Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Trisequens

Trisequens

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Trisequens, 2 mg (niebieskie), 2 mg + 1 mg (białe), 1 mg (czerwone), tabletki powlekane  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka powlekana zawiera: 

niebieska tabletka: 2 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego biała tabletka: 2 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego i 1 mg noretysteronu  octanu (Norethisteroni acetas) 

czerwona tabletka: 1 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 

Każda czerwona tabletka powlekana zawiera 37,3 mg laktozy jednowodnej. 

Każda biała tabletka powlekana zawiera 36,3 mg laktozy jednowodnej. 

Każda niebieska tabletka powlekana zawiera 36,8 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana 

Niebieska powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 280, o średnicy 6 mm. Biała powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 281, o średnicy 6 mm. Czerwona powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 282, o średnicy 6 mm. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w celu leczenia objawów spowodowanych niedoborem  estrogenów u kobiet po menopauzie, u których ostatnia miesiączka wystąpiła co najmniej 6 miesięcy  wcześniej. 

Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań,  a które nie tolerują lub dla których przeciwwskazane są inne produkty lecznicze stosowane  w profilaktyce osteoporozy (patrz punkt 4.4). 

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Produkt leczniczy Trisequens jest przeznaczony do stosowania w sposób ciągły sekwencyjny w HTZ.  Estrogen jest stosowany w sposób ciągły. Progestagen jest stosowany przez 10 dni w 28-dniowym  cyklu w sposób sekwencyjny. 

Tabletkę przyjmuje się doustnie, raz na dobę bez przerw, najlepiej o tej samej porze dnia,  rozpoczynając od tabletek zawierających estrogen (niebieskie tabletki powlekane) i stosując je przez  12 dni. Następnie przez 10 dni przyjmuje się tabletki zawierające estrogen i progestagen (białe tabletki  powlekane), a przez kolejne 6 dni - tabletki zawierające estrogen (czerwone tabletki powlekane).  Regularne złuszczanie endometrium następuje zwykle w okresie przyjmowania czerwonych tabletek.

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

Po przyjęciu ostatniej czerwonej tabletki leczenie należy kontynuować, przyjmując następnego dnia  pierwszą niebieską tabletkę z nowego opakowania.  

U kobiet niestosujących HTZ lub u kobiet leczonych innym produktem leczniczym w sposób ciągły  złożony, leczenie produktem leczniczym Trisequens można rozpocząć w dowolnym dniu. U kobiet  stosujących dotychczas sekwencyjną HTZ leczenie należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu  wcześniejszego leczenia. 

Rozpoczęcie oraz kontynuacja leczenia objawów okresu przekwitania powinny przebiegać  z wykorzystaniem najmniejszej skutecznej dawki hormonów w możliwie najkrótszym czasie (patrz  punkt 4.4). 

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę, powinna ją przyjąć tak szybko jak to jest możliwe  w ciągu następnych 12 godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin należy wyrzucić tę nieprzyjętą  tabletkę. Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub  plamienia.  

4.3 Przeciwwskazania 

– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie raka piersi 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie estrogenozależnych guzów  złośliwych (np. rak endometrium) 

– Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych 

– Nieleczona hiperplazja endometrium 

– Przebyta lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość  płucna) 

– Czynne lub przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba niedokrwienna serca,  zawał mięśnia sercowego) 

– Rozpoznane zaburzenia ze skłonnością do zakrzepicy (np. niedobór białka C, białka S lub  antytrombiny, patrz punkt 4.4) 

– Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie do czasu, gdy wyniki testów  czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych 

– Porfiria 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

HTZ należy rozpocząć, gdy u pacjentki obecne są objawy okresu przekwitania niekorzystnie  wpływające na jakość jej życia. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzać ocenę stosunku  korzyści do ryzyka przynajmniej raz w roku i kontynuować HTZ tak długo, jak korzyści z leczenia  przewyższają ryzyko związane z jej stosowaniem.  

Dane dotyczące ryzyka związanego z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Ze  względu na niski poziom bezwzględnego ryzyka u młodych kobiet, bilans korzyści i ryzyka dla tych  kobiet może być bardziej korzystny niż u kobiet starszych. 

Badanie lekarskie/badanie kontrolne 

Przed rozpoczęciem lub zmianą HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz  przeprowadzić badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym i badaniem piersi) w celu  wykluczenia przeciwwskazań do stosowania i zagrożeń związanych z leczeniem. W czasie leczenia  należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, dostosowując ich częstość i rodzaj indywidualnie  do każdej pacjentki. Kobiety powinny zostać poinformowane o konieczności powiadomienia lekarza  lub pielęgniarki (patrz poniżej Rak piersi) o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach. Badania  diagnostyczne, w tym odpowiednią diagnostykę obrazową np. mammografię należy przeprowadzać 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

według ogólnie przyjętego schematu badań przesiewowych, dostosowując go do indywidualnych  potrzeb. 

Choroby wymagające szczególnej uwagi 

Jeśli którekolwiek z niżej wymienionych schorzeń występuje obecnie u pacjentki, pojawiło się  niedawno i (lub) nasiliło się w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka  wymaga wnikliwej obserwacji. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione schorzenia mogą wystąpić  ponownie lub nasilić się w czasie leczenia produktem leczniczym Trisequens: 

– mięśniaki macicy (włókniaki) lub endometrioza,  

– czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej), – czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych  pierwszego stopnia, 

– nadciśnienie tętnicze, 

– choroby wątroby (np. gruczolak wątroby), 

– cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez, 

– kamica żółciowa, 

– migrena lub (nasilone) bóle głowy, 

– toczeń rumieniowaty układowy, 

– hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej), 

– padaczka, 

– astma oskrzelowa, 

– otoskleroza. 

Wskazania do natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego 

Zaleca się natychmiastowe odstawienie produktu leczniczego w następujących przypadkach: 

– żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, 

– istotne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, 

– pojawianie się bólów głowy typu migrenowego, 

– ciąża. 

Hiperplazja i rak endometrium 

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko hiperplazji i raka endometrium zwiększa się w przypadku  stosowania samych estrogenów przez dłuższy czas. Zaobserwowane zwiększone ryzyko raka  endometrium wśród kobiet stosujących estrogeny ogólnoustrojowo w monoterapii jest od 2- do 12- krotnie większe niż u kobiet ich niestosujących, w zależności od czasu trwania leczenia i dawki  estrogenów (patrz punkt 4.8). Po zakończeniu leczenia ryzyko może pozostać podwyższone przez  10 lat od zakończenia leczenia.  

Zastosowanie dodatkowo cyklicznie progestagenów przez co najmniej 10 dni w miesiącu/28  dniowego cyklu lub ciągłej złożonej estrogenowo-progestagenowej terapii u kobiet z zachowaną  macicą, zapobiega nadmiernemu ryzyku związanemu ze stosowaniem estrogenów w monoterapii  w HTZ. 

Podczas pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia lub plamienia. Jeżeli krwawienia  lub plamienia utrzymują się po pierwszych miesiącach leczenia, wystąpią po jakimś czasie od  rozpoczęcia leczenia lub utrzymują się po jego zakończeniu, należy dokładnie zdiagnozować  przyczynę krwawienia wykonując biopsję endometrium w celu wykluczenia nowotworu. 

Rak piersi 

Wszystkie dane potwierdzają zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet przyjmujących HTZ  w postaci skojarzenia estrogenu i progestagenu lub samego estrogenu, co zależy od czasu trwania  HTZ. 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie Women’s Health Initiative study (WHI) oraz  metaanaliza prospektywnych badań epidemiologicznych zgodnie potwierdzają zwiększone ryzyko  raka piersi u kobiet przyjmujących skojarzoną estrogenowo-progestagenową HTZ, co uwidacznia się  po około 3 (1-4) latach (patrz punkt 4.8). 

Wyniki szeroko zakrojonej metaanalizy wykazały, że po zaprzestaniu terapii dodatkowe ryzyko  z czasem maleje, a czas powrotu do poziomu początkowego zależy od czasu trwania HTZ. Jeśli HTZ  trwała ponad 5 lat, ryzyko może się utrzymywać przez 10 lat lub dłużej. 

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość piersi w obrazie  mammograficznym i może w niekorzystny sposób wpływać na radiologiczne wykrycie raka piersi. 

Nowotwór jajnika 

Nowotwór jajnika występuje znacznie rzadziej niż nowotwór piersi.  

Z danych epidemiologicznych z dużej metaanalizy wynika nieznacznie zwiększone ryzyko, które  uwidacznia się w ciągu 5 lat stosowania i zmniejsza się w czasie po odstawieniu tych środków  u kobiet przyjmujących HTZ w postaci samych estrogenów lub skojarzenia estrogenów  i progestagenów.  

Z niektórych innych badań, w tym badania WHI, wynika, że stosowanie skojarzonej HTZ może  wiązać się z podobnym lub nieznacznie mniejszym ryzykiem (patrz punkt 4.8). 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnie większym ryzykiem rozwoju żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.  Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zaburzeń jest większe w pierwszym roku stosowania  HTZ niż w późniejszym okresie (patrz punkt 4.8). 

U pacjentek z rozpoznaną skłonnością do zakrzepicy istnieje większe ryzyko ŻChZZ i stosowanie  HTZ może zwiększyć to ryzyko. U tych pacjentek HTZ jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3). 

Uznane czynniki ryzyka ŻChZZ to: ogólnoustrojowe stosowanie estrogenów, starszy wiek, rozległe  zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała - BMI > 30 kg/m2 pc.), ciąża lub okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus,  SLE) i rak. Nie ma zgodnego poglądu na wpływ żylaków na przebieg ŻChZZ. 

Tak, jak u wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym należy rozważyć zastosowanie leczenia  profilaktycznego w celu zapobiegania ŻChZZ. W przypadku, gdy długotrwałe unieruchomienie jest  związane z planową operacją, okresowe odstawienie HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją jest  zalecane. Wznowienie leczenia powinno nastąpić po pełnym uruchomieniu pacjentki. 

U kobiet bez ŻChZZ w wywiadzie, ale z ŻChZZ w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia  w młodym wieku, może zostać zaproponowane badanie przesiewowe po starannym rozważeniu jego  ograniczeń (jedynie część zaburzeń jest wykrywana w czasie badania przesiewowego). 

Jeśli zidentyfikowano zaburzenie o typie skłonności do zakrzepicy, inne niż ŻChZZ u członków  rodziny lub jeśli zaburzenie jest ciężkie (np. niedobory antytrombiny, białka S lub białka C, lub łączne  występowanie tych zaburzeń) HTZ jest przeciwwskazana. 

U kobiet stosujących przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe konieczne jest staranne rozważenie  stosunku korzyści do ryzyka zastosowania HTZ. 

Jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia, produkt leczniczy należy odstawić. Należy  poinformować pacjentki o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (tzn. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból  w klatce piersiowej, duszność). 

Choroba naczyń wieńcowych 

Brak dowodów pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną, na występowanie  wpływu chroniącego przed zawałem serca u kobiet z lub bez rozpoznanej choroby wieńcowej, które  stosowały złożoną estrogenowo-progestagenową lub wyłącznie estrogenową HTZ. Względne ryzyko  choroby wieńcowej w trakcie stosowania złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ jest nieznacznie zwiększone. W związku z tym, że wyjściowe całkowite ryzyko choroby wieńcowej jest  silnie związane z wiekiem, to liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej występujących  z powodu stosowania estrogenowo-progestagenowej HTZ jest bardzo mała u zdrowych kobiet,  u których od menopauzy upłynął krótki czas, ale wzrasta wraz z wiekiem. 

Udar niedokrwienny mózgu 

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa i wyłącznie estrogenowa, stosowane ogólnoustrojowo,  są związane z 1,5-krotnym wzrostem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Względne ryzyko nie  ulega zmianie wraz z wiekiem lub czasem od wystąpienia menopauzy. Jednakże, w związku z tym, że  ryzyko udaru mózgu jest silnie związane z wiekiem, to całkowite ryzyko udaru mózgu u kobiet  stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8). 

Inne stany 

Estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z niewydolnością  krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli. 

Kobiety ze zdiagnozowaną wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być ściśle monitorowane  podczas stosowania estrogenów lub produktów złożonych w HTZ, z uwagi na rzadkie przypadki  znacznie zwiększonego stężenia trójglicerydów w osoczu prowadzącego do zapalenia trzustki,  stwierdzonego w tej grupie pacjentek. 

Estrogeny egzogenne mogą wywoływać albo zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku  naczynioruchowego. 

Estrogeny powodują zwiększenie stężenia globuliny wiążącej hormon tarczycy (TBG) prowadzące do  zwiększenia całkowitego stężenia krążącego hormonu tarczycy, mierzonego za pomocą takich  parametrów jak jod związany z białkiem (PBI), stężenia T4 (oceniane metodą chromatografii  kolumnowej lub radioimmunologiczną) lub T3 (ocenianego metodą radioimmunologiczną). Wychwyt  T3 na żywicy jest zmniejszony, co odzwierciedla zwiększenie stężenia TBG. Stężenie niezwiązanego  T3 i T4 pozostaje bez zmian. Zwiększenie stężenia w osoczu innych białek wiążących, np. globuliny  wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadzi do zwiększenia odpowiednio stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenie  niezwiązanych lub czynnych biologicznie hormonów pozostaje bez zmian. Stężenie innych białek  osocza może być zwiększone (substraty układu angiotensynogen/renina, α1-antytrypsyna  i ceruloplazmina). 

HTZ nie wpływa na poprawę funkcji poznawczych. Dostępne są dane dotyczące prawdopodobnego  ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie ciągłej złożonej lub wyłącznie estrogenowej  HTZ w wieku powyżej 65 lat. 

Zwiększenie aktywności AlAT 

Podczas badań klinicznych z udziałem pacjentek poddawanych leczeniu zakażeń wywołanych przez  wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) z zastosowaniem terapii skojarzonych, złożonych  z określonych substancji czynnych (ombitaswir/parytaprewir/rytonawir w skojarzeniu z dazabuwirem  albo bez dazabuwiru) u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, np. 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, istotnie częściej niż u kobiet leczonych wyłącznie przeciwwirusowymi substancjami czynnymi występowało zwiększenie aktywności AlAT do wartości  ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy. Ponadto, również w grupie pacjentek  leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet  stosujących leki zawierające etynyloestradiol, np. złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.  Z kolei w przypadku stosowania innych estrogenów, takich jak estradiol i walerianian estradiolu częstość występowania zwiększonej aktywności aminotransferaz była podobna jak u pacjentek  nieprzyjmujących żadnych estrogenów. Jednak z powodu ograniczonej liczby kobiet, które stosowały  inne produkty lecznicze zawierające estrogen łącznie ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą  ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu z dazabuwirem albo bez dazabuwiru, a także  łącznie ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą glekaprewiru/pibrentaswiru, należy zachować  ostrożność. Patrz punkt 4.5. 

Substancje pomocnicze 

Tabletki Trisequens zawierają laktozę jednowodną, dlatego produkt leczniczy nie powinien być  stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub  zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Produkt leczniczy Trisequens zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być zwiększony w przypadku równoczesnego  podawania substancji określanych jako induktory enzymów wątrobowych, w szczególności enzymów  cytochromu P-450, do których zalicza się produkty lecznicze przeciwpadaczkowe (fenobarbital,  fenytoina, karbamazepina) i produkty lecznicze przeciwbakteryjne (ryfampicyna, ryfabutyna,  newirapina, efawirenz).  

Rytonawir, telaprewir i nelfinawir, chociaż są znane jako silne inhibitory enzymów wątrobowych,  podane jednocześnie z hormonami płciowymi wykazują właściwości indukujące. Produkty ziołowe  zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą indukować metabolizm  estrogenów i progestagenów. 

Zwiększenie metabolizmu estrogenów i progestagenów może prowadzić klinicznie do zmniejszenia  ich działania i zmian w profilu krwawień. 

Wpływ estrogenowej HTZ na inne produkty lecznicze 

Wykazano, że stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny  jednocześnie z lamotryginą prowadzi do znacznego zmniejszenia stężenia lamotryginy w osoczu na  skutek indukcji glukuronidacji lamotryginy. Może to zmniejszać kontrolę napadów padaczkowych.  Chociaż nie badano potencjalnej interakcji pomiędzy podawaną hormonalną terapią zastępczą  a lamotryginą, przewiduje się możliwość występowania takiej interakcji, która może prowadzić do  zmniejszenia kontroli napadów padaczkowych u kobiet przyjmujących oba produkty lecznicze  jednocześnie. 

Interakcje farmakodynamiczne 

W badaniach klinicznych w przypadku jednoczesnego podawania środków antykoncepcyjnych  zawierających etynyloestradiol i terapii skojarzonych złożonych z określonych substancji czynnych  stosowanych w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C  (ombitaswir/parytaprewir/rytonawir w skojarzeniu z dazabuwirem albo bez dazabuwiru; glekaprewir/pibrentaswir) istotnie częściej niż u pacjentek leczonych wyłącznie przeciwwirusowymi  substancjami czynnymi występowało zwiększenie aktywności AlAT do wartości ponad pięciokrotnie  większych niż górna granica normy. Z kolei w przypadku stosowania innych estrogenów, takich jak  estradiol i walerianian estradiolu częstość występowania zwiększonego stężenia aminotransferaz była podobna jak u kobiet nieprzyjmujących żadnych estrogenów. Jednak z powodu ograniczonej liczby 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

kobiet, które stosowały inne produkty lecznicze zawierające estrogen łącznie ze schematem leczenia  skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu z dazabuwirem albo bez dazabuwiru, a także łącznie ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą  glekaprewiru/pibrentaswiru, należy zachować ostrożność. Patrz punkt 4.4. 

Produkty lecznicze hamujące aktywność enzymów wątrobowych, np. ketokonazol, mogą zwiększać  stężenie substancji czynnych produktu leczniczego Trisequens we krwi.  

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny,  kreatyniny i aktywności transaminaz we krwi w związku ze zmniejszonym metabolizmem  cyklosporyny w wątrobie.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę lub laktację 

Ciąża 

Stosowanie produktu leczniczego Trisequens nie jest wskazane w okresie ciąży. 

Jeżeli w czasie stosowania produktu leczniczego Trisequens zostanie stwierdzona ciąża, leczenie  należy natychmiast przerwać. 

Dane kliniczne dotyczące ograniczonej liczby kobiet w ciąży wykazują niekorzystny wpływ  noretysteronu na płód. Podczas stosowania większych dawek niż stosowane w antykoncepcji i HTZ  obserwowano maskulinizację płodów żeńskich.  

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych u kobiet w ciąży, które w sposób  niezamierzony przyjmowały estrogeny i progestageny, wskazują na brak działania teratogennego  i toksycznego na płód.  

Karmienie piersią 

Stosowanie produktu leczniczego Trisequens nie jest wskazane w okresie karmienia piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nieznany jest wpływ produktu leczniczego Trisequens na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn.  

4.8 Działania niepożądane 

Doświadczenie kliniczne 

W badaniach klinicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktu leczniczego Trisequens  najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były krwawienia z dróg rodnych i ból lub  tkliwość piersi, zgłaszane przez około 10% do 20% pacjentek. Krwawienie z dróg rodnych zazwyczaj  występowało podczas pierwszych miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Ból piersi zazwyczaj ustępował  po kilku miesiącach leczenia. W tabeli poniżej podano wszystkie zdarzenia niepożądane zgłaszane  w randomizowanych badaniach klinicznych, które występowały u pacjentek stosujących produkt leczniczy Trisequens lub podobne produkty lecznicze stosowane w HTZ z częstością większą niż  w grupie placebo i które w ogólnej ocenie mogą być związane z leczeniem.

Klasyfikacja  

układów i narządów 
Bardzo często (≥ 1/10)
Często 

(≥ 1/100 do  

< 1/10)
Niezbyt często 

(≥ 1/1000 do  

< 1/100)
Rzadko 

(≥ 1/10 000 do  < 1/1000)


20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze


kandydoza  

narządów  

rodnych lub  

zapalenie  

pochwy; patrz  

także Zaburzenia  układu  

rozrodczego  

i piersi

 


Zaburzenia  

układu  

immunologicznego

 


nadwrażliwość;  patrz także  

Zaburzenia skóry  i tkanki  

podskórnej


Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania


zatrzymanie  

płynów; patrz  

także Zaburzenia  ogólne i stany  

w miejscu  

podania

 


Zaburzenia  

psychiczne


depresja lub  

nasilenie depresji
nerwowość


Zaburzenia  

układu nerwowego


ból głowy,  

migrena lub  

nasilenie migreny

 


Zaburzenia  

naczyniowe

 


zakrzepowe  

zapalenie żył  

powierzchownych
zatorowość  

płucna 

zakrzepowe  

zapalenie żył  

głębokich
Zaburzenia 

żołądka i jelit


nudności  

ból i wzdęcia  

brzucha lub  

dyskomfort  

w jamie  

brzusznej
wzdęcia  

z oddawaniem  

wiatrów lub  

wzdęcia


Zaburzenia  

skóry i tkanki  

podskórnej

 


łysienie,  

nadmierne  

owłosienie lub  

trądzik 

świąd lub  

pokrzywka


Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe, tkanki  łącznej i kości


ból pleców 

kurcze mięśni  

kończyn dolnych

 

 


20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl

Zaburzenia układu  rozrodczego i piersi
ból lub tkliwość  piersi 

nieregularna  

miesiączka lub  obfite  

krwawienia  

miesięczne
obrzęk lub  

powiększenie  

piersi 

powiększenie  

mięśniaków  

macicy  

(włókniaków) lub  ponowne ich  

wystąpienie lub  mięśniaki macicy  (włókniaki)
hiperplazja  

endometrium 

bolesne  

miesiączkowanie,  patrz także ból  

pleców  

w Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe,  

tkanki łącznej  

i kości oraz w ból  brzucha  

w Zaburzenia  

żołądka i jelit


Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  

podania


obrzęki  

obwodowe
brak skuteczności  produktu  

leczniczego


Badania  

diagnostyczne


zwiększenie  

masy ciała

 

 


Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu 

Do wymienionych powyżej działań niepożądanych należy dodać opisane poniżej, które zgłaszane były  spontanicznie i ich wystąpienie jest lub może być związane ze stosowaniem produktu leczniczego  Trisequens. 

Częstość zgłaszanych spontanicznych działań niepożądanych jest bardzo rzadka (< 1/10 000, nieznana  (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)). Doświadczenie po  wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu może być niedoszacowane z powodu zbyt rzadkiego  zgłaszania nieistotnych klinicznie i dobrze znanych działań niepożądanych. Przedstawiona częstość  ich występowania powinna być interpretowana z uwzględnieniem tego faktu: 

• nowotwory łagodne i złośliwe (włączając torbiele i polipy): rak endometrium; • zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione reakcje nadwrażliwości (np. reakcja  anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny); 

• zaburzenia psychiczne: bezsenność, niepokój, zmniejszone libido, zwiększone libido; • zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, udar; 

• zaburzenia oka: zaburzenia widzenia; 

• zaburzenia serca: zawał mięśnia sercowego; 

• zaburzenia naczyniowe: nasilenie nadciśnienia; 

• zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja, wymioty; 

• zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: choroba pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa,  nasilona kamica żółciowa, nawracająca kamica żółciowa; 

• zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łojotok, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; • zaburzenia układu rozrodczego i piersi: hiperplazja endometrium, świąd sromu i pochwy; • badania diagnostyczne: zmniejszenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. 

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem innego leczenia estrogenowo progestagenowego: 

• choroby skóry i tkanki podskórnej: łysienie, ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty,  plamica naczyniowa; 

• prawdopodobnie demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4).

10 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

Ryzyko raka piersi 

Zgłoszono 2-krotnie zwiększone ryzyko rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone  estrogenowo-progestagenowe leczenie przez więcej niż 5 lat. 

Zwiększenie ryzyka u kobiet stosujących same estrogeny jest mniejsze niż w przypadku pacjentek  stosujących leczenie skojarzone estrogen-progestagen. 

Poziom ryzyka zależy od długości stosowania HTZ (patrz punkt 4.4). 

Ryzyko całkowite oszacowane na podstawie wyników największego badania randomizowanego  z grupą kontrolną przyjmującą placebo (WHI) i największej metaanalizy prospektywnych badań  przedstawiono poniżej. 

Największa metaanaliza prospektywnych badań epidemiologicznych 

Oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach leczenia u kobiet z BMI równym  27 (kg/m2) 

Wiek na początku  HTZ (lata)
Zapadalność na 1000  kobiet, które nigdy nie  stosowały HTZ,  

w okresie 5 lat (50-54  lata)*
Współczynnik ryzyka 
Dodatkowe  

przypadki na  

1000 kobiet  

stosujących HTZ po  5 latach 
HTZ estrogenowa
50 
13,3 
1,2 
2,7
Skojarzenie estrogen-progestagen
50 
13,3 
1,6 
8,0


* Na podstawie wyjściowej zapadalności w Anglii w 2015 r. u kobiet z BMI równym 27 (kg/m2). Uwaga: Ponieważ częstość występowania raka piersi różni się w poszczególnych państwach UE, liczba dodatkowych  przypadków raka piersi także będzie się proporcjonalnie zmieniać. 

Oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 10 latach leczenia u kobiet z BMI równym  27 (kg/m2) 

Wiek na początku  HTZ (lata)
Zapadalność na  

1000 kobiet, które  

nigdy nie stosowały  HTZ, w okresie 10 lat  (50–59 lat)*
Współczynnik ryzyka 
Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet  

stosujących HTZ po  10 latach
HTZ estrogenowa
50 
26,6 
1,3 
7,1
Skojarzenie estrogen-progestagen
50 
26,6 
1,8 
20,8


* Na podstawie wyjściowej zapadalności w Anglii w 2015 r. u kobiet z BMI równym 27 (kg/m2). Uwaga: Ponieważ częstość występowania raka piersi różni się w poszczególnych państwach UE, liczba dodatkowych  przypadków raka piersi także będzie się proporcjonalnie zmieniać. 

Amerykańskie badania WHI – dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania HTZ

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet  

w ramieniu placebo 
Współczynnik ryzyka  i 95% CI
Dodatkowe  

przypadki na  

1000 kobiet 


11 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

 

w okresie 5 lat 


stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95% CI)
Wyłącznie estrogenowa HTZ (skoniugowane estrogeny końskie)
50-79 
21 
0,8 (0,7-1,0) 
-4 (-6-0)*
Złożona estrogenowo-progestagenowa (skoniugowane estrogeny końskie + octan  medroksyprogesteronu)**
50-79 
17 
1,2 (1,0-1,5) 
4 (0-9)


* Badanie WHI u kobiet po usunięciu macicy, które nie wykazało zwiększonego ryzyka raka piersi. ** W przypadku ograniczenia analizy do kobiet, które nie stosowały HTZ przed badaniem, ryzyko nie zwiększyło się  w czasie pierwszych 5 lat leczenia. Po 5 latach ryzyko było większe niż u kobiet niestosujących HTZ. 

Ryzyko raka endometrium 

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują  HTZ. 

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane ze względu  na zwiększone ryzyko raka endometrium (patrz punkt 4.4). 

W zależności od długości stosowania wyłącznie estrogenów i dawki estrogenu, zwiększenie ryzyka  raka endometrium w badaniach epidemiologicznych różni się i wynosi od 5 do 55 dodatkowych  zdiagnozowanych przypadków na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat. 

Dodanie progestagenu do leczenia wyłącznie estrogenowego, przez co najmniej 12 dni w cyklu  zapobiega temu zwiększonemu ryzyku. W badaniu Million Women Study stosowanie przez 5 lat  złożonej (sekwencyjnej lub ciągłej) HTZ nie zwiększa ryzyka raka endometrium (RR 1,0; 0,8-1,2). 

Nowotwór jajnika 

Stosowanie HTZ obejmującej jedynie estrogeny lub skojarzenie estrogenów z progestagenami wiąże  się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem rozpoznania nowotworu jajnika (patrz punkt 4.4). 

Metaanaliza 52 badań epidemiologicznych wykazała zwiększone ryzyko nowotworu jajnika u kobiet  aktualnie stosujących HTZ w porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały HTZ (RW 1,43%, 95%  PU 1,31-1,56). U kobiet w wieku od 50 do 54 lat stosowanie HTZ przez 5 lat może spowodować  1 dodatkowe rozpoznanie na 2000 stosujących. Wśród kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie  stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u 2 na 2000 kobiet. 

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnym zwiększeniem ryzyka rozwoju żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie  takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ (patrz punkt 4.4).  Wyniki badania WHI przedstawiono poniżej. 

Badania WHI – dodatkowe ryzyko ŻChZZ w okresie 5 lat stosowania HTZ

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na 

1000 kobiet  

w ramieniu placebo  w okresie 5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95% CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95% CI)


12 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

 

 

 

 

Doustna wyłącznie estrogenowa HTZ*
50-59 

1,2 (0,6-2,4) 
1 (-3-10)
Doustna złożona estrogenowo-progestagenowa HTZ
50-59 

2,3 (1,2-4,3) 
5 (1-13)


* Badanie u kobiet bez zachowanej macicy 

Ryzyko choroby wieńcowej  

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u stosujących złożoną estrogenowo progestagenową HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4). 

Ryzyko udaru niedokrwiennego 

Leczenie wyłącznie estrogenowe i złożone estrogenowo-progestagenowe jest związane z 1,5-krotnym  zwiększeniem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest  zwiększone podczas stosowania HTZ. 

Względne ryzyko nie zależy od wieku czy czasu stosowania HTZ. Jednakże, wyjściowe ryzyko udaru  jest silnie związane z wiekiem. Całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz  z wiekiem (patrz punkt 4.4). 

Połączone badania WHI – dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* w okresie 5 lat  stosowania HTZ 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet w ramieniu  placebo w okresie 5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95% CI
Dodatkowe  

przypadki na  

1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95% CI)
50-59 

1,3 (1,1-1,6) 
3 (1-5)


* Nie różnicowano między udarem niedokrwiennym i krwotocznym. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, faks: + 48 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić nudności i wymioty. Stosuje się leczenie objawowe.

13 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, preparaty sekwencyjne do stosowania  ciągłego. Kod ATC: G03FB05. 

Estradiol: substancja czynna - 17β-estradiol - jest identyczny pod względem chemicznym  i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupełnia niedobór estrogenów u kobiet po  menopauzie i łagodzi dolegliwości związane z okresem przekwitania. 

Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej w okresie przekwitania lub po usunięciu jajników.  

Noretysteronu octan: syntetyczny progestagen działający podobnie do progesteronu, naturalnego  żeńskiego hormonu płciowego. Jako, że estrogeny wywierają proliferacyjny wpływ na endometrium,  dlatego stosowanie samych estrogenów powoduje zwiększone ryzyko hiperplazji i raka endometrium.  Zastosowanie dodatkowo progestagenów zmniejsza ryzyko hiperplazji endometrium u kobiet  z zachowaną macicą. 

Ustąpienie objawów menopauzalnych następuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. U 93% kobiet występowały regularne, trwające 3-4 dni krwawienia z odstawienia.  

Niedobór estrogenów w okresie przekwitania wiąże się ze zwiększonym metabolizmem kości  (obrotem kostnym) i w konsekwencji utratą masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość mineralną  kości zależy od wielkości dawki. Zabezpieczenie przed rozwojem osteoporozy jest skuteczne tak  długo, jak długo stosuje się leczenie. Po zakończeniu stosowania HTZ utrata masy kostnej wykazuje  podobną dynamikę, jak u kobiet nieleczonych. 

Dane pochodzące z badania WHI i z metaanalizy innych badań świadczą o tym, że stosowanie samych  estrogenów w HTZ lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ u w miarę zdrowych kobiet,  zmniejszyło ryzyko złamań w obrębie biodra, kręgów i innych złamań osteoporotycznych. HTZ może  też zapobiegać złamaniom u kobiet z małą gęstością mineralną kości i (lub) z już obecną osteoporozą,  ale doświadczenia kliniczne w tej dziedzinie są ograniczone. 

Na podstawie pomiarów zawartości substancji mineralnych kości w przeprowadzonych badaniach  stwierdzono, że produkt leczniczy Trisequens jest skuteczny w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po  menopauzie. Po 2 latach leczenia gęstość mineralna masy kostnej zwiększyła się w przypadku  kręgosłupa o 5,14%, a w przypadku stawu biodrowego o 3,21%. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Po podaniu doustnym postaci mikronizowanej 17β-estradiolu następuje jego szybkie wchłanianie  z przewodu pokarmowego. Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu  w wątrobie i innych organach wewnętrznych, co powoduje maksymalne stężenie w osoczu wynoszące  w przybliżeniu 44 pg/ml (zakres 30-53 pg/ml) w ciągu 6 godzin po przyjęciu 2 mg. Okres półtrwania  17β-estradiolu wynosi około 18 godzin. Wiąże się on z SHBG (37%) i z albuminami (61%), a tylko  około 1-2 % pozostaje w postaci niezwiązanej. Metabolizm 17β-estradiolu przebiega głównie  w wątrobie i jelitach, ale również w narządach docelowych prowadząc do powstania mniej aktywnych  lub nieaktywnych metabolitów zawierających estron, katecholoestrogeny, wiele siarczanów  i glukuronianów estrogenu. Estrogeny są wydzielane z żółcią, hydrolizowane i ponownie absorbowane  (krążenie jelitowo-wątrobowe) oraz wydalane głównie z moczem w postaci nieaktywnej. 

Po podaniu doustnym noretysteronu octanu następuje jego szybkie wchłanianie i przemiana do  noretysteronu (NET). Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu w wątrobie  i innych narządach wewnętrznych, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu 9 ng/ml  (zakres od 6 do 11 ng/ml) w czasie 1 godziny po przyjęciu 1 mg. Końcowy okres półtrwania NET 

14 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

wynosi około 10 godzin. Wiąże się on z SHBG (36%) i z albuminami (61%). Najważniejszymi  metabolitami są izomery 5α-dwuwodoro-noretysteronu i tetrahydro-noretysteronu, które są wydalane  głównie z moczem w postaci siarczanów lub glukuronianów. 

Właściwości farmakokinetyczne u osób starszych nie były badane. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Toksyczność estradiolu i noretysteronu octanu jest dobrze poznana. Brak jest jakichkolwiek innych  danych istotnych dla lekarza zlecającego HTZ poza tymi opisanymi w odpowiednich rozdziałach  Charakterystyki Produktu Leczniczego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki niebieskiej, białej i czerwonej: 

laktoza jednowodna 

skrobia kukurydziana 

hydroksypropyloceluloza 

talk 

magnezu stearynian  

Skład otoczki niebieskiej tabletki: 

hypromeloza 

talk 

tytanu dwutlenek (E171) 

indygotyna (E132)  

makrogol 400 

Skład otoczki białej tabletki: 

hypromeloza 

triacetyna 

talk 

Skład otoczki czerwonej tabletki: 

hypromeloza 

talk 

tytanu dwutlenek (E171) 

żelaza tlenek czerwony (E172) 

glikol propylenowy 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

4 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. 

Nie przechowywać w lodówce. 

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

15 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

28 tabletek (12 niebieskich, 10 białych i 6 czerwonych) w opakowaniu kalendarzykowym  z polipropylenu umieszczonym w tekturowym pudełku. 

Opakowanie kalendarzykowe zawierające 28 tabletek składa się z następujących trzech części: – podstawy z kolorowego nieprzezroczystego polipropylenu, 

– owalnej przykrywki z przezroczystego polistyrenu, 

– centralnej tarczy z kolorowego nieprzezroczystego polistyrenu. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 

2880 Bagsværd 

Dania 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr R/3299 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 kwietnia 1994 r. Data przedłużenia pozwolenia: 22 lipca 2013 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

01/2024

16 

20240103_Trisequens-EU-PI-SmPC-PL_cl 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Trisequens
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu