlodypina
Zaburzenia krwi i 
Leukopenia/neutropenia (patrz punkt 4.4) 
Bardzo 
Bardzo 


12 

układu chłonnego 


rzadko 
rzadko
Agranulocytoza lub pancytopenia (patrz  punkt 4.4)
Bardzo  

rzadko

Małopłytkowość (patrz punkt 4.4) 
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko
Niedokrwistość aplastyczna 
Bardzo  

rzadko


Niedokrwistość hemolityczna 
Bardzo  

rzadko

Niedokrwistość (patrz punkt 4.4) zgłaszana w szczególnych przypadkach w czasie  stosowania inhibitorów konwertazy  angiotensyny (u pacjentów z  

przeszczepioną nerką oraz pacjentów  hemodializowanych)
Bardzo  

rzadko

Zaburzenia układu  

immunologicznego
Reakcje alergiczne: pokrzywka 
Niezbyt  

często
Bardzo  

rzadko
Zaburzenia  

metabolizmu i  

odżywiania
Hiperglikemia 
– 
Bardzo  

rzadko
Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała 
– 
Niezbyt  

często
Zaburzenia psychiczne 
Bezsenność 
– 
Niezbyt  

często
Zmiany nastroju 
Niezbyt  

często
Niezbyt  

często
Depresja 
– 
Niezbyt  

często
Zaburzenia snu 
Niezbyt  

często

Dezorientacja 
Bardzo  

rzadko
Rzadko
Zaburzenia układu  

nerwowego
Senność 
– 
Często
Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego 
Często 
Często
Ból głowy 
Często 
Często
Drżenie 
– 
Niezbyt  

często
Niedoczulica 

Parestezje
– 
Niezbyt  

często
Często 
Niezbyt  

często
Hipertonia 
– 
Bardzo  

rzadko
Neuropatia obwodowa 
– 
Bardzo  

rzadko
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego 
Często 

Zaburzenia oka 
Zaburzenia widzenia (w tym podwójne  widzenie)
Często 
Niezbyt  

często
Zaburzenia ucha i  

błędnika
Szum uszny 
Często 
Niezbyt  

często
Zaburzenia serca 
Kołatanie serca 
– 
Niezbyt  

często
Omdlenie 
– 
Niezbyt  

często
Dławica piersiowa, prawdopodobnie  wtórna do nadmiernego obniżenia ciśnienia
Bardzo  

rzadko


13

 

tętniczego u pacjentów z grupy dużego  ryzyka (patrz punkt 4.4)

 


Zawał mięśnia sercowego,  

prawdopodobnie wtórny do nadmiernego  obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów  z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko
Zaburzenia rytmu serca (w tym  

bradykardia, tachykardia komorowa i  migotanie przedsionków)
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko


Zaburzenia rytmu serca typu torsade de  pointes (potencjalnie prowadzące do  zgonu) (patrz punkty 4.4 i 4.5)
Częstość  

nieznana


Zaburzenia naczyniowe 
Nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza  twarzy
– 
Często
Niedociśnienie (oraz jego skutki) 
Często 
Niezbyt  

często
Zapalenie naczyń krwionośnych 


Bardzo  

rzadko
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki  piersiowej i śródpiersia
Duszność 
Często 
Niezbyt  

często
Zapalenie błony śluzowej nosa 
Bardzo  

rzadko
Niezbyt  

często
Kaszel 
Często 
Bardzo  

rzadko
Skurcz oskrzeli 
Niezbyt  

często

Eozynofilowe zapalenie płuc 
Bardzo  

rzadko

Zaburzenia żołądka i  jelit
Rozrost dziąseł 
– 
Bardzo  

rzadko
Ból brzucha, nudności 
Często 
Często
Ból w nadbrzuszu 
Często 

Wymioty 
Często 
Niezbyt  

często
Niestrawność 
Często 
Niezbyt  

często
Zmiana częstości wypróżnień 
– 
Niezbyt  

często
Suchość błony śluzowej jamy ustnej 
Często 
Niezbyt  

często
Zmiana smaku 
Często 

Zaburzenia smaku 
Często 

Biegunka, zaparcie 
Często 
Niezbyt  

często
Zapalenie trzustki 
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko
Zapalenie błony śluzowej żołądka 
– 
Bardzo  

rzadko
Jadłowstręt 
Często


Zaburzenia wątroby i  dróg żółciowych
Zapalenie wątroby, żółtaczka  

cholestatyczna
– 
Bardzo  

rzadko
Cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie  wątroby (patrz punkt 4.4)
Bardzo  

rzadko

W przypadku niewydolności wątroby może  wystąpić encefalopatia wątrobowa (patrz 
Częstość  

nieznana


14

 

punkty 4.3 i 4.4)

 


Zaburzenia skóry i  

tkanki podskórnej
Obrzęk naczynioruchowy 
– 
Bardzo  

rzadko
Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn,  warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)
Niezbyt  

często
Bardzo  

rzadko
Rumień wielopostaciowy 
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko
Pokrzywka 
Niezbyt  

często
Bardzo  

rzadko
Wykwity 


Niezbyt  

często
Łysienie 
– 
Niezbyt  

często
Plamica 
Niezbyt  

często
Niezbyt  

często
Przebarwienie skóry 
– 
Niezbyt  

często
Potliwość 
Niezbyt 

często
Niezbyt  

często
Świąd 
Często 
Niezbyt  

często
Wysypka 
Często 
Niezbyt  

często
Złuszczające zapalenie skóry 


Bardzo  

rzadko
Zespół Stevensa-Johnsona 
Bardzo  

rzadko
Bardzo  

rzadko
Nadwrażliwość na światło 
Częstość  

nieznana
Bardzo  

rzadko
Zmiany skórne plamisto-grudkowate 
Często 

Toksyczne martwicze oddzielanie się  naskórka
Bardzo  

rzadko

Możliwe nasilenie tocznia rumieniowatego  rozsianego ostrego
Niezbyt  

często


Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki  łącznej
Obrzęk w okolicy kostek 


Często
Ból stawów, ból mięśni 
– 
Niezbyt  

często
Kurcze mięśni 
Często 
Niezbyt  

często
Ból pleców 
– 
Niezbyt  

często
Zaburzenia nerek i  

dróg moczowych
Zaburzenia oddawania moczu, oddawanie  moczu w nocy, częste oddawanie moczu
– 
Niezbyt  

często
Zaburzenia czynności nerek 
Niezbyt  

często

Ostra niewydolność nerek 
Bardzo  

rzadko

Zaburzenia układu  

rozrodczego i piersi
Impotencja 
Niezbyt  

często
Niezbyt  

często
Ginekomastia 


Niezbyt  

często
Zaburzenia ogólne i  stany w miejscu  

podania
Obrzęk, obrzęki obwodowe 
– 
Często
Zmęczenie 
– 
Często
Ból w klatce piersiowej 
– 
Niezbyt 


15

 

 

 

często
Astenia 
Często 
Niezbyt  

często
Ból 
– 
Niezbyt  

często
Złe samopoczucie 
– 
Niezbyt  

często
Badania diagnostyczne 
Zwiększenie aktywności enzymów  wątrobowych: AlAT i AspAT (zwykle  związane z cholestazą)
– 
Bardzo  

rzadko
Zwiększenie stężenia bilirubiny w  surowicy oraz zwiększenie aktywności  enzymów wątrobowych
Rzadko 

Zmniejszenie stężenia potasu ze  

szczególnie znacznym zmniejszeniem u  osób z grupy ryzyka
Częstość  

nieznana


Zmniejszenie stężenia sodu z hipowolemią  prowadzącą do odwodnienia i  

niedociśnienia ortostatycznego
Częstość  

nieznana


Zwiększenie stężenia mocznika we krwi,  zwiększenie stężenia kreatyniny w  surowicy oraz hiperkaliemia (patrz punkt  4.4)
Częstość  

nieznana

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała 


Niezbyt  

często
Zwiększenie stężenia potasu 
Częstość  

nieznana


Zwiększenie stężenie wapnia w osoczu 
Rzadko

 


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.  Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl. 

4.9 Przedawkowanie 

Połączenie peryndopryl/indapamid 

Objawy 

Najbardziej prawdopodobnym działaniem niepożądanym w wyniku przedawkowania jest  niedociśnienie i tachykardia odruchowa, w niektórych przypadkach objawiające się nudnościami,  wymiotami, kurczami mięśni, zawrotami głowy, sennością, splątaniem myśli, oligurią, która może  rozwinąć się w anurię (z powodu hipowolemii). Mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodnej i  elektrolitowej (małe stężenie sodu, małe stężenie potasu). 

Postępowanie 

W przypadku przedawkowania należy natychmiast podjąć działania w celu usunięcia połkniętego  produktu poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócić  równowagę wodno-elektrolitową w warunkach szpitalnych. 

Jeśli rozwinie się znaczne niedociśnienie, pacjenta należy umieścić w pozycji leżącej z głową poniżej  poziomu ciała. Jeśli zachodzi taka konieczność, pacjentowi można podać izotoniczny roztwór soli we  wlewie dożylnym lub w inny sposób zwiększyć objętość krwi.

16 

Peryndoprylat, czynny metabolit peryndoprylu, może być usunięty z organizmu przez dializę.  Amlodypina w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, toteż korzyści z zastosowania  dializoterapii są mało prawdopodobne. 

Amlodypina 

Doświadczenia z celowym przedawkowaniem amlodypiny u ludzi są ograniczone. 

Objawy 

Dostępne dane sugerują, że znaczne przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie  naczyń obwodowych oraz tachykardię odruchową. Zgłaszano występowanie znacznego oraz  prawdopodobnie długotrwałego niedociśnienia układowego, w tym wstrząsu zakończonego zgonem. 

Postępowanie 

Istotne klinicznie niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego  wsparcia układu krążenia, w tym częstej kontroli czynności serca i układu oddechowego, uniesienia  kończyn oraz kontrolowania objętości płynów w krwiobiegu i ilości wydalanego moczu. Środek zwężający naczynia krwionośne może być pomocny w przywróceniu napięcia ścian naczyń  krwionośnych i ciśnienia tętniczego, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do jego użycia.  Dożylne podanie glukonianu wapnia może pomóc odwrócić efekt blokady kanałów wapniowych. Płukanie żołądka może okazać się skuteczne w niektórych przypadkach. U zdrowych ochotników  zastosowanie węgla do 2 godzin od podania 10 mg amlodypiny powodowało zmniejszenie szybkości  wchłaniania amlodypiny. 

Amlodypina w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, toteż korzyści z zastosowania  dializoterapii są mało prawdopodobne. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory ACE, inne leki złożone; kod ATC: C09BX01 

Produkt leczniczy Co-Amlessa jest skojarzeniem peryndoprylu z tert-butyloaminą (inhibitora  konwertazy angiotensyny), indapamidu, diuretyku chlorosulfamoilowego i amlodypiny,  antagonisty wapnia. Jego właściwości farmakologiczne łączą w sobie właściwości jego składników  podawanych oddzielnie oraz właściwości pochodzące z synergii połączonych substancji czynnych. 

Mechanizm działania i dzaiłanie farmakodynamiczne 

Peryndopryl 

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu, który konwertuje angiotensynę I do angiotensyny II - substancji  o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne; dodatkowo, enzym ten stymuluje wydzielanie  aldosteronu przez korę nadnerczy oraz stymuluje rozpad bradykininy, substancji o właściwościach  rozszerzających naczynia krwionośne, do nieaktywnych heptapeptydów. 

Prowadzi to do: 

- ograniczenia wydzielania aldosteronu; 

- podniesienia aktywności reniny w osoczu z powodu zmniejszenia odpowiedzi negatywnej ze  strony aldosteronu; 

- obniżenia całkowitego oporu naczyń obwodowych ze wzmożoną aktywnością łożyska  naczyniowego mięśni i nerek, bez towarzyszącego zatrzymania soli i wody w organizmie lub  odruchowego przyspieszenia akcji serca, w przypadku leczenia długoterminowego. 

Działanie przeciwnadciśnieniowe peryndoprylu występuje również u pacjentów, u których stężenia  reniny są obniżone lub pozostają w normie.

17 

Peryndopryl działa poprzez aktywny metabolit, peryndoprylat. Pozostałe metabolity są nieaktywne. 

Peryndopryl redukuje pracę serca: 

- poprzez swoje działanie rozszerzające naczynia krwionośne, prawdopodobnie spowodowane  zmianami metabolizmu prostaglandyn: obniżenie obciążenia wstępnego serca; - poprzez obniżenie całkowitego oporu naczyń obwodowych: obniżenie obciążenia następczego  serca. 

Badania prowadzone na pacjentach z niewydolnością serca wykazały: 

- obniżenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory; 

- obniżenie całkowitego oporu naczyń obwodowych; 

- wzrost pojemności minutowej serca i poprawę wskaźnika sercowego; 

- zwiększenie miejscowego przepływu krwi w mięśniach. 

Wyniki prób wysiłkowych również pokazują poprawę. 

Indapamid 

Indapamid jest pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, farmakologicznie pokrewną  diuretykom tiazydowym. Indapamid hamuje reabsorbcję sodu w dystalnych kanalikach nerkowych.  Zwiększa to wydalanie sodu i chlorków w moczu, a w mniejszym stopniu wydalanie potasu i  magnezu, zwiększając przez to produkcję moczu, co daje efekt przeciwnadciśnieniowy. 

Amlodypina 

Amlodypina jest antagonistą wapnia, hamującym napływ jonów wapnia do mięśni gładkich serca i  naczyń. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego opiera się na bezpośrednim efekcie  rozluźnienia mięśni gładkich naczyń. Precyzyjny mechanizm łagodzenia dusznicy bolesnej przez  amlodypinę nie jest w pełni poznany, ale warunkują go następujące dwa efekty: 

1. Amlodypina rozszerza tętniczki obwodowe, zmniejszając całkowity opór obwodowy (obciążenie  następcze), który musi być pokonywany przez serce. Odciążenie serca zmniejsza zużycie energii przez  mięsień sercowy oraz zapotrzebowanie na tlen. 

2. Mechanizm działania amlodypiny prawdopodobnie obejmuje rozszerzenie głównych tętnic  wieńcowych oraz tętniczek wieńcowych. Rozszerzenie naczyń zwiększa dostawę tlenu do mięśnia  sercowego u pacjentów z napadem dławicy Prinzmetala. 

U pacjentów z nadciśnieniem dawkowanie raz na dobę zapewnia klinicznie istotne obniżenie ciśnienia  krwi (w pozycji leżącej oraz stojącej) w okresie 24 godzin. 

U pacjentów z dusznicą bolesną podawanie amlodypiny raz na dobę zwiększa całkowity czas wysiłku,  czas do wystąpienia dusznicy bolesnej oraz czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm. Amlodypina  zmniejsza częstość napadów dusznicy bolesnej oraz zużycie nitrogliceryny. 

Nie stwierdzono, aby amlodypina powodowała jakiekolwiek niekorzystne efekty metaboliczne ani  zmieniała profil lipidowy osocza. Amlodypinę można stosować u chorych z astmą oskrzelową,  cukrzycą i dną moczanową. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Peryndopryl 

Peryndopryl jest lekiem skutecznym w różnych stanach nasilenia nadciśnienia: od postaci łagodnej  przez umiarkowaną do ciężkiej. Obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego obserwuje się u  pacjentów zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej. 

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje 4 do 6 godzin od podania pojedynczej dawki  i utrzymuje się przez 24 godziny. 

W wysokim stopniu występuje blokowanie resztkowe konwertazy angiotensyny po 24 godzinach i  wynosi ono ok. 80%. 

U pacjentów prawidłowo reagujących na leczenie, normalizacja stanu zajmuje ok. 1 miesiąca i  utrzymuje się, bez rozwinięcia tolerancji na lek.

18 

Przerwanie leczenia nie wywołuje nasilenia objawów choroby. 

Peryndopryl rozszerza naczynia krwionośne i przywraca elastyczność wielkich pni tętniczych,  koryguje zmiany histomorfometryczne w tętnicach oporowych i redukuje przerost lewej komory. W razie konieczności dodanie diuretyku tiazydowego powoduje synergizm addycyjny. Połączenie inhibitorów konwertazy angiotensyny z diuretykami tiazydowymi zmniejsza ryzyko  hipokaliemii związane ze stosowaniem samych leków moczopędnych. 

Indapamid 

Indapamid w monoterapii ma działanie przeciwnadciśnieniowe, które utrzymuje się przez 24 godziny.  Taki efekt występuje przy dawkach, przy których działanie diuretyku jest minimalne. Jego działanie przeciwnadciśnieniowe jest proporcjonalne do zwiększenia podatności tętnicy i  zmniejszenia całkowitego i tętniczkowego oporu naczyń obwodowych. 

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory. 

Gdy przekroczona zostaje dawka diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych, działanie  przeciwnadciśnieniowe osiąga stabilizację, jednak nasilają się działania niepożądane. Jeśli leczenie  jest nieskuteczne, dawka nie powinna być zwiększana. 

Ponadto wykazano, że indapamid podawany w terapii krótko-, średnio- i długoterminowej: - nie ma wpływu na metabolizm lipidów: trójglicerydów, cholesterolu LDL i HDL; - nie ma wpływu na metabolizm węglowodanów, nawet u diabetyków z nadciśnieniem. 

Amlodypina 

Przeprowadzono badanie dotyczące leczenia hipotensyjnego i obniżającego stężenie lipidów w celu  zapobiegania występowaniu zawałów serca (ang. Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to  Prevent Heart Attack – ALLHAT), aby porównać nowe metody leczenia (amlodypinę lub inhibitor  ACE jako leczenie pierwszego rzutu) z leczeniem tiazydowym lekiem moczopędnym w przypadku  łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Nie zaobserwowano istotnych różnic w  rezultatach sercowo-naczyniowych pomiędzy terapią amlodypiną i diuretykiem tiazydowym. 

Peryndopryl/indapamid 

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niezależnie od wieku, peryndopryl/indapamid wywołują,  zależny od dawki, efekt obniżenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, zarówno gdy pacjent  znajduje się pozycji leżącej, jak i stojącej. Taki efekt utrzymuje się przez 24 godziny. Normalizacja  ciśnienia krwi osiągana jest w okresie krótszym niż jeden miesiąc i utrzymuje się, bez rozwinięcia  tolerancji na lek; przerwanie leczenia nie wywołuje efektu odbicia. Podczas badań klinicznych  jednoczesne stosowanie peryndoprylu z indapamidem dawało synergiczne działanie  przeciwnadciśnieniowe w porównaniu do każdego z tych leków podawanych osobno. PICXEL, randomizowane badanie wieloośrodkowe prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z  grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie miało na celu ocenę działania kombinacji peryndoprylu  i indapamidu (przy użyciu echokardiografii) na przerost lewej komory serca, w porównaniu do  enalaprylu stosowanego w monoterapii. 

W badaniu PICXEL pacjenci z przerostem lewej komory sercowej (zdefiniowanym jako wskaźnik  masy lewej komory sercowej (LVMI) > 120 g/m2u mężczyzn i > 100 g/m2u kobiet) byli wyznaczani  losowo do grupy, której podawano sól tert-butyloaminową peryndoprylu 2 mg/indapamid 0,625 mg  lub tej, która przyjmowała enalapryl 10 mg jeden raz dziennie przez rok. Dawka dostosowywana była  w zależności od zmian ciśnienia krwi, osiągając 8 mg soli tert-butyloaminowej peryndoprylu i 2,5 mg  indapamidu lub 40 mg enalaprylu raz dziennie. Tylko 34% pacjentów nie przekroczyło dawki soli tert butyloaminowej peryndoprylu 2 mg/indapamidu 0,625 mg (przy 20% pacjentów nieprzekraczających dawki 10 mg enalaprylu). 

Pod koniec badania wskaźnik LVMI znacznie się obniżył w grupie pacjentów leczonych kombinacją  peryndopryl/indapamid (-10,1 g/m²) w stosunku do pacjentów z grupy enalaprylu (-1,1 g/m²) w całej  randomizowanej populacji pacjentów. Różnica pomiędzy grupami w zmianie wskaźnika LVMI  wynosiła -8,3 (95% CI [-11,5; -5,0], p < 0,0001). 

Lepsze oddziaływanie na wskaźnik LVMI osiągnięto przy większych dawkach  peryndoprylu/indapamidu. 

W przypadku ciśnienia krwi oszacowane uśrednione różnice pomiędzy grupami randomizowanych  pacjentów wynosiły odpowiednio -5,8 mmHg (95% CI [-7,9; -3,7], p < 0,0001) dla skurczowego 

19 

ciśnienia krwi i -2,3 mmHg (95% CI [-3,6; -0,9], p = 0,0004) dla rozkurczowego ciśnienia krwi  (lepsze wyniki osiągnięte w grupie peryndopryl/indapamid). 

Dzieci i młodzież 

Amlodypina 

Badanie z udziałem 268 dzieci w wieku 6-17 lat, w większości z nadciśnieniem wtórnym,  porównujące dawkę amlodypiny 2,5 mg oraz 5,0 mg z placebo wykazało, że obydwie dawki leku  zmniejszały skurczowe ciśnienie krwi znacznie bardziej niż placebo. Różnica między obiema  dawkami nie była statystycznie istotna. 

Długoterminowy wpływ amlodypiny na wzrost, dojrzewanie i ogólny rozwój nie był badany.  Długoterminowy wpływ stosowania amlodypiny w dzieciństwie na zmniejszenie zachorowalności i  umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych w dorosłym życiu również nie był badany. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Peryndopryl 

Wchłanianie, metabolizm 

Po doustnym podaniu peryndopryl jest wchłaniany bardzo szybko i osiąga stężenie maksymalne w  ciągu godziny. Średni okres półtrwania peryndoprylu w surowicy wynosi 1 godzinę. Peryndopryl jest prolekiem. 27% podanego peryndoprylu dostaje się do krwioobiegu w postaci  aktywnego metabolitu peryndoprylatu. Oprócz aktywnego peryndoprylatu, peryndopryl tworzy 5  metabolitów, które są nieaktywne. Maksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu jest osiągane w  ciągu 3 do 4 godzin. 

Przyjmowanie posiłków hamuje konwersję do peryndoprylatu, a co za tym idzie, jego biodostępność.  Dlatego też peryndopryl powinno się przyjmować doustnie w pojedynczej dawce dobowej, rano przed  posiłkiem. 

Wykazano liniową zależność pomiędzy dawką peryndoprylu a jego stężeniem w osoczu. 

Dystrybucja 

Objętość dystrybucji dla niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 l/kg. Wiązanie  peryndoprylatu z białkami osocza wynosi 20%, głównie z konwertazą angiotensyny i nie zależy od  stężenia. 

Eliminacja 

Peryndoprylat jest usuwany z moczem, okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi ok. 17 godzin, a  stan stacjonarny uzyskiwany jest w ciągu 4 dni. 

U osób starszych oraz pacjentów z niewydolnością serca lub nerek, eliminacja peryndoprylu jest  obniżona. Zalecane jest dostosowanie dawki w przypadku niewydolności nerek, w zależności od  stopnia upośledzenia czynności (klirensu kreatyniny). 

Klirens dializacyjny peryndoprylatu wynosi 70 ml/min. 

Indapamid 

Wchłanianie, dystrybucja 

Indapamid jest szybko i całkowicie wchłaniany z układu pokarmowego. 

Stężenie maksymalne w osoczu jest osiągane u ludzi w ciągu ok. 1 godziny po podaniu doustnym  produktu leczniczego. Wiązanie z białkami osocza wynosi 79%. 

Metabolizm/eliminacja 

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 14 do 24 godzin (średnio 18 godzin). Wielokrotne  podanie nie powoduje akumulacji. Wydalanie odbywa się głownie z moczem (70% dawki) i kałem  (22%) w postaci nieaktywnych metabolitów.

20 

Amlodypina 

Wchłanianie, dystrybucja 

Po podaniu doustnym w dawkach terapeutycznych amlodypina jest dobrze wchłaniana, osiągając  maksymalne stężenie we krwi 6-12 godzin od podania dawki. Bezwzględna biodostępność jest  szacowana na 64 do 80%. Objętość dystrybucji wynosi około 21 l/kg. Biodostępność nie ulega  zmianie pod wpływem jedzenia. Badania in vitro wykazały, że około 97,5% znajdującej się w  krwiobiegu amlodypiny ulega związaniu z białkami osocza. 

Metabolizm/eliminacja 

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 35-50 godzin dla dawkowania raz na  dobę. 

Amlodypina jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około  60% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem, 10% w postaci niezmienionej. 

Osoby w podeszłym wieku 

Czas do uzyskania maksymalnego stężenia amlodypiny w osoczu jest podobny u osób w wieku  podzeszłym i młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku klirens amlodypiny ma tendencję do  zmniejszania się, z towarzyszącym zwiększeniem AUC oraz okresu półtrwania w fazie eliminacji.  Zalecany schemat dawkowania u osób w podeszłym wieku jest taki sam, jednak zwiększanie dawki  powinno być prowadzone z zachowaniem ostrożności. 

Zaburzenia czynności nerek 

Farmakokinetyka indapamidu nie różni się u pacjentów z niewydolnością nerek. 

Zaburzenia czynności wątroby 

Kinetyka peryndoprylu ulega modyfikacji u pacjentów z marskością wątroby: klirens wątrobowy  cząsteczki macierzystej jest zmniejszony o połowę. Jednakże ilość utworzonego peryndoprylatu nie  jest obniżona, dlatego nie wymaga to modyfikacji dawki (patrz punkty 4.2 i 4.4). Podobnie jak w przypadku antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny ulega wydłużeniu u  pacjentów z niewydolnością wątroby. 

Dzieci i młodzież 

Przeprowadzono badanie farmakokinetyczne w populacji 74 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 17 lat  z nadciśnieniem tętniczym (34 pacjentów w wieku 6-12 lat i 28 pacjentów w wieku 13-17 lat)  otrzymujących dawki amlodypiny od 1,25 do 20 mg raz lub dwa razy na dobę. U dzieci w wieku 6-12  lat i młodzieży w wieku 13-17 lat typowy klirens po podaniu doustnym (CL/F) wynosił odpowiednio  u osób płci męskiej 22,5 i 27,4 l/godz. oraz u osób płci żeńskiej 16,4 i 21,3 l/godz. Zaobserwowano  dużą zmienność w ekspozycji między osobnikami. Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 6 lat są  ograniczone. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Peryndopryl 

Podczas badań przewlekłej toksyczności po podaniu doustnym (u szczurów i małp) organem  docelowym była nerka, która wykazywała cechy odwracalnego uszkodzenia. 

Nie stwierdzono potencjału mutagennego podczas badań in vitro oraz in vivo. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję (szczury, myszy, króliki i małpy) nie  wykazały potencjału embriotoksycznego lub teratogennego. Jednakże inhibitory konwertazy  angiotensyny, jako klasa, indukują działania niepożądane w późnym okresie rozwoju płodowego,  powodując zgon płodu i powstawanie wad wrodzonych u gryzoni i królików: obserwowano zmiany w  nerkach oraz wzrost umieralności około- i pourodzeniowej. 

Podczas badań długoterminowych nie zaobserwowano potencjału rakotwórczego u szczurów i myszy. Indapamid

21 

Najwyższa dawka podawana doustnie różnym gatunkom zwierząt (40 do 8000 razy wyższa od dawki  terapeutycznej) powodowała nasilenie diuretycznych właściwości indapamidu. Główne objawy  zatrucia w badaniach dotyczących ostrej toksyczności indapamidu podawanego dożylnie lub  dootrzewnowo były związane z jego działaniem farmakologicznym, tj. spowolnieniem oddechu i  rozszerzeniem naczyń obwodowych. 

Badania indapamidu dotyczące właściwości mutagennych i rakotwórczych dały wynik negatywny. 

Amlodypina 

Badania dotyczące reprodukcji wykazały, że antagoniści wapnia indukują działanie embriotoksyczne  i/lub teratogenne u kilku gatunków, głównie deformacje dystalnych części szkieletu. Nie stwierdzono wpływu amlodypiny podawanej w dawkach do 10 mg/kg/dobę (w przeliczeniu na  mg/m2powierzchni ciała, ośmiokrotnie* większej od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi  wynoszącej 10 mg) na płodność u szczurów (u samców przez 64 dni i samic przez 14 dni przed  parowaniem). W innym badaniu z udziałem szczurów, w którym samcom szczurów podawano  amlodypinę w postaci bezylanu w dawce porównywalnej do dawki stosowanej u ludzi w przeliczeniu  na mg/kg przez 30 dni, stwierdzono zarówno zmniejszenie stężenia hormonu folikulotropowego i  testosteronu w osoczu, jak również zmniejszenie gęstości nasienia oraz liczby dojrzałych spermatyd i  komórek Sertoliego. 

U szczurów i myszy otrzymujących amlodypinę w karmie przez dwa lata, w ilości dobranej tak, aby  zapewnić dawkę dobową 0,5, 1,25 i 2,5 mg/kg/dobę, nie stwierdzono cech działania rakotwórczego.  Największa dawka (która w przypadku myszy była zbliżona, a u szczurów dwukrotnie* większa od  

maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi, wynoszącej 10 mg, w przeliczeniu na mg/m2powierzchni  ciała) była zbliżona do maksymalnej tolerowanej dawki dla myszy, ale nie dla szczurów. W badaniach mutagenności nie stwierdzono działań związanych z podawanym lekiem na poziomie  genów ani chromosomów. 

*W oparciu o masę ciała pacjenta wynoszącą 50 kg. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Celuloza mikrokrystaliczna, typ 200  

Celuloza mikrokrystaliczna, typ 112 

Skrobia żelowana, kukurydziana (typ 1500) 

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) 

Wapnia chlorek sześciowodny 

Sodu wodorowęglan  

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Magnezu stearynian  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

22 

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku. 

Opakowania: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 i 90 tabletek. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

KRKA, d.d., Novo mesto, Ńmarjeńka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki 

Pozwolenie nr 21639 

Co-Amlessa, 4 mg + 5 mg + 1,25 mg, tabletki 

Pozwolenie nr 21640 

Co-Amlessa, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg, tabletki 

Pozwolenie nr 21641 

Co-Amlessa, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki 

Pozwolenie nr 21642 

Co-Amlessa, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg, tabletki 

Pozwolenie nr 21643 

Pozwolenia wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: 

Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2013-12-24 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

2013-12-24 

Produkt Co-Amlessa nie podlega refundacji. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE: 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Równoległa 5 

02-235 Warszawa 

tel.: 022 573 75 00 

faks: 022 573 75 64 

e-mail: info.pl@krka.biz 

www.krkapolska.pl 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060,  NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.

23 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Co-Amlessa
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu