Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Gyno-Pevaryl 50

Gyno-Pevaryl 50

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Gyno-Pevaryl 50, 50 mg, globulki 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 globulka zawiera 50,0 mg azotanu ekonazolu (Econazoli nitras). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Globulka. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1. Wskazania do stosowania 

Globulki Gyno-Pevaryl 50 stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Globulkę należy wprowadzać głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji półleżącej, raz w ciągu doby, przed  spoczynkiem nocnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować także wówczas, gdy  dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią przed upływem 14 dni. 

Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem globulki (patrz punkt 4.6). 

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania leku w tej grupie wiekowej. 

Pacjentki w podeszłym wieku 

Dane dotyczące stosowania produktu u kobiet w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające. 4.3. Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Globulki Gyno-Pevaryl 50 są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy ich  stosować doustnie. 

Podczas równoczesnego stosowania dopochwowych produktów przeciwzakaźnych i środków  antykoncepcyjnych wykonanych z gumy (prezerwatywy lateksowe lub krążki dopochwowe) może zmniejszyć  się skuteczność tych środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania  globulek Gyno-Pevaryl 50 z krążkiem dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową.

Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji  plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych przez leki dopochwowe stosowane miejscowo (patrz punkt  4.5). 

Globulek Gyno-Pevaryl 50 nie należy kojarzyć z innym, stosowanym miejscowo (zewnętrznie lub  dopochwowo) leczeniem narządów płciowych. 

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia. U pacjentek z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.  4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczoną dostępność  ogólnoustrojową po podaniu dopochwowym (patrz punkt 5.2) jest mało prawdopodobne wystąpienie  interakcji mających znaczenie kliniczne, lecz stwierdzano je podczas stosowania doustnych leków  przeciwzakrzepowych. U pacjentek stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy  acenokumarol, należy zachować ostrożność i kontrolować działanie przeciwzakrzepowe. 

Należy unikać kontaktu globulek Gyno-Pevaryl 50 z produktami lateksowymi, takimi jak krążki lateksowe  lub prezerwatywy, gdyż składniki globulek mogą uszkadzać lateks. 

Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji  plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych przez leki dopochwowe stosowane miejscowo (patrz punkt  4.5). 

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działania teratogennego, jednak w dużych  dawkach działał toksycznie na płód (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy u ludzi może wystąpić podobne  działanie. 

Z uwagi na wchłanianie substancji czynnej z pochwy, globulek Gyno-Pevaryl 50 nie należy stosować w  pierwszym trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. Gyno-Pevaryl 50 można stosować w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, jeśli spodziewane korzyści dla matki przeważają nad  możliwym ryzykiem dla płodu. 

Karmienie piersią 

Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu samicom szczura w okresie laktacji, ekonazol i (lub) jego metabolity  były wydzielane z mlekiem i wykrywano je u karmionych noworodków. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu  przenika do mleka ludzkiego. 

Stosując globulki Gyno-Pevaryl 50 u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.  4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nieznany. 

4.8. Działania niepożądane 

Dane z badań klinicznych 

Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu w postaci kremu dopochwowego i globulek dopochwowych oceniano  u 3630 pacjentek uczestniczących w 32 badaniach klinicznych. W Tabeli 1 przedstawiono działania  niepożądane stwierdzone w tych badaniach u ≥1% pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu  dopochwowego lub globulek dopochwowych.

Tabela 1. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u ≥1% pacjentek  leczonych ekonazolem 

Klasyfikacja układów i narządów 
Odsetek pacjentek 

(N=3630) 

[%]
Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Uczucie pieczenia skóry 
1,2
Świąd 
1,2


W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1% pacjentek  leczonych ekonazolem w postaci kremu lub globulek. 

Tabela 2. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1% pacjentek leczonych  ekonazolem  

Klasyfikacja układów i narządów
Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Wysypka
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Uczucie pieczenia sromu i pochwy


Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu 

W Tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu produktu  Gyno-Pevaryl 150 do obrotu. Częstości występowania oszacowano na podstawie raportów spontanicznych lub  danych z badań klinicznych lub epidemiologicznych w zależności od dostępności danych. Działania  niepożądane uszeregowano wg częstości występowania zgodnie z następującym schematem: 

bardzo często ≥1/10; 

często ≥1/100 i <1/10; 

niezbyt często ≥1/1 000 i <1/100; 

rzadko ≥1/10 000 i <1/1000; 

bardzo rzadko <1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia. 

Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu Gyno-Pevaryl 150 do obrotu  uszeregowane wg częstości występowania na podstawie raportów spontanicznych lub danych z badań  klinicznych lub epidemiologicznych 

Klasyfikacja układów i narządów 
Kategoria  

częstości
Działanie niepożądane
Zaburzenia układu  

immunologicznego
bardzo rzadko 
nadwrażliwość
Zaburzenia skóry i tkanki  

podskórnej
rzadko 
rumień
bardzo rzadko 
obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,  kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie  skóry
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu  podania
bardzo rzadko 
ból w miejscu podania, podrażnienie w  miejscu podania, obrzęk w miejscu podania


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu  leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane  działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:  ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie 

Przypuszcza się, że działania niepożądane, które mogą wystąpić po przedawkowaniu lub niewłaściwym  zastosowaniu produktu leczniczego będą zbieżne z wymienionymi w punkcie 4.8. 

Globulki Gyno-Pevaryl 50 stosuje się wyłącznie miejscowo. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia  globulki należy zastosować leczenie objawowe. W razie przypadkowego dostania się produktu do oczu należy  przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli, a jeśli objawy nie ustąpią, poradzić się lekarza. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1. Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne i odkażające, bez kortykosteroidów, pochodne imidazolu.  Kod ATC: G 01 AF 05 

Azotan ekonazolu ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity, drożdżaki i  grzyby pleśniowe. Wykazano również skuteczność kliniczną na bakterie Gram-dodatnie. 

Azotan ekonazolu działa uszkadzając błony komórkowe. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon  komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych.  Prawdopodobnie, miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych  fosfolipidów błony. 

5.2. Właściwości farmakokinetyczne 

U ludzi azotan ekonazolu słabo wchłania się po podaniu dopochwowym lub miejscowym. Maksymalne  stężenie ekonazolu i (lub) jego metabolitów, wynoszące 15 ng/ml w osoczu lub surowicy, obserwowano w  ciągu 1-2 dni po podaniu globulek zawierających 50 mg azotanu ekonazolu. Wchłonięciu ulegało 5% podanej  dawki ekonazolu.  

Ekonazol i (lub) jego metabolity w krążeniu ogólnym są silnie związane z białkami surowicy (>98%).  Ekonazol podlega w dużym stopniu przemianom metabolicznym obejmującym utlenianie, deaminację i (lub)  O-dealkilację. Metabolity wydalane są zarówno z moczem, jak i z kałem. 

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu określano za pomocą szerokiego zestawu badań nieklinicznych.  Badania dotyczące toksyczności ostrej wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa. W badaniach  dotyczących podostrej lub przewlekłej toksyczności po zastosowaniu dużych dawek (50 mg/kg mc./dobę)  wykazano, że docelowym narządem działania toksycznego jest wątroba, przy czym skutki działania  toksycznego były niewielkie i w pełni ustępowały. 

Badania wpływu ekonazolu na reprodukcję nie wykazały wpływu na płodność ani działania teratogennego.  Mała przeżywalność noworodków i działanie toksyczne na płód były związane wyłącznie z toksycznym  działaniem na matkę. Nie stwierdzono istotnej toksyczności miejscowej, fototoksyczności, miejscowego  działania drażniącego skóry, podrażnienia pochwy ani działania uczulającego. Po podaniu kremu  zawierającego ekonazol stwierdzono jedynie słabe podrażnienie oczu. W różnych układach  eksperymentalnych nie występowały wcale lub występowały w niewielkim stopniu skutki genotoksyczności  (zmiany strukturalne chromosomów). Biorąc pod uwagę ogólną ocenę tych wyników i zalecaną drogę  podania, w tym minimalne narażenie ogólnoustrojowe, dane te mają niewielkie znaczenie kliniczne. Ze  względu na proponowany krótki czas stosowania i brak istotnego działania genotoksycznego ekonazolu,  mogącego prowadzić do inicjacji lub promocji rozwoju guza, nie przeprowadzono badań dotyczących  działania rakotwórczego.

Podsumowując, działania niepożądane w badaniach przedklinicznych występowały, gdy zwierzęta były  narażone na dawki znacznie przewyższające te, na jakie człowiek może być maksymalnie narażony, co  wskazuje na małe ich znaczenie dla klinicznego stosowania leku. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1. Wykaz substancji pomocniczych 

Tłuszcz stały (typ A) 

Tłuszcz stały (typ B) 

6.2. Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3. Okres ważności 

3 lata 

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C. 

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania 

15 globulek pakowanych pojedynczo w folię PVC/PE w tekturowym pudełku. 

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Bez specjalnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU 

Janssen-Cilag International NV 

Turnhoutseweg 30 

B-2340 Beerse 

Belgia 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

R/1283 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.04.2008 r. 

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.06.2009 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Gyno-Pevaryl 50
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu