Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Gyno-Pevaryl 150

Gyno-Pevaryl150

1
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Gyno-Pevaryl 150, 150 mg, globulki
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 globulka zawiera 150,0 mg azotanu ekonazolu (Econazoli nitras).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Globulka.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
Globulki Gyno-Pevaryl 150 stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy.
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Globulkę należy wprowadzać głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji półleżącej, raz w ciągu doby,
przed spoczynkiem nocnym, przez 3 kolejne dni. W razie nawrotu choroby lub pozytywnego wyniku
posiewu tydzień po zakończeniu leczenia, kurację należy ponowić.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem globulki (patrz punkt
4.6)
Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania produktu leczniczego w tej
grupie wiekowej.
Pacjentki w podeszłym wieku
Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u kobiet w wieku powyżej 65 lat są
niewystarczające.
4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Globulki Gyno-Pevaryl 150 są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy ich
stosować doustnie.
Podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych przeciwzakaźnych przeznaczonych do
2
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
stosowania dopochwowego i produktów antykoncepcyjnych wykonanych z gumy (prezerwatywy
lateksowe lub systemy terapeutyczne dopochwowe) może zmniejszyć się skuteczność tych produktów
antykoncepcyjnych. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania globulek Gyno-Pevaryl
150 z systemem terapeutycznym dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową.
Pacjentki stosujące plemnikobójcze produkty antykoncepcyjne należy informować o możliwej
inaktywacji plemnikobójczych produktów antykoncepcyjnych przez produkty lecznicze dopochwowe
stosowane miejscowo (patrz punkt 4.5).
Globulek Gyno-Pevaryl 150 nie należy kojarzyć z innym, stosowanym miejscowo (zewnętrznie lub
dopochwowo) leczeniem narządów płciowych.
Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia.
U pacjentek z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan
ekonazolu.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczoną dostępność
ogólnoustrojową po podaniu dopochwowym (patrz punkt 5.2) jest mało prawdopodobne wystąpienie
interakcji mających znaczenie kliniczne, lecz stwierdzano je podczas stosowania doustnych
produktów leczniczych przeciwzakrzepowych. U pacjentek stosujących doustne produkty lecznicze
przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol, należy zachować ostrożność i
kontrolować działanie przeciwzakrzepowe.
Należy unikać kontaktu globulek Gyno-Pevaryl 150 z produktami lateksowymi, takimi jak systemy
terapeutyczne dopochwowe lub prezerwatywy, gdyż składniki globulek mogą uszkadzać lateks.
Pacjentki stosujące plemnikobójcze produkty antykoncepcyjne należy informować o możliwej
inaktywacji plemnikobójczych produktów antykoncepcyjnych przez produkty lecznicze dopochwowe
stosowane miejscowo (patrz punkt 4.5).
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).
Z uwagi na wchłanianie substancji czynnej z pochwy, globulek Gyno-Pevaryl 150 nie należy stosować
w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. Globulki
Gyno-Pevaryl 150 można stosować w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, jeśli spodziewane korzyści
dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.
Karmienie piersią
Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu samicom szczura w okresie laktacji, ekonazol i (lub) jego
metabolity były wydzielane z mlekiem i wykrywano je u karmionych noworodków. Nie wiadomo, czy
azotan ekonazolu przenika do mleka ludzkiego.
Stosując globulki Gyno-Pevaryl 150 u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.
Płodność
Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność
(patrz punkt 5.3).
3
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nieznany.
4.8. Działania niepożądane
Dane z badań klinicznych
Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu w postaci kremu dopochwowego i globulek dopochwowych
oceniano u 3630 pacjentek uczestniczących w 32 badaniach klinicznych. W Tabeli 1 przedstawiono
działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach u ≥1% pacjentek leczonych ekonazolem w
postaci kremu dopochwowego lub globulek dopochwowych.
Tabela 1. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u ≥1% pacjentek
leczonych ekonazolem
Klasyfikacja układów i narządów Odsetek pacjentek
(N=3630)
[%]
Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Uczucie pieczenia skóry 1,2
Świąd 1,2
W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1%
pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu lub globulek.
Tabela 2. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1% pacjentek
leczonych ekonazolem
Klasyfikacja układów i narządów
Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Wysypka
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Uczucie pieczenia sromu i pochwy
Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu
W Tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu
produktu leczniczego Gyno-Pevaryl 150 do obrotu. Częstości występowania oszacowano na
podstawie zgłoszeń spontanicznych lub danych z badań klinicznych lub epidemiologicznych
w zależności od dostępności danych. Działania niepożądane uszeregowano wg częstości
występowania zgodnie z następującym schematem:
bardzo często ≥1/10;
często ≥1/100 i <1/10;
niezbyt często ≥1/1 000 i <1/100;
rzadko ≥1/10 000 i <1/1000;
bardzo rzadko <1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia.
Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu Gyno-Pevaryl 150 do
obrotu uszeregowane wg częstości występowania na podstawie zgłoszeń spontanicznych lub
danych z badań klinicznych lub epidemiologicznych
Klasyfikacja układów i narządów Kategoria
częstości
Działanie niepożądane
Zaburzenia układu
immunologicznego
bardzo rzadko nadwrażliwość
4
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
rzadko rumień
bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,
kontaktowe zapalenie skóry,
złuszczanie skóry
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
bardzo rzadko ból w miejscu podania, podrażnienie w
miejscu podania, obrzęk w miejscu
podania
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +
48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9. Przedawkowanie
Przypuszcza się, że działania niepożądane, które mogą wystąpić po przedawkowaniu lub
niewłaściwym zastosowaniu produktu leczniczego będą zbieżne z wymienionymi w punkcie 4.8.
Globulki Gyno-Pevaryl 150 stosuje się wyłącznie miejscowo. W razie przypadkowego, doustnego
przyjęcia globulki należy zastosować leczenie objawowe. W razie przypadkowego dostania się
produktu leczniczego do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli, a
jeśli objawy nie ustąpią, poradzić się lekarza.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne (bez połączeń z
kortykosteroidami), pochodne imidazolu.
Kod ATC: G 01 AF 05
Azotan ekonazolu ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity,
drożdżaki
i grzyby pleśniowe. Wykazano również skuteczność kliniczną na bakterie Gram-dodatnie.
Azotan ekonazolu działa uszkadzając błony komórkowe. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności
błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych.
Prawdopodobnie miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów
tłuszczowych fosfolipidów błony komórkowej.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Wchłonięciu ulegało około 5% do 7% podanej dawki w postaci kremu. Średnie maksymalne stężenia
ekonazolu w osoczu/surowicy i (lub) jego metabolitów stwierdzano po 1 do 2 dniach od podania i
wynosiły około 65 ng/ml dla globulek zawierających 150 mg azotanu ekonazolu.
Dystrybucja
Ekonazol i (lub) jego metabolity wiążą się z białkami osocza w znacznym stopniu (>98%).
5
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
Metabolizm
Ekonazol podlega w dużym stopniu przemianom metabolicznym obejmującym utlenianie, deaminację
i (lub) O-dealkilację.
Eliminacja
Metabolity wydalane są zarówno z moczem, jak i z kałem.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne ekonazolu obserwowano jedynie w przypadku
narażenia na produkt leczniczy przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie
człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.
Badania toksyczności ostrej wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa u gryzoni, u których
wartości LD50 były w zakresie ˃160-430 mg/kg. W badaniach toksyczności przewlekłej przy
stosowaniu wysokich dawek (50 mg/kg mc./dobę), jako narząd docelowy zidentyfikowano wątrobę,
przy minimalnej toksyczności
i pełnym powrocie do zdrowia po odstawieniu.
Nie stwierdzono istotnej toksyczności miejscowej, fototoksyczności, miejscowego podrażnienia skóry,
czy uczulenia. Stwierdzono jedynie nieznaczne podrażnienie oczu przy kontakcie z ekonazolem w
kremie.
Nie przeprowadzono badań nad właściwościami kancerogennymi produktu leczniczego ze względu na
krótki okres proponowanego leczenia i brak jakiejkolwiek istotnej genotoksyczności ekonazolu w
sposób, w który mogłaby doprowadzić do inicjacji lub promowania powstawania guza.
W różnych układach testowych wykazano brak lub jedynie ograniczony wpływ genotoksyczny
(zaburzenia strukturalne chromosomów). W oparciu o przekrojową analizę tych danych oraz zalecaną
drogę podania, łącznie z wynikającą z tego minimalną ekspozycją układową na ekonazol,
stwierdzono, że istnieje mały związek tych zmian z klinicznym zastosowaniem produktu leczniczego.
Wyniki badań dotyczących działania ekonazolu na rozmnażanie nie wykazały wpływu na płodność,
czy działania teratogennego.
Obniżona przeżywalność noworodków i toksyczność dla płodu wiązała się jedynie z występowaniem
toksyczności dla matki. W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działań
teratogennych lecz był toksyczny dla płodów gryzoni w dawkach 20 mg/kg/dobę podawanych
matkom podskórnie oraz 10 mg/kg/dobę podawanych matkom doustnie. Znaczenie tego faktu dla
ludzi jest nieznane.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Tłuszcz stały (typ A)
Tłuszcz stały (typ B)
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego_03.2021
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
3 globulki pakowane pojedynczo w folię PVC/PE, w tekturowym pudełku.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24, Stockholm
Szwecja
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/1284
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.06.2008 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.06.2009 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO