Szukaj leku
FAQ

Coffecorn mite

Coffecorn mite

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Coffecorn mite 500 mikrogramów (µg) + 25 mg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 tabletka drażowana zawiera 500 mikrogramów (µg) ergotaminy winianu (Ergotamini tartras) oraz
25 mg kofeiny bezwodnej (Coffeinum).
oraz substancje pomocnicze, w tym: 134,98 mg sacharozy i 62,2 mg laktozy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
2. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka drażowana
Błękitne tabletki drażowane, obustronnie wypukłe.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
- napady migreny,
- bóle głowy pochodzenia naczyniowego, jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Aby produkt był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia
pierwszych objawów napadu migreny.
Produkt należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie
posiłku. Przyjmować doustnie zwykle od 1 do 4 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia
pierwszych objawów prodromalnych. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu
migreny zażywać od 1 do 2 tabletek drażowanych, co pół godziny (maksymalnie 8 tabletek
drażowanych na dobę lub 16 tabletek drażowanych na tydzień). Należy zachować, co najmniej
4 dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami maksymalnymi.
W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego zażywać od 1 do 2 tabletek
drażowanych 2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.
4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
leczniczego (patrz punkt 6.1).
Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
Choroby naczyń obwodowych takie, jak choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń
krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca naczyń,
Po zabiegach chirurgicznych na naczyniach,
Niedotlenienie mięśnia sercowego,
Przebyty zawał serca,
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
Choroby nerek i wątroby,
2
Posocznica,
Jaskra,
Ciąża i okres karmienia piersią.
Jednoczesne leczenie inhibitorami izoenzymu CYP3A cytochromu P450 oraz lekami zwężającymi
naczynia krwionośne.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje
nadwrażliwości na ergotaminę. W piśmiennictwie opisano przypadki występowania niedotlenienia
mięśnia sercowego, a także przypadki zawału serca podczas leczenia nawet małymi dawkami
ergotaminy (2 mg na tydzień). Obwodowe zaburzenia naczyniowe mogą wystąpić nawet
po jednokrotnej dawce ergotaminy. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
Jeśli wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp należy przerwać zażywanie produktu i skontaktować
się z lekarzem.
Ergotamina może indukować proces włóknienia, które pojawia się głównie w okolicy płuc, otrzewnej
ale także zaotrzewnowo i w okolicy serca. Aby zagwarantować wykrycie zwłóknienia na wczesnym,
odwracalnym etapie, zaleca się obserwowanie i badanie pacjentów pod tym kątem. W przypadku
rozpoznania lub podejrzenia występowania zmian zwłóknieniowych, należy odstawić leki zawierające
ergotaminę.
Ergotamina może wchodzić w reakcję z tworzywami sztucznymi używanymi do rekonstrukcji
w chirurgii.
Produkt nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej i nie powinien być stosowany w profilaktyce
migreny.
Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu
głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on
odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle
głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć
rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.
Jednoczesne stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu P450 może
zmieniać farmakokinetykę ergotaminy i kofeiny. W rezultacie efekt kliniczny jak i wystąpienie
zdarzeń niepożądanych mogą być odpowiednio zwiększone (patrz punkt 4.5).
Produkt zawiera laktozę i nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Produkt zawiera sacharozę i pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z
nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Produktów zawierających ergotaminę nie należy przyjmować z sumatryptanem (agonistą receptora
serotoninergicznego 5-HT1) ze względu na możliwość sumowania działania spastycznego na naczynia.
Ergotamina nie powinna być stosowana w trakcie terapii dihydroergotaminą, bromokryptyną,
kabergoliną, metyzergidem ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia i zawału serca.
W przebiegu terapii ergotaminą i lekami hamującymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazoliną,
prazosyną) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem,
timololem) może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe.
W przypadku jednoczesnego podawania produktu zawierającego ergotaminę i kofeinę z inhibitorami
izoenzymu CYP3A cytochromu P450 (azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV,
klarytromycyna, telitromycyna, werapamil, diltiazem, indynawir, cyprofloksacyna, sok grejpfrutowy)
kliniczne efekty działania ergotaminy i kofeiny mogą być silniejsze jak również wydłużone w czasie.
Przy jednoczesnym stosowaniu ergotaminy z silnymi inhibitorami CYP3A4 możliwe jest poważne, a
nawet zagrażające życiu mózgowe i/lub obwodowe niedokrwienie.
3
Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny,
erytromycyny), może zaburzyć metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i
spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu.
Delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir stosowane jednocześnie z ergotaminą zwiększają
ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.
Fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina w połączeniu z ergotaminą mogą powodować
zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów. Dopamina i dobutamina
stosowane jednocześnie z ergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie
prowadzące do martwicy dłoni i stóp, dlatego nie należy stosować tych leków jednocześnie z
alkaloidami sporyszu.
Zawarta w preparacie kofeina nasila działanie leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy oraz
zwiększających ciśnienie krwi.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Nie dowiedziono jednoznacznie, że ergotamina oraz kofeina stosowane w dawkach terapeutycznych
wykazują działanie teratogenne. Przypuszcza się jednak, że oba leki mogą działać embriotoksycznie.
Przewlekłe stosowanie ergotaminy stanowi zagrożenie dla płodu i może wywołać poronienie
spowodowane działaniem oksytocynowym.
Wziąwszy pod uwagę powyższe działania ergotaminy i kofeiny, produktu nie należy stosować w
ciąży.
Nie należy stosować produktu w okresie karmienia piersią, ponieważ kofeina i ergotamina przenikają
do mleka matki i mogą wywołać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
W piśmiennictwie dotyczącym alkaloidów sporyszu i ich pochodnych oraz kofeiny brak danych
dotyczących działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8. Działania niepożądane
Zaburzenia układu nerwowego
W czasie leczenia ergotaminą mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego
takie jak: parestezje obwodowych części ciała, osłabienie kończyn, bóle głowy, stany dezorientacji,
zawroty głowy, senność.
Obecność kofeiny może powodować: bezsenność, drażliwość, drżenia mięśniowe.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyń
Podczas stosowania produktu mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zwłóknienie mięśnia sercowego,
zastawek, naczyń wieńcowych i aorty, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego.
Długotrwałe stosowanie ergotaminy, szczególnie w wyższych dawkach, może doprowadzić
do wystąpienia ergotyzmu, objawiającego się początkowo drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp,
a w kolejnym etapie upośledzeniem krążenia w kończynach, długotrwałym skurczem
naczyń kończyn i w konsekwencji martwicą kończyn.
Zaburzenia żołądka i jelit
Zawarte w produkcie ergotamina i kofeina mogą powodować: nudności, dolegliwości
żołądkowo-jelitowe, bóle w nadbrzuszu, zaparcia, przerost dziąseł. Ergotamina może spowodować
niedokrwienie, podrażnienie, krwawienie i owrzodzenie odbytu, spowodowane
skurczem naczyń krwionośnych.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Podczas długotrwałego stosowania produktu może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Podczas długotrwałego stosowania produktu może dojść do uszkodzenia nerek.
4
Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej
Ergotamina i kofeina mogą wywoływać zaburzenia napięcia mięśni poprzedzone parestezjami,
skurczami, bólami kończyn dolnych.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Podczas leczenia ergotaminą mogą wystąpić zmiany skórne takie jak: rumień, obrzęk, wybroczyny,
martwica naskórka, trądzik. Powikłania te rzadko pojawiają się podczas terapii krótkotrwałej.
Przy długotrwałym stosowaniu ergotaminy mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia
(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnowe i pozaotrzewnowe.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9. Przedawkowanie
Objawy po przedawkowaniu: znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność,
obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata
przytomności, wstrząs i śmierć.
Leczenie: jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty. Jeśli jest w stanie śpiączki,
zastosować płukanie żołądka. Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku silnego skurczu
naczyniowego stosuje się leki rozszerzające naczynia takie jak: nitroprusydek sodu, tolazolinę oraz
heparynę i (lub) dekstran.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwmigrenowe, ergotamina w lekach złożonych.
Kod ATC N 02 CA 52.
Produkt leczniczy Coffecorn mite zawiera jako substancje czynne ergotaminę i kofeinę.
Ergotamina jest silnym środkiem kurczącym naczynia, ale także może powodować rozkurcz naczyń w
zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest mały ergotamina powoduje skurcz i
wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest wysoki ergotamina wywołuje odwrotną reakcję
- rozkurcz naczyń. Bezpośrednie działanie alkaloidu na receptory serotoninergiczne jest
prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie kurczące. W wielu badaniach na hodowlach komórek
bogatych w receptory 5-HT potwierdzono wysoką skuteczność i powinowactwo ergotaminy do
poszczególnych podtypów receptorów 5-HT. W migrenowych bólach głowy ergotamina
prawdopodobnie powoduje selektywny skurcz tętnic czaszkowych i wywiera centralne działanie
hamujące na neurony serotoninergiczne pośredniczące w transmisji lub regulacji przewodzenia
bodźców bólowych. Ergotaminie przypisuje się również działanie poprzez receptory alfaadrenergiczne. W badaniach na szczurach z uszkodzonym rdzeniem kręgowym wykazano, że
ergotamina zachowuje się również jak kompetycyjny antagonista receptora alfa1-adrenergicznego i
zarazem, jak częściowy agonista receptora alfa2-adrenergicznego. Ergotamina wywiera silne działanie
5
oksytocynowe. Uzasadnieniem łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie
tego alkaloidu.
Kofeina blokuje presynaptyczne receptory A1, A2 neuronów. Mechanizm działania kofeiny wiąże się
z hamowaniem enzymu fosfodiesterazy oraz nasileniem działań komórkowych adenozyny. W
dawkach terapeutycznych pobudza czynność kory mózgowej i ośrodków wegetatywnych. Ułatwia
koncentrację uwagi, skraca czas reakcji, poprawia sprawność myślenia, łagodzi objawy zmęczenia
psychicznego, usuwa senność. Kofeina rozszerza naczynia zewnątrzczaszkowe i wewnątrzczaszkowe.
Przyspiesza czynność, zwiększa siłę skurczów i pojemność wyrzutową serca. Kofeina nasila działanie
leków przeciwbólowych, pod wpływem kofeiny skuteczność działania leków przeciwbólowych osiąga
współczynnik 1,41 w porównaniu do działania samych analgetyków. Ponadto kofeina wykazuje około
40% rozkurczowego działania teofiliny na mięśniówkę gładką oskrzeli. Kofeina w postaci soli
stosowana jest jako lek wspomagający w bólach głowy, tonizujący w stanach zmęczenia umysłowego,
niedociśnieniu, omdleniu.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Ergotamina
Po podaniu doustnym biodostępność ergotaminy jest nie większa niż 5%. Objętość dystrybucji
po podaniu dożylnym wynosi 1,85 l/kg. Ergotamina jest metabolizowana w wątrobie, metabolity
są przede wszystkim wydalane z żółcią. Do 90% podanej dawki, ergotamina jest wydzielana z żółcią
i wydalana z kałem w ciągu 96 godzin od zastosowania. Średni okres półtrwania dla ergotaminy
wynosi od 2 do 2,5 godziny, klirens wynosi średnio 0,68 l/godz./kg.
Stężenie lecznicze ergotaminy w surowicy wykazuje dość szerokie wahania. Średnie maksymalne
stężenie ergotaminy po podaniu doustnym w dawce 2 mg, wynosi w surowicy od 0,33 do 0,36 ng/ml
i występuje po 1/2 do 2 godzinach. Pacjenci z migreną, u których średnie maksymalne stężenie
ergotaminy w surowicy występuje w ciągu 1 godziny od zastosowania leku i utrzymuje się przez okres
6 godzin w zakresie od 0,2 do 0,5 ng/ml, dobrze reagują na leczenie ergotaminą.
Kofeina
Kofeina ułatwia absorpcję ergotaminy z przewodu pokarmowego. Kofeina w przeciwieństwie
do ergotaminy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie kofeiny
w surowicy występuje po 15 do 45 minutach, a okres półtrwania wynosi od 3 do 5 godzin u dorosłych,
natomiast u dzieci jest znacznie dłuższy i wynosi od 36 do 144 godzin.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Produkt leczniczy Coffecorn mite zawiera jako substancje czynne: ergotaminę i kofeinę.
LD50 ergotaminy oznaczona metodą Millera i Taintera wynosi: myszy p.o. 2500 mg/kg; szczury
p.o. > 2000 mg/kg; króliki p.o. > 1000 mg/kg. LD50 kofeiny wynosi u królików > 265 mg/kg s.c.
Ergotamina i kofeina wykazują działanie embriotoksyczne. W badaniach na zwierzętach stwierdzono,
że podczas długotrwałego stosowana ergotaminy oraz w przypadkach ostrych zatruć ergotaminą
występują objawy niedotlenienia płodów i śmierć płodów. W wielu doniesieniach informowano
o występowaniu wad wrodzonych u noworodków, jeżeli matka przyjmowała produkty lecznicze
zawierające ergotaminę i kofeinę przed 20 tygodniem ciąży.
W literaturze są doniesienia o poronieniach spowodowanych działaniem ergotaminy na mięsień
macicy oraz o przypadkach obumierania płodów po zażyciu 20 mg ergotaminy przez matkę.
Ergotamina w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazała działanie mutagenne.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Metyloceluloza
Skrobia ziemniaczana
6
Karboksymetyloskrobia sodowa
Laktoza jednowodna
Magnezu stearynian
Talk
Skład otoczki:
Sacharoza,
Błękit brylantowy FCF (E-133),
Syrop ziemniaczany,
Skład masy połyskowej:
Olej rzepakowy,
Wosk pszczeli żółty,
Nipagina M,
Etanol 96%.
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3. Okres ważności
2 lata.
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka z bezbarwnego szkła zamykana zatyczką amortyzującą z pierścieniem gwarancyjnym, w
tekturowym pudełku zawierająca 12 tabletek drażowanych. W tekturowym pudełku znajduje się jedna
fiolka.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Brak szczególnych wymagań. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy
usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/2110
7
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 czerwca 1958,
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22 lipca 2014.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO