Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Verrumal

Verrumal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Verrumal, (100 mg + 5 mg)/g, płyn na skórę  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 g (1,05 ml) płynu na skórę zawiera 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 5 mg  fluorouracylu (Fluorouracilum). 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:  

1 g płynu na skórę zawiera 80 mg dimetylosulfotlenku oraz 160 mg etanolu.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Płyn na skórę.  

Przezroczysty, bezbarwny do barwy lekko żółto-pomarańczowej płyn. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania  

Brodawki zwykłe, brodawki płaskie (młodocianych), brodawki stóp.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Do stosowania miejscowego na skórę. 

Produkt leczniczy stosuje się zazwyczaj od 2 do 3 razy na dobę, na każdą brodawkę, za pomocą dołączonego  pędzelka.  

Produkt leczniczy Verrumal należy nanosić tylko na brodawkę, omijając zdrową skórę. Skórę otaczającą  brodawkę można ochronić przed produktem poprzez nałożenie kremu lub maści. Zaleca się, aby przed  zastosowaniem produktu leczniczego oczyścić pędzelek o szyjkę butelki. W przypadku bardzo małych  brodawek, w celu dokładnego naniesienia produktu leczniczego można zamiast pędzelka używać wykałaczki  lub zaostrzonej zapałki.  

Przed każdym zastosowaniem produktu leczniczego Verrumal należy najpierw usunąć powłokę pozostałą  po poprzedniej aplikacji. Ciepła woda może ułatwić usunięcie tej powłoki.  

Produktu leczniczego Verrumal nie należy nanosić na owłosioną powierzchnię skóry. Może to prowadzić  do zlepienia się włosów na leczonej powierzchni skóry. W przypadku nanoszenia produktu leczniczego  Verrumal na owłosioną powierzchnię skóry należy najpierw ją ogolić lub zastosować inne właściwe metody  usuwania owłosienia.  

W przypadku brodawek okołopaznokciowych, a zwłaszcza podpaznokciowych, należy zwrócić uwagę,  aby nie uległa zniszczeniu macierz paznokcia i produkt nie przedostał się do łożyska paznokcia.  

Maksymalna powierzchnia objęta leczeniem nie powinna być większa niż 25 cm2 powierzchni skóry.  

Czas stosowania produktu leczniczego wynosi 6 tygodni. Należy poinformować pacjenta, aby pamiętał  o codziennym, regularnym stosowaniu produktu leczniczego. 

1/7 

Po ustąpieniu zmian chorobowych stosowanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze  przez około 1 tydzień.  

Z doświadczeń wynika, że w niektórych przypadkach np. przy silnie wystających brodawkach zwykłych  lub brodawkach na powierzchni stóp, po leczeniu produktem leczniczym Verrumal wskazane jest usunięcie  przez lekarza pozostałej obumarłej tkanki.  

Dzieci i młodzież  

Verrumal jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.  

Sposób podawania  

Podanie na skórę.  

4.3 Przeciwwskazania  

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymieniona w punkcie  6.1.  

Produktu leczniczego Verrumal nie należy stosować:  

- w okresie karmienia piersią,  

- podczas ciąży,  

- u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży,  

- u dzieci w wieku poniżej 6 lat,  

- u pacjentów z niewydolnością nerek,  

- jednocześnie z brywudyną, sorywudyną i analogami nukleozydów, gdyż są silnymi inhibitorami enzymu  rozkładającego fluorouracyl – dehydrogenazy dihydropirymidyny (patrz także punkty 4.4 i 4.5),  - na duże powierzchnie skóry (większe niż 25 cm2).  

Nie można dopuścić do kontaktu produktu leczniczego Verrumal z oczami lub błonami śluzowymi.  4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Produktu leczniczego nie należy stosować w miejscach szczególnie wrażliwych, takich jak okolice ust, nosa  i warg.  

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Verrumal ze skórą otaczającą brodawki.  

W przypadku nieprawidłowego stosowania produktu leczniczego (np. nanoszenia płynu na skórę otaczającą  brodawkę) może wystąpić miejscowo pieczenie i nadżerka pozostawiające przemijające zabarwienie.  

Leczenie należy przerwać, jeżeli na skórze otaczającej brodawkę pojawi się odczyn zapalny.  W przypadku leczenia bardzo dużej ilości brodawek może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne.  Verrumal zawiera związek cytostatyczny - 5-fluorouracyl.  

Enzym dehydrogenaza dihydropirymidynowa (DPD)  

Enzym dehydrogenaza dihydropirymidynowa (DPD) odgrywa ważną rolę w rozkładaniu fluorouracylu.  Hamowanie, niedobór lub zmniejszenie aktywności tego enzymu może prowadzić do kumulacji  fluorouracylu. Niemniej jednak z uwagi na to, że wchłanianie przezskórne fluorouracylu jest znikome  w przypadku podawania produktu leczniczego Verrumal zgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu  Leczniczego, nie oczekuje się żadnych różnic w zakresie profilu bezpieczeństwa stosowania produktu  leczniczego Verrumal w tej subpopulacji i nie uważa się, by modyfikacja dawki była konieczna.  

Analogi nukleozydów, jak brywudyna i sorywudyna w wyniku hamowania aktywności dehydrogenazy  dihydropirymidyny, mogą powodować znaczne zwiększenie stężeń fluorouracylu lub innych  fluoropirymidyn w osoczu i w związku z tym zwiększać toksyczność produktu leczniczego. 

2/7 

Z tego powodu, pomiędzy podaniem produktu leczniczego Verrumal a zastosowaniem brywudyny,  sorywudyny lub innych analogów nukleozydów, należy zachować przerwę wynoszącą co najmniej  4 tygodnie.  

Jeśli u pacjentów leczonych fluorouracylem przypadkowo podano analogi nukleozydów, jak np. brywudynę  lub sorywudynę, należy podjąć skuteczne postępowanie, mające na celu zmniejszenie toksyczności  fluorouracylu. Może być konieczne przyjęcie pacjenta do szpitala.  

Należy zastosować każdy rodzaj postępowania w celu ochrony pacjenta przed zakażeniami ogólnymi  i odwodnieniem.  

U pacjentów leczonych jednocześnie fenytoiną i fluorouracylem, należy regularnie kontrolować stężenie  fenytoiny w osoczu.  

Produktu leczniczego Verrumal nie należy stosować w przypadku krwawiących zmian skórnych.  

Jeśli brodawki znajdują się na obszarze skóry, który ma cienką warstwę naskórka, produkt leczniczy należy  nakładać rzadziej i częściej kontrolować leczenie, ponieważ kwas salicylowy znajdujący się w produkcie  może powodować tworzenie się blizn.  

W przypadku brodawek z silną skłonnością do rogowacenia, może być czasem korzystne ich wcześniejsze  leczenie kwasem salicylowym w plastrach.  

U pacjentów z zaburzeniami czucia (np. pacjentów z cukrzycą) konieczne jest ścisłe monitorowanie  pacjenta.  

Po każdym użyciu butelka z produktem leczniczym powinna być dokładnie zamknięta, gdyż w razie  otwarcia butelki produkt szybko wysycha, co uniemożliwia jego dalsze prawidłowe stosowanie. Płyn  na skórę nie powinien być stosowany jeśli pojawią się w nim kryształy.  

Podczas nanoszenia produktu leczniczego Verrumal należy uważać, aby nie poplamić produktem odzieży  lub wyrobów z akrylu (np. wanny z akrylu), ponieważ produkt tworzy plamy, których nie można usunąć.    

Produkt jest łatwopalny: należy trzymać go z dala od ognia i nie używać w pobliżu otwartego płomienia,  zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów). 

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych  

Substancja pomocnicza znajdująca się w produkcie leczniczym– dimetylosulfotlenek – może powodować  podrażnienie skóry.  

Ten produkt leczniczy zawiera 160 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie płynu. Produkt leczniczy może  powodować pieczenie uszkodzonej skóry.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  

Enzym dehydrogenaza dihydropirymidyny odgrywa ważną rolę w procesie rozkładania fluorouracylu.  Analogi nukleozydów, jak brywudyna i sorywudyna mogą w wyniku hamowania aktywności dehydrogenazy  dihydropirymidyny znacznie zwiększać stężenia fluorouracylu lub innych fluoropirymidyn w osoczu  i w związku z tym zwiększać toksyczność fluorouracylu.  

Z tego powodu pomiędzy podaniem fluorouracylu i brywudyny, sorywudyny i innych analogów  naukleozydów, należy zachować przerwę wynoszącą co najmniej 4 tygodnie.  

Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia fluoropirymidynami należy oznaczyć aktywność enzymu  dehydrogenazy dihydropirymidyny.  

Podczas jednoczesnego stosowania fenytoiny i fluorouracylu zgłaszano zwiększenie stężenia fenytoiny  w osoczu powodujące objawy zatrucia fenytoiną (patrz punkt 4.4). 

3/7 

Nie ma dowodów wskazujących na wchłanianie układowe kwasu salicylowego, niemniej jednak wchłonięty  kwas salicylowy może powodować interakcje z metotreksatem i pochodnymi sulfonylomocznika.  

4.6 Wpływ na ciążę, płodność i laktację  

Ciąża  

Stosowanie produktu leczniczego Verrumal podczas ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).  Nie stosować u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży.  

Karmienie piersią  

Stosowanie produktu leczniczego Verrumal podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz  punkt 4.3).  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Produkt leczniczy Verrumal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.  4.8 Działania niepożądane  

Poniżej podano częstość i klasyfikację działań niepożądanych według układów i narządów zgodnie  z terminologią MedDRA. Częstości są definiowane jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100  do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000),  bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych  danych).  

Klasyfikacja według układów  i narządów, zgodnie z MedDRA 
Kategoria częstości  występowania 
Działania niepożądane 
Zaburzenia układu nerwowego 
Często 
Ból głowy
Zaburzenia oka 
Niezbyt często 
Suchość oka, świąd oka, nasilone  łzawienie.
Zaburzenia skóry i tkanki  

podskórnej
Często 
Złuszczanie się skóry 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu  podania 
Bardzo często 
W miejscu podania: rumień, stan  zapalny, podrażnienie (w tym  pieczenie), ból, świąd 
Często 
W miejscu podania krwawienie,  nadżerka, strup 
Niezbyt często 
W miejscu podania: zapalenie  skóry, obrzęk, owrzodzenie 


Wskutek silnego działania zmiękczającego warstwę zrogowaciałą naskórka, mogą wystąpić białawe  przebarwienia i złuszczanie się skóry, szczególnie w okolicy brodawek.  

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego w produkcie mogą wystąpić łagodne objawy podrażnienia,  jak zapalenie skóry i kontaktowe reakcje alergiczne w postaci świądu, zaczerwienienia i niewielkich  pęcherzy, nawet poza miejscem kontaktu produktu leczniczego ze skórą.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. 

4/7 

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania  niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona  internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.  

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  

4.9 Przedawkowanie  

Podczas stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleceniami, ilość produktu leczniczego Verrumal  aplikowana na 25 cm2 powierzchni skóry wynosi 0,2 g, czyli 1 mg fluorouracylu, co odpowiada, u osób  o masie ciała 60 kg dawce 0,017 mg/kg masy ciała. Toksyczność ogólnoustrojowa występuje po podaniu  fluorouracylu dożylnie  

w dawkach wynoszących 15 mg/kg masy ciała, więc w tym przypadku można ją wykluczyć ze względu  na 1000-krotny margines bezpieczeństwa. Ponadto nie występuje znaczące przezskórne wchłanianie  fluorouracylu zawartego w produkcie leczniczym Verrumal (patrz także punkt 5.2).  

W przypadku prawidłowego stosowania produktu leczniczego, tj. zgodnego z zaleconym sposobem  dawkowania, stężenie kwasu salicylowego wchłoniętego przez skórę w osoczu nie przekracza 5 mg/dl, tak  więc zatrucie kwasem salicylowym jest mało prawdopodobne (patrz także punkt 5.2). Aplikacja produktu  leczniczego w ilości znacznie większej niż zalecana powoduje zwiększenie częstości występowania  oraz nasilenia reakcji w miejscu podania.  

Wczesne objawy zatrucia salicylanami mogą wystąpić, jeśli stężenie salicylanów w surowicy będzie większe  niż 30 mg/dl. Są to: uczucie dzwonienia w uszach, szum w uszach z pogorszeniem słuchu, krwawienia  z nosa, nudności, wymioty, drażliwość oraz uczucie wysuszenia błon śluzowych.  

U małych dzieci stosunek powierzchni ciała do masy jest inny niż u dorosłych. Z tego powodu znaczące  przekroczenie zalecanej maksymalnej dopuszczalnej powierzchni leczenia lub zwiększenie częstości  aplikacji zwiększa ryzyko zatrucia kwasem salicylowym, zwłaszcza u małych dzieci.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dermatologiczne przeciw brodawkom.  

Substancja czynna produktu leczniczego - fluorouracyl jest lekiem z grupy z cytostatyków o działaniu  przeciwmetabolicznym.  

Fluorouracyl ze względu na podobieństwo strukturalne do tyminy (5-metylouracyl) występującej w kwasach  nukleinowych, zapobiega powstawaniu i przyswajaniu tyminy, hamując w ten sposób syntezę DNA i RNA.  W wyniku tego działania fluorouracyl hamuje namnażanie wirusów powodujących powstawanie brodawek,  a także wzrost komórek, zwłaszcza komórek brodawek, które są w fazie intensywnego wzrostu.  

Substancja czynna produktu leczniczego - kwas salicylowy działa keratolitycznie, w wyniku czego poprawia  penetrację fluorouracylu do brodawki.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

W badaniach przeprowadzonych na świniach, po zastosowaniu produktu leczniczego Verrumal na skórę  nawet w dużych ilościach, w surowicy zwierząt nie stwierdzono obecności fluorouracylu.  

Oznacza to, że fluorouracyl nie był wchłaniany w ilościach wykrywalnych standardowymi metodami  analitycznymi (HPLC). 

5/7 

Z najnowszych badań wynika, że stopień wchłaniania fluorouracylu do organizmu człowieka  po zastosowaniu produktu leczniczego Verrumal na skórę jest znacznie mniejszy niż 0,1%.    

Po nałożeniu na skórę, produkt leczniczy Verrumal tworzy zwartą błonę, która staje się biała  po wyparowaniu rozpuszczalnika.  

Błona ta działa okluzyjnie, umożliwiając penetrację substancji czynnej do głębszych warstw brodawek.  

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, poprawia penetrację fluorouracylu, szczególnie trudną w przypadku  zastosowania na brodawki. Penetrację fluorouracylu ułatwia także substancja pomocnicza  dimetylosulfotlenek, który działa jak rozpuszczalnik fluorouracylu.  

Badania na zwierzętach oraz badania kliniczne u ludzi wykazały, że kwas salicylowy przenika łatwo  przez skórę, w zależności m.in. od stanu skóry.  

Metabolizm kwasu salicylowego  

W organizmie kwas salicylowy łączy się z glicyną do kwasu salicylurowego, z kwasem glukuronowym  w grupie fenolowej do glukuronidu eterowego i w grupie karboksylowej do glukuronidu estrowego, a także  przez hydroksylację do kwasu gentyzynowego lub dwuhydroksybenzoesowego.  

W przypadku stosowania zalecanych dawek, okres półtrwania kwasu salicylowego wynosi od 2 do 3 godzin,  ale w przypadku dużych dawek może być zwiększony do 15 - 30 godzin, ze względu na ograniczone  sprzęganie kwasu salicylowego w wątrobie.  

Po miejscowym podaniu produktu leczniczego, stężenie kwasu salicylowego w surowicy zwykle nie  przekracza 5 mg/dl, dlatego nie powinny wystąpić toksyczne działania kwasu salicylowego (patrz punkt 4.3).  Wczesne objawy zatrucia salicylanami mogą wystąpić dopiero wtedy, gdy ich stężenia w surowicy są  większe niż 30 mg/dl.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Brak danych.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE  

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Etylu octan  

Etanol bezwodny  

Dimetylosulfotlenek  

Kopolimer metakrylanu butylu i metylu (80:20)  

Piroksylina  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności  

3 lata.  

Po pierwszym otwarciu opakowania (butelki) - zużyć w ciągu 6-ciu miesięcy.  

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  

Przechowywać w temperaturze poniżej 10°C tylko przez krótki czas. 

6/7 

Dłuższe przechowywanie w temperaturze poniżej 10°C może spowodować krystalizację fluorouracylu. Produkt jest łatwopalny. Dodatkowe informacje - patrz punkt 4.4.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Butelka z bezbarwnego szkła z nakrętką i pędzelkiem, zawierająca 13 ml płynu, umieszczona w tekturowym  pudełku.  

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania  

Bez specjalnych wymagań.  

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU  

Almirall Hermal GmbH  

Scholtzstrasse 3  

D-21465 Reinbek  

Niemcy  

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

Pozwolenie nr: R/6674  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA  PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA:  

  

07.05.1996/26.11.2008/13.05.2011  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO 

7/7 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Verrumal
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu