Szukaj leku
FAQ

Clotrimazolum GSK

ClotrimazolumGSK

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Clotrimazolum GSK, 10 mg/g, krem
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Alkohol cetostearylowy 11,5 g/100g.
Alkohol benzylowy 1 g/100 g.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krem.
Krem w postaci gładkiej białej masy o jednorodnej konsystencji.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Krem Clotrimazolum GSK stosuje się w miejscowym leczeniu:
- grzybic skóry: rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg, wywołanych przez dermatofity Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis;
- łupieżu pstrego wywołanego przez Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare lub
Pityrosporum ovale);
- zakażeń drożdżakowych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg
sromowych oraz napletka i żołędzi), wywołanych przez Candida vulvitis lub Candida balanitis.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Do stosowania miejscowego.
Należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca cienką warstwę kremu dwa lub trzy razy na dobę,
przez okres 2 do 4 tygodni.
Krem należy stosować jednocześnie na wszystkie zakażone miejsca.
Należy doradzić pacjentowi, aby ponownie zgłosił się do lekarza, jeśli po 7 dniach leczenia objawy
nie ustąpią.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
2
Należy unikać stosowania produktu w okolicach oczu. Nie połykać.
Wszystkie potencjalnie zainfekowane obszary powinny być leczone jednocześnie.
100 gramów produktu leczniczego zawiera 11,5 g alkoholu cetostearylowego, który może powodować
miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
100 gramów produktu leczniczego zawiera 1 g alkoholu benzylowego. Alkohol benzylowy może
powodować reakcje alergiczne oraz łagodne miejscowe podrażnienie.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może
uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki
domaciczne), a tym samym osłabiać ich skuteczność. Dlatego należy pacjentom doradzić, aby w
czasie leczenia klotrymazolem i przez co najmniej przez 5 dni po jego zakończeniu, stosowali
alternatywne środki antykoncepcyjne.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Dane dotyczące zastosowania klotrymazolu u kobiet w ciąży są ograniczone.
Badania na zwierzętach z zastosowaniem klotrymazolu wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję po
podaniu dużych dawek doustnych (patrz punkt 5.3). Nie przewiduje się, aby to szkodliwe działanie
występowało po niewielkich ekspozycjach układowych na klotrymazol po podaniu miejscowym.
Klotrymazol może być stosowany w czasie ciąży, jednak wyłącznie pod nadzorem lekarza lub
położnej.
Karmienie piersią
Dostępne dane farmakodynamiczne i toksykologiczne uzyskane z badań na zwierzętach wykazały, że
po podaniu dożylnym klotrymazol i (lub) jego metabolity przenikają do mleka (patrz punkt 5.3).
Badania farmakokinetyczne po podaniu na skórę wykazały, że klotrymazol w minimalnym stopniu
wchłania się do układu krążenia przez nieuszkodzoną lub objętą stanem zapalnym skórę (patrz punkt
5.2).
Nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego dziecka. Mając na uwadze korzyści dla dziecka płynące
z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia, należy podjąć decyzję o
zaprzestaniu karmienia piersią lub zakończeniu albo przerwaniu leczenia klotrymazolem.
Płodność
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu klotrymazolu na płodność u ludzi. Badania na
zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu klotrymazolu na płodność.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Clotrimazolum GSK nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco:
Bardzo często (≥1/10), często (od ≥1/100 do <1/10), niezbyt często (od ≥1/1 000 do < 1/100), rzadko
(od ≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych).
3
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: reakcje alergiczne (takie jak: pokrzywka, duszności, niedociśnienie, omdlenie).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: świąd, wysypka, pęcherze, złuszczanie się naskórka, uczucie bólu lub
dyskomfortu, obrzęk, pieczenie, kłucie, podrażnienie, rumień.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +
48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy przedawkowania: zawroty głowy, nudności, wymioty.
Po przypadkowym podaniu doustnym należy zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, pochodne imidazolu
i triazolu, kod ATC: D01A C01
Mechanizm działania
Klotrymazol hamuje wzrost i podział komórek i, w zależności od stężenia, może działać
grzybostatycznie lub grzybobójczo. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy
steroli, poprzez interferencję z syntezą ergosterolu i połączeniu z fosfolipidami w ścianie komórkowej
grzybów, co powoduje zmiany przepuszczalności błon komórkowych.
Kliniczne badania wykazały, że w miejscowym leczeniu zakażeń klotrymazol jest tak samo skuteczny,
jak inne pochodne imidazolu - ekonazol i ketokonazol.
Klotrymazol hamuje syntezę białek, tłuszczów, DNA i polisacharydów oraz uszkadza komórkowe
kwasy nukleinowe i przyspiesza wydalanie potasu. Może także hamować aktywność enzymów
oksydacyjnych i peroksydacyjnych oraz biosyntezę triglicerydów i fosfolipidów w grzybach. W
wyższych stężeniach powoduje uszkodzenie błon komórkowych za pomocą mechanizmów
niezależnych od syntezy steroli. Klotrymazol stosowany w zakażeniach Candida albicans hamuje
przekształcanie blastofory w inwazyjną formę grzybni. Zmiany czynności błon komórkowych są
przyczyną śmierci komórek, a działanie zależy od stopnia narażenia drobnoustrojów na działanie
produktu.
Spektrum działania
Klotrymazol ma szeroki zakres działania przeciwdrobnoustrojowego. Hamuje rozwój i niszczy
dermatofity (Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton rubrum), drożdżaki (Candida spp., Cryptococcus neoformans), grzyby dimorficzne
(Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis) i pierwotniaki
4
(Trichomonas vaginalis). Działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus,
Staphylococcus, Gardnerella vaginalis) i Gram-ujemne (Bacteroides). Nie wykazuje działania na
Lactobacillus.
In vitro klotrymazol hamuje namnażanie Corynebacterium i Gram-dodatnich ziarniaków (z wyjątkiem
enterokoków) w stężeniach od 0,5 do 10 µg/ml.
Klotrymazol wykazuje szeroki zakres działania grzybostatycznego i grzybobójczego in vitro. Jego
działanie na grzybnie grzybów skórnych (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) jest podobne
do działania gryzeofulwiny, a na grzyby pączkujące (Candida) - do aktywności polienów
(amfoterycyny B i nystatyny).
W stężeniu mniejszym niż 1 μg/ml hamuje rozwój większości szczepów Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. W stężeniu 3 μg/ml
hamuje rozwój większości innych drobnoustrojów: Pityrosporum orbiculare, Aspergillus fumigatus,
Candida species, w tym Candida albicans, niektóre szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus
pyogenes, a także kilku szczepów Proteus vulgaris i Salmonella. Działa także na Sporothrix,
Cryptococcus, Cefalosporium i Fusarium. Na Trichomonas vaginalis działa w stężeniach większych
niż 100 μg/ml.
Występowanie szczepów grzybów opornych na klotrymazol jest niezwykle rzadkie, do tej pory
opisano jedynie pojedyncze wyizolowane szczepy Candida guilliermondi.
Nie stwierdzono szczepów opornych po pasażu na Candida albicans i Trichophyton mentagrophytes.
Również nie występowała oporność na klotrymazol w szczepach C. albicans, które po chemicznej
mutacji były oporne na antybiotyki polienowe.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po miejscowym zastosowaniu kremu Clotrimazolum GSK na skórę, klotrymazol przenika do
naskórka. Większe stężenia klotrymazolu występują w warstwie rogowej naskórka, w warstwie
kolczystej oraz w brodawkach i siateczce warstwy właściwej skóry, natomiast do układu krążenia
przenika w minimalnych ilościach.
Klotrymazol w wątrobie jest metabolizowany do nieaktywnych substancji wydalanych z moczem i z
kałem.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych farmakologicznych badań bezpieczeństwa
stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, badań genotoksyczności, działania
rakotwórczego oraz badań toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój płodu wykazują brak
szczególnego ryzyka dla ludzi.
Podanie dużych dawek doustnych u szczurów związane było z wystąpieniem toksycznego wpływu na
matkę i zarodek, zmniejszeniem masy płodu i przeżywalności potomstwa. U szczurów, 4 godziny po
podaniu, klotrymazol i (lub) jego metabolity przenikały do mleka w ilościach od 10-krotnie do 20-
krotnie większych od ich stężenia w osoczu. Następnie wartość ta zmniejszała się do 0,4-krotności
stężenia w osoczu w ciągu 24 godzin od podania.
Produkt leczniczy stosowany miejscowo jest bezpieczny dla ludzi. Brak klinicznych danych
wskazujących na jego mutagenność, teratogenność czy karcinogenność. Nieznane są zatrucia
klotrymazolem.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
5
Alkohol cetostearylowy
Oktylododekanol
Polisorbat 60
Sorbitanu stearynian
Olbrot syntetyczny
Alkohol benzylowy
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa wewnętrznie lakierowana, z membraną i zakrętką z polietylenu lub polipropylenu,
zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
telefon (61) 8601-200 faks (61) 8675-717
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/3549
9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.07.1977 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.06.2010 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO