Szukaj leku
FAQ

Acard

Acard

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
ACARD 75 mg, tabletki dojelitowe
Acidum acetylsalicylicum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek ACARD i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACARD
3. Jak stosować lek ACARD
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek ACARD
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek ACARD i w jakim celu się go stosuje
Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą
powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
Lek ACARD stosuje się:
• w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
• w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
• w niestabilnej chorobie wieńcowej;
• w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
• po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów
aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
• w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu
oraz po ich przebyciu;
• u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
• w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
• w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACARD
Kiedy nie stosować leku ACARD
• jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);
• jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
• jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
2
• jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek,
wątroby);
• jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego
lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);
• jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);
• jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień
lub większych;
• u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na
możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np.
naproksen) lub inne substancje uczulające – patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku
ACARD”;
• jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;
• jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;
• jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko
występująca choroba dziedziczna);
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia
się działań niepożądanych leku.
• Nie należy stosować leku ACARD przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba).
Lek ACARD a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
• Nie stosować jednocześnie leku ACARD:
- z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
- z ibuprofenem.
• Można stosować lek ACARD po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi
poniżej z:
- lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);
- innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;
- lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);
- lekami przeciwcukrzycowymi - doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;
- lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);
- lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);
- lekami moczopędnymi (np. furosemid);
- glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;
- lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);
- kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);
- metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;
- digoksyną (lek nasercowy).
• Metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać
wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi (zlepianie się komórek krwi
i powstawanie zakrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować
ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas
acetylosalicylowy.
3
• Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu
pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek ACARD można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może
spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.
Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla
karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego
stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ACARD nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Acard 75 mg zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek ACARD
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD.
Lek ACARD dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą
dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.
Stosować doustnie.
• Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
1 tabletka (75 mg) na dobę.
Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością
wody.
Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się
drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
• W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca:
jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby
przyspieszyć wchłanianie.
Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być
stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACARD
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia,
pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.
Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności,
wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne.
W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość,
pobudzenie, śpiączka.
4
Pominięcie zastosowania leku ACARD
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę
jak zazwyczaj.
Przerwanie stosowania leku ACARD
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta
wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący
trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu
pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia
objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:
Często (u 1 do 10 na 100 osób):
- objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.
Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):
- stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
- przemijające zaburzenia czynności wątroby.
Rzadko lub bardzo rzadko:
- poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok
mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas
równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie).
Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub)
niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka
i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);
- zaburzenia czynności nerek;
- zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.
Ponadto występowały:
- zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);
- reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu
oddechowego (w tym astma);
- zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;
- krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
5
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek ACARD
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią.
Nie stosować leku ACARD po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek ACARD
- Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg
kwasu acetylosalicylowego.
- Pozostałe składniki to: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia
sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu
dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu
laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.
Jak wygląda lek ACARD i co zawiera opakowanie
Tabletki leku ACARD są barwy białej lub prawie białej, w kształcie serca, obustronnie wypukłe,
o gładkiej powierzchni.
Opakowanie zawiera 30, 60, 90 lub 120 tabletek dojelitowych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
Wytwórca
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Metalowca 2; 39-460 Nowa Dęba
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19; 83-200 Starogard Gdański
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
6
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
tel. 22 691 39 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2020 r.