Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Zentel

Zentel

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika
Zentel, 400 mg, tabletki do rozgryzania i żucia
Albendazolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
➔ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zentel i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentel
3. Jak stosować lek Zentel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zentel
6. Zawartość opakowania i inne informacje
7. Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych
1. Co to jest lek Zentel i w jakim celu się go stosuje
Zentel zawiera albendazol – substancję czynną o działaniu przeciwrobaczym (przeciwpasożytniczym).
Albendazol działa na pasożyty (robaki) i ich larwy, uniemożliwiając im wchłanianie cukrów
(glukozy), przez co tracą one energię i giną. Działa także na jaja pasożytów.
Zentel jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób powodowanych przez pasożyty (robaki), takich jak:
− zarażenie owsikiem ludzkim (owsica);
− zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym (ankylostomatoza);
− zarażenie tęgoryjcem amerykańskim (nekatorioza);
− zarażenie węgorkiem jelitowym (strongyloidoza);
− zarażenie glistą ludzką (glistnica);
− zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza);
− zarażenie tasiemcem (tasiemczyca).
Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych, patrz punkt 7 ulotki.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentel
Kiedy nie stosować leku Zentel
− Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników
leku (wymienionych w punkcie 6).
− Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży (patrz Ciąża i karmienie
piersią).
➔ Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjenta dotyczą powyższe okoliczności.
2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zentel należy omówić to z lekarzem:
− jeśli pacjentka karmi piersią (patrz Ciąża i karmienie piersią),
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
− jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
➔ Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjenta dotyczą powyższe okoliczności.
Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów:
− bóle głowy (które mogą być silne),
− drgawki,
− nudności,
− wymioty,
− zaburzenia widzenia,
➔ należy natychmiast zwrócić się do lekarza.
Powyższe objawy mogą być powodowane przez obumieranie pasożytów znajdujących się w mózgu.
U niektórych osób leczonych z powodu zarażeń pasożytniczych może występować równocześnie
rzadkie, ale poważne zarażenie mózgu, spowodowane przez tasiemce: tak zwana wągrzyca
ośrodkowego układu nerwowego. Pacjent może nie wiedzieć, że ma to zarażenie, a podanie leku
Zentel może je ujawnić.
Lek Zentel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Zentel lub też zwiększać ryzyko działań
niepożądanych. Do tych leków należą:
− cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka);
− prazykwantel (stosowany w leczeniu zarażeń robakami);
− deksametazon (stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergii);
− rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);
− fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);
− karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej);
− fenobarbital (stosowany jako lek przeciwdrgawkowy, uspokajający i nasenny).
➔ Jeżeli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków, powinien
poinformować o tym lekarza.
Stosowanie leku Zentel z jedzeniem i piciem
Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, popijając wodą.
Ciąża i karmienie piersią
➔ Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, stosowanie leku Zentel jest
przeciwwskazane. Lek Zentel może spowodować uszkodzenie płodu.
U kobiet w wieku rozrodczym zaleca się przyjmowanie leku Zentel w ciągu pierwszych 7 dni
od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego. Ma to na celu
uniknięcie stosowania leku Zentel we wczesnym okresie ciąży.
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Zentel, chyba że możliwe korzyści przewyższą
ryzyko związane z leczeniem.
3
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Zentel może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Lek Zentel zawiera laktozę i żółcień pomarańczową
Lek Zentel zawiera cukier zwany laktozą. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję laktozy
lub jakichkolwiek innych cukrów, przed zastosowaniem leku Zentel należy poradzić się lekarza.
Lek Zentel zawiera żółcień pomarańczową - barwnik, który może powodować reakcje alergiczne.
3. Jak stosować lek Zentel
Lek Zentel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
➔ W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli konieczne jest przyjęcie więcej niż jednej dawki, należy ją przyjmować codziennie o tej samej
porze.
Dawkowanie
Zarażenie owsikami, tęgoryjcem, glistą ludzką lub włosogłówką
Jedna tabletka 400 mg, przyjęta jeden raz.
Zarażenie tasiemcem lub węgorkiem jelitowym
Jedna tabletka 400 mg raz na dobę, przez trzy kolejne dni.
Jeśli pacjent nie został wyleczony, lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu ponownej kuracji
po upływie trzech tygodni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Zentel jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się
do lekarza.
Sposób podawania
Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez.
Tabletki Zentel można połykać w całości, popijając wodą. W razie trudności z połykaniem całych
tabletek, można je rozkruszyć, rozgryźć lub żuć, popijając niewielką ilością wody.
Dla dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabletek możliwe jest zastosowanie leku
w innej postaci (lek Zentel dostępny jest także w postaci zawiesiny).
Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani po przeczyszczeniu przewodu pokarmowego.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zentel
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli to możliwe
należy pokazać opakowanie leku.
Pominięcie zastosowania leku Zentel
Nie należy zażywać dodatkowych tabletek lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
Przerwanie stosowania leku Zentel
Nie należy przerywać stosowania leku Zentel bez zalecenia lekarza.
➔ W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
− ból głowy, zawroty głowy
− nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
− objawy nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd).
Rzadkie objawy niepożądane, które mogą uwidocznić się w badaniach krwi:
− zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
ciężkie reakcje skórne
− rumień wielopostaciowy, objawiający się wysypką, która może być pęcherzowa i wygląda jak
małe tarcze strzelnicze (ciemne kropki w centrum, otoczone przez bledszy obszar z ciemnym
pierścieniem dookoła)
− zespół Stevensa-Johnsona - ciężka, obejmująca duży obszar wysypka z pęcherzami i łuszczącą się
skórą, występująca zwłaszcza dookoła ust, nosa, oczu i narządów płciowych.
➔ Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się
z lekarzem.
Inne objawy, które mogą pojawić się w trakcie stosowania leku Zentel
Patrz punkt 2 ulotki (podpunkt Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa
z następujących objawów).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zentel
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku Zentel.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
5
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zentel
− Substancją czynną leku jest albendazol. Każda tabletka zawiera 400 mg albendazolu.
− Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza
sodowa, powidon, sodu laurylosiarczan, żółcień pomarańczowa w postaci laku, sacharyna
sodowa, magnezu stearynian, kompozycja smakowo-zapachowa waniliowa, kompozycja
smakowo-zapachowa passiflory, kompozycja smakowo-zapachowa pomarańczowa.
Jak wygląda lek Zentel i co zawiera opakowanie
Tabletki leku Zentel są bladopomarańczowe, podłużne, zaokrąglone, dwustronnie wypukłe, z kreską
dzielącą na jednej stronie i wytłoczeniem „ALB 400” na drugiej stronie. Mają charakterystyczny
owocowy zapach.
Tekturowe pudełka zawierające blistry po 1 lub 100 tabletek lub pojemniki plastikowe po 60 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia
Wytwórca
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus
Dublin 24,
Irlandia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GSK Services Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Tel.: 22 576 9000
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
7. Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych
Do zarażenia pasożytami dochodzi w wyniku spożycia wody lub żywności zawierającej jaja lub larwy
pasożytów, które następnie rozwijają się w jelitach. Ponieważ na wczesnym etapie choroba może nie
wywoływać żadnych objawów, osoba chora może nie zdawać sobie sprawy z zarażenia.
Objawy choroby zależą od gatunku robaka. Może występować ból brzucha, nudności, biegunka,
niedokrwistość (anemia) i zmęczenie. Niektóre zarażenia pasożytnicze mogą powodować objawy
dotyczące innych części ciała, na przykład wątroby, płuc czy mózgu.
6
Leczenie zarażeń ograniczonych do jelit jest zwykle łatwe. Ponieważ niektóre robaki mogą
przedostawać się do innych części ciała, ważne jest, aby rozpocząć leczenie tak szybko, jak to
możliwe. Dzięki temu można zapobiec rozwojowi choroby i trwałym uszkodzeniom. Niektóre
nieleczone zarażenia pasożytnicze mogą zagrażać życiu.
Należy chronić się przed zarażeniem robakami.
Bardzo ważne jest podjęcie działań zapobiegających kolejnym zarażeniom, zarażaniu innych oraz
ponownemu zarażeniu samego siebie podczas przyjmowania leku Zentel.
− Należy myć ręce mydłem i wodą po skorzystaniu z toalety, kontakcie ze zwierzętami oraz przed
każdym posiłkiem.
− Należy upewnić się, iż mięso przeznaczone do jedzenia zostało przygotowane w odpowiednio
wysokiej temperaturze, a owoce i warzywa przed zjedzeniem zostały umyte w czystej wodzie.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Zentel
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu