Szukaj leku
FAQ

Flunarizinum WZF

Flunarizinum WZF

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki
Flunarizinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flunarizinum WZF
3. Jak stosować lek Flunarizinum WZF
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Flunarizinum WZF
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje
Flunarizinum WZF zawiera flunaryzynę, zaliczaną do grupy tzw. antagonistów wapnia, która
zapobiega zwężeniu naczyń krwionośnych.
Flunarizinum WZF stosuje się:
• w zapobieganiu migrenie klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury);
• w leczeniu objawowym zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego) -
powstałych, np. wskutek zaburzeń lub uszkodzenia błędnika znajdującego się w uchu.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flunarizinum WZF
Kiedy nie stosować leku Flunarizinum WZF:
• jeśli pacjent ma uczulenie na flunaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6.);
• jeśli pacjent choruje na chorobę Parkinsona (przewlekła choroba charakteryzująca się objawami
takimi jak, np. sztywność mięśni, drżenie kończyn i głowy, zubożenie mimiki);
• jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia ruchowe, spowolnienie ruchowe,
sztywność, drżenie (nazywane objawami pozapiramidowymi);
• jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia depresyjne;
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Flunarizinum WZF należy omówić to z lekarzem.
Uwaga: Nie należy zwiększać dawki leku, jeśli pacjent przeczuwa wystąpienie napadu migreny.
Flunarizinum WZF nie przerywa napadu migreny.
2
Należy poradzić się lekarza, jeśli:
• u pacjenta podczas stosowania leku wystąpi nasilające się uczucie wyczerpania, zmęczenia lub
osłabienie działania leku;
• pacjent przyjmuje leki nasenne lub inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
- patrz punkt: „Flunarizinum WZF a inne leki”;
• pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach psychicznych zaliczane do grupy pochodnych
fenotiazyny (np. chloropromazyna, perfenazyna), ponieważ w przypadku jednoczesnego
przyjmowania tych leków i flunaryzyny, może wystąpić spowolnienie ruchowe, sztywność,
zaburzenia ruchowe, drżenie.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, pacjent powinien regularnie zgłaszać się na
wizyty lekarskie oraz przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących czasu stosowania leku - patrz punkt
3. ulotki „Jak stosować lek Flunarizinum WZF”.
Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia ruchowego, sztywności,
niemożności siedzenia, drżenia, dlatego osoby te powinny ściśle przestrzegać zaleceń lekarza
dotyczących dawkowania leku - patrz również punkt 3. ulotki „Jak stosować lek Flunarizinum WZF”.
W przypadku wystąpienia opisanych objawów, pacjent powinien lek odstawić i natychmiast zgłosić
się do lekarza.
Dzieci i młodzież
Leku Flunarizinum WZF nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na wątpliwości
dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.
Flunarizinum WZF a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
• Leki działające hamująco na układ nerwowy, np. nasenne przyjmowane z lekiem
Flunarizinum WZF mogą powodować nadmierne uspokojenie (zwane sedacją) - nie należy
przyjmować ich jednocześnie.
• U pacjentek przyjmujących lek Flunarizinum WZF i hormony żeńskie (estrogeny,
progestageny) odnotowano wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią (mlekotok).
• Karbamazepina i fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) stosowane z lekiem Flunarizinum WZF
mogą przyspieszać przemianę tego leku w organizmie. W takim przypadku lekarz może zalecić
zwiększenie dawki leku Flunarizinum WZF.
Flunarizinum WZF z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej bezpośrednio po kolacji, aby uniknąć podrażnienia
żołądka. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą - patrz punkt 3. „Jak stosować lek
Flunarizinum WZF”.
Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Flunarizinum WZF, ponieważ może wystąpić
nadmierne uspokojenie i senność.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Flunarizinum WZF może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,
zwłaszcza na początku leczenia. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.
3
Flunarizinum WZF zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Flunarizinum WZF
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
- Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej bezpośrednio po kolacji, połykać w całości,
popijając wodą.
- Dawki leku oraz czas leczenia ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.
- Podczas stosowania leku Flunarizinum WZF należy przestrzegać zaleconego przez lekarza
dawkowania - nie przekraczać zaleconej dawki leku.
Zapobieganie migrenie
Dawki początkowe:
• dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę;
• dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę.
Dawki podtrzymujące (kontynuacja leczenia):
• w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni leku nie przyjmować.
Jeżeli po 2 miesiącach stosowania leku w celu zapobiegania nagłym napadom migreny nie obserwuje
się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza.
Zawroty głowy
Stosować dawki takie jak w zapobieganiu migrenie.
Jeżeli po miesiącu stosowania leku w przewlekłych zawrotach głowy lub po 2 miesiącach
zapobiegania napadowym zawrotom głowy nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania
leku i poradzić się lekarza.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Flunarizinum WZF nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
- patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flunarizinum WZF
Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku może wystąpić uspokojenie oraz uczucie
osłabienia, niemocy i bezsilności (astenia). Po zażyciu dużej liczby tabletek Flunarizinum WZF mogą
wystąpić objawy takie jak nadmierne uspokojenie, pobudzenie i przyspieszenie akcji serca (zwane
kołataniem serca). W przypadku wystąpienia tych objawów należy poradzić się lekarza.
Pominięcie zastosowania leku Flunarizinum WZF
W przypadku pominięcia dawki leku Flunarizinum WZF należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli
zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć
następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Flunarizinum WZF
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• zwiększenie łaknienia i masy ciała;
• nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające).
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• bezsenność, niepokój;
• depresja (szczególnie u pacjentek, u których wcześniej występowała depresja);
• drżenie, sztywność mięśniowa, zaburzenia ruchów mimowolnych, w tym w obrębie ust
(odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących lek oraz u pacjentów w podeszłym
wieku);
• zgaga, nudności, ból żołądka, suchość w jamie ustnej;
• bóle mięśniowe;
• wysypki skórne;
• wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią, szczególnie u kobiet stosujących razem
z lekiem Flunarizinum WZF hormony żeńskie (estrogeny, progestageny).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Flunarizinum WZF
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer
serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
5
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Flunarizinum WZF
- Substancją czynną leku jest flunaryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5 mg
flunaryzyny (w postaci flunaryzyny dichlorowodorku).
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas
stearynowy, krzemionka koloidalna uwodniona.
Jak wygląda lek Flunarizinum WZF i co zawiera opakowanie
Flunarizinum WZF - białe lub prawie białe tabletki, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami.
W tekturowym pudełku znajduje się 30 tabletek w blistrach z folii Aluminium/PVC.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
Wytwórca
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Metalowca 2; 39-460 Nowa Dęba
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. 22 691 39 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2020 r.