Szukaj leku
FAQ

Zolmitriptan STADA

Zolmitriptan STADA

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Zolmitriptan STADA, 2,5 mg, tabletki
Zolmitriptanum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Zolmitriptan STADA i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Zolmitriptan STADA
3. Jak przyjmować lek Zolmitriptan STADA
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zolmitriptan STADA
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zolmitriptan STADA i w jakim celu się go stosuje
Zolmitriptan STADA zawiera zolmitryptan i należy do grupy leków zwanych tryptanami.
Zolmitriptan STADA jest stosowany w celu leczenia migrenowego bólu głowy
• Objawy migreny mogą być spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych w głowie.
Uważa się, że Zolmitriptan STADA zwęża rozszerzone naczynia krwionośne. Pomaga to
w ustąpieniu bólu głowy oraz innych objawów często występujących podczas napadu migreny,
takich jak: nudności lub wymioty oraz nadwrażliwość na światło oraz dźwięki.
• Lek Zolmitriptan STADA działa tylko wtedy, gdy rozpoczął się napad migreny. Lek nie będzie
zapobiegał wystąpieniu napadu migreny.
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Zolmitriptan STADA
Kiedy nie przyjmować leku Zolmitriptan STADA
• jeśli pacjent ma uczulenie na zolmitryptan, mentol lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie tętnicze krwi;
• jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem, w tym zawał serca, chorobę niedokrwienną
serca (ból w klatce piersiowej spowodowany ćwiczeniami fizycznymi lub wysiłkiem), tzw.
dusznicę Prinzmetala (ból w klatce piersiowej, który pojawia się w spoczynku) lub miał inne
objawy spowodowane chorobą serca, jak duszność lub ucisk w klatce piersiowej;
• jeśli pacjent kiedykolwiek miał udar mózgu lub krótkotrwałe objawy podobne do udaru mózgu
(przemijający atak niedokrwienny mózgu lub TIA);
• jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;
• jeśli pacjent w tym samym czasie przyjmuje inne leki przeciwmigrenowe (np: ergotaminę,
pochodne ergotaminy, w tym dihydroergotaminę i metysergid) lub inne tryptany w celu leczenia
migrenowego bólu głowy. Patrz punkt „Lek Zolmitriptan STADA a inne leki”.
Jeśli pacjent nie jest pewien, czy podane powyżej informacje odnoszą się do niego, należy
porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.
2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zolmitriptan STADA należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli:
• pacjent jest w grupie osób z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (ma
zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne serca). Ryzyko jest większe, jeśli
pacjent pali tytoń, ma zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, zwiększone stężenie cholesterolu we
krwi, cukrzycę lub ktokolwiek w jego rodzinie miał chorobę niedokrwienną serca;
• jeśli lekarz powiedział pacjentowi, że ma zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (rodzaj zaburzenia
rytmu serca);
• u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby;
• pacjent ma ból głowy, który nie przypomina typowego napadu migreny;
• jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki stosowane w leczeniu depresji (patrz punkt „Lek
Zolmitriptan STADA a inne leki”).
Jeżeli pacjent zostanie przyjęty do szpitala, należy powiedzieć personelowi medycznemu, że pacjent
przyjmuje lek Zolmitriptan STADA.
Lek Zolmitriptan STADA nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat oraz
u dorosłych w wieku powyżej 65 lat.
Tak jak inne leki przeciwmigrenowe, przyjmowanie zbyt dużej dawki leku Zolmitriptan STADA
może powodować codzienne bóle głowy lub nasilenie migrenowego bólu głowy. Jeśli pacjent uważa,
że to jego dotyczy, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne przerwanie leczenia
lekiem Zolmitriptan STADA w celu wyrównania tych zaburzeń.
Lek Zolmitriptan STADA a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Szczególnie, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:
Leki stosowane w leczeniu migreny:
• inne tryptany niż lek Zolmitriptan STADA: należy odczekać 24 godziny przed przyjęciem leku
Zolmitriptan STADA;
• po przyjęciu leku Zolmitriptan STADA należy odczekać 24 godziny przed zastosowaniem
innych tryptanów;
• jeśli pacjent przyjął leki zawierające ergotaminę lub leki podobne do ergotaminy (jak
dihydroergotamina lub metysergid), należy odczekać 24 godziny przed zastosowaniem leku
Zolmitriptan STADA;
• jeśli pacjent przyjął lek Zolmitriptan STADA, należy odczekać 6 godzin przed zastosowaniem
leków zawierających ergotaminę lub leków podobnych do ergotaminy.
Leki stosowane w leczeniu depresji:
• moklobemid i fluwoksamina;
• leki zwane inhibitorami SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny);
• leki zwane inhibitorami SNRI (nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), jak
wenlafaksyna i duloksetyna.
Inne leki:
• cymetydyna (lek stosowany w niestrawności i w leczeniu owrzodzeń żołądka);
• antybiotyki z grupy chinolonów, np. cyprofloksacyna.
Jeśli pacjent stosuje leki pochodzenia roślinnego, zawierające ziele dziurawca (Hypericum
perforatum), działania niepożądane po zażyciu leku Zolmitriptan STADA mogą występować częściej.
3
Zolmitriptan STADA z jedzeniem i piciem
Lek Zolmitriptan STADA można zażywać z posiłkiem lub na czczo. Nie ma to wpływu na działanie
leku Zolmitriptan STADA.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
• Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zolmitriptan STADA w czasie ciąży jest szkodliwe. Należy
powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko przed
zastosowaniem leku Zolmitriptan STADA.
• Nie należy karmić piersią dziecka przez 24 godziny od przyjęcia leku Zolmitriptan STADA.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
• Podczas napadu migreny czas reakcji pacjenta może być wolniejszy niż zazwyczaj. Należy to
wziąć pod uwagę, jeśli pacjent prowadzi pojazd lub obsługuje urządzenia mechaniczne.
• Jest mało prawdopodobne, aby lek Zolmitriptan STADA wpływał na zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługi maszyn. Jednakże, najlepiej jest zaobserwować, jak lek Zolmitriptan
STADA wpływa na pacjenta przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności.
Zolmitriptan Stada zawiera sód.
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak przyjmować lek Zolmitriptan STADA
Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Zolmitriptan STADA najlepiej jest zażywać jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny. Lek
można również zażywać w późniejszym czasie.
• Zalecana dawka leku to 2,5 mg lub 5 mg.
• Tabletkę należy połknąć popijając wodą.
• Jeżeli objawy migreny nie ustąpią w ciągu 2 godzin lub powrócą w ciągu 24 godzin pacjent
może przyjąć kolejną tabletkę.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent nie czuje wystarczającej poprawy po zastosowaniu tego
leku. Lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg lub zmienić leczenie.
Nie należy przyjmować większej dawki, niż zalecił lekarz.
• Nie należy przyjmować więcej niż dwie dawki w ciągu dnia. Jeżeli lekarz zalecił stosować
dawkę 2,5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg. Jeżeli lekarz zalecił przyjmować
dawkę 5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zolmitriptan STADA
Jeśli pacjent przyjął zbyt dużo tabletek leku Zolmitriptan STADA, należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.
Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą opakowanie leku Zolmitriptan STADA.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
4
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niektóre z podanych poniżej działań niepożądanych mogą być spowodowane napadem migreny.
Częste działania niepożądane (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):
• nieprawidłowe odczuwanie bodźców, jak mrowienie palców rąk i stóp lub skóry oraz
nadwrażliwość na dotyk,
• uczucie senności, zawrotów głowy czy ciepła,
• ból głowy,
• nierówne bicie serca,
• nudności, wymioty,
• ból brzucha,
• suchość w ustach,
• osłabienie mięśni lub ból mięśni,
• osłabienie (zmęczenie),
• uczucie ciężaru, zaciskania, bólu lub ucisku w gardle, szyi, kończynach lub klatce piersiowej,
• trudności w połykaniu.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować do 1 na 100 pacjentów):
• szybkie bicie serca,
• niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi,
• oddawanie dużych ilości moczu lub częstsze oddawanie moczu.
Rzadkie działania niepożądane (mogą występować do 1 na 1000 pacjentów):
• Reakcje alergiczne/nadwrażliwości obejmujące swędzącą wysypkę (pokrzywkę) oraz obrzęk
twarzy, warg, języka lub gardła. Jeżeli pacjent podejrzewa, że lek Zolmitriptan STADA może
być przyczyną wystapienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku i natychmiast
zgłosić się do lekarza.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować do 1 na 10 000 pacjentów):
• Dusznica (ból w klatce piersiowej, często sprowokowany wysiłkiem fizycznym), zawał serca
lub skurcz naczyń wieńcowych serca. Jeżeli pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej lub
duszność po przyjęciu leku Zolmitriptan STADA należy zwrócić się do lekarza i nie
przyjmować więcej leku Zolmitriptan STADA,
• skurcz naczyń krwionośnych w jelitach, co może spowodować uszkodzenie jelita. Może to
powodować ból brzucha lub krwistą biegunkę. Jeżeli objawy te wystąpią u pacjenta należy
zwrócić się do lekarza i nie przyjmować więcej leku Zolmitriptan STADA,
• nagła potrzeba oddania moczu (parcie na mocz).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5
5. Jak przechowywać lek Zolmitriptan STADA
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zolmitriptan STADA
Substancją czynną leku jest zolmitryptan.
Jedna tabletka leku Zolmitriptan STADA, 2,5 mg zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.
Pozostałe składniki to:
• Mannitol
• Celuloza mikrokrystaliczna
• Maltodekstryna
• Krzemionka koloidalna bezwodna
• Krospowidon, (Typ A)
• Sodu wodorowęglan
• Kwas cytrynowy
• Sacharyna sodowa
• Magnezu stearynian
• Aromat mentolowy PHS-132975 (maltodekstryna, mentol naturalny, skrobia żelowana
kukurydziana)
Jak wygląda lek Zolmitriptan STADA i co zawiera opakowanie
Tabletki Zolmitriptan STADA są to okrągłe, płaskie, białe tabletki z zaokrąglonymi brzegami.
Lek Zolmitriptan STADA, 2,5 mg, tabletki, jest pakowany w blistry Aluminium/ Aluminium,
zawierające 1 lub 3 tabletki lub 1x1, 3x1, 6x1 i 18x1 tabletek w perforowanych blistrach
jednodawkowych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
D-61118 Bad Vilbel
Niemcy
Wytwórca
1. Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL-4870 AC Etten-Leur, Holandia
2. PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Dania
3. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy
6
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Dania Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter
Finlandia Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletti
Niemcy Zolmitriptan STADA 2,5 mg Tabletten
Polska Zolmitriptan STADA
Portugalia Zolmitriptano Ciclum 2,5 mg comprimidos
Szwecja Zolmitriptan STADA 2,5 mg tabletter
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2021