Szukaj leku
FAQ

Betaloc

Betaloc

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Betaloc ZOK 25, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Betaloc ZOK 50, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Betaloc ZOK 100, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 23,75 mg, 47,5 mg lub 95 mg metoprololu
bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 25 mg, 50 mg lub 100 mg metoprololu winianu
(Metoprololi tartras).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.
Betaloc ZOK 25 (zawiera 23,75 mg metoprololu bursztynianu) – białe, owalne tabletki, o wymiarach
5,5 mm x 10,5 mm, z nacięciem po obu stronach, oznakowane po jednej stronie „A/β”.
Tabletka może być dzielona na równe dawki.
Betaloc ZOK 50 (zawiera 47,5 mg metoprololu bursztynianu) – białe, okrągłe tabletki, o średnicy
9 mm, z nacięciem po jednej stronie, oznakowane po drugiej stronie „A/mO”.
Linia nacięcia ma ułatwiać przełamanie tabletki wyłącznie w celu łatwiejszego jej połknięcia, a nie
w celu dzielenia tabletki na równe dawki.
Betaloc ZOK 100 (zawiera 95 mg metoprololu bursztynianu) – białe, okrągłe tabletki, o średnicy
10 mm, z nacięciem po jednej stronie, oznakowane po drugiej stronie „A/mS”.
Linia nacięcia ma ułatwiać przełamanie tabletki wyłącznie w celu łatwiejszego jej połknięcia, a nie
w celu dzielenia tabletki na równe dawki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Nadciśnienie tętnicze: w celu obniżenia ciśnienia tętniczego i zmniejszenia śmiertelności z
przyczyn sercowo-naczyniowych i wieńcowych (w tym ryzyka nagłego zgonu) oraz
chorobowości.
• Dławica piersiowa.
• Leczenie objawowej, łagodnej do ciężkiej przewlekłej niewydolności serca, jako
uzupełnienie standardowego leczenia niewydolności serca: w celu zwiększenia przeżycia,
zmniejszenia liczby hospitalizacji, poprawienia czynności lewej komory, poprawienia klasy
wg klasyfikacji NYHA oraz w celu polepszenia jakości życia.
• Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia
sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.
• Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe
pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków, w celu zwolnienia czynności komór.
• Czynnościowe zaburzenia serca z kołataniem serca.
• Profilaktyka migreny.
2
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat
• Nadciśnienie tętnicze
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Betaloc ZOK jest przeznaczony do stosowania raz na dobę i może być przyjmowany podczas posiłku
lub niezależnie od posiłku. Tabletkę produktu Betaloc ZOK należy połknąć popijając płynem.
Tabletek ani ich połówek nie należy żuć ani kruszyć.
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka produktu Betaloc ZOK u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym łagodnym do
umiarkowanego wynosi 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy nie reagują na dawkę 50 mg, dawkę
można zwiększyć do 100-200 mg raz na dobę i (lub) podawać lek w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi.
Dławica piersiowa
Zalecana dawka produktu Betaloc ZOK wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę. W razie
konieczności produkt Betaloc ZOK można stosować jednocześnie z innymi lekami
przeciwdławicowymi.
Przewlekła niewydolność serca
Dawkę produktu Betaloc ZOK należy określić indywidualnie u pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca, ustabilizowaną podczas standardowego leczenia niewydolności serca. Zalecana
dawka początkowa podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia to 1 tabletka o mocy 25 mg raz na
dobę. Zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością serca klasy III-IV wg NYHA rozpoczynali leczenie
od przyjmowania połowy tabletki o mocy 25 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu. Następnie należy
podwajać dawkę co dwa tygodnie, aż do osiągnięcia maksymalnej dawki docelowej produktu
Betaloc ZOK, wynoszącej 200 mg raz na dobę (lub maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta).
Podczas leczenia długoterminowego należy stosować dawkę 200 mg produktu Betaloc ZOK raz na
dobę (lub maksymalną dawkę tolerowaną przez pacjenta).
Podczas stosowania każdej dawki należy ocenić tolerancję leku przez pacjenta. W razie wystąpienia
niedociśnienia może być konieczne zmniejszenie dawki jednocześnie stosowanych leków. Początkowe
niedociśnienie nie musi oznaczać, że dana dawka leku nie może być tolerowana w leczeniu
przewlekłym, natomiast należy podawać mniejszą dawkę produktu Betaloc ZOK do czasu
ustabilizowania stanu pacjenta.
Zaburzenia rytmu serca
Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg produktu Betaloc ZOK raz na dobę.
Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego
u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału
Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 200 mg raz na dobę.
Czynnościowe zaburzenia serca z kołataniem serca
Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do
200 mg.
Profilaktyka migreny
Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
3
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Zazwyczaj nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z marskością wątroby, ponieważ
metoprolol wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (5-10%). Jeżeli występują objawy ciężkiej
niewydolności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć
zmniejszenie dawki.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci i młodzież
Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku 6 lat i powyżej, z nadciśnieniem tętniczym, wynosi
0,5 mg/kg mc. produktu Betaloc ZOK (0,48 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu), podawana raz na
dobę.
Ostateczna dawka podawana w miligramach powinna być jak najbardziej zbliżona do dawki
przeliczonej na podstawie mg/kg mc.
W przypadku braku reakcji klinicznej na dawkę 0,5 mg/kg mc., dawkę można zwiększyć do dawki
wynoszącej 1,0 mg/kg mc. (0,95 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu), nie większej niż 50 mg
(47,5 mg metoprololu bursztynianu).
W przypadku braku reakcji klinicznej na dawkę 1,0 mg/kg mc. dawkę można zwiększyć do
maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2,0 mg/kg mc. (1,90 mg/kg mc. metoprololu bursztynianu).
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek większych niż 200 mg (190 mg
metoprololu bursztynianu) raz na dobę u dzieci i młodzieży.
Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku
poniżej 6 lat. Dlatego produktu Betaloc ZOK nie należy stosować w tej grupie wiekowej.
4.3 Przeciwwskazania
• Nadwrażliwość na metoprololu winian, inny β-adrenolityk lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
• Wstrząs kardiogenny.
• Zespół chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca).
• Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.
• Niewyrównana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niedociśnienie).
• Istotna klinicznie bradykardia zatokowa.
• Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych.
• Kwasica metaboliczna.
• Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.
• Podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest wolniejsza niż
45 skurczów na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze
niż 100 mmHg.
• Krótkotrwałe lub długotrwałe leczenie produktami leczniczymi o działaniu inotropowym,
działającymi agonistycznie na receptory β-adrenergiczne.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
U pacjentów leczonych β-adrenolitykami nie należy stosować dożylnie antagonistów wapnia z grupy
werapamilu.
Zasadniczo w leczeniu pacjentów z astmą należy jednocześnie stosować β2-adrenomimetyki (doustnie
i (lub) wziewnie). W niektórych przypadkach może być konieczne dostosowanie (zwiększenie) dawki
β2-mimetyków podczas rozpoczynania leczenia metoprololem.
4
Ryzyko oddziaływania na receptory β2-adrenergiczne przez produkt Betaloc ZOK jest jednakże
mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych postaci (tabletki o nieprzedłużonym uwalnianiu)
wybiórczych β1-adrenolityków.
Podczas leczenia produktem Betaloc ZOK ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolizmu węglowodanów
lub maskowania objawów hipoglikemii jest mniejsze niż w przypadku stosowania wybiórczych
β1-adrenolityków w postaci tabletek o zwykłym uwalnianiu oraz znacznie mniejsze niż w przypadku
niewybiórczych β-adrenolityków.
Bardzo rzadko mogą nasilić się występujące wcześniej umiarkowane zaburzenia przewodzenia
przedsionkowo-komorowego (co może prowadzić do bloku przedsionkowo-komorowego).
W razie nasilania się bradykardii dawkę produktu należy zmniejszyć lub odstawić lek, stopniowo
zmniejszając dawkę.
Produkt Betaloc ZOK może nasilać objawy zaburzeń krążenia krwi w tętnicach obwodowych.
Jeśli produkt podaje się pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy, należy jednocześnie
stosować lek α-adrenolityczny.
Nagłe odstawianie β-adrenolityków jest niebezpieczne, szczególnie u pacjentów należących do grup
dużego ryzyka i dlatego nie powinno być stosowane.
Jeśli konieczne jest odstawienie produktu Betaloc ZOK, należy robić to stopniowo, w ciągu co
najmniej dwóch tygodni, zmniejszając dawkę produktu o połowę w stosunku do dawki podawanej
poprzednio, aż do ostatniego zmniejszenia polegającego na zmianie z podawania całej tabletki o mocy
25 mg na podawanie połowy tabletki.
Ostatnią, najmniejszą dawkę produktu (pół tabletki 25 mg) należy stosować przez co najmniej cztery
dni przed całkowitym odstawieniem leku. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaleca
się wydłużenie czasu odstawiania produktu. Nagłe odstawienie leku blokującego receptory
β-adrenergiczne może nasilać przewlekłą niewydolność serca, a także zwiększać ryzyko wystąpienia
zawału mięśnia sercowego oraz nagłego zgonu.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza anestezjologa
o przyjmowaniu przez pacjenta produktu Betaloc ZOK. Nie zaleca się przerywania leczenia
β-adrenolitykami u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Nie należy nagle rozpoczynać
stosowania dużych dawek metoprololu u pacjentów poddawanych zabiegom niezwiązanym z sercem,
ponieważ może to spowodować bradykardię, niedociśnienie lub udar mózgu, w tym zakończony
zgonem, u pacjentów z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.
U pacjentów przyjmujących β-adrenolityki wstrząs anafilaktyczny ma cięższy przebieg.
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za
„wolny od sodu”.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Metoprolol jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450. Produkty będące
induktorami lub inhibitorami izoenzymu CYP2D6 mogą wpływać na stężenie metoprololu w osoczu.
Stężenie metoprololu w osoczu może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania substancji
metabolizowanych przez CYP2D6, np. leków przeciwarytmicznych, przeciwhistaminowych,
antagonistów receptorów histaminowych typu 2, leków przeciwdepresyjnych,
przeciwpsychotycznych, a także inhibitorów COX-2. Stężenie metoprololu w osoczu jest zmniejszone
podczas stosowania ryfampicyny i może być zwiększane przez alkohol oraz hydralazynę.
Należy uważnie kontrolować pacjentów leczonych jednocześnie lekami blokującymi zwoje
współczulne, innymi beta-adrenolitykami (np. w postaci kropli do oczu) lub inhibitorami
monoaminooksydazy (MAO).
5
Jeżeli konieczne jest odstawienie jednocześnie stosowanej klonidyny, beta-adrenolityk należy
odstawić kilka dni przed odstawieniem klonidyny.
Podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i antagonistów wapnia typu werapamilu oraz
diltiazemu.możliwe jest nasilenie ujemnego działania inotropowego i chronotropowego, U pacjentów
leczonych β-adrenolitykami nie należy podawać dożylnie antagonistów wapnia typu werapamilu.
Beta-adrenolityki mogą nasilać ujemne działanie inotropowe i dromotropowe leków
przeciwarytmicznych (z grupy chinidyny i amiodaronu).
Glikozydy naparstnicy stosowane w skojarzeniu z β-adrenolitykami mogą wydłużać czas
przewodzenia przedsionkowo-komorowego i powodować bradykardię.
U pacjentów leczonych β-adrenolitykami, wziewne anestetyki nasilają depresyjny wpływ na serce.
Jednoczesne stosowanie indometacyny lub innych leków hamujących aktywność syntetazy
prostaglandyn może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie beta-adrenolityków.
W pewnych przypadkach, gdy adrenalina jest podawana pacjentom leczonym beta-adrenolitykami,
wpływ kardiowybiórczych beta-adrenolityków na kontrolę ciśnienia tętniczego jest znacznie mniejszy
niż wpływ niewybiórczych beta-adrenolityków.
U pacjentów leczonych β-adrenolitykami może być konieczne dostosowanie dawki doustnych leków
przeciwcukrzycowych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Produktu Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to
bezwzględnie konieczne. Ogólnie, β-adrenolityki zmniejszają perfuzję łożyska, co wiąże się
z opóźnieniem wzrostu, obumarciem płodu w jamie macicy, poronieniem i przedwczesnym porodem.
Zaleca się odpowiednie monitorowanie matki i płodu, jeśli kobieta w ciąży jest leczona metoprololem.
β-adrenolityki przyjmowane przez kobietę w okresie ciąży lub karmienia piersią mogą powodować
działania niepożądane, np. bradykardię u płodu, noworodka oraz dziecka karmionego mlekiem matki.
Jednakże, ilość metoprololu przyjmowana przez dziecko karmione mlekiem matki wydaje się być
nieistotnie mała w odniesieniu do działania β-adrenolitycznego u dziecka, jeżeli matka przyjmuje
dawkę leczniczą metoprololu.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn pacjent powinien poznać
indywidualną reakcję na produkt Betaloc ZOK, ponieważ po zastosowaniu produktu, u niektórych
pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie zaburzające sprawność psychofizyczną.
4.8 Działania niepożądane
Produkt Betaloc ZOK jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zasadniczo łagodne
i odwracalne. Poniżej przedstawiono zdarzenia zgłaszane jako działania niepożądane podczas badań
klinicznych lub w codziennej praktyce klinicznej, głównie w związku ze stosowaniem
konwencjonalnej postaci metoprololu (metoprololu winianu). W wielu przypadkach związek
przyczynowo-skutkowy tych działań niepożądanych z leczeniem nie został określony.
Przyjęto następujące kryteria częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (≥1/10),
często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),
bardzo rzadko (<1/10 000).
Zaburzenia serca i naczyniowe
6
Często: bradykardia, zaburzenia ortostatyczne (bardzo rzadko z omdleniem), uczucie zimna
w rękach i stopach, kołatanie serca,
Niezbyt często: zaostrzenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym
zawałem mięśnia sercowego*, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia,
ból w okolicy przedsercowej
Rzadko: zaburzenia przewodzenia w sercu, zaburzenia rytmu serca
Bardzo rzadko: zgorzel u pacjentów z uprzednio istniejącymi ciężkimi zaburzeniami krążenia
obwodowego
* Częstość występowania większa o 0,4% w porównaniu z placebo w badaniu z udziałem
46000 pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, natomiast częstość występowania
wstrząsu kardiogennego wynosiła 2,3% w grupie przyjmujących metoprolol oraz 1,9% w grupie
przyjmujących placebo, w podgrupie pacjentów z małym ryzykiem wystąpienia wstrząsu.
Współczynnik ryzyka wstrząsu był określony na podstawie bezwzględnego ryzyka wystąpienia
wstrząsu u każdego pacjenta, zależnie od wieku, płci, czasu opóźnienia, klasy wg klasyfikacji
Killipa, ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca, zaburzeń w zapisie EKG oraz o nadciśnienia
tętniczego w wywiadzie. Grupa pacjentów z małym ryzykiem wystąpienia wstrząsu odpowiada
grupie pacjentów, u których metoprolol jest zalecany do stosowania w przypadku ostrego zawału
mięśnia sercowego.
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często: uczucie zmęczenia
Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy
Niezbyt często: parestezja, kurcze mięśni
Bardzo rzadko: zaburzenia smaku
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie
Niezbyt często: wymioty
Rzadko: suchość błony śluzowej jamy ustnej
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo rzadko: małopłytkowość
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Niezbyt często: zwiększenie masy ciała
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Bardzo rzadko: ból stawów
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: depresja, zaburzenia koncentracji, senność lub bezsenność, koszmary senne
Rzadko: nerwowość, stany lękowe, impotencja/zaburzenia sprawności seksualnej
Bardzo rzadko: niepamięć/zaburzenia pamięci, splątanie, omamy
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często: duszność podczas wysiłku fizycznego
Niezbyt często: skurcz oskrzeli
Rzadko: zapalenie błony śluzowej nosa
7
Zaburzenia oka
Rzadko: Zaburzenia widzenia, suchość i (lub) podrażnienie oczu, zapalenie spojówek
Zaburzenia ucha i błędnika
Bardzo rzadko: szum uszny
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: wysypka (w postaci pokrzywki łuszczycopodobnej oraz dystroficznych zmian
skórnych), zwiększona potliwość
Rzadko: wypadanie włosów
Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło, zaostrzenie objawów łuszczycy.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można także zgłaszać do podmiotu odpowiedzialnego.
4.9 Przedawkowanie
Objawy
Możliwe objawy przedawkowania to: niedociśnienie tętnicze, niewydolność serca, bradykardia
i bradyarytmia, zaburzenia przewodzenia w sercu oraz skurcz oskrzeli.
Postępowanie
Należy zapewnić pacjentowi pomoc medyczną w jednostce służby zdrowia, która dysponuje
odpowiednimi możliwościami w zakresie leczenia, monitorowania i opieki lekarskiej.
Jeżeli jest to uzasadnione, można wykonać płukanie żołądka i (lub) podać węgiel aktywny.
W celu leczenia bradykardii i zaburzeń przewodzenia w sercu można stosować atropinę,
adrenomimetyki lub rozrusznik serca.
W leczeniu niedociśnienia tętniczego, ostrej niewydolności serca oraz wstrząsu należy odpowiednio
uzupełnić objętość wewnątrznaczyniową, podać glukagon we wstrzyknięciu (a następnie, w razie
konieczności, we wlewie dożylnym), podać dożylnie leki pobudzające receptory adrenergiczne, takie
jak dobutamina, a jeśli występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, należy jednocześnie podać
agonistę receptorów α1-adrenergicznych. Można też rozważyć dożylne podanie jonów wapnia.
Skurcz oskrzeli powinien ustąpić po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze β-adrenolityki,
8
Kod ATC: C07AB02
Metoprolol jest wybiórczym β1-adrenolitykiem. Oznacza to, że blokuje on receptory β1 w dawkach
znacznie mniejszych niż konieczne do zablokowania receptorów β2.
Metoprolol wykazuje nieistotne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie wykazuje działania
agonistycznego wobec receptorów.
Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin na serce (które są uwalniane
podczas wysiłku fizycznego lub stresu). Oznacza to, że metoprolol zmniejsza przyspieszenie
czynności serca, zwiększenie pojemności minutowej serca, kurczliwości mięśnia sercowego i ciśnienia
tętniczego, spowodowane nagłym zwiększeniem stężenia amin katecholowych. W przypadku dużego
stężenia endogennej adrenaliny metoprolol wpływa na regulację ciśnienia tętniczego w znacznie
mniejszym stopniu niż niewybiórcze β-adrenolityki.
Produkt Betaloc ZOK zapewnia wyrównany profil zależności stężenia w osoczu od czasu oraz
działanie terapeutyczne (zablokowanie receptorów beta1) w okresie 24 godzin, w przeciwieństwie do
wybiórczych β1-adrenolityków, w tym metoprololu winianu, w postaci tabletek o zwykłym
uwalnianiu.
Z powodu braku wyraźnych pików maksymalnego stężenia w osoczu, kliniczne wybiórcze działanie
wobec receptorów beta1 produktu Betaloc ZOK jest większe niż w przypadku wybiórczych β1-
adrenolityków w postaci tabletek o zwykłym uwalnianiu. Ponadto, potencjalne ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych związanych z maksymalnym stężeniem leku w osoczu, takich jak bradykardia i
uczucie zmęczenia nóg, jest zmniejszone.
Zależnie od potrzeb, produkt Betaloc ZOK może być stosowany jednocześnie z β2-mimetykami
u pacjentów z objawami obturacyjnej choroby płuc.
Podczas jednoczesnego stosowania z β2-mimetykami produkt Betaloc ZOK w dawkach
terapeutycznych w mniejszym stopniu niż niewybiórcze β-adrenolityki hamuje rozszerzenie oskrzeli
powodowane przez β2-adrenomimetyki.
Produkt Betaloc ZOK wpływa w mniejszym stopniu niż niewybiórcze β-adrenolityki na uwalnianie
insuliny i metabolizm węglowodanów.
Produkt Betaloc ZOK wpływa w znacznie mniejszym stopniu niż niewybiórcze β-adrenolityki na
reakcję układu sercowo-naczyniowego spowodowaną hipoglikemią.
Krótkoterminowe badania wykazały, że produkt Betaloc ZOK może powodować nieznaczne
zwiększenie stężenia triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we
krwi. W niektórych przypadkach obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia frakcji lipoprotein
o dużej gęstości (HDL), chociaż w mniejszym stopniu niż w przypadku stosowania niewybiórczych
β-adrenolityków. Jednakże, w jednym z badań, prowadzonym przez kilka lat, wykazano istotne
zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy po leczeniu metoprololem.
Podczas leczenia produktem Betaloc ZOK jakość życia nie ulega pogorszeniu lub poprawia się.
Poprawa jakości życia była obserwowana po leczeniu metoprololem u pacjentów po zawale mięśnia
sercowego. Ponadto, wykazano, że produkt Betaloc ZOK poprawia jakość życia pacjentów
z przewlekłą niewydolnością serca.
Działanie w nadciśnieniu tętniczym
Produkt Betaloc ZOK obniża podwyższone ciśnienie tętnicze, zarówno w pozycji stojącej jak
i leżącej. Po rozpoczęciu leczenia metoprololem można zaobserwować krótkotrwałe (trwające do
kilku godzin) i nieistotne klinicznie zwiększenie oporu naczyń obwodowych. W czasie leczenia
długotrwałego całkowity opór naczyń obwodowych może być zmniejszony, ze względu na cofanie się
przerostu mięśniówki w tętnicach oporowych. Wykazano również, że długotrwałe leczenie
nadciśnienia tętniczego metoprololem zmniejsza przerost lewej komory serca oraz poprawia czynność
rozkurczową i napełnianie lewej komory. Długoterminowe leczenie metoprololem w dawkach
9
dobowych 100-200 mg zmniejsza całkowitą śmiertelność, w tym ryzyko nagłego zgonu z przyczyn
krążeniowych, jak również zmniejsza częstość występowania udarów oraz incydentów wieńcowych u
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
W czterotygodniowym badaniu z udziałem 144 dzieci w wieku 6 do 16 lat, z samoistnym
nadciśnieniem tętniczym, wykazano, że produkt Betaloc ZOK zmniejsza skorygowane względem
placebo skurczowe ciśnienie tętnicze w dawce 1 i 2 mg/kg mc. (4 do 6 mmHg). W odniesieniu do
ciśnienia rozkurczowego obserwowano zmniejszenie ciśnienia skorygowanego względem placebo dla
dawki 2 mg/kg mc. (5 mmHg) i zależne od dawki zmniejszenie dla dawek 0,2, 1 i 2 mg/kg mc. Nie
obserwowano wyraźnych różnic w obniżaniu ciśnienia tętniczego w odniesieniu do wieku, skali
Tannera ani rasy.
U mężczyzn z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym wykazano, że metoprolol
zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, głównie z powodu zmniejszenia ryzyka
nagłego zgonu krążeniowego, a także zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego zakończonego (lub
nie) zgonem oraz udaru mózgu.
Działanie w dławicy piersiowej
U pacjentów z dławicą piersiową wykazano, że metoprolol zmniejsza częstość występowania, czas
trwania oraz nasilenie zarówno napadów dławicowych, jak i niemych epizodów niedokrwienia,
a także zwiększa wydolność fizyczną pacjenta.
Działanie w przewlekłej niewydolności serca
U pacjentów z objawami niewydolności serca (klasa II-IV wg NYHA) oraz zmniejszoną frakcją
wyrzutową (≤0,40) wykazano, że leczenie produktem Betaloc ZOK spowodowało zwiększenie
przeżywalności pacjentów i zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności
serca. Ponadto, zaobserwowano, że leczenie produktem Betaloc ZOK zwiększa frakcję wyrzutową,
oraz zmniejsza objętość końcowoskurczową i końcoworozkurczową lewej komory, poprawia
klasyfikację pacjenta wg NYHA oraz poprawia jakość życia pacjenta.
W badaniu MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestion Heart
Failure) stosowanie metoprololu w postaci o przedłużonym uwalnianiu jednocześnie ze standardowym
leczeniem inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) oraz lekami moczopędnymi u pacjentów ze
zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) oraz objawami łagodnej do umiarkowanej
niewydolności serca zmniejszyło:
• Śmiertelność całkowitą o 34% (p=0,0062 (skorygowana); p=0,00009 (nominalna))
• Częstość występowania złożonego punktu końcowego obejmującego śmiertelność całkowitą
oraz hospitalizację ze wszystkich przyczyn (czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia) o
19% (p=0,00012)
• Częstość występowania złożonego punktu końcowego obejmującego śmiertelność całkowitą
oraz hospitalizację z powodu zaostrzenia niewydolności serca (czas do wystąpienia
pierwszego zdarzenia) o 31% (p=<0,00001)
• Częstość występowania złożonego punktu końcowego obejmującego zgon oraz
przeszczepienie serca (czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia) o 32% (p=0,0002)
• Częstość zgonu z przyczyn krążeniowych o 38% (p=0,00003)
• Częstość zgonu nagłego o 41% (p=0,0002)
• Częstość zgonu z powodu zaostrzenia niewydolności serca o 49% (p=0,0023)
• Łączną częstość występowania zgonu sercowego oraz ostrego zawału mięśnia sercowego nie
zakończonego zgonem o 39% (p=<0,00001)
• Częstość występowania złożonego punktu końcowego obejmującego śmiertelność całkowitą,
hospitalizację z powodu zaostrzenia niewydolności serca oraz wizytę w szpitalnym oddziale
ratunkowym z powodu pogorszenia niewydolności serca (czas do wystąpienia pierwszego
zdarzenia) o 32% (p=<0,00001)
10
• Liczbę hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca o 30%, a liczbę
hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych o 15% (p=0,0003).
Działanie w zaburzeniach rytmu serca
W przypadkach tachykardii nadkomorowej lub migotania przedsionków, a także skurczów
dodatkowych pochodzenia komorowego, produkt Betaloc ZOK zwalnia czynność komór oraz
zmniejsza częstość występowania komorowych skurczów dodatkowych.
Działanie w zawale mięśnia sercowego
U pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zawałem mięśnia sercowego stosowanie metoprololu
zmniejsza śmiertelność, głównie poprzez zmniejszanie ryzyka nagłego zgonu.
Uważa się, że to działanie jest częściowo spowodowane zapobieganiem przez metoprolol
występowaniu migotania komór. Działanie zapobiegające wynika prawdopodobnie z podwójnego
mechanizmu: aktywności nerwu błędnego w obrębie bariery krew-mózg, korzystnie oddziałującej na
stabilność elektryczną serca oraz bezpośredniego współczulnego wpływu przeciwniedokrwiennego,
korzystnie oddziałującego na kurczliwość serca, częstość akcji serca oraz ciśnienie tętnicze.
W przypadku zarówno wczesnej jak i późnej interwencji terapeutycznej, zmniejszenie śmiertelności
jest obserwowane również u pacjentów z grupy dużego ryzyka z chorobą układu krążenia w
wywiadzie, a także u pacjentów z cukrzycą.
Wykazano również, że metoprolol zmniejsza ryzyko ponownego zawału nie zakończonego zgonem.
Długoterminowe leczenie metoprololem w dawce 200 mg raz na dobę zmniejsza ryzyko zgonu
(w tym nagłego zgonu) oraz zmniejsza ryzyko ponownego wystąpienia zawału (również u pacjentów
z cukrzycą).
Działanie w zaburzeniach serca z kołataniem serca
Betaloc ZOK jest odpowiednim produktem do stosowania w leczeniu czynnościowych zaburzeń serca
z kołataniem serca.
Działanie w przypadku migreny
Betaloc ZOK jest odpowiednim produktem do leczenia zapobiegawczego u pacjentów z migreną.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie i dystrybucja
Po podaniu doustnym produkt Betaloc ZOK ulega całkowitemu wchłonięciu. Ze względu na znaczny
efekt pierwszego przejścia, ogólna (systemowa) biodostępność metoprololu po pojedynczej dawce
doustnej wynosi około 50%. W przypadku postaci o przedłużonym uwalnianiu biodostępność jest
zmniejszona o 20-30% w porównaniu do postaci o zwykłym uwalnianiu. Jednak wykazano, że nie ma
to znaczenia dla skuteczności klinicznej, ponieważ pole powierzchni pod krzywą skuteczności
(AUEC) w odniesieniu do częstości akcji serca jest takie samo jak w przypadku tabletek o zwykłym
uwalnianiu. Stopień wiązania metoprololu z białkami osocza jest mały, w przybliżeniu 5-10%.
Tabletka produktu Betaloc ZOK o przedłużonym uwalnianiu zawiera kilkaset kuleczek metoprololu
bursztynianu. Każda z kuleczek otoczona jest błoną polimerową, co powoduje stopniowe uwalnianie
substancji czynnej.
Po połknięciu tabletka ulega szybkiemu rozpadowi, a kuleczki rozpraszają się w przewodzie
pokarmowym i uwalniają metoprolol w sposób ciągły przez około 20 godzin. Okres półtrwania w
fazie eliminacji metoprololu wynosi przeciętnie około 3,5 godziny (patrz Metabolizm i eliminacja).
W ten sposób zapewnione jest wyrównane stężenie metoprololu w osoczu w okresie między dawkami,
wynoszącym 24 godziny. Tempo uwalniania metoprololu jest niezależne od czynników
fizjologicznych, takich jak pH, spożycie posiłku oraz tempo perystaltyki jelit.
11
Metabolizm i eliminacja
Metoprolol podlega przemianom oksydacyjnym w wątrobie, katalizowanym głównie przez izoenzym
CYP2D6. Zidentyfikowano trzy główne metabolity, z których żaden nie wykazuje klinicznie istotnego
działania β-adrenolitycznego.
Zasadniczo, ponad 95% przyjętej dawki doustnej odzyskuje się w moczu. Około 5% podanej dawki
wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej, w pojedynczych przypadkach część ta może
wynosić do 30%. Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynosi dla metoprololu przeciętnie
3,5 godziny (wartości skrajne: 1 godzina oraz 9 godzin). Całkowity klirens wynosi w przybliżeniu
1 litr/minutę.
U osób w podeszłym wieku nie stwierdza się istotnych zmian farmakokinetyki metoprololu
w porównaniu z osobami młodszymi. Ogólnoustrojowa biodostępność oraz eliminacja metoprololu
pozostają niezmienione u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Jednakże, wydalanie
metabolitów metoprololu jest zmniejszone. Istotna kumulacja metabolitów była obserwowana
u pacjentów ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) mniejszym niż 5 ml/min.
Kumulacja metabolitów metoprololu nie prowadzi jednak do nasilenia blokady receptorów
β-adrenergicznych.
Zaburzenia czynności wątroby wywierają jedynie minimalny wpływ na farmakokinetykę metoprololu.
Jednakże, u pacjentów z ciężką marskością wątroby oraz zespoleniem wrotno-czczym biodostępność
metoprololu może zwiększać się, a całkowity klirens może być zmniejszony. U pacjentów z
zespoleniem wrotno-czczym klirens całkowity wynosi około 0,3 l/min, a pole powierzchni pod krzywą
stężenia w osoczu w czasie (AUC) jest do 6 razy większe niż u osób zdrowych.
Profil farmakokinetyczny metoprololu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem
tętniczym jest zbliżony do profilu farmakokinetycznego opisanego wcześniej u pacjentów dorosłych.
Klirens pozorny metoprololu po podaniu doustnym (CL/F) zwiększa się liniowo wraz ze
zwiększeniem masy ciała.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak klinicznie istotnych informacji.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, parafina, Makrogol 6000,
krzemionka koloidalna, sodu stearylofumaran, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171).
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze do 30°C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
12
Blistry PVC/PVDC/Al. w tekturowym pudełku.
28 szt. – 2 blistry po 14 szt.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Matteo Civitali 1
20148 Mediolan
Włochy
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Betaloc ZOK 25 – Pozwolenie nr 9168
Betaloc ZOK 50 – Pozwolenie nr R/7386
Betaloc ZOK 100 – Pozwolenie nr R/7387
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Betaloc ZOK 25
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23-01-2002
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23-11-2011
Betaloc ZOK 50
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20-11-1997
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24-09-2012
Betaloc ZOK 100
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20-11-1997
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24-09-2012
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Betaloc ZOK” jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla firm grupy AstraZeneca.