Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Siofor XR 500 mg

Siofor XR 500mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Siofor XR 500 mg, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Siofor XR 750 mg, 750 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Siofor XR 1000 mg, 1000 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metformini hydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Siofor XR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Siofor XR
3. Jak stosować lek Siofor XR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Siofor XR
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Siofor XR i w jakim celu się go stosuje
Lek Siofor XR zawiera substancje czynną metforminy chlorowodorek, który należy do grupy leków
zwanych biguanidami i jest stosowany w leczeniu cukrzycy.
Siofor XR jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 (zwaną również cukrzycą „insulinoniezależną”),
u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie wystarczają, by uzyskać wystarczającą kontrolę stężenia
glukozy (cukru) we krwi. Insulina to hormon, który pozwala tkankom organizmu pobierać glukozę z
krwi do wytwarzania energii lub magazynować ją do późniejszego wykorzystania. U chorych na
cukrzycę typu 2 trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie reaguje
właściwie na wytworzoną insulinę. Prowadzi to do nagromadzenia glukozy we krwi, co może
powodować szereg poważnych, długotrwałych dolegliwości. Dlatego ważne jest, aby pacjent
kontynuował przyjmowanie leku, nawet jeśli nie odczuwa żadnych widocznych objawów. Siofor XR
powoduje, że organizm jest bardziej wrażliwy na insulinę i pomaga przywrócić prawidłową drogę
wykorzystywania glukozy przez organizm.
Stosowanie leku Siofor XR wiąże się zarówno ze stabilizacją masy ciała jak i umiarkowanym
zmniejszeniem masy ciała.
Lek Siofor XR jest opracowany tak, aby substancja czynna powoli uwalniała się w organizmie i
dlatego różni się od wielu innych rodzajów tabletek zawierających metforminy chlorowodorek.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Siofor XR
Kiedy nie stosować leku Siofor XR:
2
- jeśli pacjent ma uczulenie na metforminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może powodować
wysypkę, swędzenie lub skrócenie oddechu,
- w przypadku zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże
stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasica
mleczanowa (patrz „Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej” poniżej) lub kwasica ketonowa.
Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane ciałami ketonowymi
kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu przedśpiączkowego. Do
jej objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub nietypowy owocowy
zapach z ust,
- w przypadku nadmiernej utraty ilości wody z organizmu (odwodnienie). Odwodnienie może
prowadzić do zaburzeń czynności nerek, co z kolei może grozić wystąpieniem kwasicy
mleczanowej (patrz poniżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),
- w przypadku ciężkiego zakażenia, takiego które wpływa na płuca, oskrzela lub nerki. Ciężkie
zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem kwasicy
mleczanowej (patrz poniżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),
- w przypadku leczenia ostrej niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału mięśnia
sercowego, ciężkich zaburzeń krążenia lub trudności z oddychaniem. Może to spowodować
niedotlenienie tkanek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniżej
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”),
- w przypadku nadużywania alkoholu.
- jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Siofor XR należy omówić to z lekarzem.
Ryzyko kwasicy mleczanowej
Lek Siofor XR może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane
kwasicą mleczanową, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko wystąpienia
kwasicy mleczanowej zwiększa się również w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego
zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze
informacje poniżej), zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których
jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).
Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza o
dokładniejsze instrukcje.
Należy zaprzestać czasowo stosowania leku Siofor XR, jeśli u pacjenta występuje stan
chorobowy, który może wiązać się z odwodnieniem (znaczną utratą wody z organizmu), taki jak
ciężkie wymioty, biegunka, gorączka, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej
płynów niż zwykle. Należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.
Należy zaprzestać stosowania leku Siofor XR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub
udać się do najbliższego szpitala, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy
mleczanowej, bowiem stan ten może doprowadzić do śpiączki.
Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:
 wymioty,
 ból brzucha (ból w jamie brzusznej),
 skurcze mięśni,
 ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem,
 trudności z oddychaniem,
 zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.
3
Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem zagrażającym życiu, w którym jest konieczne leczenie w
szpitalu.
Jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny, MUSI PRZERWAĆ stosowanie leku Siofor XR
podczas zabiegu i przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i
wznowić leczenie lekiem Siofor XR.
Podczas leczenia lekiem Siofor XR lekarz będzie kontrolować czynność nerek pacjenta
przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się
czynność nerek.
Mogą pojawić się resztki tabletki w stolcu. Nie należy się tym niepokoić, gdyż jest to normalne w
przypadku zażywania takiego rodzaju tabletek.
Należy kontynuować przestrzegania zaleceń dietetycznych, których udzielił lekarz i upewnić się, że
węglowodany są spożywane regularnie w ciągu dnia.
Nie należy przerywać stosowania tego leku bez konsultacji z lekarzem.
Siofor XR a inne leki:
Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwiobiegu środek kontrastowy zawierający jod, na przykład
w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, MUSI PRZERWAĆ przyjmowanie
leku Siofor XR przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia. Lekarz zdecyduje, kiedy
pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Siofor XR.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent może wymagać częstszych
kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też dostosowania dawki leku Siofor XR
przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o następujących lekach:
- leki zwiększające wytwarzanie moczu (diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid),
- leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i
celekoksyb),
- niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści
receptora antagonisty II),
- steroidy takie jak prednizolon, mometazon, beklometazon,
- leki sympatykomimetyczne, w tym epinefryna i dopamina stosowane w leczeniu zawału serca i
niskiego ciśnienia krwi. Epinefryna jest także zawarta w niektórych stomatologicznych środkach
znieczulających.
- leki, które mogą zmieniać stężenie leku Siofor XR w krwi, zwłaszcza jeżeli pacjent ma zaburzoną
czynność nerek (takie jak werapamil, ryfampicyna, cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna,
trymetoprim, wandetanib, izawukonazol, kryzotynib, olaparyb).
Stosowanie leku Siofor XR z alkoholem
Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Siofor XR,
bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”).
Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Siofor XR, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Siofor XR stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy nie powoduje hipoglikemii (objawów
zbyt małego stężenia glukozy we krwi, takich jak omdlenie, dezorientacja oraz zwiększone pocenie
się). Oznacza to, że nie ma on wpływu na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
4
Należy jednak pamiętać, że lek Siofor XR przyjmowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi może
powodować hipoglikemię. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Siofor XR zawiera sód
Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak stosować lek Siofor XR
Lekarz może przepisać stosowanie leku Siofor XR jako jedyny lek przeciwcukrzycowy (monoterapia)
lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka
Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg leku Siofor XR na dobę. Po około 2 tygodniach stosowania
leku Siofor XR, lekarz zleci badanie stężenia cukru i dostosuję dawkę leku.
Maksymalna dawka dobowa to 2000 mg leku Siofor XR.
Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.
Zazwyczaj należy przyjmować tabletkę raz na dobę podczas wieczornego posiłku.
W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić przyjmowanie tabletki dwa razy na dobę. Należy
zawsze przyjmować tabletkę podczas posiłku.
Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody, nie żuć.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Siofor XR
Przypadkowe zażycie większej ilości tabletek niż zalecana nie powinno być powodem do niepokoju,
jednak w przypadku wystąpienia nietypowych objawów należy skontaktować się z lekarzem. W
przypadku znacznego przedawkowania może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy
mleczanowej są niecharakterystyczne i są to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z
kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie i trudności w
oddychaniu. Kolejne objawy to obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca.
Jeśli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Siofor XR i
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala, ponieważ kwasica
mleczanowa może prowadzić do śpiączki.
Pominięcie zastosowania leku Siofor XR
Należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko jak to możliwe podczas posiłku. Nie stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Lek Siofor XR może bardzo rzadko powodować (może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na
10 000) wystąpienie bardzo ciężkiego działania niepożądanego określanego jako kwasica mleczanowa
5
(patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Jeżeli wystąpi ona u pacjenta, należy przerwać
przyjmowanie leku Siofor XR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym
szpitalem, gdyż kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.
Lek Siofor XR może powodować nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby oraz zapalenie
wątroby, co może skutkować żółtaczką (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób). W przypadku
wystąpienia zażółcenia oczu i (lub) skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Inne możliwe działania niepożądane, które zostały wymienione zgodnie z następującą częstością
występowania:
Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)
- Biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha lub utrata apetytu. W przypadku wystąpienia
powyższych objawów, nie należy przerywać stosowania tabletek, ponieważ objawy te zwykle
ustępują w ciągu ok 2 tygodni.
Pomocne może być przyjmowanie Siofor XR z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku.
Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)
- Zaburzenia smaku.
Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)
- Zmniejszone stężenie witaminy B12 we krwi.
- Wysypki skórne, w tym zaczerwienienie skóry, swędzenie oraz pokrzywka.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: +48 22 49 21 301
Fax: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Siofor XR
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym
pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Siofor XR
6
Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek.
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 500 mg zawiera 500 mg metforminy
chlorowodorku (co odpowiada 390 mg metforminy).
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 750 mg zawiera 750 mg metforminy
chlorowodorku (co odpowiada 585 mg metforminy).
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 1000 mg zawiera 1000 mg metforminy
chlorowodorku (co odpowiada 780 mg metforminy).
Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa,
hypromeloza, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Siofor XR i co zawiera opakowanie
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 500 mg są białe lub prawie białe o kształcie
kapsułki z wytłoczonym napisem „SR 500” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Wymiary
tabletki to: długość 16,5 mm, szerokość 8,2 mm, grubość 6,1 mm.
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 750 mg są białe lub prawie białe o kształcie
kapsułki z wytłoczonym napisem „SR 750” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Wymiary
tabletki to: długość 19,6 mm, szerokość 9,3 mm, grubość 6,9 mm.
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Siofor XR 1000 mg są białe lub prawie białe, owalne z
wytłoczonym napisem „SR 1000” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Wymiary tabletki to:
długość 22 mm, szerokość 10,5 mm, grubość 8,9 mm.
Lek Siofor XR dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 15, 30, 60, 90 lub 120 tabletek
o przedłużonym uwalnianiu w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
tel. (22) 566 21 00
fax. (22) 566 21 01
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Bułgaria: Сиофор® SR 500 mg, 750 mg, 1000 mg таблетки с удължено
освобождаване
Chorwacja: Siofor® SR 500 mg, 750 mg, 1000 mg tablete s produljenim
oslobađanjem
Republika Czeska: Siofor® Prolong
Estonia: Metforal® XR
Niemcy: Siofor® XR 500 mg, 750 mg, 1000 mg Retardtabletten
Węgry: Meforal® XR 500 mg, 750 mg, 1000 mg retard tabletta
Irlandia: Siofor SR 500 mg, 750 mg, 1000 mg prolonged-release tablets
Włochy: Metforaltag® 500 mg, 750 mg, 1000 mg compresse a rilascio prolungato
Łotwa: Metforal® 500 mg, 750 mg, 1000 mg ilgstošās darbības tabletes
7
Litwa: Tivulin® 500 mg, 750 mg, 1000 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Polska: Siofor® XR 500 mg, 750 mg, 1000 mg
Portugalia:
Rumunia:
Słowacja:
Siofor XR 500 mg, 750 mg, 1000 mg comprimidos de libertação
prolongada
Siofor® 500 mg, 750 mg, 1000 mg comprimate cu eliberare prelungită
Siofor® SR 500 mg, 750 mg, 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Słowenia: Siofor® SR 500 mg, 750 mg, 1000 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021