Szukaj leku
FAQ

Formetic

Formetic

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Formetic SR, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metformini hydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Formetic SR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic SR
3. Jak stosować lek Formetic SR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Formetic SR
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Formetic SR i w jakim celu się go stosuje
Formetic SR zawiera metforminy chlorowodorek, lek stosowany w cukrzycy. Należy on do grupy
leków zwanych biguanidami.
Insulina to wytwarzany przez trzustkę hormon, który pozwala organizmowi pobierać glukozę
(cukier) z krwi i wykorzystywać ją do uzyskania energii lub magazynowania jej do późniejszego
wykorzystania.
U pacjenta z cukrzycą typu 2 trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub jego
organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać wytworzonej insuliny. Powoduje to nadmierne
zwiększenie stężenia glukozy we krwi.
Formetic SR pozwala zmniejszyć stężenie glukozy we krwi do wartości jak najbardziej
zbliżonych do prawidłowych.
U dorosłych z nadwagą długotrwałe stosowanie leku Formetic SR zmniejsza również ryzyko
powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie leku Formetic SR łączy się z utrzymaniem masy
ciała lub jej niewielkim zmniejszeniem.
Formetic SR jest stosowany u dorosłych:
- z cukrzycą typu 2 (zwaną również cukrzycą insulinoniezależną), szczególnie u pacjentów
z nadwagą.
Dorośli mogą przyjmować Formetic SR jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwcukrzycowymi (lekami podawanymi doustnie lub z insuliną);
- w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.
2
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic SR
Kiedy nie stosować leku Formetic SR:
• jeśli pacjent ma uczulenie na metforminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
• jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek;
• jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże
stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała,
kwasica mleczanowa (patrz „Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej” poniżej) lub kwasica
ketonowa. Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane ciałami
ketonowymi kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu
przedśpiączkowego. Do objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub
nietypowy owocowy zapach z ust.
• w przypadku nadmiernej utraty ilości wody z organizmu (odwodnienie), np. z powodu
długotrwałej lub ciężkiej biegunki, lub powtarzających się wymiotów. Odwodnienie może
prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co z kolei może grozić wystąpieniem kwasicy
mleczanowej (patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
• jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, np. zapalenie płuc, oskrzeli lub nerek. Ciężkie
zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem
kwasicy mleczanowej (patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
• jeśli pacjent był leczony na ostrą niewydolność serca lub niedawno miał zawał mięśnia
sercowego, lub ma ciężkie zaburzenia krążenia, wstrząs, lub trudności z oddychaniem. Może
to spowodować niedotlenienie tkanek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej
(patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
• jeśli pacjent nadużywa alkoholu;
• jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.
Koniecznie należy poradzić się lekarza, jeśli niezbędne:
• jest wykonanie badania radiologicznego lub innego badania wymagającego wstrzyknięcia do
krwi środka kontrastowego zawierającego jod;
• jest przeprowadzenie dużego zabiegu chirurgicznego. Formetic SR musi być odstawiony na
pewien okres przed i po badaniu lub zabiegu chirurgicznym. Lekarz zdecyduje, czy w tym
czasie konieczne będzie inne leczenie. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń
lekarza.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Formetic SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni regularnie wykonywać badania stężenia cukru we krwi lub
moczu.
Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej
Lek Formetic SR może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane
kwasicą mleczanową, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy
mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego
głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze informacje poniżej), zaburzeń
czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest
niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).
Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza
o dokładniejsze instrukcje.
Należy zaprzestać czasowo stosowania leku Formetic SR, jeśli u pacjenta występuje stan
chorobowy, który może wiązać się z odwodnieniem (znaczną utratą wody z organizmu), taki jak
ciężkie wymioty, biegunka, gorączka, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej
płynów niż zwykle. Należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.
3
Należy zaprzestać stosowania leku Formetic SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub
najbliższym szpitalem, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej,
bowiem stan ten może doprowadzić do śpiączki.
Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:
- wymioty,
- ból brzucha,
- skurcze mięśni,
- ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem,
- trudności z oddychaniem,
- zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.
Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem zagrażającym życiu, w którym jest konieczne
natychmiastowe leczenie w szpitalu.
Jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny, nie może stosować leku Formetic SR podczas zabiegu
i przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie
lekiem Formetic SR.
Podczas leczenia lekiem Formetic SR lekarz będzie kontrolować czynność nerek pacjenta
przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się
czynność nerek.
Sam lek Formetic SR nie powoduje hipoglikemii (za małego stężenia glukozy we krwi).
Jeśli jednak Formetic SR jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które
mogą powodować hipoglikemię (takimi jak: pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy)
istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii, takie jak: osłabienie,
zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności
z koncentracją, zwykle pomaga zjedzenie lub wypicie płynu zawierającego cukier.
Mogą pojawić się resztki tabletki w kale. Nie należy się tym niepokoić, gdyż to normalne podczas
stosowania tego typu tabletek.
Należy stosować się do wszelkich porad dietetycznych, których udzielił lekarz i upewnić się, że
węglowodany są spożywane regularnie w ciągu dnia.
Formetic SR a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwiobiegu środek kontrastowy zawierający jod, na przykład
w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwać przyjmowanie leku
Formetic SR przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia. Lekarz zdecyduje, kiedy
pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Formetic SR.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent może wymagać częstszych
kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też modyfikacji dawki leku Formetic SR
przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o następujących lekach:
• kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych chorób, np. ciężkie zapalenie skóry lub
astma),
• leki zwiększające wytwarzanie moczu (moczopędne),
• leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak
ibuprofen i celekoksyb),
4
• pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści
receptora angiotensyny II), agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych, jak: salbutamol czy
terbutalina (stosowane w leczeniu astmy),
• inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy.
Formetic SR z jedzeniem, piciem i alkoholem
Formetic SR należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Należy unikać spożywania
alkoholu podczas przyjmowania leku Formetic SR, bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy
mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Alkohol może zwiększać ryzyko
kwasicy mleczanowej, szczególnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub u osób
niedożywionych. Dotyczy to także leków zawierających alkohol.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W czasie ciąży leczenie cukrzycy wymaga stosowania insuliny. Nie należy stosować leku
Formetic SR, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje mieć dziecko lub karmi piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza, aby mógł odpowiednio zmienić leczenie.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Formetic SR stosowany jako jedyny lek nie powoduje hipoglikemii (zbyt małego stężenia cukru we
krwi), co oznacza, że nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Należy jednak zachować szczególną ostrożność w razie stosowania leku Formetic SR z innymi lekami
przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (jak pochodne sulfonylomocznika,
insulina, meglitynidy). Objawy hipoglikemii obejmują: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone
pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją. Jeśli wystąpią takie
objawy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
3. Jak stosować lek Formetic SR
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Formetic SR nie zastępuje korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Należy kontynuować
wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety oraz regularnej aktywności fizycznej.
Zwykle zalecane dawkowanie
Dzieci:
Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Formetic SR nie
należy stosować u dzieci.
Dorośli:
Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka leku Formetic SR 500 mg, stosowana raz na dobę podczas
wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach dawka jest dostosowana przez lekarza na podstawie pomiarów
stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku w przewodzie
pokarmowym.
Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 4 tabletek na dobę (2000 mg), przyjmowanych raz na
dobę podczas wieczornego posiłku.
U pacjentów już leczonych metforminą dawka początkowa leku Formetic SR 500 mg powinna być
równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.
W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na Formetic SR 500 mg, lekarz
powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować Formetic SR 500 mg w dawce określonej
powyżej.
5
U pacjentów leczonych metforminą w dawce powyżej 2000 mg na dobę w postaci tabletek
o natychmiastowym uwalnianiu, nie jest zalecana zamiana leczenia przeciwcukrzycowego na
Formetic SR 500 mg.
Jeśli pacjent stosuje również insulinę, lekarz poinformuje w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku
Formetic SR.
Lek Formetic SR stosowany jako jedyny lek (stan przedcukrzycowy)
Zwykle jest stosowana dawka od 1000 mg do 1500 mg metforminy raz na dobę w czasie posiłku lub
po posiłku. Lekarz ocenia, czy leczenie należy kontynuować, na podstawie regularnego badania
stężenia glukozy we krwi oraz czynników ryzyka.
Kontrola leczenia
- Lekarz zleci regularne badanie stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Formetic SR
w zależności od wartości stężeń glukozy we krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne
do lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób w podeszłym wieku.
- Lekarz, co najmniej raz w roku, sprawdzi czynność nerek pacjenta. Częstsze kontrole mogą być
konieczne u osób w podeszłym wieku lub jeśli u pacjenta czynność nerek nie jest prawidłowa. Jeśli
pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.
Jak stosować lek Formetic SR
Lek Formetic SR należy stosować doustnie z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Pozwoli to
uniknąć działań niepożądanych, związanych z trawieniem.
Nie należy kruszyć lub żuć tabletek. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Jeśli po pewnym czasie pacjent będzie mieć wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe,
powinien zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formetic SR
W przypadku przyjęcia większej dawki leku Formetic SR niż zalecana, może wystąpić kwasica
mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej są niecharakterystyczne i są to wymioty, ból brzucha (ból
w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie
i trudności w oddychaniu. Inne objawy to obniżenie temperatury ciała i wolniejsze bicie serca. Jeśli
wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej,
ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy odstawić Formetic SR
i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Pominięcie zastosowania leku Formetic SR
Jeśli pacjent zapomni przyjąć Formetic SR, należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Formetic SR
Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy przerwać przyjmowanie leku
i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
Lek Formetic SR może bardzo rzadko powodować (może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na
10 000) wystąpienie bardzo ciężkiego działania niepożądanego określanego jako kwasica mleczanowa
(patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Jeżeli wystąpi ona u pacjenta, należy przerwać
przyjmowanie leku Formetic SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym
szpitalem, gdyż kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.
6
Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):
- zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: biegunka, nudności, wymioty, ból
brzucha (ból w jamie brzusznej), utrata apetytu; występują najczęściej na początku leczenia.
W celu uniknięcia wystąpienia tych objawów, należy przyjmować Formetic SR z posiłkiem lub
bezpośrednio po posiłku. Jeśli objawy nie ustąpią należy odstawić lek Formetic SR
i powiedzieć o tym lekarzowi.
Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- zaburzenia smaku.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale groźne powikłanie szczególnie, gdy nerki nie
pracują prawidłowo. Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie
brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia i trudności
w oddychaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może wymagać natychmiastowego leczenia
szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy bezzwłocznie
odstawić Formetic SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego
szpitala.
- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub objawy zapalenia wątroby (z towarzyszącym
zmęczeniem, utratą apetytu, zmniejszeniem masy ciała, a także z zażółceniem lub bez zażółcenia
skóry i białkówek oczu). Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić Formetic SR
i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
- reakcje skórne, jak zaczerwienienie skóry (rumień), świąd skóry lub swędząca wysypka
(pokrzywka).
- zmniejszone stężenie witaminy B12 we krwi.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Formetic SR
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer
serii.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
7
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Formetic SR
- Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym
uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: magnezu stearynian; krzemionka koloidalna, bezwodna; powidon K30;
hypromeloza K 100M.
Jak wygląda lek Formetic SR i co zawiera opakowanie
Formetic SR 500 mg to białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 16,5 mm x
8,2 mm z wytłoczeniem „XR500” po jednej stronie i gładkie po drugiej.
Opakowania: 30 lub 60 tabletek w blistrach Aluminium/PVC, umieszczonych w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Wytwórca/Importer
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01
Data ostatniej aktualizacji ulotki: