Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Alopexy

Alopexy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Glikol propylenowy (E1520) 240 mg
Etanol 96% 520 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór na skórę.
Przezroczysty roztwór, jasnożółty.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Łysienie typu męskiego (alopecia androgenetica) o umiarkowanym nasileniu, u mężczyzn.
Uwaga: u kobiet nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Alopexy z powodu ograniczonej
skuteczności i dużej częstości występowania (w 37% przypadkach) nadmiernego owłosienia poza
miejscami stosowania.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dawkę 1 ml należy nanosić na owłosioną skórę głowy, zaczynając od środka leczonej powierzchni,
dwa razy na dobę. To dawkowanie należy stosować niezależnie od wielkości leczonej powierzchni.
Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 ml.
Czas trwania leczenia:
Kontynuacja leczenia jest konieczna do stymulacji i utrzymania odrastania włosów. Pierwsze wyniki
leczenia mogą być widoczne po 2 do 4 miesiącach stosowania produktu leczniczego dwa razy na
dobę. Początek i stopień odpowiedzi na leczenie różni się u każdego pacjenta. Jeśli po upływie 4
miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa, pacjent musi przerwać stosowanie produktu
leczniczego Alopexy.
Przejściowe nasilenie wypadania włosów może wystąpić podczas pierwszych 2 do 6 tygodni leczenia.
Jeśli wypadanie włosów utrzymuje się powyżej 6 tygodni, pacjent powinien przerwać stosowanie
produktu leczniczego Alopexy i skontaktować się z lekarzem prowadzącym (patrz punkt 4.4).
Początek i stopień odrostu włosów może różnić się u każdego pacjenta.
U pacjentów w młodszym wieku, którzy łysieją od krótkiego okresu czasu lub u których łysienie
dotyczy niewielkich powierzchni skóry na wierzchołku głowy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
dobrze zareagują na leczenie, co wynika z zebranych danych. Jednak nie da się przewidzieć
osobniczych reakcji na leczenie.
Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do początkowego stanu może być obserwowany po 3 lub 4
miesiącach od zaprzestania leczenia.
Specjalne grupy pacjentów
Osoby w podeszłym wieku
Nie należy stosować produktu leczniczego Alopexy u pacjentów w wieku powyżej 65 lat ze
względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Alopexy u dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych. Dlatego nie należy stosować produktu
leczniczego Alopexy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
Każde opakowanie zawiera dwa różne rodzaje aplikatorów:
- 1 pipetka dozująca do precyzyjnej aplikacji na małych obszarach;
- 1 aplikator z pompką dozującą do aplikacji na małe powierzchnie lub pod włosy.
Należy użyć jednego z rodzajów aplikatorów (patrz poniżej) do stosowania produktu leczniczego
Alopexy.
Produkt leczniczy rozprowadzić koniuszkami palców na całej leczonej powierzchni skóry.
Przed i po naniesieniu roztworu, dokładnie umyć ręce.
Włosy i skóra owłosiona głowy powinny być całkowicie suche przed zastosowaniem produktu
leczniczego .
Nie stosować produktu leczniczego na inną część ciała.

Instrukcja stosowania
Zakrętkę z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci usunąć przez naciśnięcie jej i przekręcenie w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Na butelce powinien pozostać tylko
pierścień zabezpieczający.
W zależności od rodzaju aplikatora:
Stosowanie pipetki dozującej:
Pipetka dozująca pozwala na dokładne odmierzenie 1 ml roztworu i rozprowadzenie po całej leczonej
powierzchni.
Stosowanie aplikatora z pompką dozującą:
Nakręcić aplikator z pompką dozującą na butelkę.
Zastosowanie: skierować aplikator w kierunku środka leczonej powierzchni, nacisnąć jeden raz i
rozprowadzić roztwór koniuszkami palców na całej objętej zmianami powierzchni skóry.
Do aplikacji dawki 1 ml niezbędne jest 6 naciśnięć pompki.
Po każdym użyciu należy wypłukać aplikator w ciepłej wodzie.

4.3 Przeciwwskazania
• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
• Zmiany chorobowe lub urazowe owłosionej skóry głowy.
• Słaba tolerancja produktu leczniczego o stężeniu 2%, bez względu na objawy.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
U osób z dermatozą skóry owłosionej głowy jest możliwa zwiększona absorpcja przezskórna
minoksydylu (patrz punkt 4.3).
Chociaż podczas stosowania roztworu nie obserwowano występowania ogólnoustrojowego działania
minoksydylu, nie można wykluczyć możliwego wystąpienia takiego działania.
Pacjentów należy ostrzec o możliwym wystąpieniu działań niepożądanych.
Pacjenci ze znaną chorobą układu krążenia lub zaburzeniami rytmu serca powinni skontaktować się z
lekarzem przed zastosowaniem minoksydylu miejscowo. W takich przypadkach należy oszacować
korzyści wynikające z leczenia. Pacjentów należy obserwować na początku leczenia oraz regularnie w
jego trakcie. W szczególności, pacjentów należy ostrzec o możliwym wystąpieniu działań
niepożądanych (tachykardia, retencja wody i (lub) sodu w organizmie albo zwiększenie masy ciała lub
inne ogólnoustrojowe działania) w celu przerwania leczenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek
z nich.
Pozostali pacjenci, w przypadku wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych lub ciężkich
reakcji skórnych: należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem w
przypadku stwierdzenia obniżenia ciśnienia tętniczego krwi lub jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej,
przyspieszone bicie serca, osłabienie lub zawroty głowy, nagłe niewyjaśnione zwiększenie masy ciała,
obrzęk dłoni lub stóp, utrzymujące się zaczerwienienie lub podrażnienie skóry głowy.
Jeśli wypadanie włosów utrzymuje się powyżej 6 tygodni leczenia minoksydylem, nasila się lub
pojawią się nowe objawy, pacjent powinien przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
U kobiet, ze względu na ryzyko nadmiernego owłosienia poza miejscami aplikacji (ang.
hipertrichosis), nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego.
Minoksydyl nie jest wskazany, u osób u których w wywiadzie rodzinnym nie występuje wypadanie
włosów, nagłe i (lub) częściowe wypadanie włosów, wypadanie włosów jest wynikiem porodu lub
przyczyna wypadania włosów nie jest znana.

Środki ostrożności
Minoksydyl należy stosować wyłącznie na zdrową skórę głowy. Nie stosować, kiedy skóra głowy jest
czerwona, występuje stan zapalny, infekcja, podrażnienie lub ból, lub w czasie stosowania na skórę
głowy innych produktów leczniczych.
Kontynuacja leczenia jest konieczna do stymulacji i utrzymania odrastania włosów. Przejściowe
nasilenie wypadania włosów może wystąpić podczas pierwszych 2 do 6 tygodni leczenia. Jeśli
wypadanie włosów utrzymuje się powyżej 6 tygodni, pacjent powinien przerwać stosowanie
minoksydylu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym (patrz punkt 4.2).
W razie kontaktu produktu leczniczego z oczami, roztwór (zwłaszcza z powodu zawartości etanolu)
może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie. W razie kontaktu produktu leczniczego z
wrażliwymi powierzchniami (oczy, uszkodzona skóra, błony śluzowe), należy obficie przepłukać je
bieżącą chłodną wodą.
Należy unikać wdychania oparów rozpylanego produktu leczniczego.
Przypadkowe połknięcie produktu leczniczego może powodować wystąpienie ciężkich sercowych
zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.9). Dlatego ten produkt leczniczy należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ten produkt leczniczy zawiera etanol, dlatego może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.
U pacjentów występowały zmiany koloru włosów i (lub) ich tekstury.
Podczas stosowania produktu leczniczego nie zaleca się przebywania na słońcu.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Badania farmakokinetyczne dotyczące interakcji u ludzi wykazały, że przezskórne wchłanianie
minoksydylu jest zwiększone przez tretynoinę i antralinę jako rezultat zwiększonej przepuszczalności
naskórka. Dipropionian betametazonu zwiększa miejscowe stężenie minoksydylu w tkankach i
zmniejsza ogólnoustrojowe wchłanianie minoksydylu.
Chociaż nie potwierdzono klinicznie, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia niedociśnienia
ortostatycznego u pacjentów przyjmujących leki rozszerzające naczynia o działaniu obwodowym.
Wchłanianie minoksydylu po podaniu miejscowym jest ograniczone przez warstwę rogową naskórka.
Jednoczesne stosowanie miejscowe leków wpływających na barierę naskórkową może prowadzić do
zwiększonego wchłaniania minoksydylu stosowanego miejscowo. Dlatego też nie zaleca się
jednoczesnego stosowania Alopexy z innymi miejscowo stosowanymi produktami leczniczymi.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ten produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym. Nie należy go
stosować u kobiet w okresie ciąży, planujących zajście w ciążę lub karmiących piersią. (patrz punkt
4.1)
Ciąża
Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu leczniczego u
kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały ryzyko dla płodu przy poziomach ekspozycji, które
są bardzo wysokie w porównaniu z poziomami ekspozycji przeznaczonymi dla ludzi. Małe,
aczkolwiek mało prawdopodobne, ryzyko uszkodzenia płodu jest możliwe u ludzi (patrz punkt 5.3
Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).
Minoksydyl można stosować miejscowo w okresie ciąży, wyłącznie jeśli korzyści z leczenia
dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.
Karmienie piersią
Ogólnoustrojowo wchłaniany minoksydyl przenika do mleka ludzkiego.
Minoksydyl można stosować miejscowo w okresie karmienia piersią, wyłącznie jeśli korzyści
z leczenia dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla karmionego piersią dziecka.
Płodność
W badaniu płodności z udziałem samców i samic szczurów wykazano zależne od dawki zmniejszenie
liczby zapłodnień (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Alopexy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane i częstość ich występowania zostały określone w oparciu o kontrolowane
placebo, randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą. W badaniu udział wzięło 393
pacjentów i porównano w nim 5% minoksydyl (157 pacjentów) i 2% minoksydyl (158 pacjentów)
oraz placebo (78 pacjentów).
Częstość występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu minoksydylu podawanego
miejscowo do obrotu została określona jako nieznana.
Działania niepożądane wymienione poniżej sklasyfikowano zgodnie z klasyfikacją układów i
narządów MedDRA oraz według częstości występowania. Częstość występowania działań
niepożądanych przedstawiono według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100
do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko
(<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Najczęściej obserwowane działania niepożądane to łagodne reakcje skórne.
Ze względu na zawartość etanolu, częste stosowanie na skórę może powodować podrażnienie i
suchość skóry.
Klasyfikacja układów i
narządów
Konwencja MedDRA
dotycząca częstości
Bardzo często Często Częstość nieznana
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia ucha
Zapalenie ucha
zewnętrznego
Zapalenie błony śluzowej
nosa
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Reakcje alergiczne, w tym
obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia psychiczne Depresja
Zaburzenia układu
nerwowego
Bóle głowy Zapalenie nerwu
Uczucie mrowienia
Zaburzenia smaku
Uczucie pieczenia
Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia
Podrażnienie oka
Zaburzenia ucha i
błędnika
Zawroty głowy
Zaburzenia serca Tachykardia
Ból w klatce piersiowej
Kołatanie serca
Zaburzenia
naczyniowe
Niedociśnienie tętnicze
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
Duszność
Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych
Zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Nadmierne
owłosienie
(poza miejscem
aplikacji)
Kontaktowe
zapalenie skóry
Świąd
Stany zapalne skóry
Wysypka
trądzikopodobna
Uogólniony rumień
Łysienie
Nierównomierne
owłosienie ciała
Zmiana tekstury włosów
Zmiana koloru włosów
Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki
łącznej
Ból mięśniowoszkieletowy
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Kamica nerkowa
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Miejscowa reakcja w
miejscu podania:
podrażnienie
łuszczenie się skóry,
zapalenie skóry,
rumień, suchość
skóry, świąd
Obrzęki obwodowe
Ból
Obrzęk twarzy
Obrzęk
Astenia
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:
+48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy przedmiotowe i podmiotowe
Nie ma dowodów, że miejscowo stosowany minoksydyl wchłania się w wystarczającej ilości, która
spowodowałyby wystąpienie działań ogólnoustrojowych. Jeśli produkt leczniczy stosowany jest
zgodnie z zaleceniami, przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
Jeśli produkt leczniczy jest stosowany na powierzchnię ze zmniejszoną integralnością bariery
naskórkowej spowodowanej przez uraz, zapalenie lub chorobę skóry, istnieje potencjalne ryzyko
przedawkowania ogólnoustrojowego. Następujące działania niepożądane występujące bardzo rzadko
mogą się pojawić w wyniku ogólnoustrojowego działania minoksydylu:
Klasyfikacja układów i narządów Działania niepożądane
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo rzadko Zawroty głowy
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Bardzo rzadko Zatrzymanie płynów w organizmie powodujące
wzrost masy ciała
Zaburzenia serca
Bardzo rzadko Przyspieszona częstość akcji serca
Niedociśnienie tętnicze

Przypadkowe spożycie może spowodować działanie ogólnoustrojowe ze względu na rozszerzające
naczynia działanie minoksydylu (5 ml roztworu zawiera 250 mg minoksydylu, tj. 2,5 krotnie więcej
od maksymalnej dawki podawanej doustnie dorosłym leczonym z powodu nadciśnienia tętniczego).
Leczenie
Leczenie przedawkowania minoksydylu powinno być objawowe i podtrzymujące.
Zatrzymanie wody i (lub) sodu może być leczone odpowiednimi lekami moczopędnymi, tachykardia
oraz ból dławicowy – lekami beta-adrenolitycznymi albo innymi inhibitorami nerwowego układu
współczulnego. Objawowe niedociśnienie tętnicze może być leczone roztworem soli fizjologicznej
podanej dożylnie. Należy unikać stosowania sympatykomimetyków takich, jak noradrenalina lub
adrenalina ze względu na nadmierną stymulację serca.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki dermatologiczne
kod ATC: D11AX01
Mechanizm działania
Po podaniu miejscowym, minoksydyl pobudza wzrost keratynocytów in vitro i in vivo oraz wzrost
włosów u pewnej grupy pacjentów z łysieniem androgenowym. Zjawisko to występuje po około 2
miesiącach stosowania produktu leczniczego i jest osobniczo zmienne. Odrost włosów zatrzymuje
się po przerwaniu leczenia, przewiduje się powrót do stanu początkowego w ciągu 3 lub 4
miesięcy. Dokładny mechanizm działania nie jest znany.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
W kontrolowanych badaniach klinicznych, po podaniu miejscowym minoksydylu, u pacjentów z
prawidłowym ciśnieniem lub z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, nie donoszono o objawach
ogólnych związanych z absorpcją minoksydylu.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po podaniu miejscowym, minoksydyl ulega wchłanianiu w niewielkim stopniu: do krążenia ogólnego
dostaje się średnio 1,7% stosowanej dawki (wartości w zakresie od 0,3% do 4,5%).
Dla porównania, minoksydyl podawany doustnie w postaci tabletki (w leczeniu pewnych typów
nadciśnienia tętniczego) jest całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Dawka 1 ml roztworu
odpowiadająca podaniu na skórę 50 mg minoksydylu, spowoduje absorpcję około 0,85 mg
minoksydylu.
Nie określono wpływu istniejących jednocześnie zaburzeń dermatologicznych na wchłanianie
minoksydylu.
Stężenia minoksydylu w surowicy po miejscowym podaniu są zależne od stopnia absorpcji
przezskórnej.
Metabolizm
Biotransformacja minoksydylu wchłoniętego po miejscowym podaniu nie jest w pełni znana.
Eliminacja
Po przerwaniu podawania miejscowego, około 95% wchłoniętego minoksydylu wydala się w ciągu 4
dni.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego
działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.
Małe dawki wywołują znaczące zmiany hemodynamiczne w sercach psów związane ze zmianami w
sercu po podaniu doustnym w badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym.
W badaniu płodności dotyczącym podania doustnego u szczurów odnotowano zależne od dawki
zmniejszenie liczby zapłodnień od dawki 3 mg/kg mc./dobę (co najmniej 5-krotna ekspozycja u
człowieka). W badaniu dotyczącym podania podskórnego minoksydylu dawki większe niż 9 mg/kg
mc./dobę (co najmniej 14,4-krotna ekspozycja u człowieka) były związane ze zmniejszeniem liczby
zapłodnień, implantacji zarodków, a także zmniejszeniem liczby żywych urodzeń.
Minoksydyl był pozbawiony jakiegokolwiek potencjalnego działania teratogennego u szczurów i
królików w dawkach nie większych niż 10 mg/kg mc./dobę podawanych doustnie, a u szczurów w
dawkach nie większych niż 11 mg/kg mc./dobę podawanych podskórnie (co najmniej 16-krotna
ekspozycja u człowieka). Niemniej, toksyczność rozwojowa (w tym zwiększona resorpcja płodu u
obu gatunków, anomalie szkieletowe, urodzenia martwe i zmniejszoną przeżywalność potomstwa u
szczurów) została zaobserwowana tylko przy ekspozycjach uznanych za wystarczająco
przekraczające maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie w zastosowaniu
klinicznym.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glikol propylenowy, etanol (96%), woda oczyszczona.
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano
badań dotyczących zgodności.
6.3 Okres ważności
3 lata
Po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Produkt łatwopalny.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka z oranżowego PET, zawierająca 60 ml roztworu na skórę, z zakrętką z zabezpieczeniem przed
dostępem dzieci oraz z pipetką dozującą roztworu (polistyren/PE) i pompką dozującą z aplikatorem.
Opakowanie zawiera 1 lub 3 butelki.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pierre Fabre Medicament
Les Cauquillous
81500 Lavaur
Francja
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
17842
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 lutego 2011
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 kwietnia 2017
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
11. DOZYMETRIA
Nie dotyczy
12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH
Nie dotyczy

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Alopexy
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu