Szukaj leku
FAQ

Condyline

Condyline

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
CONDYLINE, 5 mg/ml, roztwór na skórę
Podophyllotoxinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lekmoże
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Condyline i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Condyline
3. Jak stosować lek Condyline
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Condyline
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Condyline i w jakim celu się go stosuje
Lek Condyline zawiera substancję czynną podofilotoksynę - jeden ze składników podofiliny -
powodującą martwicę kłykcin kończystych. Lek Condyline działa szybciej i skuteczniej niż
podofilina, ponieważ zawiera oczyszczoną i standaryzowaną podofilotoksynę.
Lek Condyline jest wskazany w leczeniu kłykcin kończystych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Condyline
Kiedy nie stosować leku Condyline:
- w okresie ciąży i karmienia piersią;
- u dzieci;
- jednocześnie z innymi lekami zawierającymi podofilinę, ze względu na działanie
toksyczne;
- jeśli pacjent ma uczulenie na podofilotoksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Condyline należy omówić to z lekarzem.
Aby uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się leku Condyline na niezmienioną skórę, po
naniesieniu na powierzchnię kłykcin należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Dotyczy to
zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod napletkiem.
Unikać kontaktu leku Condyline z oczami, ponieważ powoduje on silne podrażnienie. W
przypadku kontaktu leku z oczami, należy je starannie przepłukać dużą ilością wody.
Należy unikać stosowania leku na rozległe powierzchnie, gdyż może to spowodować
wystąpienie ogólnoustrojowych reakcji toksycznych.
Lek należy stosować wyłącznie na kłykciny kończyste.
Należy unikać kontaktu leku ze zdrową skórą i błonami śluzowymi.
Przypadkowy kontakt leku Condyline z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może
powodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec nanosząc na skórę,
przed zastosowaniem leku, ochronną warstwę kremu, wazeliny lub maści cynkowej.
Lek jest łatwopalny. Nie należy używać leku w pobliżu otwartego płomienia, zapalonego papierosa
lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów).
Dzieci
Leku Condyline nie należy stosować u dzieci.
Lek Condyline a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ciąża i karmienie piersią
Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku Condyline nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.
Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i ogólnoustrojowe wchłanianie
substancji czynnej po stosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin
zlokalizowanych na dużej powierzchni) lek może uszkadzać płód.
Nie wiadomo, czy podofilina i (lub) jej metabolity przenikają do mleka kobiecego. Ze względu na
cytostatyczne działanie podofilotoksyny nie można wykluczyć działania leku na niemowlę.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma danych na temat wpływu leku Condyline na zdolność do prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Nie wydaje się jednak, aby lek mógł wywierać jakiekolwiek działanie
upośledzające tę zdolność.
Lek Condyline zawiera alkohol (etanol)
Ten lek zawiera 726 mg alkoholu (etanolu) w każdym ml roztworu. Lek Condyline może powodować
pieczenie uszkodzonej skóry.
3. Jak stosować lek Condyline
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.
Lek Condyline nanosi się na kłykciny kończyste za pomocą załączonego aplikatora, a następnie
pozostawia do całkowitego wyschnięcia, by uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się leku na
niezmienioną skórę lub błonę śluzową. Dotyczy to zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod
napletkiem.
Lek Condyline zwykle stosuje się 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni.
Jeśli lekarz zaleci, leczenie można powtarzać co tydzień, przez okres nie dłuższy niż 5
kolejnych tygodni.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Condyline
Po miejscowym zastosowaniu większych dawek leku niż zalecane lub stosowaniu go na rozległe
powierzchnie, mogą wystąpić ciężkie reakcje miejscowe i ogólnoustrojowe objawy zatrucia.
Po przypadkowym połknięciu leku mogą wystąpić ciężkie objawy zatrucia ogólnego,
zwłaszcza nudności, wymioty, biegunka, częstoskurcz, niedociśnienie tętnicze, przyspieszenie
oddechu (także niewydolność oddechowa), zaburzenia ze strony ośrodkowego układu
nerwowego, takie jak: zawroty głowy, otępienie, śpiączka i neuropatia obwodowa.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one
wystąpią.
Możliwe działania niepożądane leku wymieniono poniżej w następującej kolejności:
bardzo często - działania występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów;
często - działania występujące u ponad 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10
pacjentów;
niezbyt często - działania występujące u ponad 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100
pacjentów;
rzadko - działania występujące u ponad 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000
pacjentów;
bardzo rzadko - działania występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów.
Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe
Objawy te związane są głównie z działaniem leku i występują zwykle w drugiej lub trzeciej dobie
leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny.
Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka u niektórych pacjentów z rozległymi
kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka
Aby złagodzić objawy miejscowe lekarz może wdrożyć na kilka dni leczenie przeciwzapalne.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Condyline
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25
°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po
{EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Condyline
- Substancją czynną leku jest podofilotoksyna. 1 ml roztworu na skórę zawiera 5 mg
podofilotoksyny.
- Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, sodu mleczan, etanol 96%, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Condyline i co zawiera opakowanie
Butelka zawierająca 3,5 ml roztworu oraz 2 zestawy po 15 sztuk aplikatorów, w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm Szwecja
medinfo@karopharma.com
Wytwórca
Delpharm Bladel B.V.
Industrieweg 1
Bladel 5531
AD
Holandia
Data ostatniej aktualizacji ulotki: