Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Pimafucin

Pimafucin

Ulotka - Pimafucin, 20 mg/g, krem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pimafucin, 20 mg/g, krem (Natamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin
 3. Jak stosować lek Pimafucin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Pimafucin
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

Lek Pimafucin w postaci kremu zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym z grupy polienów do stosowania miejscowego.

Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.

Pimafucin w postaci kremu jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez drożdżaki Candida albicans.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

Kiedy nie stosować leku Pimafucin

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Pimafucin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pimafucin

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pimafucin zawiera alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy oraz parahydroksybenzoesany metylu i propylu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jak stosować lek Pimafucin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Pimafucin krem zwykle stosuje się na zmienione chorobowo miejsca od 1 do 4 razy na dobę. Leczenie trwa zwykle od 2 do 3 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin

Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości
 • uczucie pieczenia
 • podrażnienia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 . Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Pimafucin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Informacje o leku Pimafucin

Przechowywanie i usuwanie leków

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pimafucin:

 • Substancją czynną leku jest natamycyna.
 • Pozostałe składniki to: decylu oleinian, estery cetylowe wosku, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie:

Pimafucin jest kremem w kolorze białym do lekko żółtego.

Opakowanie zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Niemcy

Wytwórca:

Temmler Italia S.R.L.
Via Delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Pimafucin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu