Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elitasone

Elitasone

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Elitasone, 1 mg/g, roztwór na skórę
Mometasoni furoas
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Elitasone i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elitasone
3. Jak stosować Elitasone
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Elitasone
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Elitasone i w jakim celu się go stosuje
Elitasone zawiera substancję czynną mometazonu furoinian. Mometazonu furoinian jest lekiem z
grupy kortykosteroidów o silnym działaniu.
Lek Elitasone ma postać płynu do stosowania na owłosioną skórę głowy. Lek stosowany miejscowo
działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne.
Wskazania do stosowania
Lek Elitasone jest wskazany w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu w chorobach owłosionej
skóry głowy, takich jak np. łuszczyca, atopowe zapalenie owłosionej skóry głowy czy kontaktowe
zapalenie skóry.
Lek stosuje się u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elitasone
Kiedy nie stosować leku Elitasone:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (mometazonu furoinian) lub na inne kortykosteroidy,
lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- w trądziku pospolitym, trądziku różowatym;
- w zapaleniu skóry wokół ust;
- w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), zakażeniach wirusowych (np. ospa
wietrzna, opryszczka zwykła, półpasiec) lub zakażeniach grzybiczych skóry;
- w przypadku odczynów poszczepiennych (zaczerwienienie, obrzęk, bolesność w miejscu podania
szczepionki);
- w gruźlicy skóry;
- na kiłowe zmiany skórne;
2
- w świądzie okolicy odbytu i w okolicy narządów płciowych;
- w pieluszkowym zapaleniu skóry (podrażnienie skóry w miejscu przylegania pieluszki);
- pod opatrunkami uszczelniającymi (okluzyjnymi);
- u dzieci w wieku do 2 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Elitasone należy omówić poniższe ostrzeżenia z lekarzem.
- Jeśli w miejscu stosowania leku Elitasone wystąpi świąd, pieczenie lub zaczerwienienie skóry,
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Lek szczególnie ostrożnie należy stosować jeśli pacjent ma łuszczycę, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidu może spowodować nawrót choroby.
- Nie należy stosować leku na dużą powierzchnię skóry oraz długotrwale, ponieważ kortykosteroidy
wchłaniają się do organizmu i mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów
(patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).
- Nie należy stosować leku na skórę twarzy, w zapaleniu skóry wokół ust, zaniku skóry lub trądziku.
- Po nałożeniu leku Elitasone na skórę nie należy przykrywać tego miejsca opatrunkiem
uszczelniającym (zwłaszcza folią, ceratką, pieluszką), ponieważ nasila on wchłanianie leku, w wyniku
czego mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych, należy stosować najmniejszą skuteczną ilość leku pozwalającą na złagodzenie
objawów choroby.
- Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Po nagłym zaprzestaniu stosowania
leku może wystąpić silne zaczerwienienie, pieczenie i kłujący ból (tzw. „efekt z odbicia”).
- Jeśli w miejscu podania leku Elitasone wystąpi zakażenie skóry, lekarz powinien zastosować
odpowiednie leczenie.
- Leku nie należy stosować na otwarte rany i błony śluzowe, do oczu i wokół oczu.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego przedostania się leku do oczu,
należy przemyć je bieżącą wodą.
- Lek Elitasone może maskować (ukrywać), uaktywniać lub nasilać objawy istniejącego zakażenia.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.
U dzieci w wieku powyżej 2 lat, lek należy stosować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza.
Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.
Elitasone a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Podczas stosowania leku Elitasone nie należy stosować szczepionek przeciwko ospie. W przypadku
konieczności zastosowania innych szczepionek, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku
Elitasone.
Lek może nasilać działanie leków immunosupresyjnych i osłabiać działanie leków
immunomodulujących.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie wtedy gdy lekarz zadecyduje, że korzyści z leczenia
uzasadniają ryzyko zastosowania leku dla matki lub płodu. Nie należy stosować leku na dużą
powierzchnię skóry lub przez dłuższy czas. Lek może być szkodliwy dla płodu.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka matki.
3
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Lek zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera alkohol (glikol propylenowy) 300 mg w każdym gramie roztworu. Glikol propylenowy
może powodować podrażnienie skóry.
3. Jak stosować Elitasone
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Kilka kropli leku nanieść na chorobowo zmienione miejsca owłosionej skóry głowy.
Delikatnie i dokładnie masować, aż do zniknięcia roztworu, zwykle raz na dobę.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.
U dzieci w wieku powyżej 2 lat lek należy stosować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elitasone
W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Elitasone, należy niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem.
Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak obrzęki, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia), obecność cukru w moczu (cukromocz),
zmniejszenie odporności, zespół Cushinga (charakterystyczna sylwetka: księżycowata twarz,
zaokrąglony tułów i chude kończyny).
Lek Elitasone stosowany u dzieci w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry, może
spowodować zaburzenia ich wzrostu i rozwoju oraz niewydolność kory nadnerczy.
Pominięcie zastosowania leku Elitasone
Należy zastosować lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę leku zastosować w zwykłym
czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Elitasone
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.
Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to spowodować nawrót choroby, zwłaszcza jeśli
lek był stosowany długotrwale. Mogą wystąpić następujące objawy: nasilone zaczerwienienie,
pieczenie i kłujący ból. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku i zwiększanie odstępu czasu
między kolejnymi dawkami.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.
4. Możliwe działania niepożądane
4
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):
- podrażnienie;
- zapalenie skóry wokół ust;
- zapalenie skóry w miejscu zastosowania leku (kontaktowe zapalenie skóry);
- zanik barwnika skóry (odbarwione, mleczno-białe plamy na skórze);
- nadmierne owłosienie;
- rozstępy na skórze;
- maceracja skóry (rozmiękanie skóry; naskórek jest rozpulchniony, zbielały, wilgotny, może się
złuszczać);
- potówki;
- zakażenia wtórne skóry (zakażenie skóry podczas leczenia).
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- mrowienie lub kłucie;
- zapalenie mieszków włosowych (występowanie wokół włosa krosty lub guzka zapalnego);
- uczucie pieczenia;
- świąd;
- zmiany na skórze przypominające trądzik;
- zmiany zanikowe skóry.
Bardzo rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych (zwane „pajączkami”).
Dodatkowe działania niepożądane u dzieci
Dzieci (ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni skóry do masy ciała) są bardziej
narażone na występowanie działań niepożądanych. U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami
opisywano przypadki nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (zwiększenie ciśnienia płynu
mózgowo-rdzeniowego). Objawia się ono uwypukleniem ciemiączka, bólem głowy oraz obustronnym
obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego. Ponadto u dzieci mogą wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Elitasone
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
5
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i na pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Elitasone
- Substancją czynną leku jest: mometazonu furoinian.
1 g roztworu na skórę zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.
- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, hydroksypropyloceluloza, kwas
fosforowy rozcieńczony, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Elitasone i co zawiera opakowanie
Lek ma postać bezbarwnego płynu.
Opakowanie leku to butelka (LDPE) z aplikatorem (LDPE), zawierająca 20 ml roztworu na skórę,
umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice,
tel. (42) 22-53-100
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.10.2022