Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Novofem

Novofem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Novofem, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Czerwona tabletka powlekana zawiera 1 mg estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego). 

Biała tabletka powlekana zawiera 1 mg estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego) i 1 mg  noretysteronu octanu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 

Każda czerwona tabletka powlekana zawiera 37,3 mg laktozy jednowodnej. 

Każda biała tabletka powlekana zawiera 36,8 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletki powlekane 

Czerwona powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 282. Średnica: 6 mm. Biała powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 283. Średnica: 6 mm. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) - leczenie objawów spowodowanych niedoborem estrogenów  u kobiet po menopauzie, u których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od wystąpienia ostatniej  miesiączki. 

Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań,  a które nie tolerują innych produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce osteoporozy lub, dla  których są one przeciwwskazane (patrz także punkt 4.4). 

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Produkt leczniczy Novofem jest przeznaczony do stosowania doustnego w sposób ciągły sekwencyjny w HTZ. Estrogen jest stosowany w sposób ciągły. Progestagen jest stosowany przez 12 dni w 28- dniowym cyklu w sposób sekwencyjny. 

Tabletkę przyjmuje się raz na dobę, rozpoczynając od tabletek zawierających estrogen (czerwone  tabletki powlekane) i stosując je przez 16 dni; następnie przez 12 dni należy zastosować leczenie  estrogenowo-progestagenowe (białe tabletki powlekane). 

Po przyjęciu ostatniej białej tabletki, leczenie należy kontynuować, przyjmując następnego dnia  pierwszą czerwoną tabletkę z nowego opakowania. Rozpoczęciu kolejnego cyklu leczenia zwykle  towarzyszy krwawienie podobne do krwawień miesiączkowych.

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

U kobiet niestosujących HTZ lub kobiet zmieniających leczenie z produktu leczniczego stosowanego w ciągłej złożonej HTZ, leczenie produktem leczniczym Novofem można rozpocząć w dowolnym  dniu. U kobiet zmieniających schemat leczenia z innej sekwencyjnej HTZ, stosowanie produktu leczniczego należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu pełnego cyklu dotychczasowego  leczenia. 

Rozpoczęcie oraz kontynuacja leczenia objawów pomenopauzalnych powinna przebiegać  z wykorzystaniem najmniejszej skutecznej dawki hormonów w możliwie najkrótszym czasie (patrz  także punkt 4.4). 

Należy rozważyć zwiększenie dawki dobowej, gdy po 3 miesiącach leczenia nie wystąpi zmniejszenie  objawów spowodowanych niedoborem estrogenów. 

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę, powinna ją przyjąć tak szybko, jak to jest możliwe  w ciągu następnych 12 godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin należy wyrzucić nieprzyjętą tabletkę.  Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub plamienia śródcyklowego. 

4.3 Przeciwwskazania 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie raka piersi. 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie estrogenozależnych nowotworów złośliwych (np. rak endometrium). 

– Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych. 

– Nieleczona hiperplazja endometrium. 

– Przebyta lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich,  zatorowość płucna). 

– Rozpoznane zaburzenia ze skłonnością do zakrzepicy (np. niedobór białka C, białka S lub  antytrombiny, patrz punkt 4.4). 

– Czynne lub przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba niedokrwienna serca,  zawał mięśnia sercowego). 

– Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie do czasu, gdy wyniki testów  czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych. 

– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. – Porfiria. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

HTZ należy rozpocząć, gdy u pacjentki obecne są objawy pomenopauzalne niekorzystnie wpływające  na jakość jej życia. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzać ocenę stosunku korzyści do  ryzyka przynajmniej raz w roku i kontynuować HTZ tak długo, jak korzyści z leczenia przewyższają  ryzyko związane z jej stosowaniem.  

Dowody odnośnie ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są  ograniczone. Z powodu niskiego poziomu całkowitego ryzyka u młodszych kobiet stosunek korzyści  do ryzyka może być u nich bardziej korzystny niż u starszych kobiet. 

Badanie lekarskie/badanie kontrolne 

Przed rozpoczęciem lub zmianą HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski w tym rodzinny oraz  przeprowadzić badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym i badaniem piersi) w celu  wykluczenia przeciwwskazań do stosowania i występowania zagrożeń związanych z leczeniem. W czasie leczenia należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, dostosowując ich częstość  i rodzaj do konkretnego przypadku. Pacjentki należy powiadomić, o jakich zmianach w piersiach 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

powinny informować swojego lekarza lub pielęgniarkę (patrz „Rak piersi” poniżej). Badania  diagnostyczne, w tym odpowiednią diagnostykę obrazową np. mammografię, należy przeprowadzać  według ogólnie przyjętego schematu badań przesiewowych i dostosowując go do indywidualnych  potrzeb. 

Stany wymagające szczególnej uwagi 

Jeśli którekolwiek z niżej wymienionych stanów występuje u pacjentki obecnie, występował  wcześniej i (lub) nasilił się w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka wymaga wnikliwej obserwacji. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione choroby mogą wystąpić  ponownie lub nasilić się w czasie leczenia produktem leczniczym Novofem: 

– mięśniaki gładkokomórkowe (włókniaki macicy) lub endometrioza,  

– czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej), – czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia, 

– nadciśnienie tętnicze, 

– choroby wątroby, np. gruczolak wątroby, 

– cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez, 

– kamica żółciowa, 

– migrena lub (nasilone) bóle głowy, 

– toczeń rumieniowaty układowy, 

– hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej), 

– padaczka, 

– astma oskrzelowa, 

– otoskleroza. 

Wskazania do natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego 

Leczenie należy przerwać w przypadku rozpoznania przeciwwskazań oraz w następujących stanach: 

– żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, 

– istotny wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 

– pojawienie się bólów głowy typu migrenowego, 

– ciąża. 

Hiperplazja endometrium i rak 

U kobiet z zachowaną macicą, ryzyko wystąpienia hiperplazji i raka endometrium zwiększa się  w przypadku stosowania samych estrogenów przez długi czas. Zaobserwowane zwiększone ryzyko  raka endometrium wśród kobiet stosujących wyłącznie estrogeny jest od 2- do12-krotnie większe niż  u kobiet niestosujących estrogenów, w zależności od długości leczenia i dawki estrogenu (patrz punkt  4.8). Po zakończeniu leczenia zwiększone ryzyko może się utrzymywać przez co najmniej 10 lat.  

U kobiet z zachowaną macicą zastosowanie dodatkowo cyklicznie progestagenów, przez co najmniej  12 dni w miesiącu/28 dniowego cyklu lub ciągłej złożonej estrogenowo-progestagenowej terapii  zapobiega nadmiernemu ryzyku, związanemu z wyłącznie estrogenową HTZ.  

Podczas pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia lub plamienia. Jeżeli krwawienia  lub plamienia utrzymują się po pierwszych miesiącach leczenia, wystąpią po jakimś czasie od  rozpoczęcia leczenia lub utrzymują się po jego zakończeniu, należy dokładnie zdiagnozować przyczynę krwawienia, wykonując także biopsję endometrium w celu wykluczenia nowotworu złośliwego. 

Rak piersi

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Wszystkie dane potwierdzają zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet przyjmujących HTZ  w postaci skojarzenia estrogenu i progestagenu lub samego estrogenu, co zależy od czasu trwania  HTZ.  

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie Women’s Health Initiative study (WHI) oraz  metaanaliza prospektywnych badań epidemiologicznych zgodnie potwierdzają zwiększone ryzyko  raka piersi u kobiet przyjmujących skojarzoną estrogenowo-progestagenową HTZ, co uwidacznia się  po około 3 (1-4) latach (patrz punkt 4.8).  

Wyniki szeroko zakrojonej metaanalizy wykazały, że po zaprzestaniu terapii dodatkowe ryzyko  z czasem maleje, a czas powrotu do poziomu początkowego zależy od czasu trwania HTZ. Jeśli HTZ  trwała ponad 5 lat, ryzyko może się utrzymywać przez 10 lat lub dłużej. 

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość radiologiczną  tkanki gruczołowej piersi w obrazie mammograficznym i może utrudniać radiologiczne wykrycie raka  piersi. 

Nowotwór jajnika 

Nowotwór jajnika występuje znacznie rzadziej niż nowotwór piersi.  

Z danych epidemiologicznych z dużej metaanalizy wynika nieznacznie zwiększone ryzyko, które  uwidacznia się w ciągu 5 lat stosowania i zmniejsza się w czasie po odstawieniu tych środków  u kobiet przyjmujących HTZ w postaci samych estrogenów lub skojarzenia estrogenów  i progestagenów. 

Z niektórych innych badań, w tym badania WHI, wynika, że stosowanie skojarzonej HTZ może  wiązać się z podobnym lub nieznacznie mniejszym ryzykiem (patrz punkt 4.8).  

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

Stosowanie HTZ jest związane ze zwiększeniem od 1,3- do 3-krotnym ryzyka rozwoju żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.  Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia jest większe w pierwszym roku stosowania HTZ niż  w późniejszym okresie (patrz punkt 4.8). 

U pacjentek z rozpoznaną skłonnością do zakrzepicy istnieje większe ryzyko ŻChZZ i HTZ może  zwiększać to ryzyko. U tych pacjentek HTZ jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3). 

Uznane czynniki ryzyka ŻChZZ to: stosowanie estrogenów, starszy wiek, duże zabiegi chirurgiczne,  długotrwałe unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała - WMC > 30 kg/m2 pc.), ciąża/okres  poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus – SLE) i rak. Nie ma  zgodnego poglądu na wpływ żylaków w występowaniu ŻChZZ. 

Tak, jak u wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę na  profilaktykę ŻChZZ. Jeżeli długotrwałe unieruchomienie jest związane z planową operacją, zalecane  jest okresowe odstawienie HTZ na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem. Ponowne włączenie HTZ powinno  nastąpić po odzyskaniu przez pacjentkę całkowitej zdolności ruchowej. 

U kobiet bez ŻChZZ w wywiadzie, ale z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową występującą w młodym  wieku u krewnych pierwszego stopnia, mogą zostać zaproponowane badania przesiewowe (skrining) po starannej poradzie odnośnie ich ograniczeń (tylko część zaburzeń zakrzepowych jest  identyfikowana w czasie badania przesiewowego).

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Jeśli zidentyfikowano zaburzenie typu skłonność do zakrzepicy, inne niż żylna choroba zakrzepowo zatorowa u członków rodziny lub, jeśli zaburzenie jest ciężkie (np. niedobory antytrombiny, białka S  lub białka C lub kombinacja zaburzeń) HTZ jest przeciwwskazana. 

U kobiet długotrwale stosujących leczenie przeciwzakrzepowe wymagane jest dokładne rozważenie  stosunku korzyści do ryzyka stosowania HTZ. 

Jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia, produkt leczniczy należy odstawić. Należy  poinformować pacjentki o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia  objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból  w klatce piersiowej, duszność). 

Choroba naczyń wieńcowych 

Brak jest dowodów, pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną, na ochronę przed  zawałem serca u kobiet z rozpoznaną chorobą wieńcową lub bez niej, które stosowały złożoną  estrogenowo-progestagenową lub wyłącznie estrogenową HTZ. 

Względne ryzyko choroby wieńcowej w trakcie stosowania złożonej estrogenowo-progestagenowej  HTZ jest nieznacznie zwiększone. W związku z tym, że wyjściowe całkowite ryzyko choroby  wieńcowej jest silnie związane z wiekiem, to liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej z powodu stosowania estrogenowo-progestagenowej HTZ jest bardzo mała u zdrowych kobiet, u których od menopauzy upłynął krótki czas, ale wzrasta wraz z wiekiem. 

Udar niedokrwienny mózgu 

Złożona estrogenowo-progestagenowa i wyłącznie estrogenowa HTZ są związane z 1,5-krotnym zwiększeniem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Względne ryzyko nie ulega zmianie wraz  z wiekiem czy z czasem od wystąpienia menopauzy. Jednakże, wyjściowe ryzyko wystąpienia udaru  jest silnie związane z wiekiem i całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz  z wiekiem (patrz punkt 4.8). 

Niedoczynność tarczycy 

Pacjentki wymagające leczenia hormonalną terapią zastępczą powinny regularnie monitorować  czynność tarczycy stosując HTZ w celu utrzymania stężenia hormonów tarczycy na odpowiednim  poziomie. 

Inne stany 

Estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z zaburzoną  czynnością serca lub nerek wymagają szczególnej kontroli.  

Kobiety ze zdiagnozowaną wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być ściśle monitorowane podczas stosowania estrogenów lub hormonalnej terapii zastępczej z uwagi na rzadkie przypadki  znacznie zwiększonego stężenia trójglicerydów w osoczu, prowadzącego do zapalenia trzustki, które  opisywano w tej grupie pacjentek.  

Estrogeny egzogenne mogą wywoływać albo zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku  naczynioruchowego. 

Estrogeny powodują zwiększenie stężenia globuliny wiążącej hormon tarczycy (TBG) prowadzące do  zwiększenia stężenia krążącego hormonu tarczycy, mierzonego przez jod związany z białkiem (PBI), stężenia T4 (ocenianego metodą chromatografii kolumnowej lub radioimmunologiczną) lub T3  (ocenianego metodą radioimmunologiczną). Wychwyt T3 na żywicy jest zmniejszony, co 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

odzwierciedla zwiększenie TBG. Stężenie niezwiązanego T3 i T4 pozostaje bez zmian. Zwiększenie  stężenia w osoczu innych białek wiążących, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny  wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadzi do zwiększenia odpowiednio stężenia krążących  kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenie niezwiązanych lub czynnych biologicznie  hormonów pozostaje bez zmian. Stężenie innych białek osocza może być zwiększone (substraty  układu angiotensynogen/renina, α-I-antytrypsyna i ceruloplazmina). 

HTZ nie wpływa na poprawę funkcji poznawczych. Są dostępne dane odnośnie prawdopodobnego  ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie ciągłej złożonej lub wyłącznie estrogenowej  HTZ w wieku powyżej 65 lat. 

Zwiększenie aktywności ALT 

Podczas badań klinicznych z udziałem pacjentek poddawanych leczeniu zakażeń wywołanych przez  wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) z zastosowaniem terapii skojarzonych, złożonych z ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu z dazabuwirem oraz bez dazabuwiru, u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, np. złożone hormonalne środki  antykoncepcyjne, istotnie częściej występowało zwiększenie aktywności ALT do wartości ponad  pięciokrotnie większych niż górna granica normy. Ponadto, również w grupie pacjentek leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano zwiększenie aktywności ALT u kobiet stosujących leki  zawierające etynyloestradiol, np. złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. U kobiet stosujących  produkty lecznicze zawierające estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, wskaźnik  występowania zwiększonej aktywności ALT był podobny jak u pacjentek nieprzyjmujących żadnych  estrogenów; jednak z powodu ograniczonej liczby kobiet, które stosowały inne estrogeny łącznie ze  schematem leczenia skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu  z dazabuwirem oraz bez dazabuwiru, a także łącznie ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą  glekaprewiru/pibrentaswiru, należy zachować ostrożność. Patrz punkt 4.5. 

Tabletki Novofem zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko  występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być zwiększony w przypadku równoczesnego  podawania substancji określanych jako induktory enzymów wątrobowych, w szczególności enzymów  cytochromu P-450, do których zalicza się produkty lecznicze przeciwpadaczkowe (fenobarbital,  fenytoina, karbamazepina) i produkty lecznicze przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna,  newirapina, efawirenz). 

Rytonawir, telaprewir i nelfinawir silne inhibitory podane równocześnie z hormonami płciowymi  wykazują właściwości indukujące. Produkty lecznicze roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą indukować metabolizm estrogenów i progestagenów. 

Zwiększenie metabolizmu estrogenów i progestagenów może prowadzić klinicznie do zmniejszenia  ich działania i zmian w profilu krwawień macicznych. 

Interakcje farmakodynamiczne 

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem terapii skojarzonych HCV, złożonych z ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu z dazabuwirem oraz bez dazabuwiru, u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, np. złożone hormonalne środki  antykoncepcyjne, istotnie częściej występowało zwiększenie aktywności ALT do wartości ponad  pięciokrotnie większych niż górna granica normy. U kobiet stosujących produkty lecznicze  zawierające estrogeny inne niż etynyloestradiol, takie jak estradiol, wskaźnik występowania 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

zwiększonej aktywności ALT był podobny jak u pacjentek nieprzyjmujących żadnych estrogenów; jednak z powodu ograniczonej liczby kobiet, które stosowały inne estrogeny łącznie ze schematem  leczenia skojarzonego za pomocą ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru w skojarzeniu  z dazabuwirem oraz bez dazabuwiru, a także łącznie ze schematem leczenia skojarzonego za pomocą  glekaprewiru/pibrentaswiru, należy zachować ostrożność. Patrz punkt 4.4. 

Stosowanie estrogenów może mieć wpływ na niektóre wyniki badań laboratoryjnych, takich jak testy  obciążenia glukozą lub czynności tarczycy. 

Produkty lecznicze hamujące aktywność mikrosomalnych enzymów wątrobowych np. ketokonazol  mogą zwiększyć stężenie krążących substancji czynnych produktu leczniczego Novofem. 

Równoczesne stosowanie cyklosporyny może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny,  kreatyniny i transaminaz we krwi w związku ze zmniejszonym metabolizmem cyklosporyny  w wątrobie.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Stosowanie produktu leczniczego Novofem nie jest wskazane w ciąży. 

Jeżeli w czasie stosowania produktu leczniczego Novofem zostanie stwierdzona ciąża, leczenie należy natychmiast przerwać. 

Dane kliniczne dotyczące ograniczonej liczby kobiet w ciąży wskazują na niekorzystny wpływ  noretysteronu na płód. Podczas podawania większych dawek niż te stosowane w antykoncepcji i HTZ  obserwowano maskulinizację płodów żeńskich.  

Wyniki większości dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych u kobiet w ciąży, które  w sposób niezamierzony przyjmowały estrogeny i progestageny, wskazują na brak działania  teratogennego i toksycznego na płód.  

Laktacja 

Stosowanie produktu leczniczego Novofem nie jest wskazane w czasie karmienia piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nieznany jest wpływ produktu leczniczego Novofem na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Doświadczenie kliniczne 

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z produktami leczniczymi stosowanymi w HTZ  podobnymi do Novofem najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były tkliwość piersi i ból głowy (zgłoszone u ≥ 10% pacjentek). 

Podane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić w czasie stosowania produktów leczniczych  estrogenowo-progestagenowych.

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Dane pochodzą z badań klinicznych przeprowadzonych z produktami leczniczymi stosowanymi w HTZ podobnymi do produktu leczniczego Novofem oraz z badania obserwacyjnego produktu leczniczego Novofem po wprowadzeniu go na rynek.

Klasyfikacja  

układów i narządów 
Bardzo często 

(≥ 1/10)
Często 

(≥ 1/100;  

< 1/10)
Niezbyt często 

(≥ 1/1000;  

< 1/100)
Rzadko 

(≥ 1/10 000;  

< 1/1000)
Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze


kandydoza 

pochwy

 


Zaburzenia  

układu  

immunologicznego

 

 


reakcje  

uczuleniowe
Zaburzenia  

psychiczne

 

 


nerwowość
Zaburzenia  

układu nerwowego
ból głowy 
zawroty głowy 

(pochodzenia  

ośrodkowego) 

bezsenność 

depresja
migrena 

zaburzenia libido  (niezdefiniowane inaczej)
zawroty głowy 

(pochodzenia  

błędnikowego)
Zaburzenia  

naczyniowe


wzrost ciśnienia  krwi 

zaostrzenie 

nadciśnienia 

tętniczego
zatorowość  

obwodowa  

i zakrzepica 


Zaburzenia żołądka  i jelit


niestrawność 

ból brzucha 

wzdęcia  

z oddawaniem  wiatrów 

nudności
wymioty 
biegunka 

wzdęcia
Zaburzenia 

wątroby i dróg  

żółciowych

 


choroba  

pęcherzyka  

żółciowego 

kamica żółciowa


Zaburzenia  

skóry i tkanki  

podskórnej


wysypka 

świąd
łysienie 
trądzik
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe, tkanki  łącznej i kości

 


skurcze mięśni

 


PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
tkliwość piersi 
krwawienia  

z dróg rodnych 

powiększanie się  włókniaków 

macicy 


włókniaki  

macicy 
Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  

podania


obrzęki

 


Badania 

diagnostyczne


zwiększenie  

masy ciała

 

 


Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek 

Do wymienionych powyżej działań niepożądanych należy dodać opisane poniżej, które zgłaszane były  spontanicznie i ich wystąpienie może być związane ze stosowaniem produktu leczniczego Novofem. Częstość tych działań niepożądanych nie może być jednak oszacowana na podstawie dostępnych  danych.  

– Nowotwory łagodne i złośliwe (w tym torbiele i polipy): rak endometrium. – Zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione reakcje nadwrażliwości (np. reakcja  anafilaktyczna i (lub) wstrząs anafilaktyczny). 

– Zaburzenia psychiczne: niepokój. 

– Zaburzenia układu nerwowego: udar. 

– Choroby oka: zaburzenia widzenia. 

– Zaburzenia serca: zawał serca. 

– Zaburzenia naczyniowe: zaostrzenie nadciśnienia tętniczego. 

– Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: nasilenie i nawrót kamicy żółciowej. – Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łojotok, obrzęk naczynioruchowy, nadmierne owłosienie. – Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: hiperplazja endometrium, świąd sromu. – Badania diagnostyczne: zmniejszenie masy ciała. 

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leczenia estrogenowo progestagenowego: 

– zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty,  wysypka krwotoczna, plamica naczyniowa, 

– prawdopodobna demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4), 

– suchość oczu, 

– zmiana składu filmu łzowego. 

Ryzyko raka piersi 

Zgłoszono 2-krotnie zwiększone ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących złożone  estrogenowo-progestagenowe leczenie przez więcej niż 5 lat. 

Zwiększenie ryzyka u kobiet stosujących same estrogeny jest mniejsze niż w przypadku pacjentek stosujących leczenie skojarzone estrogen-progestagen. 

Poziom ryzyka zależy od długości stosowania (patrz punkt 4.4).

10 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Ryzyko całkowite oszacowane na podstawie wyników największego badania randomizowanego  z grupą kontrolną przyjmującą placebo (WHI) i największej metaanalizy prospektywnych badań przedstawiono poniżej. 

Największa metaanaliza prospektywnych badań epidemiologicznych 

Oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach leczenia u kobiet z BMI równym 27 (kg/m2) 

Wiek na początku  HTZ (lata)
Zapadalność na 1000  kobiet, które nigdy  nie stosowały HTZ, w okresie 5 lat (50-54  lata)*
Współczynnik ryzyka 
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ po 5 latach 
HTZ estrogenowa
50 
13,3 
1,2 
2,7
Skojarzenie estrogen-progestagen
50 
13,3 
1,6 
8,0


* Na podstawie wyjściowej zapadalności w Anglii w 2015 r. u kobiet z BMI równym 27 (kg/m2). Uwaga: Ponieważ częstość występowania raka piersi różni się w poszczególnych państwach UE, liczba dodatkowych  przypadków raka piersi także będzie się proporcjonalnie zmieniać. 

Oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 10 latach leczenia u kobiet z BMI równym  27 (kg/m2) 

Wiek na początku  HTZ (lata)
Zapadalność na 1000  kobiet, które nigdy  nie stosowały HTZ, w okresie 10 lat (50- 59 lat)*
Współczynnik ryzyka 
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ po 10 latach 
HTZ estrogenowa
50 
26,6 
1,3 
7,1
Skojarzenie estrogen-progestagen
50 
26,6 
1,8 
20,8


* Na podstawie wyjściowej zapadalności w Anglii w 2015 r. u kobiet z BMI równym 27 (kg/m2). Uwaga: Ponieważ częstość występowania raka piersi różni się w poszczególnych państwach UE, liczba dodatkowych  przypadków raka piersi także będzie się proporcjonalnie zmieniać. 

Badania WHI w Stanach Zjednoczonych – dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na 1000  kobiet w grupie 

placebo w okresie  

5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95%CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95%CI)
Wyłącznie estrogenowa HTZ (skoniugowane estrogeny końskie)
50-79 
21 
0,8 (0,7-1,0) 
-4 (-6-0)*
Złożona estrogenowo-progestagenowa (skoniugowane estrogeny końskie  

+ octan medroksyprogesteronu)**
50-79 
17 
1,2 (1,0-1,5) 
4 (0-9)


* Badanie WHI u kobiet po usunięciu macicy, które nie wykazało zwiększonego ryzyka raka piersi. ** Po ograniczeniu analizy do kobiet, które nie stosowały HTZ przed badaniem, nie wykazano zwiększonego ryzyka  w trakcie pierwszych 5 lat leczenia. Po 5 latach ryzyko było większe niż u kobiet niestosujących.  

Ryzyko raka endometrium

11 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują  HTZ. 

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane ze względu  na zwiększone ryzyko raka endometrium (patrz punkt 4.4). 

W zależności od długości stosowania samych estrogenów i dawki estrogenu, wzrost ryzyka raka  endometrium w badaniach epidemiologicznych różni się i wynosi od 5 do 55 zdiagnozowanych  dodatkowych przypadków na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat. 

Dodanie progestagenu do wyłącznie estrogenowego leczenia, przez co najmniej 12 dni w cyklu  zapobiega zwiększeniu tego ryzyka. W badaniu Million Women Study stosowanie przez 5 lat złożonej  (sekwencyjnej lub ciągłej) HTZ nie powoduje wzrostu ryzyka raka endometrium (RR 1,0 (0,8-1,2)). 

Nowotwór jajnika 

Stosowanie HTZ obejmującej jedynie estrogeny lub skojarzenie estrogenów z progestagenami wiąże  się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem rozpoznania nowotworu jajnika (patrz punkt 4.4). 

Metaanaliza 52 badań epidemiologicznych wykazała zwiększone ryzyko nowotworu jajnika u kobiet  aktualnie stosujących HTZ w porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały HTZ (RW 1,43%, 95%  PU 1,31-1,56). U kobiet w wieku od 50 do 54 lat stosowanie HTZ przez 5 lat może spowodować 1 dodatkowe rozpoznanie na 2000 stosujących. Wśród kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie  stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u 2 na 2000 kobiet. 

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnym zwiększeniem względnego ryzyka żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie  takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ (patrz punkt 4.4).  Wyniki badania WHI są przedstawione poniżej. 

Badania WHI – dodatkowe ryzyko ŻChZZ po 5 latach stosowania 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na 1000  kobiet w grupie  

placebo w okresie  

5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95%CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95%CI)
Doustna wyłącznie estrogenowa*
50-59 

1,2 (0,6-2,4) 
1 (-3-10)
Doustna złożona estrogenowo-progestagenowa
50-59 

2,3 (1,2-4,3) 
5 (1-13)


* Badanie u kobiet z usuniętą macicą. 

Ryzyko choroby naczyń wieńcowych 

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u kobiet stosujących złożoną estrogenowo progestagenową HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4). 

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu 

Leczenie wyłącznie estrogenowe i złożone estrogenowo-progestagenowe jest związane z 1,5-krotnym zwiększeniem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest  zwiększone podczas stosowania HTZ.

12 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Względne ryzyko nie zależy od wieku czy czasu stosowania. Jednakże, wyjściowe ryzyko udaru jest  silnie związane z wiekiem i całkowite ryzyko wystąpienia udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększa  się wraz z wiekiem (patrz punkt 4.4). 

Połączone badania WHI – dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* po 5 latach stosowania 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na 1000  kobiet w ramieniu  placebo w okresie 

5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95%CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95%CI)
50-59 

1,3 (1,1-1,6) 
3 (1-5)


* Nie zróżnicowano między udarem niedokrwiennym i krwotocznym. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Do objawów przedawkowania estrogenów podawanych doustnie należą: tkliwość piersi, nudności,  wymioty i (lub) krwotok z dróg rodnych. Przedawkowanie progestagenów może prowadzić do  obniżenia nastroju, zmęczenia, wystąpienia trądziku oraz nadmiernego owłosienia. Stosuje się  leczenie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, preparaty sekwencyjne, kod ATC: G03FB05. 

Estradiol: substancja czynna - syntetyczny 17β-estradiol - jest identyczny pod względem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupełnia zmniejszone wytwarzanie estrogenów  u kobiet w okresie około menopauzalnym i powoduje zniesienie dolegliwości związanych z okresem  przekwitania. 

Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej w okresie przekwitania lub po usunięciu jajników. 

Noretysteronu octan: syntetyczny progestagen. Stosowanie samych estrogenów powoduje zwiększone  ryzyko wystąpienia hiperplazji i raka endometrium, ponieważ estrogeny wywierają proliferacyjny  wpływ na endometrium. Zastosowanie dodatkowo progestagenów zmniejsza ryzyko wystąpienia hiperplazji endometrium u kobiet z zachowaną macicą. 

Ustąpienie objawów pomenopauzalnych następuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. 

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek wykazano, że  u 91% kobiet stosujących Novofem dłużej niż 6 miesięcy występowały regularne, trwające 3-4 dni 

13 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

krwawienia z odstawienia. Krwawienie z odstawienia zwykle pojawiało się kilka dni po przyjęciu  ostatniej tabletki z progestagenem. 

Niedobór estrogenów w okresie przekwitania wiąże się ze zwiększonym obrotem kostnym i utratą  masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość mineralną kości zależy od wielkości dawki. Zabezpieczenie przed rozwojem osteoporozy jest skuteczne tak długo, jak długo stosuje się leczenie. Po zakończeniu stosowania HTZ utrata masy kostnej wykazuje podobną dynamikę jak u kobiet nieleczonych. 

Dane pochodzące z badania WHI i z innych badań poddanych metaanalizie świadczą o tym, że stosowanie samych estrogenów w HTZ lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ głównie  u zdrowych kobiet, zmniejszyło ryzyko złamań w obrębie biodra, kręgów i innych złamań  osteoporotycznych. HTZ może też zapobiegać złamaniom u kobiet z małą gęstością kości i (lub) z już obecną osteoporozą, ale dane kliniczne w tej dziedzinie są ograniczone. 

Randomizowane, podwójnie zaślepione badania kliniczne z grupą kontrolną placebo wykazały, że  1 mg estradiolu chroni przed menopauzalną utratą substancji mineralnych kości i zwiększa gęstość  mineralną kości. W przypadku kręgosłupa, szyjki kości udowej i krętarzy działanie to wyniosło  odpowiednio 2,8%, 1,6% i 2,5% przy zastosowaniu 1 mg 17β-estradiolu przez okres ponad 2 lat. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Po podaniu doustnym postaci mikronizowanej 17β-estradiolu następuje jego szybka absorpcja  w przewodzie pokarmowym. Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu  w wątrobie i innych organach wewnętrznych, co powoduje osiągnięcie maksymalnego stężenia w osoczu w przybliżeniu 27 pg/ml (zakres 13-40 pg/ml) w ciągu 6 godzin po przyjęciu 1 mg. Pole pod  krzywą (AUC(0-tz)) = 629 h x pg/ml. Okres półtrwania 17β-estradiolu wynosi około 25 godzin. Wiąże  się on z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHGB) (37%) i z albuminami (61%), a tylko około  1-2 % pozostaje w postaci niezwiązanej. Metabolizm 17β-estradiolu przebiega głównie w wątrobie  i jelitach, ale również w narządach docelowych, prowadząc do powstania mniej aktywnych lub  nieaktywnych metabolitów, zawierających estron, katecholoestrogeny, wiele siarczanów  i glukuronianów estrogenu. Estrogeny są wydzielane z żółcią, hydrolizowane i ponownie absorbowane (krążenie jelitowo-wątrobowe) oraz głównie wydalane z moczem w postaci biologicznie nieczynnej. 

Po podaniu doustnym noretysteronu octanu, następuje jego szybka absorpcja i przemiana do  noretysteronu (NET). Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu w wątrobie  i innych organach wewnętrznych osiągając maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu 9 ng/ml  (zakres 6-11 ng/ml) w czasie 1 godziny po przyjęciu 1 mg. Pole pod krzywą (AUC(0-tz)) = 29 h  x pg/ml. Okres półtrwania NET w fazie końcowej wynosi około 10 godzin. Wiąże się on z SHBG  (36%) i z albuminami (61%). Najważniejszymi metabolitami są izomery 5α-diwodoro-noretysteronu  i tetrahydro-noretysteronu, które są w większości wydalane z moczem w postaci siarczanów lub  glukuronianów. 

Noretysteronu octan nie ma wpływu na farmakokinetykę estradiolu. 

Właściwości farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku nie były badane. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Badania z estradiolem i noretysteronu octanem przeprowadzone na zwierzętach wykazały działanie estrogenowe i progestagenowe zgodnie z oczekiwaniami. Oba składniki spowodowały wystąpienie  działań niepożądanych w przedklinicznych badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję,  wykazując działanie embriotoksyczne i powodując wady rozwojowe układu moczowo-płciowego. Odnośnie innych przedklinicznych działań estradiolu i noretysteronu octanu, są one dobrze poznane 

14 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

i nie stanowią ryzyka dla pacjentek poza tymi opisanymi w odpowiednich rozdziałach Charakterystyki  Produktu Leczniczego, które są związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Tabletka biała i czerwona: 

laktoza jednowodna 

skrobia kukurydziana 

hydroksypropyloceluloza 

talk 

magnezu stearynian. 

Otoczka: 

otoczka białej tabletki: 

hypromeloza, glicerolu trioctan, talk. 

otoczka czerwonej tabletki: 

hypromeloza, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy, talk. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. W celu ochrony  przed światłem przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

28 tabletek w opakowaniu kalendarzykowym. 

Opakowanie kalendarzykowe zawierające 28 tabletek złożone jest z 3 części: 

• podstawy z kolorowego nieprzezroczystego polipropylenu, 

• owalnej przykrywki z przezroczystego polistyrenu, 

• centralnej tarczy z kolorowego nieprzezroczystego polistyrenu. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego  do stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 

DK-2880 Bagsværd, Dania 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

11888 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03 listopada 2005 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19 grudnia 2012 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

06/2023

16 

PL_20230629_Novofem_SmPC_PRAC_cl 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Novofem
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu