Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Travocort

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Travocort, (10 mg + 1 mg)/g, krem
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu i 1 mg diflukortolonu walerianianu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krem
Biało-żółty, nieprzezroczysty krem.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie początkowe powierzchownych zakażeń grzybiczych skóry ze współistniejącymi silnymi
zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych stóp oraz
okolic pachwinowych i narządów płciowych.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Produkt leczniczy Travocort nanosi się cienką warstwą na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry
2 razy na dobę.
Leczenie produktem Travocort należy zakończyć po ustąpieniu stanu zapalnego lub wypryskowych
zmian skórnych, nie później jednak niż po dwóch tygodniach stosowania. Po tym okresie leczenie
można kontynuować produktem przeciwgrzybiczym nie zawierającym glikokortykosteroidu, w
szczególności w przypadku stosowania w pachwinach i okolicach zewnętrznych narządów płciowych.
Dzieci i młodzież
Nie jest wymagana zmiana dawkowania produktu Travocort w przypadku stosowania u dzieci w
wieku powyżej 2 lat i u młodzieży. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa
stosowania produktu Travocort u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
4.3 Przeciwwskazania
Nie stosować produktu Travocort:
- w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1
- w miejscu ze zmianami kiłowymi lub gruźliczymi, ze zmianami powstałymi w wyniku wirusowych
chorób skóry (np. ospa wietrzna, półpasiec) lub na zmiany wywołane trądzikiem różowatym,
pospolitym, w którym ma być aplikowany produkt,
- w okołowargowym zapaleniu skóry,
- w miejscu z odczynami miejscowymi po szczepieniu.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W przypadku współistniejących nadkażeń bakteryjnych skóry konieczne jest zastosowanie
dodatkowego właściwego leczenia przeciwbakteryjnego.
Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi.
Stosowanie miejscowo działających glikokortykosteroidów na duże powierzchnie skóry lub przez
dłuższy czas, w szczególności pod opatrunkiem okluzyjnym, może znacznie zwiększać ryzyko
ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
Szczególnie ostrożnie i przez krótki okres czasu należy stosować produkt leczniczy na skórę twarzy i u
dzieci. U dzieci istnieje większe ryzyko ogólnoustrojowego działania miejscowo stosowanych
kortykosteroidów, niż u dorosłych.
Zaburzenie widzenia
Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania
kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia
widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do
których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia
surowicza (ang. Central Serous Chorioretinopathy, CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i
miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.
.
Podczas leczenia produktem Travocort, podobnie, jak podczas stosowania glikortykosteroidów o
działaniu ogólnoustrojowym, istnieje ryzyko rozwoju jaskry, np. gdy zastosuje się duże dawki
produktu leczniczego lub stosuje się go na duże powierzchnie skóry czy przez długi czas, jak również
po nałożeniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę wokół oczu.
Lekarz powinien poinformować pacjenta o odpowiednich zasadach utrzymania higieny osobistej w
trakcie leczenia.
Jeśli produkt Travocort stosuje się w okolicach narządów płciowych, parafina ciekła i wazelina biała
(substancje pomocnicze produktu Travocort) mogą spowodować uszkodzenie stosowanych
równocześnie mechanicznych środków antykoncepcyjnych zawierających lateks, takich jak
prezerwatywy i membrany, tym samym wpływając na ich skuteczność.
Ze względu na zawartość alkoholu cetastearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję
skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Brak danych dotyczących stosowania izokonazolu azotanu w skojarzeniu z diflukortolonu
walerianianem u kobiet w ciąży.
Badania na zwierzętach (myszy, szczury i króliki) wykazały toksyczny wpływ diflukortolonu
walerianianu na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Należy unikać miejscowego stosowania produktów
zawierających glikokortykosteroidy w pierwszym trymestrze ciąży. W czasie ciąży należy szczególnie
unikać stosowania produktu Travocort na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub stosowania
pod opatrunkiem okluzyjnym.
Badania epidemiologiczne wskazują na zwiększone ryzyko rozszczepienia podniebienia u
noworodków kobiet leczonych glikokortykosteroidami w pierwszym trymestrze ciąży.
Wskazanie kliniczne do leczenia produktem Travocort kobiet w ciąży musi być starannie
przeanalizowane i rozważony stosunek korzyści do ryzyka.
Karmienie piersią
Brak danych potwierdzających przenikanie połączenia izokonazolu azotanu i diflukortolonu
walerianianu do mleka ludzkiego, jednak nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego
piersią.
Matki karmiące piersią nie powinny stosować produktu Travocort na skórę piersi. W czasie karmienia
piersią należy unikać stosowania produktu Travocort na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub
pod opatrunkami okluzyjnymi.
Wskazanie kliniczne do leczenia produktem Travocort w okresie karmienia piersią musi być starannie
przeanalizowane i rozważony stosunek korzyści do ryzyka.
Płodność
Badania niekliniczne nie wykazały negatywnego wpływu na płodność u samców lub samic.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Travocort nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z terminologią MedDRA oraz klasyfikacją układów
i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych jest wyrażona według następujących
kategorii:
- bardzo często (≥1/10)
- często (≥1/100 do <1/10)
- niezbyt często (≥1/1000 do <1/100)
- rzadko (≥1/10 000 do <1/1000)
- bardzo rzadko (<1/10 000)
- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Klasyfikacja układów
i narządów
Często Niezbyt często Częstość
nieznana
Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania
podrażnienie w miejscu podania
pieczenie w miejscu podania
rumień
suchość
świąd
pęcherzyki
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
rozstępy skórne
Zaburzenia oka Nieostre
widzenie
(patrz
także
punkt 4.4.)
Podobnie, jak w przypadku innych glikokortykosteroidów do stosowania miejscowego, mogą
wystąpić następujące objawy niepożądane (częstość nieznana): ścieńczenie skóry (atrofia), zapalenie
mieszków włosowych w miejscu podania (folliculitis), nadmierny wzrost owłosienia (hypertrichosis),
rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja), okołowargowe zapalenie
skóry, odbarwienie skóry, zmiany trądzikopodobne i (lub) reakcje alergiczne na którykolwiek ze
składników wchodzących w skład produktu. W wyniku absorpcji ogólnoustrojowej mogą pojawić się
ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym produktów zawierających
glikokortykosteroidy.
Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodków, których matki w czasie
ciąży lub karmienia piersią były leczone długotrwale lub stosowały produkt na dużą powierzchnię
skóry (np. zmniejszenie czynności kory nadnerczy, immunosupresja).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Wyniki badań toksyczności ostrej nie wskazują na ryzyko ostrego zatrucia po pojedynczym
przedawkowaniu produktu leczniczego na skórę (stosowanie na dużą powierzchnie skóry w
warunkach zwiększonego wchłaniania) lub po niezamierzonym przyjęciu doustnym.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego na skórę,
zawierające pochodne imidazolu lub triazolu, w skojarzeniu z innymi lekami.
Kod ATC: D01AC20
Izokonazolu azotan stosuje się w powierzchownych zakażeniach grzybiczych skóry. Izokonazolu
azotan działa przeciwgrzybiczo na dermatofity, drożdżaki, grzyby drożdżakopodobne (w tym
wywołujace łupież pstry), pleśniaki, jak również patogeny wywołujące łupież rumieniowy. Wykazuje
również działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich, w warukach in vitro.
Diflukortolonu walerianian należy do kortykosteroidów o silnym działaniu, zmniejsza zapalne i
alergiczne rekacje skóry, łagodzi dolegliwości skórne takie jak świąd, pieczenie i ból.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
 Izokonazolu azotan
Wchłanianie
Po zastosowaniu produktu Travocort na skórę, izokonazol wchłania się szybko, osiągając maksymalne
stężenie w warstwie rogowej naskórka i skórze właściwej już po godzinie. Duże stężenie utrzymywało
się przez co najmniej 7 godzin [warstwa rogowa naskórka: ok. 3500 µg/ml(7 mmol/l); naskórek ok. 20
µg/ml (40 µmol/l); skóra właściwa: ok. 3 µg/ml (6 µmol/l)]. Usunięcie warstwy rogowej naskórka
przed zastosowaniem produktu, powodowało zwiększenie stężenia izokonazolu w skórze właściwej w
przybliżeniu dwukrotnie. Stężenie produktu w warstwie rogowej naskórka i naskórku przekraczało
kilkakrotnie wartość minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla najważniejszych drobnoustrojów
chorobotwórczych (dermatofity, pleśnie i drożdże) i osiągało wartości MIC w skórze właściwej.
W kolejnym badaniu, izokonazolu azotan był wciąż wykrywany (stężenie powyżej wartości MIC) w
warstwie rogowej naskórka i mieszków włosowych w ciągu jednego tygodniu po zakończeniu
dwutygodniowego okresu stosowania. U niektórych badanych osób, izokonazolu azotan może być
wykryty nawet 14 dnia po ostatnim zastosowaniu.
Po zastosowaniu miejscowym produktu Travocort u królików, odnotowano większe stężenie
izokonazolu azotanu w skórze królika, niż po zastosowaniu produktu zawierającego sam izokonazol i
nie zawierającego kortykosteroidu. Interpretowano to jako opóźnienie przezskórnego wchłaniania
izokonazolu azotanu, w wyniku zwężenia naczyń spowodowanym przez kortykosteroid.
Ponadto, po zastosowaniu produktu Travocort na skórę, stosunek stężenia składnika
przeciwgrzybiczego do kortykosteroidu w skórze jest większy niż 10:1 (czyli większy niż występujący
w produkcie Travocort), co wskazuje na brak negatywnego wpływu kortykosteroidu na działanie
przeciwgrzybicze izokonazolu.
Metabolizm
Izokonazol nie jest metabolizowany w skórze. Wchłanianie izokonazolu przez skórę do organizmu jest
małe. Po usunięciu warstwy rogowej naskórka przed zastosowaniem leku, tylko 1% zastosowanej
dawki przenika do krwiobiegu w ciągu czterech godzin.
Ilość wchłoniętego przez skórę izokonazolu azotanu okazała się niewystarczająca do zbadania jego
losu w organizmie ludzkim. Stąd 0,5 mg znakowanego izotopem 3H azotanu izokonazolu podano
dożylnie. Potwierdzono, że izokonazol jest całkowicie metabolizowany i szybko wydalany.
Eliminacja
Kwas 2,4-dichloromigdałowy oraz kwas 2-(2,6-dichlorobenzyloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)octowy to
dwa główne metabolity izokonazolu azotanu. Z moczem ulega wydaleniu 33% oznaczonych
substancji, pozostała ilość wydalana jest wraz z żółcią. W ciągu 24 godzin ulega wydaleniu 75%
całkowitej przyjętej dawki.
 Diflukortolonu walerianian
Wchłanianie
Izokonazol nie wpływa na penetrację i przezskórną absorpcję walerianianu diflukortolonu.
Walerianian diflukortolonu szybko przenika do skóry osiągając po godzinie stężenie w warstwie
rogowej naskórka około 150 µg/ml (= 300 µmol/l), utrzymujące się przez przynajmniej siedem
godzin. W głębszych warstwach naskórka stężenie kortykosteroidu wynosi około 0,15 µg/ml (= 0,3
µmol/l).
Diflukortolonu walerianian jest częściowo hydrolizowany w skórze do również wykazującego
działanie lecznicze diflukortolonu. Ilość kortykosteroidu zaabsorbowana przez skórę jest mała. W
ciągu 4 godzin po podaniu produktu leczniczego na skórę, mniej niż 1% zaaplikowanej dawki
przenika do krążenia ogólnego.
Metabolizm
Po przeniknięciu do krwiobiegu, diflukortolonu walerianian jest metabolizowany w ciągu kilku minut
do diflukortolonu i odpowiednich kwasów tłuszczowych. Oprócz diflukortolonu wykryto w osoczu
również 11-keto-diflukortolon i dwa inne metabolity.
Eliminacja
Okresy półtrwania w surowicy krwi po podaniu dożylnym diflukortolonu i jego metabolitów, wynoszą
odpowiednio 4-5 godzin i 9 godzin. Diflukortolon i jego metabolity są wydalane z organizmu w
stosunku 75:25 odpowiednio z moczem i kałem.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania tolerancji ogólnej po wielokrotnym podaniu na skórę oraz po podaniu podskórnym wykazały,
że diflukortolonu walerianian działa jak typowy glikokortykosteroid. Badania tolerancji ogólnej z
zastosowaniem dawki wielokrotnej na skórę oraz po podaniu podskórnym połączenia substancji
czynnych zawartych w produkcie Travocort, wykazały efekt typowy dla glikokortykosteroidów. Na
podstawie wyników badań można stwierdzić, że w czasie stosowania produktu Travocort krem
zgodnie z zaleceniami, mogą wystąpić wyłącznie objawy niepożądane charakterystyczne dla
glikokortykosteroidów (nawet po nałożeniu produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry lub
po stosowaniu pod opatrunkiem okluzyjnym). Nic nie wskazywało na możliwość wystąpienia
niezgodności z izokonazolu azotanem. Badania tolerancji ogólnej z zastosowaniem wielokrotnej
dawki izokonazolu azotanu na skórę oraz po podaniu podskórnym nie wskazują na jego działanie
ogólne.
Wyniki badań oceniających wpływ produktu Travocort krem na przebieg procesu reprodukcji
wykazały, że lek działa w sposób charakterystyczny dla glikokortykosteroidów, tzn. ekspozycja
na odpowiednio duże dawki powoduje śmierć zarodków i (lub) wady rozwojowe. Biorąc pod uwagę
wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, należy szczególnie wnikliwie rozważyć wskazanie do
stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Podsumowanie wyników badań
epidemiologicznych, patrz punkt 4.6.
Badania oceniające wpływ izokonazolu na przebieg procesu reprodukcji nie wykazały
ograniczającego wpływu na żadną z faz cyklu reprodukcyjnego. W szczególności izokonazol nie
powodował wad rozwojowych.
W badaniach w warunkach in vitro i in vivo, diflukortolonu walerianian i azotan izokonazolu nie
powodowały mutacji chromosomalnych, genomowych ani genowych, wskazując tym samym na brak
działania mutagennego.
Nie prowadzono swoistych badań w kierunku oceny nowotworowego działania walerianianu
diflukortolonu lub izokonazolu azotanu. Budowa chemiczna, mechanizm działania i wyniki badań
tolerancji ogólnej po długotrwałym stosowaniu (brak zmian proliferacyjnych) nie wskazują, iż
walerianian diflukortolonu lub izokonazolu azotan może zwiększać ryzyko wystąpienia guzów.
Miejscowe stosowanie produktu Travocort krem zgodnie z zaleceniami nie wywołuje działania
ogólnego, dlatego nie należy spodziewać się wpływu produktu leczniczego na występowanie
nowotworów.
W badaniach tolerancji miejscowej po stosowaniu walerianianu diflukortolonu oraz w jego połączeniu
z izokonazolu azotanem na skórę i błony śluzowe, nie obserwowano występowania innych działań
niepożądanych, niż po stosowaniu podobnych produktów leczniczych zawierających
glikokortykosteroidy.
W przypadku niezamierzonego dostania się produktu Travocort krem do oczu, może nastąpić
podrażnienie spojówek, co zostało potwierdzone w badaniach tolerancji na królikach.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Wazelina biała
Parafina ciekła
Alkohol cetostearylowy
Polisorbat 60
Sorbitanu stearynian
Disodu edetynian
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Dotychczas nie są znane.
6.3 Okres ważności
5 lat
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa z zakrętką HDPE, zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych zaleceń.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dania
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/3586
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
06.03.1995/30.01.2014
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO