Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Zaldiar

Zaldiar

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Zaldiar Effervescent,(37,5 mg + 325 mg), tabletki musujące
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka musująca zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum)
i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka musująca zawiera 7,8 mmol (lub 179,3 mg)
sodu (w postaciach sodu cytrynianu, sodu wodorowęglanu, sacharyny sodowej).
Jedna tabletka musująca zawiera 0,4 mg żółcieni pomarańczowej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka musująca.
Tabletka okrągła, płaska ze ściętymi ukośnie brzegami, marmurkowa, barwy białej do jasnoróżowej.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Objawowe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.
Stosowanie produktu leczniczego Zaldiar Effervescent należy ograniczyć do pacjentów, u których jako
leczenie umiarkowanego do ciężkiego bólu rozważa się równoczesne stosowanie tramadolu i
paracetamolu (patrz też punkt 5.1).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)
Stosowanie produktu leczniczego Zaldiar Effervescent należy ograniczyć do pacjentów, u których jako
leczenie umiarkowanego do ciężkiego bólu rozważa się równoczesne stosowanie tramadolu
chlorowodorku i paracetamolu (patrz też punkt 5.1).
Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy
podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.
Zaleca się rozpocząć leczenie od 2 tabletek produktu Zaldiar Effervescent (co odpowiada 75 mg
tramadolu i 650 mg paracetamolu). W razie konieczności dalszego stosowania produktu dawka dobowa
nie powinna wynosić więcej niż 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu).
Produkt należy przyjmować nie częściej niż co 6 godzin.
2
Produktu leczniczego Zaldiar Effervescent w żadnych okolicznościach nie należy stosować dłużej niż jest
to bezwzględnie konieczne (patrz także punkt 4.4). Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia
niezbędne jest jego długotrwałe stosowanie, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (również
w okresie przerw w stosowaniu, jeżeli jest to możliwe), w celu weryfikacji konieczności dalszego
stosowania.
Dzieci
Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu Zaldiar Effervescent u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak
niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu
może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi
dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.
Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby
Nie stosować produktu Zaldiar Effervescent u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt
4.3.). Nie zaleca się stosowania produktu Zaldiar Effervescent u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich
przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami,
w zależności od potrzeb pacjenta.
Sposób podawania
Stosowanie doustne.
Tabletki musujące należy przyjmować po rozpuszczeniu w szklance wody.
4.3 Przeciwwskazania
- Nadwrażliwość na tramadolu chlorowodorek, paracetamol lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.l.
- Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi,
opioidami lub lekami psychotropowymi.
- Stosowanie u pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie produktem
Zaldiar Effervescent zażywali inhibitory MAO (patrz punkt 4.5).
- Ciężka niewydolność wątroby.
- Padaczka oporna na leczenie (patrz punkt 4.4).
- Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
- U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 8 tabletek
produktu Zaldiar Effervescent na dobę. W celu uniknięcia nieumyślnego przedawkowania należy
poinstruować pacjentów, aby nie przekraczali oni maksymalnej zalecanej dawki i nie przyjmowali
jednocześnie leków (w tym wydawanych bez recepty) zawierających paracetamol lub tramadol bez
konsultacji z lekarzem. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować u niektórych pacjentów
uszkodzenie toksyczne wątroby.
- Nie zaleca się stosowania produktu Zaldiar Effervescent u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
(klirens kreatyniny < 10 ml/min).
- Przeciwwskazane jest stosowanie produktu Zaldiar Effervescent u pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u
pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Produkt Zaldiar należy stosować ze
3
szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami dróg żółciowych. W przypadkach
umiarkowanego uszkodzenia wątroby należy rozważyć wydłużenie odstępów między dawkami.
- Nie zaleca się stosowania produktu Zaldiar Effervescent u pacjentów z ciężką niewydolnością
oddechową. Produkt Zaldiar należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z
ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi.
- Produktu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidów, gdyż mimo, że tramadol
wchodzący w skład produktu jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi ich objawów
odstawiennych.
- Opisywano wystąpienie drgawek po zastosowaniu tramadolu w zalecanych dawkach u podatnych
pacjentów lub pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy,
szczególnie: z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe
przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe. Pacjenci
z padaczką lub drgawkami w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek
pochodzenia mózgowego mogą być leczone produktem Zaldiar Effervescent wyłącznie, gdy jest to
bezwzględnie konieczne.
Opisywano wystąpienie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanym zakresie dawek.
Ryzyko wystąpienia drgawek jest większe u pacjentów stosujących tramadol w dawce większej niż
maksymalna.
- Nie zaleca się stosowania łącznie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi o działaniu
agonistyczno - antagonistycznym, np. buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną (patrz punkt 4.5).
- Produkt Zaldiar Effervescent należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów po urazach
głowy, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ze zwiększonym ciśnieniem
wewnątrzczaszkowym.
- Produkt Zaldiar Effervescent należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów we wstrząsie.
- Może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza po długotrwałym
stosowaniu.
Środki ostrożności dotyczące stosowania
Zaburzenia oddychania podczas snu
Opioidy mogą powodować zaburzenia oddychania podczas snu, w tym centralny bezdech senny (CBS) i
hipoksję. Stosowanie opioidów zwiększa ryzyko wystąpienia CBS w sposób zależny od dawki. U
pacjentów, u których występuje CBS, należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki opioidów.
Niewydolność nadnerczy
Opioidowe leki przeciwbólowe mogą czasem powodować przemijającą niewydolność nadnerczy, z
koniecznością stałego kontrolowania i leczenia zastępczego glikokortykosteroidami. Objawy ostrej lub
przewlekłej niewydolności nadnerczy mogą obejmować silny ból brzucha, nudności i wymioty, niskie
ciśnienie krwi, znaczne zmęczenie, zmniejszony apetyt i zmniejszenie masy ciała.
Ryzyko jednoczesnego stosowania uspokajających produktów leczniczych, takich jak benzodiazepiny lub
pokrewne produkty lecznicze
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Zaldiar Effervescent i uspokajających produktów
leczniczych, takich jak benzodiazepiny lub pokrewne produkty lecznicze, może powodować działanie
uspokajające, depresję oddechową, śpiączkę i zgon. Ze względu na takie zagrożenia jednoczesne
przepisywanie takich produktów leczniczych o działaniu uspokajającym powinno być ograniczone do
pacjentów, u których alternatywne opcje leczenia nie są możliwe. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o
przepisaniu produktu Zaldiar Effervescent jednocześnie z uspokajającymi produktami leczniczymi, należy
zastosować najmniejszą możliwą dawkę produktu Zaldiar Effervescent, a czas jednoczesnego leczenia
powinien być jak najkrótszy. Stan pacjentów należy ściśle monitorować w celu wykrycia wystąpienia
objawów przedmiotowych i podmiotowych depresji oddechowej i działania uspokajającego. W związku z
tym zdecydowanie zaleca się poinformowanie pacjentów i ich opiekunów o możliwości wystąpienia
takich objawów (patrz punkt 4.5).
4
Zespół serotoninowy
U pacjentów otrzymujących tramadol w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym lub
w monoterapii, występowały przypadki zespołu serotoninowego - stanu mogącego zagrażać życiu (patrz
punkty 4.5, 4.8 i 4.9).
Jeśli jednoczesne przyjmowanie z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym jest klinicznie
uzasadnione, zaleca się uważną obserwację pacjenta, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia i podczas
zwiększania dawki.
Objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować zmiany stanu psychicznego, niestabilność
autonomiczną, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe.
Jeśli podejrzewa się występowanie zespołu serotoninowego, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub
odstawienie leczenia, w zależności od stopnia nasilenia objawów. Zazwyczaj odstawienie leków
serotoninergicznych zwykle przynosi szybką poprawę.
Metabolizm z udziałem CYP2D6
Tramadol jest metabolizowany z udziałem enzymu wątrobowego CYP2D6. Jeśli u pacjenta występuje
niedobór lub całkowity brak tego enzymu, może nie być uzyskane odpowiednie działanie przeciwbólowe.
Szacuje się, że niedobór ten może występować nawet u 7% populacji pochodzenia kaukaskiego. Jeżeli
jednak pacjent ma wyjątkowo szybki metabolizm, występuje ryzyko rozwoju objawów niepożądanych
związanych z toksycznością opioidów, nawet po zastosowaniu zwykle zalecanych dawek. Ogólne objawy
toksyczności opioidów obejmują: splątanie, senność, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty,
zaparcie i brak łaknienia. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić objawy depresji krążeniowooddechowej, która może zagrażać życiu i bardzo rzadko zakończyć się zgonem. Poniżej podsumowano
szacunkową częstość występowania osób z wyjątkowo szybkim metabolizmem w różnych populacjach:
Populacja Częstość występowania, %
Afrykańska (etiopska) 29%
Afroamerykańska 3,4% do 6,5%
Azjatycka 1,2% do 2%
Kaukaska 3,6% do 6,5%
Grecka 6,0%
Węgierska 1,9%
Północnoeuropejska 1% do 2%
Stosowanie po zabiegach chirurgicznych u dzieci
W opublikowanej literaturze pojawiły się doniesienia, że tramadol podawany po zabiegach chirurgicznych
u dzieci (po usunięciu migdałków gardłowych i (lub) migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego
bezdechu sennego), wykazywał rzadkie, ale zagrażające życiu działania niepożądane. Należy zachować
najwyższą ostrożność podczas podawania tramadolu dzieciom w celu uśmierzenia bólu po zabiegu
chirurgicznym; należy jednocześnie uważnie obserwować, czy nie występują objawy toksyczności
opioidów, w tym depresja oddechowa.
Dzieci z zaburzeniami oddychania
Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci, u których czynność oddechowa może być osłabiona,
w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca lub układu
oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielokrotnymi urazami lub po
rozległych zabiegach chirurgicznych. Czynniki te mogą powodować nasilenie objawów toksyczności
opioidów.
Należy regularnie monitorować kliniczną konieczność stosowania leczenia przeciwbólowego (patrz punkt
4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów i u pacjentów nadużywających leki lub uzależnionych od
nich w wywiadzie, leczenie powinno być krótkotrwałe i pod kontrolą lekarza.
Objawy reakcji odstawiennych, podobne do objawów po odstawieniu opiatów, mogą pojawić się nawet po
stosowaniu dawek leczniczych oraz w razie leczenia krótkotrwałego (patrz punkt 4.8).
5
Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne dalsze leczenie produktem Zaldiar Effervescent, może być
wskazane stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia objawów odstawiennych. Reakcji
odstawiennych można uniknąć poprzez stosowanie mniejszych dawek podczas kończenia terapii,
zwłaszcza po stosowaniu leku przez długi czas.
Rzadko opisywano przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).
W pojedynczej pracy opisano, że zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem
i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania
należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.
Barwnik żółcień pomarańczowa E 110 może powodować reakcje alergiczne.
Ten produkt leczniczy zawiera siarczyny, które rzadko mogą powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i
skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera 179,3 mg sodu na tabletkę, co stanowi 9,1% zalecanego przez WHO
maksymalnego dziennego spożycia sodu.
Maksymalna dzienna dawka tego produktu leczniczego (8 tabletek odpowiada 72% zalecanego przez
WHO maksymalnego dziennego spożycia sodu.
Lek Zaldiar Effervescent jest uważany za bogaty w sód. Należy to szczególnie wziąć pod uwagę w
przypadku osób będących na diecie niskosodowej.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Przeciwwskazane jednoczesne stosowanie z:
• Nieselektywnymi Inhibitorami MAO
Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunki, szybkiego bicia serca, nadmiernego
pocenia, drżeń, stanów splątania, nawet śpiączki.
• Selektywnymi Inhibitorami MAO typu A
Podobnie jak wyżej, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunki, szybkiego
bicia serca, nadmiernego pocenia, drżeń, stanów splątania, nawet śpiączki.
• Selektywnymi Inhibitorami MAO typu B
Ze względu na ryzyko wystąpienia pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego będącego objawem
zespołu serotoninowego: biegunki, szybkiego bicia serca, nadmiernego pocenia, drżeń, stanów splątania,
nawet śpiączki.
Należy zachować odstęp 2 tygodni po zastosowaniu inhibitorów MAO, a przed wdrożeniem tramadolu.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z:
• alkoholem
Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych analgetyków.
Wpływ alkoholu na zdolność koncentracji może być niebezpieczny w przypadku prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
Należy unikać napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierających alkohol.
• karbamazepiną i innymi aktywatorami enzymatycznymi
Ryzyko zmniejszenia skuteczności i skrócenia czasu działania przeciwbólowego tramadolu,
spowodowane zmniejszeniem jego stężenia w surowicy krwi.
• opioidowymi lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno - antagonistycznym, np.
buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną.
6
Jednoczesne terapeutyczne stosowanie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak selektywne
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i
mirtazapina, może prowadzić do powstania zespołu serotoninowego, stanu mogącego zagrażać życiu
(patrz punkt 4.4 i 4.8)
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania:
• Innych opioidów (w tym produktów hamujących kaszel i stosowanych w leczeniu substytucyjnym).
Zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, zagrażającej życiu w przypadku
przedawkowania.
• Innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak inne opioidy (w tym
produkty lecznicze hamujące kaszel i stosowane w leczeniu substytucyjnym), inne leki
przeciwlękowe, nasenne, przeciwdepresyjne wykazujące działanie sedatywne, leki
przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym, neuroleptyki, ośrodkowo działające leki
przeciwnadciśnieniowe, talidomid i baklofen.
Leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Ich
wpływ na zdolność koncentracji może być niebezpieczny w przypadku prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
• Uspokajających produktów leczniczych takich jak benzodiazepiny lub pokrewne produkty lecznicze
Jednoczesne stosowanie opioidów z uspokajającymi produktami leczniczymi, takimi jak
benzodiazepiny lub pokrewne zwiększa ryzyko działania uspokajającego, depresji oddechowej,
śpiączki i śmierci ze względu na dodatkowe działanie depresyjne na OUN. Dawka produktu
leczniczego Zaldiar Effervescent i czas jednoczesnego stosowania powinny być ograniczone (patrz
punkt 4.4).
• Ze względu na opisywane zwiększenie wskaźnika INR podczas jednoczesnego stosowania produktu
Zaldiar Effervescent i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn uzasadnione jest
okresowe oznaczanie czasu protrombinowego.
• Innych leków hamujących CYP3A4, jak ketokonazol i erytromycyna – mogą one hamować
metabolizm tramadolu (N-demetylację) i prawdopodobnie jego czynnej O-demetylopochodnej.
Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest zbadane.
• Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez
stosowanie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami
wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi i innymi lekami obniżającymi próg
drgawkowy (takimi jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol).
• W ograniczonej liczbie badań opisano zwiększone zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólem
pooperacyjnym, u których przed lub po zabiegu operacyjnym zastosowano, jako lek przeciwwymiotny,
antagonistę receptorów serotoninowych 5-HT3 - ondansetron.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Ponieważ Zaldiar Effervescent jest produktem złożonym zawierającym 2 substancje czynne, w tym
tramadol, jego stosowanie w okresie ciąży jest przeciwwskazane.
• Dane dotyczące paracetamolu:
Liczne dane dotyczące kobiet w ciąży nie wykazują wad rozwojowych, ani toksyczności dla płodu i (lub)
noworodka. Badania epidemiologiczne dotyczące rozwoju neurologicznego u dzieci narażonych na
paracetamol in utero nie przynoszą rozstrzygających wyników. Jeśli jest to klinicznie konieczne,
7
paracetamol może być stosowany w czasie ciąży, jednak należy go stosować w najniższej skutecznej
dawce przez możliwie najkrótszy czas i możliwie najniższą częstotliwość.
• Dane dotyczące tramadolu:
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tramadolu w okresie ciąży nie
powinien on być stosowany u ciężarnych kobiet.
Tramadol stosowany w okresie przed- i okołoporodowym nie zaburza czynności skurczowej macicy.
U noworodków może wywoływać zmiany częstości oddechów, które jednak zazwyczaj nie mają
znaczenia klinicznego. Długotrwałe stosowanie tramadolu w okresie ciąży może prowadzić do
wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka.
Karmienie piersią
Ponieważ Zaldiar Effervescent jest produktem złożonym zawierającym 2 substancje czynne, w tym
tramadol, jego stosowanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
• Dane dotyczące paracetamolu:
Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nieistotnych klinicznie.
W dostępnych dotąd publikacjach nie stwierdza się przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie
stosowania przez kobiety karmiące produktów zawierających wyłącznie paracetamol.
• Dane dotyczące tramadolu:
Około 0,1% dawki tramadolu przyjętej przez matkę jest wydzielane w mleku kobiecym. Oznacza to, że w
okresie bezpośrednio po porodzie, po doustnym zażyciu przez matkę dawki do 400 mg w ciągu doby,
średnia dawka tramadolu przyjęta przez karmione piersią niemowlęta, wynosi 3% dawki przeliczonej na
masę ciała matki. Z tego powodu tramadolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Alternatywą
jest przerwanie karmienia piersią podczas leczenia tramadolem. Przerwanie karmienia piersią nie jest
zwykle koniecznie po przyjęciu jednej dawki tramadolu.
Płodność
Wyniki badań prowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wskazują na to, by tramadol
wywierał wpływ na płodność.
Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu tramadolu na płodność. Nie przeprowadzono badań
dotyczących wpływu połączenia tramadolu i paracetamolu na płodność.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu
lub innych inhibitorów OUN (ośrodkowego układu nerwowego). W takim przypadku pacjent nie
powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi podczas badań klinicznych produktu
leczniczego zawierającego tramadolu chlorowodorek i paracetamol były: nudności, zawroty głowy
i senność, obserwowane u ponad 10% pacjentów.
W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem.
8
Zaburzenia serca :
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca.
Zaburzenia naczyniowe:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca.
Zaburzenia układu nerwowego:
• Bardzo często (≥1/10): zawroty głowy, senność.
• Często (≥l/100 do <1/10): bóle głowy, drżenie.
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): mimowolne kurcze mięśni, parestezje, niepamięć.
• Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): ataksja, drgawki, zaburzenia mowy, omdlenie.
• Częstość nieznana: zespół serotoninowy.
Zaburzenia ucha i błędnika:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): szumy uszne.
Zaburzenia psychiczne:
• Często (≥ l/100 do 1/10): stan splątania, zmienność nastroju, lęk, nerwowość, euforia, zaburzenia
snu.
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): depresja, omamy, koszmary senne.
• Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): majaczenie, uzależnienie od leku.
Obserwowane po wprowadzeniu do obrotu:
• Bardzo rzadko (<1/10 000): nadużywanie.
Zaburzenia oka:
• Rzadko (≥l/10 000 do <1/1 000): nieostre widzenie, mioza (zwężenie źrenic), rozszerzenie źrenic
(mydriasis).
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): duszność.
• Częstość nieznana: czkawka.
Zaburzenia żołądka i jelit:
• Bardzo często (≥1/10): nudności.
• Często (≥l/100 do <1/10): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha,
dyspepsja, wzdęcia.
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): zaburzenia połykania, smoliste stolce.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do 1/100): zwiększenie aktywności aminotransferaz.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
• Często (≥l/100 do < 1/10): nadmierne pocenie, świąd.
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (dyzuria
i zatrzymanie moczu).
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
• Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): dreszcze, ból w klatce piersiowej.
9
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Nieznana: hipoglikemia.
Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań
niepożądanych, które obserwowano podczas stosowania innych produktów zawierających pojedynczo
tramadol lub paracetamol, nie można jednak wykluczyć możliwości ich wystąpienia.
Tramadol:
• Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść.
• Podczas obserwacji po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, obserwowano rzadkie
przypadki wystąpienia działania podobnego do występującego po przyjęciu warfaryny, włącznie
z wydłużeniem czasu protrombinowego.
• Rzadkie przypadki (≥ l/10 000 do <1/1 000) reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego
(np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksji.
• Rzadkie przypadki (≥1/10 000 do < 1/1 000) zmian apetytu, osłabienia mięśni szkieletowych oraz
zahamowania oddychania.
• Różniące się międzyosobniczo co do nasilenia i rodzaju, zależne od czasu leczenia zaburzenia
psychiczne, jak zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności
(zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie), oraz zmiany zdolności poznawczych
i wrażliwości zmysłów.
• Nasilenie astmy oskrzelowej, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.
• Objawy zespołu z odstawienia, podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów, jak:
pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia i objawy
żołądkowo-jelitowe. Do innych, bardzo rzadko opisywanych objawów odstawiennych
występujących po nagłym odstawieniu tramadolu chlorowodorku należą: napady paniki, nasilony
niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu
nerwowego.
Paracetamol:
• Działania niepożądane po zastosowaniu paracetamolu są rzadkie, lecz może wystąpić
nadwrażliwość włącznie z wysypka skórną. Opisywano zaburzenia składu krwi obwodowej
włącznie z trombocytopenią i agranulocytozą, lecz bez udowodnionego związku przyczynowego ze
stosowaniem paracetamolu.
• W kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas
jednoczesnego stosowania z warfaryną lub produktami z grupy kumaryn. W innych badaniach
nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.
• Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
10
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Zaldiar Effervescent jest produktem leczniczym złożonym. Objawy przedawkowania mogą wynikać z
działania jego poszczególnych substancji czynnych: tramadolu, paracetamolu lub obu składników
równocześnie.
Objawy przedawkowania tramadolu:
W zasadzie należy oczekiwać objawów przedawkowania tramadolu podobnych do występujących po
innych ośrodkowo działających lekach przeciwbólowych (opioidach). Należą do nich szczególnie:
zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki
oraz zahamowanie oddychania aż do zatrzymania oddechu.
Notowano także przypadki zespołu serotoninowego.
Objawy przedawkowania paracetamolu:
Przedawkowanie jest przedmiotem szczególnej troski u małych dzieci. Objawami przedawkowania
paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, brak apetytu i bóle brzucha.
Uszkodzenie wątroby może ujawnić się od 12 do 48 godzin po spożyciu leku. Mogą wystąpić
nieprawidłowości w metabolizmie glukozy i kwasica metaboliczna. W ciężkich przypadkach
niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i śmierci. Ostra niewydolność nerek
z ostrą martwicą brodawek nerkowych może rozwinąć się nawet bez obecności ciężkiego uszkodzenia
wątroby. Opisywano przypadki zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.
Uszkodzenie wątroby możliwe jest u dorosłych po przyjęciu 7,5 – 10 g lub więcej paracetamolu.
Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle, po dawkach terapeutycznych
paracetamolu, odpowiednio wiązany przez glutation) zostają nieodwracalnie związane z tkanką wątroby.
Postępowanie po przedawkowaniu:
- Należy natychmiast umieścić pacjenta w oddziale specjalistycznym.
- Należy podtrzymywać czynność układu krążenia i oddychania.
- Przed rozpoczęciem leczenia, należy możliwie szybko pobrać krew w celu oznaczenia stężeń
paracetamolu i tramadolu w surowicy krwi i wykonania prób wątrobowych.
- Testy wątrobowe należy wykonać na początku leczenia i powtarzać oznaczanie co 24 godziny.
Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT),
a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.
- Należy zastosować opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (u pacjenta przytomnego)
poprzez podrażnienie lub płukanie żołądka.
- Należy podtrzymywać podstawowe czynności życiowe, jak utrzymywanie drożności dróg
oddechowych i czynności układu krążenia. W przypadku zahamowania oddychania należy
zastosować nalokson. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam.
- Tramadol w minimalnym stopniu jest eliminowany z surowicy metodą hemodializy i hemofiltracji.
Dlatego zabiegi te nie są odpowiednim postępowaniem w leczeniu przedawkowania produktu
Zaldiar Effervescent.
Wdrożenie natychmiastowego leczenia jest podstawowym elementem w leczeniu przedawkowania
paracetamolu. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjenta należy bezzwłocznie umieścić
w szpitalu. Każdej osobie dorosłej lub dorastającej młodzieży, która przyjęła około 7,5 g paracetamolu
w ciągu poprzedzających 4 godzin i każdemu dziecku, które przyjęło ≥ 150 mg/kg mc. paracetamolu
11
w ciągu poprzedzających 4 godzin należy wykonać opróżnienie (płukanie) żołądka. Stężenia
paracetamolu w surowicy należy oznaczyć po 4 godzinach po spożyciu w celu możliwości oceny ryzyka
uszkodzenia wątroby (poprzez nomogram przedawkowania paracetamolu). Może być konieczne
zastosowanie doustnie metioniny lub dożylnie N-acetylocysteiny, które mogą działać korzystnie w ciągu
48 godzin od przedawkowania. Dożylnie stosowana N-acetylocysteina jest najbardziej skuteczna
w przypadku rozpoczęcia leczenia nią w ciągu 8 godzin od spożycia paracetamolu, chociaż należy ją
również podać, jeżeli upłynęło więcej niż 8 godzin od przedawkowania i kontynuować przez cały cykl
leczenia. N-acetylocysteinę należy podać natychmiast po podejrzeniu masywnego przedawkowania.
Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.
Niezależnie od ilości spożytego paracetamolu, odtrutka, czyli N-acetylocysteina powinna być podana
doustnie lub dożylnie tak szybko jak tylko możliwe, najlepiej w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, opioidy, tramadol - preparaty złożone,
kod ATC: N 02 AX 52.
LEK PRZECIWBÓLOWY
Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Określa się go jako
czystego, nieselektywnego agonistę receptorów opioidowych µ, δ i κ , ze szczególnym powinowactwem
do receptora µ. Inne mechanizmy składające się na jego działanie przeciwbólowe, to hamowanie
neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol działa
przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie zalecanych
dawek terapeutycznych nie hamuje czynności układu oddechowego. Podobnie, nie zaburza
motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła
działania tramadolu jest określana na 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.
Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany, może to być działanie
zarówno ośrodkowe jak i obwodowe.
Zaldiar Effervescent jest produktem leczniczym umiejscowionym na drugim stopniu drabiny
analgetycznej według podziału WHO i zgodnie z tym należy go stosować pod nadzorem lekarza.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Tramadol jest mieszaniną racemiczną, a izomery [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane
we krwi. Mimo, że tramadol wchłaniany jest szybko po zażyciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres
półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.
Po jednorazowym, doustnym przyjęciu paracetamolu z tramadolem (37,5 mg + 325 mg) maksymalne
stężenia w surowicy krwi wynoszą odpowiednio: 94,1 ng/ml dla +/- tramadolu
i 4,0 µg/ml dla paracetamolu i są osiągane odpowiednio po 1,1 h (+/-tramadol) i 0,5 h (paracetamol).
Średnie okresy półtrwania (t 1/2) wynoszą: 5,7 h dla +/-tramadolu i 2,8 h dla paracetamolu.
Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, którym podano
doustnie produkt Zaldiar Effervescent, w dawkach jednorazowych i wielokrotnych, nie zaobserwowano
żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnej z substancji czynnych produktu w stosunku do
parametrów zaobserwowanych po podaniu każdej z tych substancji osobno.
12
Wchłanianie:
Tramadol w postaci mieszaniny racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie po podaniu
doustnym. Średnia bezwzględna biodostępność jednorazowej dawki doustnej 100 mg wynosi w
przybliżeniu 75%. Podczas podawania długotrwałego biodostępność zwiększa się do około 90%.
Po podaniu doustnym produktu Zaldiar Effervescent, paracetamol wchłaniany jest szybko i prawie
całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi w ciągu
l godziny i czas ten nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.
Posiłek nie ma znaczącego wpływu na maksymalne stężenie w surowicy ani zakres wchłaniania zarówno
tramadolu jak i paracetamolu i dlatego Zaldiar Effervescent może być stosowany niezależnie od posiłków.
Dystrybucja:
Tramadol ma duże powinowactwo do tkanek (Vd,β = 203 +/- 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około
20%.
Paracetamol wydaje się mieć dużą objętość dystrybucji w większości tkanek ustroju z wyjątkiem tkanki
tłuszczowej. Jego jawna objętość dystrybucji wynosi ok. 0,9 l/kg. Stosunkowo małe (około 20%) jest
wiązanie paracetamolu z białkami osocza.
Metabolizm:
Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% przyjętej dawki jest wydalane
w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.
Tramadol jest metabolizowany poprzez O-demetylację (katalizowaną przez enzym CYP2D6) do
metabolitu M1, i poprzez N-demetylację (katalizowana przez CYP3A) do metabolitu M2. M1 jest dalej
metabolizowany poprzez N-demetylację i koniugację z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania w
surowicy metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 ma działanie przeciwbólowe i działa silniej od
leku macierzystego. Stężenia w surowicy metabolitu M1 są kilka razy mniejsze niż tramadolu, a jego
udział w działaniu klinicznym nie zmienia się raczej podczas podawania wielokrotnego.
Na stężenie tramadolu lub jego aktywnego metabolitu w osoczu wpływ może mieć zahamowanie jednego
lub obu typów izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6 biorących udział w metabolizmie tramadolu.
Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęgania
z kwasem glukuronowym i siarczanami. Ten ostatni szlak ulega szybkiemu wyczerpaniu po dawkach
większych od terapeutycznych. Niewielka ilość (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom
P 450 do hepatotoksycznego metabolitu pośredniego (N-acetylo-p-benzochinoiminy), który w normalnych
warunkach jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji
z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku dużego przedawkowania stężenie tego metabolitu
jest zwiększone.
Eliminacja:
Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie z moczem.
Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on nieco krótszy
u dzieci i nieco dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany
głównie z moczem w postaci powstających w zależności od dawki glukuro- i siarczano- pochodnych.
Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku
niewydolności nerek okres półtrwania zarówno tramadolu jak i paracetamolu jest wydłużony.
13
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie przeprowadzono żadnych odrębnych badań produktu złożonego tramadol/paracetamol na zwierzętach,
które mogłyby określić jego działanie rakotwórcze, mutagenne czy wpływ na płodność.
U szczurów, którym podawano doustnie produkt złożony tramadol/paracetamol nie obserwowano żadnego
związanego z lekiem działania teratogennego.
Zaobserwowano jednak działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód u szczurów, którym podano
dawkę działającą toksycznie u ciężarnych samic (50/434 mg/kg mc. tramadol/paracetamol), czyli 8,3 razy
większą niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u człowieka. Po zastosowaniu tej dawki nie
stwierdzono jednak działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód produktu
leczniczego, objawiało się między innymi zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem liczby
dodatkowych żeber. Dawki mniejsze, o mniejszym działaniu toksycznym na samice szczurów (10/87
i 25/217 mg/kg mc. tramadol/paracetamol) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.
W standardowych badaniach mutagenności nie wykazano potencjalnego działania mutagennego
tramadolu chlorowodorku u ludzi.
W badaniach rakotwórczości nie wykazano potencjalnego ryzyka działania rakotwórczego tramadolu
chlorowodorku u ludzi.
W badaniach na zwierzętach z użyciem bardzo dużych dawek tramadolu chlorowodorku obserwowano
wpływ na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków, związane z toksycznym działaniem
na matkę.
Płodność, zdolność reprodukcyjna i rozwój potomstwa były niezaburzone. Tramadol przenika przez
łożysko. Nie obserwowano żadnego działania na płodność samców i samic.
Szczegółowe badania nie wykazały działania teratogennego paracetamolu w dawkach terapeutycznych
(nietoksycznych).
W badaniach długotrwałych u szczurów i myszy nie obserwowano działania rakotwórczego podczas
stosowaniu niehepatotoksycznych dawek paracetamolu.
W badaniach na zwierzętach i w obszernym doświadczeniu dotyczącym stosowania u ludzi nie ma danych
wskazujących na toksyczność reprodukcyjną produktu.
Nie są dostępne konwencjonalne badania z zastosowaniem obecnie przyjętych standardów oceny
toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sodu cytrynian bezwodny
Kwas cytrynowy bezwodny
Powidon K 30
Sodu wodorowęglan
Makrogol 6000
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Aromat pomarańczowy
Potasu acesulfam
14
Sacharyna sodowa
Żółcień pomarańczowa (E 110)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
Tabletki musujące pakowane w blistry miękkie:
2 lata.
Tabletki musujące pakowane w tuby polipropylenowe:
2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu:
Tabletki musujące pakowane w tuby polipropylenowe: 2 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Tabletki musujące pakowane w blistry miękkie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°
C.
Tabletki musujące pakowane w tuby polipropylenowe:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°
C. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym
oryginalnym opakowaniu.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tabletki musujące produktu leczniczego Zaldiar Effervescent są pakowane w:
1. Blister miękki z folii aluminiowej z zewnętrzną warstwą z PET, z wewnętrzną warstwą z PE
zawierający 2, 4, 6 lub 10 tabletek musujących w tekturowym pudełku.
Opakowanie jednostkowe zawiera: 2 tabletki musujące (1x2), 10 tabletek musujących (5x2), 20
tabletek musujących (5x4) lub 30 tabletek musujących (5x6) lub 50 tabletek musujących (5x10).
2. Tuba z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć z zamknięciem z PP zawierająca
10 tabletek musujących w tekturowym pudełku.
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 tabletek musujących (1x10), 20 tabletek musujących (2x10)
lub 30 tabletek musujących (3x10).
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy
15
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr: 16461
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08 luty 2010.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08 stycznia 2015.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO