Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Acurenal 40mg

Acurenal 40mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Acurenal, 40 mg, tabletki powlekane  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna tabletka powlekana zawiera 43,328 mg chlorowodorku chinaprylu co odpowiada 40 mg  chinaprylu (Quinaprilum). 

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 97,072 mg  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

 Tabletki powlekane.  

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki podzielne, posiadające z obu stron rowek krzyżowy  ułatwiający podzielenie tabletki na połowy lub na ćwiartki. Tabletkę można podzielić na równe  dawki.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania  

Nadciśnienie tętnicze samoistne 

Chinapryl wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Chinapryl jest  skuteczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z  tiazydowymi lekami moczopędnymi.  

Zastoinowa niewydolność serca 

Chinapryl stosuje się w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, w skojarzeniu z lekami  moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Rozpoczęcie leczenia zastoinowej  niewydolności serca lekiem Acurenal powinno zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Sposób podawania 

Do stosowania doustnego.  

Dawkowanie 

Dorośli:  

Nadciśnienie tętnicze samoistne 

Monoterapia: zalecana dawka początkowa chinaprylu u pacjentów, którzy nie przyjmują leków  moczopędnych wynosi 10 mg na dobę.  

W zależności od skuteczności leczenia, dawkę można stopniowo zwiększać (poprzez  podwojenie uwzględniając czas wymagany do dostosowania dawki), do dawki podtrzymującej  20 mg lub 40 mg na dobę, przyjmowanych jednorazowo lub podzielonych na dwie dawki.  Zmiany dawkowania należy dokonywać w odstępach 4 tygodniowych. U większości pacjentów  uzyskuje się długotrwałą kontrolę ciśnienia krwi stosując preparat jeden raz na dobę. U  pacjentów stosowano maksymalne dawki chinaprylu do 80 mg na dobę.  

Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku.  

Preparat należy przyjmować regularnie o tej samej porze.  

Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi: ze względu na możliwość wystąpienia dużego  obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, zalecana  początkowa dawka chinaprylu wynosi 5 mg.  

Następnie dawkę należy stopniowo zwiększyć (jak opisano powyżej) w celu uzyskania  optymalnego działania terapeutycznego.  

Zastoinowa niewydolność serca  

Chinapryl jest wskazany jako lek pomocniczy, do stosowania w skojarzeniu z lekami  moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. U pacjentów z niewydolnością serca zalecana  dawka początkowa wynosi 2,5 mg 1 raz lub 2 razy na dobę. Po podaniu preparatu Acurenal pacjent powinien być ściśle kontrolowany w kierunku wystąpienia niedociśnienia tętniczego.  Następnie, jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę należy stopniowo zwiększyć do dawki skutecznej 10 mg do 40 mg na dobę, podawanej w dwóch równych dawkach, w  skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Zazwyczaj w leczeniu  skojarzonym działanie terapeutyczne utrzymuje się podczas stosowania dawek od 10 mg do 20  mg na dobę.  

Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku.  

Dawkę należy przyjmować zawsze o tej samej porze. 

Ciężka niewydolność serca  

W leczeniu ciężkiej lub niestabilnej zastoinowej niewydolności serca podawanie preparatu  Acurenal powinno być rozpoczynane zawsze w szpitalu, pod ścisłą kontrolą medyczną.  

Inni pacjenci należący do grupy wysokiego ryzyka, u których leczenie należy rozpoczynać w  szpitalu, to pacjenci: przyjmujący duże dawki diuretyków pętlowych (np. > 80 mg furosemidu)  lub stosujący jednocześnie kilka leków moczopędnych, z hipowolemią, z hiponatremią (stężenie  sodu w osoczu < 130 mEq/l) lub ze skurczowym ciśnieniem krwi < 90 mmHg, przyjmujący  duże dawki leków rozszerzających naczynia, ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 150 µmol/l  oraz pacjenci w wieku 70 lat i starsi.  

Osoby z zaburzeniem czynności nerek/osoby w podeszłym wieku  

Eliminacja chinaprylu jest uzależniona od wydolności nerek. Proponuje się następujące  dawkowanie chinaprylu u chorych z zaburzeniem czynności nerek:  

Klirens kreatyniny (ml/min) 
Maksymalna zalecana dawka początkowa (mg) 
>60 
10 
30 – 60 

10 – 30 
2,5 
< 10 


* Brak wystarczających danych pozwalających na określenie szczególnych wskazań dotyczących stosowania chinaprylu u pacjentów hemodializowanych z powodu ciężkiej  niewydolności nerek.  

Jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowana i nie występują objawy niedociśnienia  tętniczego lub istotnego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach  tygodniowych, do czasu wystąpienia oczekiwanego działania leczniczego.  

U osób w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg 1 raz na dobę.  Następnie dawkę można zwiększyć w zależności od działania terapeutycznego.  

Dzieci i młodzież:  

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostało określone. Brak  dostępnych danych.  

4.3 Przeciwwskazania  

Nadwrażliwość na chinapryl lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie  6.1.  

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz pkt. 4.4 i 4.6).  

Wystąpienie obrzęku naczynioruchowego w wyniku stosowania inhibitorów ACE w przeszłości.  Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

∙ Acurenal zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko  występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem  złego wchłaniania glukozy-galaktozy.  

∙ Nie powinno się stosować preparatu u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej,  zwężeniem zastawki aortalnej i z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca.  

Reakcje anafilaktoidalne:  

∙ U niektórych pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego jadem  owadów błonkoskrzydłych sporadycznie występowały długotrwałe, zagrażające życiu reakcje  rzekomoanafilaktyczne. Reakcje te nie występowały, gdy tymczasowo odstawiono inhibitory  ACE, nawracały one jednak po przypadkowym ponownym podaniu leku.  

∙ U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas aferezy LDL z siarczanem dekstranu,  występowała zagrażająca życiu reakcja rzekomoanafilaktyczna. Reakcji można było uniknąć odstawiając czasowo inhibitory ACE przed każdą aferezą.  

∙ U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych typu high-flux o dużej  przepuszczalności (poliakrylonitrylowych np. „AN69”) istnieje duże prawdopodobieństwo  wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznych, gdy jednocześnie stosowany jest chinapryl.  Ryzyko można zmniejszyć stosując inny lek przeciwnadciśnieniowy lub błony dializacyjne  innego rodzaju.  

Zaburzenia czynności nerek: 

∙ U pacjentów z niewydolnością nerek należy kontrolować czynność nerek, chociaż w  większości przypadków nie ulegnie ona zmianie. U pacjentów podatnych, wskutek  zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron można spodziewać się zaburzeń czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których czynność nerek zależy  od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie inhibitorem ACE, w tym  chinaprylem, może mieć związek ze skąpomoczem i (lub) azotemią, i rzadko z ostrą niewydolnością nerek oraz zgonem. Okres półtrwania chinaprylatu wydłuża się wraz ze  zmniejszeniem klirensu kreatyniny. Pacjenci z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min  wymagają zastosowania niższej dawki początkowej chinaprylu (patrz pkt. 4.2). U pacjentów  tych dawkę należy zwiększać dostosowując ją do wartości ciśnienia tętniczego i jednocześnie  monitorując czynność nerek. W badaniach klinicznych u pacjentów z nadciśnieniem  tętniczym i jedno- lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej obserwowano wzrost  stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy po zastosowaniu inhibitorów ACE. U niektórych  pacjentów z nadciśnieniem lub niewydolnością serca, u których nie obserwowano wcześniej  chorób naczyń nerkowych, występowały wzrosty stężeń mocznika i kreatyniny w surowicy,  zazwyczaj niewielkie i przemijające zwłaszcza, gdy chinapryl był podawany w skojarzeniu z  lekami moczopędnymi. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z uprzednio zaburzoną czynnością nerek. Może wymagać zmniejszenia dawki lub zaprzestania podawania leków  moczopędnych i (lub) chinaprylu.  

Obrzęk naczynioruchowy: 

∙ Obserwowano obrzęk naczynioruchowy u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. Jeśli  wystąpi świst krtaniowy lub obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka lub głośni leczenie  

∙ Pacjenci rasy czarnej przyjmujący w monoterapii inhibitory ACE są bardziej narażeni na  ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego w porównaniu z pacjentami innych ras.  W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, iż wpływ inhibitorów ACE na ciśnienie  krwi jest mniejszy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innej rasy.  

Obrzęk naczynioruchowy jelit: 

∙ Zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami  ACE. Objawem klinicznym był ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów), w niektórych  przypadkach brak było obrzęku naczyniowego twarzy w wywiadzie, a stężenia esterazy C1 w  surowicy były prawidłowe. Obrzęk naczynioruchowy rozpoznawano wykonując TK lub USG  jamy brzusznej lub podczas zabiegu operacyjnego, a objawy kliniczne ustępowały po  odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce  różnicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE.  

Zaburzenia czynności wątroby: 

∙ Podczas przyjmowania inhibitorów ACE odnotowano rzadkie przypadki zespołu  rozpoczynającego się żółtaczką zastoinową przechodzącą w piorunującą martwicę wątroby,  prowadząc czasem do śmierci. Mechanizm ten nie został poznany. U pacjentów, u których  rozwinęła się żółtaczka lub odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych  należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i zastosować odpowiednią kontrolę.  

Hiperkaliemia: 

∙ U niektórych pacjentów odnotowano przypadki hiperkaliemii (stężenie potasu  w surowicy ≥ 5,8 mmol/l). Do pacjentów zagrożonych rozwojem hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, cukrzycą, jednocześnie stosujący leki moczopędne  oszczędzające potas i (lub) preparaty potasu, i (lub) zamienniki soli kuchennej zawierające  potas. Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków jest konieczne, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu.  

Kaszel: 

∙ Obserwowano występowanie nieproduktywnego, uporczywego, suchego kaszlu podczas  stosowania inhibitorów ACE, w tym chinaprylu, ustępującego po przerwaniu leczenia. Kaszel  związany z przyjmowaniem inhibitorów ACE powinien być brany pod uwagę w diagnostyce  różnicowej kaszlu.  

  

Niedociśnienie tętnicze: 

∙ Objawowe niedociśnienie tętnicze było rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym  nadciśnieniem tętniczym, może jednak wystąpić u chorych z odwodnieniem i hiponatremią, w  efekcie np. stosowania leków moczopędnych, diety ubogosodowej lub dializ, biegunki,  wymiotów. Chorego z objawami niedociśnienia tętniczego należy położyć na plecach i jeśli  wskazane podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. Przemijające niedociśnienie nie jest  przeciwwskazaniem do dalszego podawania leku, jednak w razie jego wystąpienia należy  rozważyć zmniejszenie dawki chinaprylu, leku moczopędnego lub odstawienie leku  moczopędnego.  

Zabiegi operacyjne/znieczulenie: 

∙ U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami  powodującymi niedociśnienie tętnicze, chinapryl może hamować powstawanie angiotensyny  II wtórnie do kompensacji uwalniania reniny. Może to prowadzić do nadmiernego obniżenia  

ciśnienia tętniczego, któremu należy zapobiegać i leczyć poprzez zwiększenie objętości  krążącej krwi.  

Neutropenia/agranulocytoza: 

∙ Inhibitory ACE rzadko maja związek z agranulocytozą i supresją szpiku kostnego u pacjentów  z niepowikłanym nadciśnieniem jednak częściej występowały u pacjentów z zaburzeniem  czynności nerek, szczególnie przy towarzyszącej kolagenozie naczyń. Tak jak w przypadku  innych inhibitorów ACE, zaleca się kontrolę liczby leukocytów we krwi u pacjentów z  kolagenozą naczyń i (lub) chorobą nerek.  

Hipoglikemia i cukrzyca: 

∙ W trakcie stosowania inhibitorów ACE obserwowano przypadki hipoglikemii u pacjentów  z cukrzycą leczonych insuliną lub doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Należy  odpowiednio często kontrolować stężenie glukozy we krwi i w razie konieczności dostosować dawki leków przeciwcukrzycowych.  

Przeszczep nerki: 

∙ Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania chinaprylu u pacjentów po ostatnio przebytym  przeszczepieniu nerki.  

Pierwotny hiperaldosteronizm: 

∙ U pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi  działającymi przez układ renina-angiotensyna-aldosteron jest nieskuteczne.  

Ciąża 

∙ Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w trakcie ciąży. U pacjentek planujących  ciążę należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla  których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba że dalsze leczenie  chinaprylem uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast  przerwać stosowanie chinaprylu oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz  pkt. 4.3 i 4.6).  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  

∙ Tetracykliny i inne leki wchodzące w interakcję z magnezem: Z powodu zawartości węglanu  magnezu w tabletce, Acurenal zmniejsza wchłanianie tetracyklin o około 28% – 37%. Nie  zaleca się jednoczesnego stosowania z tetracyklinami.  

∙ Leki moczopędne: U pacjentów przyjmujących diuretyki może występować nadmierny  spadek ciśnienia krwi po rozpoczęciu podawania chinaprylu. Ten efekt można zmniejszyć poprzez odstawienie leków moczopędnych przed rozpoczęciem terapii chinaprylem. Jeśli nie  można przerwać podawania leku moczopędnego, należy podać mniejszą dawkę początkową chinaprylu. U pacjentów przyjmujących leki moczopędne należy ściśle kontrolować czynność układu krążenia nie krócej niż przez 2 godziny po podaniu początkowej dawki chinaprylu  (patrz pkt. 4.4).  

∙ Leki zwiększające stężenie potasu we krwi: chinapryl jest inhibitorem enzymu  konwertującego angiotensynę i może obniżać poziom aldosteronu, co skutkuje wzrostem  potasu w surowicy. Przy jednoczesnym podawaniu leków moczopędnych oszczędzających  potas (np. sipronolaktonu, triamterenu lub amilorydu), suplementów diety z potasem oraz soli  ze zwiększoną ilością potasu należy zachować ostrożność i odpowiednio często oznaczać stężenie potasu w surowicy. Tak jak inne inhibitory ACE chinapryl przyjmowany w  monoterapii prowadzi do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Stosowany razem z  tiazydowymi lekami moczopędnymi zmniejsza wywoływaną przez te leki hipokaliemię.  

∙ Związki litu: Obserwowano wzrost stężenia litu w surowicy i objawy zatrucia litem u  pacjentów otrzymujących związki litu i inhibitory ACE jednocześnie, związany ze  zwiększoną utratą sodu wywołaną przez oba leki. Należy zachować ostrożność przy  jednoczesnym stosowaniu obu leków i monitorować stężenie litu w surowicy. Stosowanie  leku moczopędnego może dodatkowo zwiększyć ryzyko zatrucia litem.  

∙ Zabieg chirurgiczny/znieczulenie: Brak jest danych wskazujących na interakcję między  produktem Acurenal i środkami znieczulającymi wywołującymi niedociśnienie, jednak należy  zachować ostrożność podczas zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu, ponieważ inhibitory  ACE blokują tworzenie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny.  Może to prowadzić do niedociśnienia, które można skorygować przez uzupełnienie płynów.  

∙ Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): U niektórych pacjentów przyjmowanie NLPZ  może osłabić działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitora ACE. Ponadto, opisano działanie  addytywne NLPZ i inhibitorów ACE powodujące wzrost stężenia potasu w surowicy, co może  osłabiać pracę nerek. Te zmiany są w zasadzie odwracalne i występują szczególnie u  pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.  

∙ Allopurynol, cytostatyki i leki immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnie oraz  prokainamid: jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może zwiększać ryzyko  wystąpienia leukopenii.  

∙ Alkohol, barbiturany i narkotyki: może wystąpić nasilenie hipotonii ortostatycznej.  ∙ Inne leki przeciwnadciśnieniowe: może wystąpić działanie addytywne lub synergistyczne.  ∙ Leki zobojętniające kwas solny: mogą zmniejszać biodostępność produktu Acurenal.  ∙ Leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina): może być wymagane dostosowanie dawki tych  leków.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Acurenal nie jest zalecany do stosowania w I trymestrze ciąży (patrz pkt. 4.4).  

Acurenal jest przeciwwskazany do stosowania w II i III trymestrze ciąży (patrz pkt. 4.3). Brak  jest jednoznacznych danych dotyczących ryzyka działania teratogennego inhibitorów ACE w  pierwszym trymestrze ciąży; nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Jeśli  kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie jest bezwzględnie konieczna, pacjentki planujące  ciążę powinny zastosować inny sposób leczenia. W przypadku stwierdzenia ciąży należy  natychmiast zakończyć podawanie leku i zastosować inny lek.  

Lek podawany w drugim i trzecim trymestrze ciąży działa toksycznie na płód (zaburzenie  funkcji nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz pkt. 5.3). W przypadku ekspozycji na lek od  drugiego trymestru, zaleca się badanie kontrolne USG nerek i czaszki.  

Niemowlęta, których matki przyjmowały w okresie ciąży inhibitory ACE należy obserwować w  kierunku wystąpienia niedociśnienia (patrz pkt. 4.3 i 4.4).  

Karmienie piersią 

Ograniczone dane farmakokinetyczne wskazują na bardzo niskie stężenie leku w mleku matki  (patrz pkt. 5.2). Pomimo, że to stężenie wydaje się nie mieć znaczenia klinicznego, nie zaleca  się stosowania leku Acurenal podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków przez  pierwsze tygodnie po urodzeniu, z powodu hipotetycznego ryzyka działania na układ krążenia i  nerki oraz z braku doświadczenia klinicznego.  

W przypadku starszych dzieci, stosowanie produktu Acurenal u matek karmiących piersią może  być rozważone, jeśli jest ono konieczne dla matki i nie obserwuje się działań niepożądanych u  dziecka.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Brak jest badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów. Prowadząc pojazd lub  obsługując maszynę należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie  zmęczenia.  

4.8 Działania niepożądane  

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i  zastoinową niewydolnością serca są: ból głowy, zawroty głowy, zapalenie błony śluzowej nosa,  kaszel, zakażenie górnych dróg oddechowych, zmęczenie, nudności, wymioty. Inne, mniej  częste działania niepożądane to: niestrawność, ból mięśni, ból w klatce piersiowej, ból brzucha,  biegunka, ból pleców, zapalenie zatok, bezsenność, parestezje, nerwowość, astenia, zapalenie  gardła, niedociśnienie, kołatania, wzdęcia, depresja, świąd, wysypka, impotencja, obrzęki, ból  stawów, niedowidzenie.  

Zaburzenie czynności nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia, neutropenia, agranulocytoza  (patrz pkt. 4.4).  

Następujące działania niepożądane były obserwowane po zastosowaniu inhibitorów ACE:  Zaburzenia serca: tachykardia, zawał mięśnia sercowego.  

Zaburzenia układu nerwowego: wylew krwi do mózgu, zaburzenia równowagi, omdlenie,  zaburzenia smaku, przemijający udar niedokrwienny.  

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie oskrzeli, skurcz  oskrzeli, duszność.  

Zaburzenia żołądka i jelit: zaparcie, suchość w ustach, zapalenie języka, niedrożność jelit,  obrzęk naczynioruchowy jelit. Rzadko zgłaszano zapalenie trzustki; w niektórych przypadkach  zakończone zgonem.  

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka zastoinowa, zapalenie wątroby.  Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, rumień wielopostaciowy, martwica naskórka,  łuszczycopodobne zmiany na skórze, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka. Może towarzyszyć gorączka, eozynofilia i (lub) zwiększenie miana przeciwciał ANA.  

Zaburzenia psychiczne: splątanie.  

Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie.  

Zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne.  

Badania diagnostyczne: może wystąpić zwiększone stężenie mocznika we krwi i kreatyniny  w osoczu. Zmniejszenie hematokrytu, liczby płytek krwi i leukocytów oraz zwiększenie  aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy.  

U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej odnotowano  pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej.  

4.9 Przedawkowanie  

Brak jest danych dotyczących przedawkowania u ludzi. Najprawdopodobniejszą manifestacją kliniczną są objawy związane z ciężkim niedociśnieniem, które należy leczyć przez dożylne  podanie płynów.  

Hemodializa i dializa otrzewnowa są mało skuteczne w eliminacji chinaprylu i chinaprylatu.  Leczenie jest objawowe i podtrzymujące zgodnie ze standardami opieki medycznej.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki działające na układ renina-angiotensyna. Kod ATC: C09 AA  06  

Chinapryl jest metabolizowany w wątrobie do aktywnego metabolitu – chinaprylatu, który jest  inhibitorem enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (inhibitor konwertazy  angiotensyny ACE). Konwertaza angiotensyny katalizuje przemianę angiotensyny I  w angiotensynę II, która powoduje zwężenia naczyń krwionośnych i zwiększenie ciśnienia krwi.  W nadciśnieniu tętniczym i zastoinowej niewydolności serca chinaprylat hamuje działanie ACE  w surowicy i tkankach zmniejszając tym samym powstawanie angiotensyny II. Chinaprylat  powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu, katecholamin, argininy  i wazopresyny w osoczu i tkankach, natomiast zwiększenie stężenia kinin, zwiększenie stężenia  prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia. Zmniejszenie sekrecji aldosteronu przez  chinaprylat powoduje wzmożone wydzielanie sodu z moczem i zatrzymanie potasu  

w organizmie. Zmniejsza naczyniowy opór obwodowy i obniża ciśnienie tętnicze, ciśnienie  w tętnicy płucnej, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, zwiększa objętość wyrzutową,  zwiększa przepływ krwi przez nerki, zwiększa wartość wskaźnika sercowego.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie  

Po podaniu doustnym chinapryl wchłania się z przewodu pokarmowego w ok. 60%. Osiąga  maksymalne stężenie we krwi (proporcjonalne do podanej dawki) w ciągu 1 godziny od chwili  podania. Chinaprylat osiąga maksymalne stężenie we krwi po 2 godzinach od podania. Podczas  wielokrotnego podawania dawek stężenie chinaprylu i chinaprylatu stabilizuje się w drugim lub  trzecim dniu terapii.  

Podawanie chinaprylu jednocześnie z jedzeniem powoduje dłuższy czas wchłaniania, ale nie  wpływa na biodostępność.  

Dystrybucja  

Chinapryl i chinaprylat wiążą się z białkami osocza w około 97%. W badaniach na szczurach  udowodniono, że chinapryl i jego metabolity nie przenikają przez barierę krew–mózg. 

Laktacja 

Po jednorazowym podaniu 20 mg chinaprylu sześciu kobietom karmiącym piersią, stosunek  mleko/osocze dla chinaprylu wynosił 0.12. Obecność chinaprylu nie została stwierdzona w  mleku po 4 godzinach od podania leku. Zawartość chinaprylatu pozostawała na  niewykrywalnym poziomie (<5 µg/L) w każdym momencie pomiaru. Zostało oszacowane, że  niemowlę karmione piersią otrzyma 1,6% dawki chinaprylu, która została dostosowana do masy  ciała pacjentki.  

Metabolizm  

Po wchłonięciu chinapryl metabolizowany jest w wątrobie do aktywnego metabolitu -  chinaprylatu. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby zaburzony jest metabolizm  chinaprylu do chinaprylatu, stąd znacznie mniejsze stężenie aktywnego metabolitu we krwi  u tych pacjentów w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością wątroby.  

Eliminacja  

Okres półtrwania w fazie eliminacji chinaprylu wynosi ok. 1 godziny, a chinaprylatu  ok. 2 godzin. Szybkość eliminacji zależy od niewydolności nerek.  

Im większe zaburzenie czynności nerek tym dłuższy czas eliminacji i tym samym większe  stężenie chinaprylu i chinaprylatu we krwi.  

Około 60% dawki chinaprylu wydalane jest z moczem, a pozostała część z kałem.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Toksyczność ostra  

Toksyczność ostrą chinaprylu badano na myszach i szczurach. Stwierdzono, że po podaniu p.o.  dawka LD50 chinaprylu dla myszy wynosi 1840 mg/kg mc. (samice) i  

1739 mg/kg mc. (samce), natomiast u szczurów zaobserwowano LD50 3541 mg/kg mc. (samice)  i 4280 mg/kg mc. (samce).  

Po podaniu dożylnym chinaprylu stwierdzono LD50 myszy 523 mg/kg mc. i 504 mg/kg mc.  (samice i samce), a dla szczurów odpowiednio 158 mg/kg mc. i 107 mg/kg mc. Podanie dożylne  chinaprylatu wykazało, że dawka śmiertelna dla szczura jest >400 mg/kg mc., a dla myszy  >1000 mg/kg mc. (największe badane dawki chinaprylatu).  

Podawanie wielokrotne chinaprylu doustnie szczurom i psom wykazało, że jest dobrze  tolerowany przez szczury otrzymujące dawkę 200 mg/kg mc./dobę i przez psy otrzymujące  dawkę 125 mg/kg mc./dobę przez 2 tygodnie.  

Dawki ≥400 mg/kg u szczurów i ≥125 mg/kg u psów powodowały podrażnienie przewodu  pokarmowego i umiarkowane zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w krwi, które było  zależne od wielkości dawki chinaprylu.  

Nie zbadano toksyczności przewlekłej (powyżej 3 miesięcy) u zwierząt.  

Wpływ na płodność, reprodukcję  

Podawanie chinaprylu w dawkach 10, 50 i 100 mg/kg mc. na dobę samcom i samicom  szczura przed parzeniem i w czasie ciąży nie powodowało znaczących zmian w masie  ciała, apetycie, współczynniku płodności, reprodukcji, rozwoju płodów, przeżywalności  i zachowaniu młodych.  

Dawki 25, 75 i 150 mg/kg mc. podawane samicom w późnej ciąży nie miały wpływu na poród,  rozwój noworodków i laktację samic. Obserwowano znaczące zmniejszenie masy ciała osesków  karmionych mlekiem matki. Stężenie chinaprylu w mleku samic stanowiło 3-5% stężenia we  krwi samic po upływie 3-5 godzin od podania.  

W badaniach przeprowadzonych na królikach stwierdzono toksyczny wpływ chinaprylu na płód.  

Rakotwórczość, genotoksyczność, mutagenność 

Chinapryl podawany szczurom i myszom w dawce od 75 do 100 mg/kg mc. na dobę (dawka  około 50 – 60 razy większa w stosunku do maksymalnej dawki stosowanej u ludzi w  przeliczeniu na mg/kg mc.) przez 104 tygodnie nie wykazywał działania rakotwórczego. Jedynie  u samic szczurów, którym podawano największą dawkę, stwierdzono zwiększenie częstości  występowania chłoniako-naczyniaków krezki oraz tłuszczaków.  

Chinapryl i chinaprylat nie wykazały działania mutagennego w teście Ames’a oraz w testach  mutacji genetycznych.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE  

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Rdzeń tabletki: magnezu węglan ciężki, laktoza jednowodna, żelatyna (E441), krospowidon  (E1202), magnezu stearynian (E572).  

Otoczka Opadry II typ 33G28707 White: hypromeloza (E464), makrogol 3000, laktoza  jednowodna, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności  

3 lata.  

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu  

  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w opakowaniu oryginalnym. Chronić od wilgoci.  6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Blistry Al i Al/OPA/PVC w tekturowym pudełku.  

W tekturowym pudełku umieszczone są 3 blistry po 10 sztuk tabletek powlekanych wraz  z ulotką dla pacjenta.  

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania  Brak szczególnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

ICN Polfa Rzeszów S.A.  

ul. Przemysłowa 2  

35-959 Rzeszów, Polska  

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

10  

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Acurenal 40mg
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu