Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Kliogest

Kliogest

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Kliogest, 2 mg + 1 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka powlekana zawiera: 

estradiol 2 mg (w postaci estradiolu półwodnego) i noretysteronu octan 1 mg. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 

Każda biała tabletka powlekana zawiera 36,3 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana 

Biała powlekana, obustronnie wypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 281 o średnicy 6 mm. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w celu leczenia objawów spowodowanych niedoborem  estrogenów u kobiet po menopauzie, u których upłynął co najmniej rok od ustania miesiączkowania. 

Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań,  a które nie tolerują innych produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce osteoporozy lub dla  których są one przeciwwskazane (patrz punkt 4.4). 

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Produkt leczniczy Kliogest przeznaczony jest do stosowania w sposób ciągły złożony w HTZ u kobiet  z zachowaną macicą. Tabletkę przyjmuje się doustnie raz na dobę bez przerw, najlepiej o tej samej  porze dnia. 

Rozpoczęcie oraz kontynuacja leczenia objawów okresu przekwitania powinny przebiegać  z wykorzystaniem najniższej skutecznej dawki hormonów przez możliwie najkrótszy czas (patrz punkt  4.4). 

U kobiet niemiesiączkujących i niestosujących HTZ lub u kobiet zmieniających leczenie z innego produktu leczniczego stosowanego w ciągłej złożonej HTZ, leczenie produktem leczniczym Kliogest  można rozpocząć w dowolnym dniu. U kobiet zmieniających schemat leczenia z sekwencyjnej HTZ,  stosowanie produktu leczniczego Kliogest należy rozpocząć od razu po ustaniu krwawienia  z odstawienia. 

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę, powinna to zrobić jak najszybciej w ciągu następnych  dwunastu godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, powinna wyrzucić tę nieprzyjętą tabletkę. Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub plamienia. 

4.3 Przeciwwskazania 

– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie raka piersi 

– Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie estrogenozależnych guzów  złośliwych (np. rak endometrium) 

– Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych 

– Nieleczona hiperplazja endometrium 

– Przebyta lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość  płucna) 

– Rozpoznane zaburzenia ze skłonnością do zakrzepicy (np. niedobór białka C, białka S lub  antytrombiny, patrz punkt 4.4) 

– Czynne lub przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba niedokrwienna serca,  zawał mięśnia sercowego) 

– Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie do czasu, gdy wyniki testów  czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych 

– Porfiria 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

HTZ należy rozpocząć, gdy u pacjentki występują objawy okresu przekwitania niekorzystnie  wpływające na jakość jej życia. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzać ocenę stosunku  korzyści do ryzyka przynajmniej raz w roku i kontynuować HTZ tak długo, jak korzyści z leczenia  przewyższają ryzyko związane z jej stosowaniem. 

Dane dotyczące ryzyka związanego z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Ze  względu na niski poziom bezwzględnego ryzyka u młodych kobiet, bilans korzyści i ryzyka dla tych  kobiet może być bardziej korzystny niż u kobiet starszych. 

Badanie lekarskie/badanie kontrolne 

Przed rozpoczęciem lub zmianą HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz  przeprowadzić badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym i badaniem piersi) w celu  wykluczenia przeciwwskazań do stosowania i zagrożeń związanych z leczeniem. W czasie leczenia  należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, dostosowując ich częstość i rodzaj indywidualnie  do każdej pacjentki. Kobiety powinny zostać poinformowane o konieczności powiadomienia lekarza  lub pielęgniarki o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach (patrz poniżej Rak piersi). Badania  diagnostyczne, w tym odpowiednią diagnostykę obrazową np. mammografię, należy przeprowadzać  według ogólnie przyjętego schematu badań przesiewowych i dostosowując go do indywidualnych  potrzeb. 

Choroby wymagające szczególnej uwagi 

Jeśli którekolwiek z niżej wymienionych schorzeń występuje u pacjentki obecnie, pojawiło się  niedawno i (lub) nasiliło się w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka  wymaga wnikliwej obserwacji. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione schorzenia mogą wystąpić  ponownie lub nasilić się w czasie leczenia produktem leczniczym Kliogest: 

– mięśniaki macicy (włókniaki) lub endometrioza, 

– czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej), – czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych  pierwszego stopnia, 

– nadciśnienie tętnicze, 

– choroby wątroby (np. gruczolak wątroby), 

– cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez, 

– kamica żółciowa,

– migrena lub (nasilone) bóle głowy, 

– toczeń rumieniowaty układowy, 

– hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej), 

– padaczka, 

– astma oskrzelowa, 

– otoskleroza. 

Wskazania do natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego 

Zaleca się natychmiastowe odstawienie produktu leczniczego w przypadku wystąpienia  któregokolwiek przeciwwskazania oraz w następujących przypadkach: 

– żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, 

– istotne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, 

– pojawienie się bólów głowy typu migrenowego, 

– ciąża. 

Hiperplazja i rak endometrium 

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko hiperplazji i raka endometrium zwiększa się w przypadku  stosowania samych estrogenów przez dłuższy czas. Zaobserwowane zwiększone ryzyko raka  endometrium wśród kobiet stosujących estrogeny ogólnoustrojowo w monoterapii jest od 2- do 12- krotnie większe niż u kobiet ich niestosujących, w zależności od czasu trwania leczenia i dawki  estrogenów (patrz punkt 4.8). Po zakończeniu leczenia, ryzyko może pozostać podwyższone przez co  najmniej 10 lat od zakończenia leczenia. 

Zastosowanie dodatkowo cyklicznie progestagenów przez co najmniej 12 dni w miesiącu/28  dniowego cyklu lub ciągłej złożonej estrogenowo-progestagenowej terapii u kobiet z zachowaną  macicą, zapobiega nadmiernemu ryzyku związanemu ze stosowaniem estrogenów w monoterapii  w HTZ. 

Podczas pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia i plamienia. Jeżeli krwawienia lub  plamienia utrzymują się po pierwszych miesiącach leczenia, wystąpią po jakimś czasie od rozpoczęcia  leczenia lub utrzymują się po jego zakończeniu, należy dokładnie zdiagnozować przyczynę  krwawienia wykonując biopsję endometrium w celu wykluczenia nowotworu. 

Rak piersi 

Dowody sugerują zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących złożoną estrogenowo progestagenową i możliwe, że także wyłącznie estrogenową HTZ. Ryzyko to zależy od tego, jak długo  stosowało się HTZ. 

Randomizowane badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo (Women’s Health Initiative study, WHI) i badania epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących  złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ, które ujawniało się po około 3 latach (patrz punkt 4.8). 

Zwiększone ryzyko obserwuje się po kilku latach leczenia, ale w ciągu kilku lat od zakończenia  leczenia (zwykle do 5 lat) powraca do wartości wyjściowych. 

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość piersi w obrazie  mammograficznym i może w niekorzystny sposób wpływać na radiologiczne wykrycie raka piersi. 

Nowotwór jajnika 

Nowotwór jajnika występuje znacznie rzadziej niż nowotwór piersi.  

Z danych epidemiologicznych z dużej metaanalizy wynika nieznacznie zwiększone ryzyko, które  uwidacznia się w ciągu 5 lat stosowania i zmniejsza się w czasie po odstawieniu tych środków 

u kobiet przyjmujących HTZ w postaci samych estrogenów lub skojarzenia estrogenów  i progestagenów. 

Z niektórych innych badań, w tym badania WHI, wynika, że stosowanie skojarzonej HTZ może  wiązać się z podobnym lub nieznacznie mniejszym ryzykiem (patrz punkt 4.8). 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnie większym ryzykiem rozwoju żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.  Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zdarzeń jest większe w pierwszym roku stosowania HTZ  niż w późniejszym okresie (patrz punkt 4.8). 

U pacjentek z rozpoznaną skłonnością do zakrzepicy istnieje większe ryzyko ŻChZZ i stosowanie  HTZ może zwiększyć to ryzyko. U tych pacjentek HTZ jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3). 

Uznane czynniki ryzyka ŻChZZ to: ogólnoustrojowe stosowanie estrogenów, starszy wiek, rozległe  zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała - BMI > 30 kg/m2 pc.), ciąża lub okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus, SLE) i rak. Nie ma zgodnego poglądu na wpływ żylaków na przebieg ŻChZZ. Tak, jak u wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym, należy rozważyć zastosowanie leczenia profilaktycznego w celu zapobiegania ŻChZZ. Jeżeli długotrwałe unieruchomienie jest związane  z planowaną operacją, okresowe odstawienie HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją jest zalecane.  Wznowienie leczenia powinno nastąpić po pełnym uruchomieniu pacjentki. 

U kobiet bez ŻChZZ w wywiadzie, ale z ŻChZZ w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia  w młodym wieku, może zostać zaproponowane badanie przesiewowe po starannym rozważeniu jego  ograniczeń (jedynie część zaburzeń jest wykrywana w czasie badania przesiewowego). Jeśli zidentyfikowano zaburzenie o typie skłonności do zakrzepicy, inne niż ŻChZZ u członków  rodziny lub, jeśli zaburzenie jest ciężkie (np. niedobory antytrombiny, białka S lub białka C, lub  łączne występowanie tych zaburzeń) HTZ jest przeciwwskazana. 

U kobiet stosujących przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe konieczne jest staranne rozważenie  stosunku korzyści do ryzyka zastosowania HTZ. 

Jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia, produkt leczniczy należy odstawić. Należy  poinformować pacjentki o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia  objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (tzn. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w  klatce piersiowej, duszność). 

Choroba naczyń wieńcowych 

Brak dowodów pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną na występowanie wpływu  chroniącego przed zawałem serca u kobiet z lub bez rozpoznanej choroby wieńcowej, które stosowały  złożoną estrogenowo-progestagenową lub wyłącznie estrogenową HTZ. 

Względne ryzyko choroby wieńcowej w trakcie stosowania złożonej estrogenowo-progestagenowej  HTZ jest nieznacznie zwiększone. W związku z tym, że wyjściowe całkowite ryzyko choroby  wieńcowej jest silnie związane z wiekiem to liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej  występujących z powodu stosowania estrogenowo-progestagenowej HTZ jest bardzo mała u zdrowych  kobiet, u których od menopauzy upłynął krótki czas, ale wzrasta z wiekiem. 

Udar niedokrwienny mózgu 

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa i wyłącznie estrogenowa, stosowane ogólnoustrojowo, są związane z 1,5-krotnym wzrostem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Względne ryzyko nie  ulega zmianie wraz z wiekiem lub czasem wystąpienia menopauzy. Jednakże, w związku z tym, że 

ryzyko udaru mózgu jest silnie związane z wiekiem, to całkowite ryzyko udaru mózgu u kobiet  stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8). 

Niedoczynność tarczycy 

Kobiety, które wymagają stosowania HTZ w leczeniu tarczycy, powinny przechodzić regularne  badania czynności tarczycy podczas przyjmowania HTZ, w celu potwierdzenia utrzymania  właściwego poziomu hormonów tarczycy. 

Obrzęk naczynioruchowy 

Estrogeny mogą powodować lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego, w szczególności  u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym. 

Inne stany 

Estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z niewydolnością  krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli. 

Kobiety ze zdiagnozowaną wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być ściśle monitorowane  podczas stosowania estrogenów lub produktów złożonych w HTZ z uwagi na rzadkie przypadki  znacznie zwiększonego stężenia trójglicerydów w osoczu, prowadzącego do zapalenia trzustki,  stwierdzonego w tej grupie pacjentek. 

Estrogeny powodują zwiększenie stężenia globuliny wiążącej hormon tarczycy (TBG) prowadzące do  zwiększenia całkowitego stężenia krążącego hormonu tarczycy, mierzonego za pomocą takich  parametrów jak jod związany z białkiem (PBI), stężenia T4 (ocenianego metodą chromatografii  kolumnowej lub radioimmunologiczną) lub T3 (oceniane metodą radioimmunologiczną). Wychwyt T3  na żywicy jest zmniejszony, co odzwierciedla zwiększenie stężenia TBG. Stężenie niezwiązanego T3  i T4 pozostaje bez zmian. Zwiększenie stężenia w osoczu innych białek wiążących, np. globuliny  wiążącej kortykostroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadzi do  zwiększenia odpowiednio stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenie  niezwiązanych lub czynnych biologicznie hormonów pozostaje bez zmian. Stężenie innych białek  osocza może być zwiększone (substraty układu angiotensynogen/renina, α-1-antytrypsyna i ceruloplazmina). 

HTZ nie wpływa na poprawę funkcji poznawczych. Dostępne są dane dotyczące prawdopodobnego  ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie ciągłej złożonej lub wyłącznie estrogenowej  HTZ w wieku powyżej 65 lat. 

Tabletki Kliogest zawierają laktozę jednowodną, dlatego pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być zwiększony w przypadku równoczesnego  podawania substancji określanych jako induktory enzymów wątrobowych, w szczególności enzymów  cytochromu P-450, do których zalicza się produkty lecznicze przeciwpadaczkowe (fenobarbital,  fenytoina, karbamazepina) i produkty lecznicze przeciwbakteryjne (ryfampicyna, ryfabutyna,  newirapina, efawirenz). 

Rytonawir, telaprewir i nelfinawir, chociaż są znane jako silne inhibitory enzymów wątrobowych,  podane jednocześnie z hormonami płciowymi wykazują właściwości indukujące. Produkty ziołowe  zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą indukować metabolizm  estrogenów i progestagenów.

Zwiększenie metabolizmu estrogenów i progestagenów może prowadzić klinicznie do zmniejszenia  ich działania i zmian w profilu krwawień. 

Estrogeny mogą wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych, takich jak: test obciążenia  glukozą lub czynności tarczycy. 

Produkty lecznicze hamujące aktywność enzymów wątrobowych, np. ketokonazol, mogą zwiększać  stężenie substancji czynnych produktu leczniczego Kliogest we krwi. 

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny,  kreatyniny i aktywności transaminaz we krwi w związku ze zmniejszonym metabolizmem  cyklosporyny w wątrobie. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Stosowanie produktu leczniczego Kliogest nie jest wskazane w okresie ciąży. 

Jeżeli w czasie stosowania produktu leczniczego Kliogest zostanie stwierdzona ciąża, leczenie należy  natychmiast przerwać. 

Dane kliniczne dotyczące ograniczonej liczby kobiet w ciąży wykazują niekorzystny wpływ  noretysteronu na płód. Podczas stosowania większych dawek niż te stosowane w antykoncepcji i HTZ  obserwowano maskulinizację płodów żeńskich.  

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych u kobiet w ciąży, które w sposób  niezamierzony przyjmowały estrogeny i progestageny, wskazują na brak działania teratogennego  i toksycznego na płód.  

Karmienie piersią 

Stosowanie produktu leczniczego Kliogest nie jest wskazane w okresie karmienia piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nieznany jest wpływ produktu leczniczego Kliogest na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Doświadczenie kliniczne 

W badaniach klinicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktu leczniczego Kliogest  najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były krwawienia z dróg rodnych i ból lub  tkliwość piersi, zgłaszane przez około 10% do 30% pacjentek. Krwawienie z dróg rodnych zwykle  występowało podczas pierwszych miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Ból piersi zwykle ustępował po  kilku miesiącach leczenia. Wszystkie działania niepożądane obserwowane w randomizowanych  badaniach klinicznych, które występowały częściej u pacjentek stosujących produkt leczniczy Kliogest lub podobne produkty lecznicze stosowane w HTZ niż u pacjentek otrzymujących placebo i  które w ogólnej ocenie mogą być związane z leczeniem, podano w tabeli poniżej.

Klasyfikacja  

układów i narządów
Bardzo często (≥ 1/10)
Często 

(≥ 1/100 do  

< 1/10)
Niezbyt często 

(≥ 1/1000 do  

< 1/100)
Rzadko 

(≥ 1/10 000 do  < 1/1000)


Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze


kandydoza  

narządów  

rodnych lub  

zapalenie  

pochwy; patrz  

także Zaburzenia  układu  

rozrodczego  

i piersi

 


Zaburzenia  

układu  

immunologicznego

 


nadwrażliwość;  patrz także  

Zaburzenia skóry  i tkanki  

podskórnej


Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania


zatrzymanie  

płynów; patrz  

także Zaburzenia  ogólne i stany  

w miejscu  

podania

 


Zaburzenia  

psychiczne


depresja lub  

nasilenie depresji
nerwowość


Zaburzenia  

układu nerwowego


ból głowy,  

migrena lub  

nasilenie migreny

 


Zaburzenia  

naczyniowe

 


zakrzepowe  

zapalenie żył  

powierzchownych
zakrzepowe  

zapalenie żył  

głębokich, 

zatorowość  

płucna
Zaburzenia  

żołądka i jelit


nudności 

ból brzucha,  

wzdęcia lub  

dyskomfort  

w jamie  

brzusznej
wzdęcia  

z oddawaniem  

wiatrów lub  

wzdęcia


Zaburzenia  

skóry i tkanki  

podskórnej

 


łysienie,  

nadmierne  

owłosienie lub  

trądzik 

świąd lub  

pokrzywka


Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe, tkanki  łącznej i kości


ból pleców 

kurcze mięśni  

kończyn dolnych

 

 


8

Zaburzenia układu  rozrodczego i piersi
ból lub tkliwość  piersi 

krwawienia  

z dróg rodnych
obrzęk lub  

powiększenie  

piersi 

powiększenie  

mięśniaków  

macicy lub  

ponowne ich  

wystąpienie lub  mięśniaki macicy 

 


Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  

podania


obrzęki  

obwodowe
brak skuteczności  produktu  

leczniczego


Badania 

diagnostyczne


zwiększenie  

masy ciała

 

 


Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu 

Do wymienionych powyżej działań niepożądanych należy dodać opisane poniżej, które zgłaszane były  spontanicznie i ich wystąpienie może być związane ze stosowaniem produktu leczniczego Kliogest. Częstość zgłaszanych spontanicznych działań niepożądanych została zakwalifikowana do kategorii  bardzo rzadko (< 1/10 000, nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych  danych). Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu może być niedoszacowane  z powodu zbyt rzadkiego zgłaszania nieistotnych klinicznie i dobrze znanych działań niepożądanych.  Przedstawiona częstość ich występowania powinna być interpretowana z uwzględnieniem tego faktu: 

• nowotwory łagodne i złośliwe (włączając torbiele i polipy): rak endometrium; • zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione reakcje nadwrażliwości (np. reakcja  anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny); 

• zaburzenia psychiczne: bezsenność, niepokój, zmniejszone libido, zwiększone libido; • zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, udar; 

• zaburzenia oka: zaburzenia widzenia; 

• zaburzenia naczyniowe: nasilenie nadciśnienia; 

• zaburzenia serca: zawał mięśnia sercowego; 

• zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja, wymioty; 

• zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: choroba pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa,  nasilona kamica żółciowa, nawracająca kamica żółciowa; 

• zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łojotok, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; • zaburzenia układu rozrodczego i piersi: hiperplazja endometrium, świąd sromu i pochwy; • badania diagnostyczne: zmniejszenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. 

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leczenia estrogenowo - progestagenowego: 

• choroby skóry i tkanki podskórnej: łysienie, ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty,  plamica naczyniowa; 

• prawdopodobnie demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4) 

• „suche oczy”; 

• zmiana składu łez. 

Ryzyko raka piersi 

Zgłoszono 2-krotnie zwiększone ryzyko rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone  estrogenowo-progestagenowe leczenie przez więcej niż 5 lat.

Każde zwiększone ryzyko u kobiet stosujących leczenie wyłącznie estrogenowe jest istotnie mniejsze niż u stosujących złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe. 

Poziom ryzyka zależy od długości stosowania HTZ (patrz punkt 4.4). 

Wyniki największego randomizowanego badania z grupą kontrolną placebo (badanie WHI)  i największego badania epidemiologicznego (Milion Woman Study, MWS) są przedstawione poniżej. 

Badanie Million Women Study – szacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach  stosowania HTZ 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet nigdy  

niestosujących HTZ  w okresie 5 lat*
Współczynnik  

ryzyka**
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat (95% CI)
Wyłącznie estrogenowa HTZ
50-65 
9-12 
1,2 
1-2 (0-3)
Złożona estrogenowo-progestagenowa
50-65 
9-12 
1,7 
6 (5-7)
* Przyjęte na podstawie wyjściowej częstości występowania w krajach rozwiniętych. 

** Całkowity współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, ale będzie wzrastać wraz z długością stosowania. Uwaga: jako, że częstość zachorowań na raka piersi różni się w krajach UE, liczba dodatkowych przypadków raka piersi  także zmieni się proporcjonalnie.


Amerykańskie badania WHI – dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania HTZ 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet  

w ramieniu placebo  w okresie 5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95% CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat (95% CI)
Wyłącznie estrogenowa (skoniugowane estrogeny końskie)
50-79 
21 
0,8 (0,7-1,0) 
-4 (-6-0)*
Złożona estrogenowo-progestagenowa (skoniugowane estrogeny końskie + octan  medroksyprogesteronu)**
50-79 
17 
1,2 (1,0-1,5) 
4 (0-9)
* Badanie WHI u kobiet po usunięciu macicy, które nie wykazało zwiększonego ryzyka raka piersi. ** W przypadku ograniczenia analizy do kobiet, które nie stosowały HTZ przed badaniem, ryzyko nie zwiększyło się w czasie  pierwszych 5 lat leczenia. Po 5 latach ryzyko było większe niż u kobiet niestosujących HTZ.


Ryzyko raka endometrium 

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują  HTZ. 

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane ze względu  na zwiększone ryzyko raka endometrium (patrz punkt 4.4).

10 

W zależności od długości stosowania wyłącznie estrogenów i dawki estrogenu, zwiększenie ryzyka  raka endometrium w badaniach epidemiologicznych różni się i wynosi od 5 do 55 dodatkowych  zdiagnozowanych przypadków na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat. 

Dodanie progestagenu do leczenia wyłącznie estrogenowego, przez co najmniej 12 dni w cyklu  zapobiega temu zwiększonemu ryzyku. W badaniu Million Women Study stosowanie przez 5 lat  złożonej (sekwencyjnej lub ciągłej) HTZ nie zwiększa ryzyka raka endometrium (RR 1,0; 0,8-1,2). 

Nowotwór jajnika 

Stosowanie HTZ obejmującej jedynie estrogeny lub skojarzenie estrogenów z progestagenami wiąże  się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem rozpoznania nowotworu jajnika (patrz punkt 4.4). 

Metaanaliza 52 badań epidemiologicznych wykazała zwiększone ryzyko nowotworu jajnika u kobiet  aktualnie stosujących HTZ w porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały HTZ (RW 1,43%, 95%  PU 1,31-1,56). U kobiet w wieku od 50 do 54 lat stosowanie HTZ przez 5 lat może spowodować  1 dodatkowe rozpoznanie na 2000 stosujących. Wśród kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie  stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u 2 na 2000 kobiet. 

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnym zwiększeniem ryzyka rozwoju żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie  takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ (patrz punkt 4.4).  Wyniki badania WHI przedstawiono poniżej. 

Badania WHI – dodatkowe ryzyko ŻChZZ w okresie 5 lat stosowania HTZ 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet  

w ramieniu placebo  w okresie 5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95%CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95% CI)
Doustna wyłącznie estrogenowa HTZ*
50-59 

1,2 (0,6-2,4) 
1 (-3-10)
Doustna złożona estrogenowo-progestagenowa HTZ
50-59 

2,3 (1,2-4,3) 
5 (1-13)
* Badanie u kobiet bez zachowanej macicy


Ryzyko choroby wieńcowej  

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u stosujących złożoną estrogenowo progestagenową HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4). 

Ryzyko udaru niedokrwiennego 

Leczenie wyłącznie estrogenowe i złożone estrogenowo-progestagenowe jest związane z 1,5-krotnym zwiększeniem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest  zwiększone podczas stosowania HTZ.

11 

Względne ryzyko nie zależy od wieku czy czasu stosowania HTZ. Jednakże, wyjściowe ryzyko udaru  jest silnie związane z wiekiem. Całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększa się wraz  z wiekiem (patrz punkt 4.4). 

Połączone badania WHI – dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* w okresie 5 lat  stosowania HTZ 

Zakres wieku (lata) 
Przypadki na  

1000 kobiet  

w ramieniu placebo  w okresie 5 lat
Współczynnik ryzyka  i 95% CI
Dodatkowe przypadki  na 1000 kobiet  

stosujących HTZ  

w okresie 5 lat  

(95% CI)
50-59 

1,3 (1,1-1,6) 
3 (1-5)


* Nie różnicowano między udarem niedokrwiennym i krwotocznym. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Objawy przedawkowania podczas przyjmowania doustnych estrogenów to tkliwość piersi, nudności,  wymioty i (lub) krwotok maciczny. Przedawkowanie progestagenów może spowodować stany  depresyjne, zmęczenie, zmiany trądzikowe, hirsutyzm. Stosuje się leczenie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03FA01. 

Estradiol: substancja czynna - 17β-estradiol - jest identyczny pod względem chemicznym  i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupełnia niedobór estrogenów u kobiet po  menopauzie i łagodzi dolegliwości związane z okresem przekwitania. 

Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej w okresie przekwitania lub po usunięciu jajników.  

Noretysteronu octan: syntetyczny progestagen działający podobnie do progesteronu, naturalnego  żeńskiego hormonu płciowego. Estrogeny wywierają proliferacyjny wpływ na endometrium, dlatego  stosowanie samych estrogenów powoduje zwiększone ryzyko hiperplazji i raka endometrium.  Zastosowanie dodatkowo progestagenów zmniejsza ryzyko hiperplazji endometrium u kobiet  z zachowaną macicą. 

Ustąpienie dolegliwości okresu przekwitania następuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. 

Produkt leczniczy Kliogest jest stosowany w ciągłej złożonej HTZ w celu uniknięcia krwawienia  z odstawienia związanego ze stosowaniem sekwencyjnej HTZ. Brak miesiączki (niewystępowanie 

12 

krwawienia i plamienia) był obserwowany u 94% pacjentek w ciągu 10-12 miesięcy leczenia.  Krwawienie i (lub) plamienie zaobserwowano u 30% pacjentek w ciągu pierwszych 3 miesięcy  leczenia i u 6% pacjentek w ciągu 10-12 miesięcy leczenia. 

Niedobór estrogenów w okresie przekwitania wiąże się ze zwiększonym metabolizmem kości  (obrotem kostnym) i w konsekwencji utratą masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość mineralną kości zależy od wielkości dawki. Zabezpieczenie przed rozwojem osteoporozy jest skuteczne tak  długo, jak długo stosuje się leczenie. Po zakończeniu stosowania HTZ utrata masy kostnej wykazuje  podobną dynamikę jak u kobiet nieleczonych. 

Dane pochodzące z badania WHI i z metaanalizy innych badań świadczą o tym, że stosowanie samych  estrogenów w HTZ lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ u zdrowych kobiet, zmniejszyło  ryzyko złamań w obrębie biodra, kręgów i innych złamań osteoporotycznych. HTZ może też  zapobiegać złamaniom u kobiet z małą gęstością mineralną kości i (lub) z już obecną osteoporozą, ale  doświadczenia kliniczne w tej dziedzinie są ograniczone. 

Wpływ produktu leczniczego Kliogest na gęstość mineralną kości był przedmiotem 2-letniego randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego z grupą kontrolną placebo u kobiet  w okresie menopauzy (n=327, przy czym 48 kobiet stosowało produkt leczniczy Kliogest). Wszystkie  pacjentki uczestniczące w badaniu otrzymywały uzupełniająco wapń 1000 mg na dobę. Produkt leczniczy Kliogest znacząco chronił przed utartą gęstości mineralnej kości w przypadku kręgosłupa  w odcinku lędźwiowym, stawu biodrowego, części dystalnej kości promieniowej i całego organizmu  w porównaniu z grupą placebo otrzymującą uzupełniająco wapń. U kobiet we wczesnym okresie  menopauzy (1 do 5 lat od ostatniej miesiączki) stosowanie produktu leczniczego Kliogest przez okres  2 lat powodowało zmianę gęstości mineralnej kości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, szyjki kości  udowej i krętarza kości udowej, i wynosiła odpowiednio 5,4±0,7%, 2,9±0,8% i 5,0±0,9%. Odsetek  kobiet z zachowaną lub zwiększoną gęstością mineralną kości wynosi 91% po zastosowaniu produktu leczniczego Kliogest przez okres 2 lat. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Po podaniu doustnym postaci mikronizowanej 17β-estradiolu następuje jego szybkie wchłanianie  z przewodu pokarmowego. Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu  w wątrobie i innych narządach wewnętrznych, co powoduje maksymalne stężenie w osoczu  wynoszące w przybliżeniu 44 pg/ml (161 pmol/l) (zakres 30-53 pg/ml (110-194 pmol.) w ciągu  6 godzin po przyjęciu jednej tabletki produktu leczniczego Kliogest. Okres półtrwania 17β-estradiolu  wynosi około 18 godzin. Wiąże się on z SHBG (37%) i z albuminami (61%), a tylko około 1-2 %  pozostaje w postaci niezwiązanej. Metabolizm 17β-estradiolu przebiega głównie w wątrobie i jelitach,  ale również w narządach docelowych, prowadząc do powstania mniej aktywnych lub nieaktywnych  metabolitów zawierających estron, katecholoestrogeny, wiele siarczanów i glukuronianów estrogenu.  Estrogeny są wydzielane z żółcią, hydrolizowane i ponownie absorbowane (krążenie jelitowo wątrobowe) oraz wydalane głównie z moczem w postaci nieaktywnej. 

Po podaniu doustnym noretysteronu octanu następuje jego szybkie wchłanianie i przemiana do  noretysteronu (NET). Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu w wątrobie  i innych narządach wewnętrznych, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu 9 ng/ml  (30 nmol/l) (zakres od 6 do 11 ng/ml (20-37 nmol) w czasie 1 godziny po przyjęciu 1 mg. Końcowy  okres półtrwania NET wynosi około 10 godzin. Wiąże się on z SHBG (36%) i z albuminami (61%).  Najważniejszymi metabolitami są izomery 5α-dwuwodoro-noretysteronu i tetrahydro-noretysteronu,  które są wydalane głównie z moczem w postaci siarczanów lub glukuronianów. 

Właściwości farmakokinetyczne u osób starszych nie były badane. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

13 

Toksyczność estradiolu i noretysteronu octanu jest dobrze poznana. Brak jest jakichkolwiek innych  danych istotnych dla lekarza zlecającego HTZ poza tymi opisanymi w odpowiednich rozdziałach  Charakterystyki Produktu Leczniczego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki: 

Laktoza jednowodna 

Skrobia kukurydziana 

Hydroksypropyloceluloza 

Talk 

Magnezu stearynian 

Otoczka: 

Hypromeloza 

Triacetyna 

Talk 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy 

6.3 Okres ważności 

4 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Nie przechowywać w lodówce. 

W celu ochrony przed światłem przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

28 tabletek w opakowaniu kalendarzykowym. 

Opakowanie kalendarzykowe zawierające 28 tabletek złożone jest z trzech części:  

– podstawy z kolorowego nieprzezroczystego polipropylenu, 

– owalnej przykrywki z przezroczystego polistyrenu, 

– centralnej tarczy z kolorowego nieprzezroczystego polistyrenu. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Novo Nordisk A/S 

Novo Allé

14 

2880 Bagsværd 

Dania 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA  PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Pozwolenie nr R/3297 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 kwietnia 1994 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11 lipca 2013 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

04/2016

15 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Kliogest
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu