Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Almiden

Almiden

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Almiden, 5 mg, tabletki
Almiden, 10 mg, tabletki
Amlodipinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Almiden i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Almiden
3. Jak stosować lek Almiden
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Almiden
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Almiden i w jakim celu się go stosuje
Lek Almiden zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych
antagonistami wapnia.
Lek Almiden jest wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz
w przypadku bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową, której rzadko wsytępującą postacią
jest dławica piersiowa naczynioskurczowa (Prinzmetala).
U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, lek rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając w ten
sposób przepływ krwi przez naczynia.
U pacjentów z dławicą piersiową lek Almiden zwiększa dopływ krwi do mięśnia sercowego,
zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co w rezultacie zapobiega wystąpieniu bólu w klatce piersiowej.
Lek nie powoduje natychmiastowego łagodzenia bólu w klatce piersiowej wywołanego przez dławicę
piersiową.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Almiden
Kiedy nie stosować leku Almiden
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amlodypinę lub na którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na jakiegokolwiek innego antagonistę wapnia
– objawem uczulenia może być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;
- jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);
- jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan,
w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do organizmu);
- jeśli pacjent ma niewydolność serca po przebytym zawale serca.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Almiden należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy
poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występował którykolwiek
z poniższych stanów:
- niedawno przebyty zawał serca;
- niewydolność serca;
- znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy);
- choroba wątroby;
- konieczność zwiększenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci i młodzież
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Almiden u dzieci w wieku poniżej 6. lat. Lek
Almiden można stosować jedynie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od
6. do 17. lat (patrz punkt 3).
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem.
Almiden a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, w tym o lekach dostępnych bez recepty.
Almiden może wywierać działanie na inne leki, a inne leki mogą wywierać działanie na ten lek,
zwłaszcza:
- ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);
- rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń HIV);
- ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki);
- ziele dziurawca;
- werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca);
- dantrolen (stosowany we wlewie w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała);
- takrolimus (lek wpływający na działanie układu odpornościowego);
- symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi);
- cyklosporyna (lek hamujący aktywność układu odpornościowego).
Lek Almiden może obniżać ciśnienie tętnicze w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki
przeciwnadciśnieniowe.
Almiden z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów podczas stosowania leku Almiden,
ponieważ mogą one spowodować zwiększenie stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co
w rezultacie może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania leku Almiden obniżającego ciśnienie
tętnicze.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka
przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed
zastosowaniem leku Almiden.
Karmienie piersią
Wykazano, że amlodypina przenika do mleka ludzkiego.
Jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, przed zastosowaniem leku Almiden powinna
powiedzieć o tym lekarzowi.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Almiden może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli
tabletki powodują nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów
ani obsługiwać maszyn; należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Almiden zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak stosować lek Almiden
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę.
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Należy stosować lek codziennie o tej samej
porze, popijając wodą. Nie należy stosować leku Almiden z sokiem grejpfrutowym.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci i młodzieży (w wieku 6-17 lat) zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na
dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę. Lek Almiden o mocy 2,5 mg nie jest
aktualnie dostępny i nie można uzyskać takiej dawki z tabletek Almiden o mocy 5 mg, ponieważ
tabletki te są produkowane w sposób uniemożliwiający ich przełamanie na połowy.
Ważne jest, aby stosować tabletki w sposób ciągły. Nie należy czekać do momentu zużycia wszystkich
tabletek przed wizytą u lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Almiden
Przyjęcie zbyt wielu tabletek może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego, nawet bardzo znaczne.
Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie, omdlenie lub osłabienie. Jeśli obniżenie
ciśnienia jest bardzo duże, może wystąpić wstrząs. W takim przypadku skóra staje się chłodna
i wilgotna, a pacjent może stracić przytomność. W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Almiden,
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego
szpitala.
Pominięcie zastosowania leku Almiden
Należy zachować spokój. Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy ją pominąć. Należy przyjąć
następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Almiden
Lekarz poinformuje pacjenta o długości leczenia. Jeśli pacjent zaprzestanie stosowania leku zanim
zaleci to lekarz, może nastąpić nawrót choroby.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nagle pojawiający się świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności
w oddychaniu.
- Obrzęk powiek, twarzy lub warg.
- Obrzęk języka oraz gardła powodujący duże trudności w oddychaniu.
- Ciężkie reakcje skórne, w tym intensywna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego
ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błon
śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne.
- Zawał serca, zaburzenia rytmu serca.
- Zapalenie trzustki, które może spowodować silny ból w nadbrzuszu promieniujący do pleców
z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem.
Odnotowano następujące bardzo częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań
niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się
z lekarzem.
Bardzo częste działania niepożądane: występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów
- opuchlizna (zatrzymanie płynów)
Odnotowano następujące częste działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest
uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.
Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u mniej niż 1na 10 pacjentów
- Ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia)
- Kołatanie serca (świadomość bicia serca), nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
- Ból brzucha, nudności
- Zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcie, niestrawność
- Zmęczenie, osłabienie
- Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie
- Kurcze mięśni
- Obrzęk okolicy kostek
Inne, odnotowane działania niepożądane zamieszczono poniżej. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów
niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów
- Zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność
- Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie
- Drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu
- Szum uszny
- Niskie ciśnienie tętnicze
- Kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
- Kaszel
- Suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty
- Utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze, zmiana koloru
skóry
- Zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość
oddawania moczu
- Zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
- Ból, złe samopoczucie
- Ból stawów lub mięśni, ból pleców
- Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów
- Dezorientacja
Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
- Zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do
występowania siniaków lub łatwego krwawienia
- Duże stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia)
- Zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie mięśni, mrowienie lub drętwienie
- Obrzęk dziąseł
- Wzdęcie brzucha (nieżyt żołądka)
- Nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych, stwierdzane w badaniach krwi
- Zwiększenie napięcia mięśniowego
- Zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
- Nadwrażliwość na światło
- Zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu się
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):
- Drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy i powłóczenie nogami,
chwiejny chód.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Almiden
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku
i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Almiden
Almiden, 5 mg:
- Substancją czynną leku jest amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu).
Każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
magnezu stearynian, disodu wodorocytrynian, krospowidon, kroskarmeloza sodowa.
Almiden, 10 mg:
- Substancją czynną leku jest amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu).
Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
magnezu stearynian, disodu wodorocytrynian, krospowidon, kroskarmeloza sodowa.
Jak wygląda lek Almiden i co zawiera opakowanie
5 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy ok. 6,6 mm.
10 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy ok. 8,5 mm.
Tabletki dostępne są w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach HDPE.
Wielkości opakowań:
Blistry:
5mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 lub 100 tabletek.
10 mg: 10, 14, 20,28, 30, 50, 60, 90, 98 lub 100 tabletek.
Butelka HDPE: 250, 500 lub 1000 tabletek (opakowanie przeznaczone do użytku szpitalnego lub
do dozowania dawki).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Wytwórca/importer
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holandia
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice
Polska
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Nazwa Kraju
Członkowskiego
Nazwa Produktu Leczniczego
Austria Amlodipin Accord 5/10 mg Tabletten
Cypr Amlodipine Accord 5 mg/10 mg Tablets
Czechy Amlodipin Accord 5/10 mg Tablety
Dania Amlodipin Accord
Estonia Amlodipine Accord 5/10 mg
Finlandia Amlodipin Accord 5 mg/10 mg tabletti
Hiszpania Amlodipine Accord 5 mg/10 mg comprimidos
Holandia Amlodipine (als besilaat) Accord 5/10 mg
tabletten
Irlandia Amlodipine 5 mg/10 mg Tablets
Litwa Amlodipine Accord 5/10 mg tabletės
Łotwa Amlodipine Accord 5/10 mg tablets
Norwegia Amlodipin Accord
Polska Almiden
Portugalia Amlodipina Accord
Rumunia Almiden 5 mg/10 mg comprimate
Szwecja Amlodipin Accord 5 mg/10 mg tabletter
Włochy AMLODIPINA ACCORD 5 /10 MG
COMPRESSE
Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2021