Szukaj leku
FAQ

Etform 850

Etform 850

1 NL/H/1170/002/II/030
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Etform 850, tabletki powlekane
Metformini hydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Etform 850 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etform 850
3. Jak stosować Etform 850
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Etform 850
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Etform 850 i w jakim celu się go stosuje
Etform 850 jest stosowany w leczeniu osób z cukrzycą typu 2, u których nie udaje się odpowiednio
kontrolować stężenia glukozy we krwi samą dietą i ćwiczeniami fizycznymi. W cukrzycy typu 2
wytwarzanie insuliny i (lub) jej działanie zmniejsza się stopniowo. Etform 850 stosuje się szczególnie
u pacjentów z nadwagą.
Dorośli mogą przyjmować Etform 850, jako jedyny lek lub razem z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi albo z insuliną.
Dzieci w wieku co najmniej 10 lat mogą przyjmować Etform 850 jako jedyny lek lub razem z insuliną.
Etform 850 jest lekiem z grupy biguanidów, które zmniejszają stężenie cukru we krwi. Lek ten
pomaga również zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą u dorosłych osób z nadwagą.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etform 850
Kiedy nie stosować leku Etform 850
Należy poinformować lekarza, jeśli:
 pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na metforminę lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 pacjent choruje na ciężką cukrzycę i na skutek niedoboru insuliny wystąpił u niego stan związany
z nadmierną ilością kwasu we krwi (kwasica ketonowa). Jego objawami są:
- ból żołądka
- szybki i głęboki oddech
- senność lub oddech o owocowym zapachu
- szybkie zmniejszenie masy ciała
Stan ten może prowadzić do wstępnego etapu śpiączki.
 pacjent choruje na ciężką cukrzycę i na skutek zakwaszenia krwi wystąpi u niego utrata
przytomności (cukrzycowy stan przedśpiączkowy),
 u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
 u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
2 NL/H/1170/002/II/030
 pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu,
 pacjent jest odwodniony, np. na skutek
- utrzymującej się lub ciężkiej biegunki, lub
- długotrwałych wymiotów
 pacjent jest leczony z powodu niewydolności serca,
 pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego,
 u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia krążenia,
 pacjent ma trudności w oddychaniu,
 pacjent ma ciężkie zakażenie, wpływające np. na czynność płuc, drogi oddechowe lub nerki.
Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta stan o nazwie kwasica mleczanowa, należy przerwać
przyjmowanie leku Etform 850 i niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
Objawami kwasicy mleczanowej są:
- wymioty
- ból brzucha z bolesnymi kurczami mięśni
- ogólne uczucie zmęczenia i złe samopoczucie
- trudności w oddychaniu.
Aby zapobiec wystąpieniu śpiączki konieczne jest pilne umieszczenie pacjenta w szpitalu. Ryzyko
kwasicy mleczanowej może się zwiększyć podczas innych chorób, przedłużonego głodzenia,
niewystarczających badań kontrolnych krwi lub spożywania alkoholu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku Etform 850 należy omówić to z lekarzem, jeśli którakolwiek z wymienionych
sytuacji dotyczy pacjenta:
 pacjent ma się poddać operacji w znieczuleniu ogólnym
Lekarz zaleci odstawienie leku Etform 850 na 48 godzin przed zabiegiem. Jeśli lekarz uzna, że
czynność nerek pacjenta jest prawidłowa, leczenie można wznowić po 48 godzinach po operacji.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza.
Lekarz zadecyduje, czy w tym czasie pacjent wymaga zastosowania innego leku.
 pacjent ma objawy obniżonego stężenia cukru we krwi takie jak:
- osłabienie
- zawroty głowy
- nasilone pocenie się
- przyspieszona czynność serca
- zaburzenia widzenia
- trudności w koncentracji
Jeśli wystąpią takie objawy, należy zjeść lub wypić coś zawierającego cukier. Sama metformina,
w odróżnieniu od innych leków przeciwcukrzycowych, nie może spowodować nadmiernego
zmniejszenia stężenia cukru we krwi.
 otyłość
Należy przestrzegać diety z kontrolowaną ilością kalorii.
 stosowanie innych leków
Patrz „Etform 850 a inne leki”.
Ważne, aby przestrzegać regularnego:
- konsultowania się z lekarzem, zwłaszcza na początku stosowania leku Etform 850,
- wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych krwi i moczu
- kontrolowania przez lekarza czynności nerek (przynajmniej raz w roku).
Osoby w wieku 65 lat lub starsze oraz osoby, u których czynność nerek mieści się w granicach
normy, powinny być poddane takiej kontroli co najmniej 2 do 4 razy w ciągu roku.
- spożywania posiłków podczas przyjmowania leku Etform 850 (patrz także „Sposób stosowania”
w punkcie 3).
Dzieci w wieku poniżej 10 lat
Nie zaleca się stosowania leku Etform 850 w tej grupie wiekowej.
3 NL/H/1170/002/II/030
Etform 850 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Następujące leki i Etform 850 mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:
 środki kontrastujące zawierające jod
Lekarz przerwie leczenie lekiem Etform 850 przed badaniem rentgenowskim z takim kontrastem.
Jeśli lekarz uzna, że czynność nerek pacjenta jest prawidłowa, zezwoli na wznowienie
przyjmowania leku Etform 850 po upływie 48 godzin od badania. Zadecyduje również, czy w tym
czasie pacjent powinien zastosować inny lek.
 leki zawierające alkohol
 glikokortykoidy, leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu, zmniejszające stan
zapalny (np. skóry) lub stosowane w leczeniu astmy
 leki rozszerzające drogi oddechowe, takie jak salbutamol, fenoterol i terbutalina
 Stosowanie leku Etform 850 wymaga ostrożności u pacjentów z ryzykiem zaburzeń czynności
nerek. Dotyczy to np. pacjentów przyjmujących:
- leki przeciwnadciśnieniowe
- leki moczopędne
- niektóre leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne
Osłabiona czynność nerek występuje częściej u pacjentów w podeszłym wieku.
 leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, zawierające substancję czynną,
której nazwa kończy się na „-pryl”
 leki zmniejszające stężenie cukru we krwi, takie jak insulina lub leki doustne.
Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Etform 850 może powodować nadmierne zmniejszenie
stężenia cukru we krwi. Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Etform 850 z alkoholem
Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działania niepożądanego w postaci kwasicy mleczanowej.
Dlatego odradza się picie alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ciąża
Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę nie powinny przyjmować leku Etform 850.
O istniejącej lub planowanej ciąży należy poinformować lekarza, gdyż w takim przypadku
stosowanie leku Etform 850 powinno być przerwane i zastąpione leczeniem insuliną.
- Karmienie piersią
Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna przyjmować leku Etform 850 bez uprzedniej
konsultacji z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
- Etform 850 stosowany sam w leczeniu cukrzycy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
lub obsługiwania maszyn.
- Jeśli pacjent przyjmuje oprócz leku Etform 850 również inne leki przeciwcukrzycowe, stężenie
glukozy we krwi może stać się zbyt małe. W takim przypadku zmniejsza się zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed podjęciem opisanych czynności należy omówić to
z lekarzem.
3. Jak stosować Etform 850
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4 NL/H/1170/002/II/030
* Na rynku dostępne są również tabletki zawierające 500 mg i 1000 mg substancji czynnej
(chlorowodorku metforminy), aby można było indywidualnie dostosować dawkę leku.
Dorośli
 Zwykle stosowana dawka: 1 tabletka Etform 850 podawana 2 lub 3 razy na dobę.
 Po upływie około 2 tygodni stosowania leku Etform 850 lekarz może oznaczyć stężenie cukru we
krwi pacjenta i dostosować dawkę.
 Maksymalna dawka: 3000 mg* chlorowodorku metforminy na dobę w trzech dawkach
podzielonych.
Dzieci w wieku 10 lat i starsze
 Zwykle stosowana dawka początkowa: 500 mg* chlorowodorku metforminy lub 1 tabletka Etform
850 mg na dobę.
 Po upływie około 2 tygodni stosowania u dziecka leku Etform 850 lekarz może oznaczyć stężenie
cukru we krwi pacjenta i dostosować dawkę.
 Maksymalna dawka: 2000 mg* chlorowodorku metforminy na dobę w 2 lub 3 dawkach
podzielonych.
Pacjenci w wieku 65 lat i starsi
Ze względu na częste w tej grupie pacjentów zaburzenia czynności nerek lekarz ustala dawkę leku
Etform 850 na podstawie czynności tego narządu (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności”
w punkcie 2).
Sposób podawania
Tabletki należy połykać popijając szklanką wody podczas posiłku lub po nim.
Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe
dawki.
Czas trwania leczenia
Długość leczenia ustala lekarz.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Etform 850
W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Etform 850 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
udać się do najbliższego szpitala.
Przedawkowanie leku Etform 850 nie powoduje zbyt małego stężenia glukozy we krwi, ale zwiększa
ryzyko nadmiernego zakwaszenia krwi kwasem mlekowym (kwasica mleczanowa). Objawy kwasicy
mleczanowej są wymienione w końcowej części podpunktu „Kiedy nie stosować leku Etform 850”.
W ciągu kilku godzin mogą wystąpić: ból mięśni ze skurczami, głębszy i szybszy oddech, utrata
przytomności i śpiączka. Stan taki wymaga natychmiastowego leczenia w szpitalu.
Pominięcie przyjęcia leku Etform 850
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją pominąć i zażyć następną dawkę w zaleconym
czasie.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Etform 850
Przerwanie stosowania leku Etform 850 bez konsultacji z lekarzem może spowodować
niekontrolowane zwiększenie stężenia cukru we krwi, a to z kolei zwiększy ryzyko długotrwałych
powikłań dotyczących np. oczu, nerek i naczyń krwionośnych.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
5 NL/H/1170/002/II/030
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy kwasicy mleczanowej, należy natychmiast przerwać
stosowanie leku Etform 850 i niezwłocznie poinformować o tym lekarza:
 wymioty
 ból brzucha z kurczami mięśni
 uczucie silnego zmęczenia i ogólne złe samopoczucie
 trudności w oddychaniu
 zmniejszona temperatura ciała
 śpiączka
Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2.
Inne możliwe działania niepożądane
Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)
 nudności
 wymioty
 biegunka
 ból brzucha
 utrata apetytu
Objawy te występują głównie na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie.
Aby im zapobiec, najlepiej przyjmować tabletki podczas posiłku lub po nim, w 2 lub 3 dawkach
w ciągu dnia.
Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)
 zaburzenia smaku
Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
 zmniejszone wchłanianie witaminy B12 w jelicie u pacjentów stosujących Etform 850 przez długi
czas
 zaczerwienienie skóry
 świąd
 swędząca wysypka
 nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby lub zapalenie wątroby, które może powodować:
- uczucie zmęczenia
- utratę apetytu
- zmniejszenie masy ciała
- zażółcenie skóry i białek oczu
Jeśli wystąpią takie objawy, należy odstawić Etform 850 i zwrócić się bezpośrednio do lekarza.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Etform 850
 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
6 NL/H/1170/002/II/030
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.
 Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Etform 850
 Substancją czynną jest chlorowodorek metforminy.
Każda tabletka powlekana zawiera 850 chlorowodorku metforminy, co odpowiada 662,9 mg
zasady metforminy.
 Pozostałe składniki to: powidon K 90, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171).
Jak wygląda Etform 850 i co zawiera opakowanie
Białe, owalne tabletki powlekane z rowkiem po jednej stronie i wytłoczonym symbolem „M 850” po
drugiej stronie, o wymiarach 19 mm x 6,5 mm.
Lek dostępny jest w pojemnikach z HDPE z wieczkiem z LDPE, zawierających 30 lub 60 tabletek
powlekanych oraz w blistrach z folii PVC/aluminium, zawierających 30, 60, 90 lub 120 tabletek
powlekanych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria
Wytwórca
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1256 Ljubljana, Słowenia
Lek S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy
Salutas Pharma GmbH
Dieselstrasse 5
70839 Gerlingen, Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych
państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 209 70 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015
7 NL/H/1170/002/II/030
Logo Sandoz