Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Pimafucin

Pimafucin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Pimafucin, 100 mg, globulki
(Natamycinum)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin
3. Jak stosować lek Pimafucin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Pimafucin
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje
Lek Pimafucin w postaci globulek zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym z
grupy polienów do stosowania miejscowego.
Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.
Pimafucin w postaci globulek jest wskazany w leczeniu zakażeń pochwy wywołanych przez
drożdżaki Candida albicans.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin
Kiedy nie stosować leku Pimafucin
- jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- podczas miesiączki.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Niektóre ze składników leku Pimafucin globulki mogą spowodować uszkodzenie produktów
lateksowych, takich jak prezerwatywy lub diafragmy (krążki dopochwowe).
Lek Pimafucin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować lek Pimafucin
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Stosuje się jedną globulkę raz na dobę, na noc. Leczenie trwa od 3 do 6 dni.
Globulkę należy umieścić jak najgłębiej w pochwie, najlepiej w pozycji leżącej, przed snem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin
Dotychczas nie stwierdzono przedawkowania leku.
Ponieważ natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani błony śluzowe, nawet
przypadkowe połknięcie zawartości całego opakowania nie wywołuje zwykle żadnych objawów.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niekiedy może wystąpić:
- reakcja nadwrażliwości na substancję pomocniczą - alkohol cetylowy;
- niewielkie uczucie pieczenia w okolicy narządów płciowych po założeniu globulki.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Pimafucin
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:
{EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25o
C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Pimafucin
- Substancją czynną leku jest natamycyna.
- Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, tłuszcz stały, sorbitanu trioleinian, polisorbat 80, sodu
wodorowęglan, kwas adypinowy.
Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie
Pimafucin to globulki w kolorze od bladożółtego do jasnożółtego.
Blister zawiera 3 globulki. Opakowanie zawiera 3 globulki (1 blister) lub 6 globulek (2 blistry).
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Niemcy
Wytwórca:
Temmler Italia S.R.L.
Via Delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Włochy
Data ostatniej aktualizacji ulotki

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Pimafucin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu