Szukaj leku
FAQ

Alpicort

Alpicort

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Alpicort, (2 mg + 4 mg)/ml, płyn na skórę
Prednisolonum + Acidum salicylicum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera
ona informacje ważne dla pacjenta.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Alpicort i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpicort
3. Jak stosować lek Alpicort
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Alpicort
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Alpicort i w jakim celu się go stosuje
Lek Alpicort to płyn na skórę zawierający prednizolon, do stosowania na skórze.
Wskazania: wypadanie włosów w przebiegu chorób takich jak: łuszczyca owłosionej skóry
głowy, wyprysk łojotokowy, łojotok, łysienie plackowate, rozlane wypadanie włosów, jak
również po zakażeniach ogólnoustrojowych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpicort
Kiedy nie stosować leku Alpicort:
– jeśli pacjent ma uczulenie na prednizolon, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.),
– u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat,
– w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach
genitaliów lub wewnętrznie,
– w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorzeń skóry (gruźlica, kiła) i zapalnych
reakcji na szczepienia,
– przy grzybicach i bakteryjnych infekcjach skórnych,
2
– w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (objawy podrażnienia skóry wokół ust
z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy z
ewentualnymi zapalnymi lub ropnymi pryszczami).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Alpicort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Alpicort ze względu na zawartość alkoholu izopropylowego może być stosowany
wyłącznie zewnętrznie.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować
się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
U dzieci nie wolno przekraczać dobowej dawki 0,2 g kwasu salicylowego (= 50 ml leku
Alpicort).
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem Alpicort.
Lek Alpicort a inne leki
Lek Alpicort z powodu swego składu może nasilać działanie innych zewnętrznie stosowanych
substancji czynnych.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W ciąży lek Alpicort nie powinien być stosowany, ze względu na zawartość kwasu
salicylowego.
Jeśli lekarz zadecyduje o zastosowaniu leku Alpicort w okresie ciąży, może być stosowany
wyłącznie na małych powierzchniach skóry (powierzchnia mniejsza niż 5 cm²) i krótkotrwale.
W okresie karmienia piersią lekarz powinien uwzględnić to, że prednizolon przenika do mleka
matki.
Lekarz zadecyduje, czy konieczne jest zastosowania leku Alpicort w okresie karmienia piersią.
Jeżeli konieczne jest długotrwałe leczenie, należy zaprzestać karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Alpicort nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania maszyn.
Alpicort zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego w 1 ml roztworu (co w przybliżeniu odpowiada 180
mg glikolu propylenowego przy jednorazowym zastosowaniu). Glikol propylenowy może
powodować podrażnienie skóry.
3
3. Jak stosować lek Alpicort
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Alpicort jest płynem do stosowania na skórę.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek Alpicort stosować 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem.
Gdy tylko objawy zapalne nieco ustąpią, wystarczy stosowanie 2 do 3 razy w tygodniu.
Podczas każdego użycia postępować w sposób następujący:
– Zdejmij plastikową zatyczkę z aplikatora.
– Obróć butelkę z aplikatorem nad głową tak, żeby otwór znajdujący się na szczycie
skierowany był w dół.
– Nanieś lek, przeciągając aplikatorem z otworem skierowanym w dół, po leczonych
miejscach.
– Po użyciu leku Alpicort nałóż plastikową zatyczkę na aplikator.
– Następnie masuj palcami skórę głowy przez 2–3 minuty.
Czas stosowania
Czas trwania leczenia małych powierzchni nie powinien, ze względu na obecność prednizolonu
w roztworze, być dłuższy niż 2–3 tygodnie. Doświadczenie kliniczne obejmuje czas leczenia
do 6 miesięcy. Nie prowadzono badań dotyczących czasu utrzymywania się działania po
odstawieniu leku.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Alpicort jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat.
U dzieci w wieku powyżej 12 lat, lek powinien być stosowany wyłącznie krótkotrwałe i na
małych powierzchniach skóry.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alpicort
Lek Alpicort zwykle tolerowany jest nawet w dużych dawkach przy krótkotrwałym stosowaniu.
Nie wymagane są żadne szczególne środki ostrożności.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Alpicort
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy kontynuować leczenie, stosując kolejną planowaną dawkę o zwyklej porze.
Przerwanie stosowania leku Alpicort
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
4
Istotne działania niepożądane lub objawy, na które należy zwrócić uwagę, oraz środki,
które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia:
jeżeli wystąpi jeden z niżej wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania leku
Alpicort i jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.
Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób): nadwrażliwość skórna (alergiczny
wykwit kontaktowy)
Inne działania niepożądane:
Bardzo rzadko ( mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): zmiany skórne (redukcja
grubości skóry, poszerzenie małych naczyń krwionośnych, tworzenie się pasemek, trądzik
sterydowy, okołoustna choroba zapalna skóry, nadmierne owłosienie ciała)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nieostre
widzenie
Ponadto możliwe są krótkotrwałe podrażnienia skóry (np. pieczenie, zaczerwienienie).
Podczas długotrwałego stosowania (ponad 2–3 tygodnie) lub na dużych powierzchniach (np.
cała skóra głowy) oraz w przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem możliwe jest
działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Alpicort
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.
5
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Alpicort
– Substancjami czynnymi leku są prednizolon i kwas salicylowy.
– 1 ml płynu na skórę zawiera 2 mg prednizolonu i 4 mg kwasu salicylowego.
– Pozostałe skłądniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, arginina, woda
oczyszczona.
Jak wygląda lek Alpicort i co zawiera opakowanie
Lek Alpicort to płyn na skórę.
Opakowanie
Opakowanie leku to butelka oranżowa z aplikatorem i plastikowym zamknięciem zawierająca
100 ml leku, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld, NIEMCY
Tel.: +49 521 8808-05
Faks.: +49 521 8808-334
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
SOLPHARM Sp. z o.o.
ul. Zakątek 1
05-270 Marki
Polska
Tel.: +48 /22/ 616 28 08,
E-mail: biuro@solpharm.pl
www.solpharm.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki: