Szukaj leku
FAQ

Alneta

Alneta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Alneta, 5 mg, tabletki
Alneta, 10 mg, tabletki
Amlodipinum
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści:
1. Co to jest lek Alneta i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alneta
3. Jak stosować lek Alneta
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Alneta
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Alneta i w jakim celu się go stosuje
Alneta zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków zwanych antagonistami
wapnia.
Lek Alneta stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) oraz bólu w
klatce piersiowej nazywanego dławicą piersiową, której rzadko występującą postacią jest dławica typu
Prinzmetala, nazywana też dławicą odmienną.
U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych,
dzięki czemu krew łatwiej przez nie przepływa. U pacjentów z dławicą piersiową, lek Alneta poprawia
dopływ krwi do mięśnia sercowego, który w konsekwencji otrzymuje więcej tlenu. Pozwala to
zapobiegać powstawaniu bólu w klace piersiowej. Lek nie przynosi natychmiastowej ulgi w
przypadkach bólu w klatce piersiowej związanego z dławicą piersiową.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alneta
Kiedy nie stosować leku Alneta
- jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę, na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6) lub na jakiegokolwiek innego antagonistę wapnia; uczulenie może
przejawiać się świądem, zaczerwienieniem skóry lub trudnościami z oddychaniem;
- jeśli występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciężkie niedociśnienie);
- jeśli występuje zwężenie zastawki aortalnej serca (zwężenie zastawki aorty) lub wstrząs
kardiogenny (stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć do organizmu odpowiedniej
ilości krwi);
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po ostrym zawale serca.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Alneta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy poinformować lekarza jeśli występuje lub występował którykolwiek z poniższych stanów:
2
- Niedawno przebyty zawał serca
- Niewydolność serca
- Znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy)
- Choroby wątroby
- Konieczność zwiększenia dawki u pacjenta w podeszłym wieku
Dzieci i młodzież
Nie badano stosowania leku Alneta u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Lek Alneta można stosować
wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 3).
Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek Alneta a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o
lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Alneta może mieć wpływ na działanie innych leków, a inne leki mogą zmieniać działanie leku Alneta:
- ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
- rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV)
- ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń
bakteryjnych)
- ziele dziurawca
- werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca)
- dantrolen (wlew stosowany w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała)
- takrolimus, syrolimus, temsyrolimus i ewerolimus (leki hamujące układ odpornościowy
pacjenta)
- symwastatyna (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)
- cyklosporyna (lek immunosupresyjny).
Alneta obniża ciśnienie tętnicze w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki
przeciwnadciśnieniowe.
Alneta z jedzeniem i piciem
Podczas stosowania leku Alneta nie należy pić soku grejpfrutowego ani jeść grejpfrutów, ponieważ
grejpfruty i sok grejpfrutowy mogą prowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej amlodypiny
we krwi, co może spowodować nieprzewidywalne nasilenie działania leku Alneta polegające na
obniżaniu ciśnienia tętniczego.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny podczas ciąży u ludzi. W przypadku podejrzenia
lub planowania ciąży, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Alneta.
Karmienie piersią
Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego. W przypadku karmienia piersią
lub zamiaru karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Alneta.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Alneta może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli lek
będzie powodował nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy, nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn i natychmiast należy skontaktować się z lekarzem.
Alneta zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3
3. Jak stosować lek Alneta
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Alneta wynosi 5 mg raz na dobę. Lekarz może zalecić
zwiększenie dawki do 10 mg raz na dobę.
Lek można przyjmować przed posiłkiem lub po posiłku. Lek należy przyjmować codziennie o tej
samej porze, popijając wodą. Nie wolno przyjmować leku Alneta z sokiem grejpfrutowym.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 17 lat) zalecana dawka początkowa to 2,5 mg na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Ważne jest, aby nie przerywać przyjmowania tabletek. Nie należy odkładać wizyty u lekarza do czasu
zużycia wszystkich tabletek.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alneta
Przyjęcie zbyt wielu tabletek może spowodować, że ciśnienie tętnicze będzie niskie lub nawet
niebezpiecznie niskie. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, omdlenie lub
osłabienie. Jeśli obniżenie ciśnienia będzie duże, może dojść do wstrząsu. Skóra pacjenta może stać
się zimna i lepka, a pacjent może stracić przytomność. W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek leku
Alneta należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Nadmiar płynu może gromadzić się w płucach (obrzęk płuc), powodując duszność, która może
wystąpić do 24-48 godzin po przyjęciu leku.
Pominięcie zastosowania leku Alneta
Nie ma powodu do zmartwienia. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, należy tę dawkę całkowicie
pominąć. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Alneta
Lekarz określi, jak długo należy zażywać lek. Jeśli pacjent zaprzestanie przyjmowania leku wcześniej
niż zaleci to lekarz, choroba może powrócić.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, ten lek może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych bardzo rzadkich, ciężkich działań niepożądanych
występujących po zastosowaniu leku, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Nagle występujący świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w
oddychaniu.
- Obrzęk powiek, twarzy lub warg.
- Obrzęk języka i gardła powodujący trudności w oddychaniu.
- Ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała,
silny świąd, powstawanie pęcherzy, złuszczanie się i obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej
(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje
4
alergiczne.
- Zawał serca, zaburzenia rytmu serca.
- Zapalenie trzustki, które może spowodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców, z
towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem.
Odnotowano następujące częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych
jest uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.
Bardzo częste: występują częściej niż u 1 pacjenta na 10
- Zatrzymywanie płynów w organizmie (obrzęk)
Częste: występują u maksymalnie 1 pacjenta na 10
- Ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia)
- Kołatanie serca (świadomość bicia serca), nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
- Ból brzucha, nudności
- Zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcie, niestrawność
- Zmęczenie, osłabienie
- Obrzęk kostek
- Zaburzenia widzenia podwójne widzenie
- Kurcze mięśni
Inne odnotowane działania niepożądane zamieszczono poniżej. Jeśli nasili się którykolwiek z
objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Niezbyt częste: występują u maksymalnie 1 pacjenta na 100
- Zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność
- Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia,
- Drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu
- Szum uszny
- Niskie ciśnienie tętnicze
- Kichanie i (lub) katar spowodowane zapaleniem błony wyścielającej nos (zapalenie błony
śluzowej nosa)
- Kaszel
- Suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty
- Utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze,
przebarwienia na skórze
- Zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona
częstość oddawania moczu,
- Niemożność osiągnięcia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
- Ból, złe samopoczucie
- Ból stawów lub mięśni, ból pleców
- Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
Rzadkie: występują u maksymalnie 1 pacjenta na 1 000
- Dezorientacja
Bardzo rzadkie: występują u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000
- Zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować
siniaczenie i łatwe krwawienia
- Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)
- Zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie
- Obrzęk dziąseł
- Wzdęcie brzucha (nieżyt żołądka)
- Zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych, stwierdzane w wynikach badań laboratoryjnych
- Zwiększenie napięcia mięśni
5
- Zapalenie naczyń krwionośnych, często z towarzyszącą wysypką skórną
- Nadwrażliwość na światło
- Zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) zaburzenia ruchowe
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- Drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy i pociąganie nogami
w czasie chodzenia, chwiejny chód.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku
5. Jak przechowywać lek Alneta
Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Alneta po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Alneta
- Substancją czynną leku jest amlodypina.
Alneta, 5 mg, tabletki
Każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).
Alneta,10 mg, tabletki
Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).
- Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, żelowana,
karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian. Patrz punkt 2 „Alneta zawiera sód”.
Jak wygląda lek Alneta i co zawiera opakowanie
5 mg:
Białe, okrągłe (średnica 8 mm), lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi brzegami, z rowkiem
dzielącym po jednej stronie.
Tabletka może być dzielona na połowy.
10 mg:
Białe, okrągłe (średnica 10,5 mm), lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi brzegami.
6
Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Wielkości opakowań: 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto, Słowenia
Wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto, Słowenia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w
innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do
lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500
Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Estonia, Litwa, Łotwa Alneta
Bułgaria Алнета
Słowenia Amlodipin Krka
Węgry Amlodipin Pharma-Regist
Irlandia Amlodipine Krka
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.09.2022 r.