Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Fluxazol

Fluxazol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Fluxazol, 50 mg, kapsułki, twarde 

Fluxazol, 100 mg, kapsułki, twarde 

Fluxazol, 150 mg, kapsułki, twarde 

Fluxazol, 200 mg, kapsułki, twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Fluxazol, 50 mg, kapsułki, twarde 

Każda kapsułka twarda zawiera 50 mg flukonazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera również 49,1 mg laktozy  jednowodnej. 

Fluxazol, 100 mg, kapsułki, twarde 

Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg flukonazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera również 98,2 mg laktozy  jednowodnej. 

Fluxazol, 150 mg, kapsułki, twarde 

Każda kapsułka twarda zawiera 150 mg flukonazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera również 147,3 mg laktozy  jednowodnej. 

Fluxazol, 200 mg, kapsułki, twarde 

Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg flukonazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka twarda zawiera również 196,4 mg laktozy  jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka, twarda. 

Fluxazol, 50 mg, kapsułki, twarde: 

kapsułka, twarda, żelatynowa, jednolita, ciemnozielona. 

Fluxazol, 100 mg, kapsułki, twarde: 

kapsułka, twarda, żelatynowa, jednolita, biało-ciemnozielona. 

Fluxazol, 150 mg, kapsułki, twarde: 

kapsułka, twarda, żelatynowa, jednolita, biała. 

Fluxazol, 200 mg, kapsułki, twarde: 

kapsułka, twarda, żelatynowa, jednolita, biała.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń grzybiczych (patrz  punkt 5.1). 

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących  zakażeń: 

- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4); 

- kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4); 

- inwazyjne kandydozy; 

- drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie  drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych; - przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej związane ze stosowaniem  protezy) w przypadku, gdy higiena dentystyczna lub leczenie miejscowe są niewystarczające; - drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; - drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; - grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry  właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego; 

- grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie. 

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu  następującym zakażeniom: 

- nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem  nawrotów; 

- nawroty drożdżakowego zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów  zakażonych wirusem HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów; 

- nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku); 

- zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią [np. u pacjentów z nowotworami  krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek  krwiotwórczych (patrz punkt 5.1)]. 

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków,  niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat 

Produkt leczniczy Fluxazol stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej,  gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz  w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Fluxazol można stosować  jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych  u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4). 

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych.  Jednakże po ich otrzymaniu, leczenie zakażenia należy odpowiednio dostosować. 

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków  przeciwgrzybiczych. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie

Dawkę należy dostosować do rodzaju oraz ciężkości zakażenia grzybiczego. Jeśli w danym zakażeniu  konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie należy kontynuować do chwili ustąpienia  klinicznych lub mikrobiologicznych objawów czynnego zakażenia. Niedostatecznie długi okres leczenia  może być przyczyną nawrotu czynnego zakażenia. 

Pacjenci dorośli

Wskazanie 
Dawkowanie 
Czas trwania leczenia
Kryptokokoza 
- Leczenie  

kryptokokowego  

zapalenia opon  

mózgowych.
Dawka nasycająca:  400 mg w pierwszej  dobie. 

Następna dawka: 

200 mg do 400 mg raz  na dobę.
Zwykle 6 do 8 tygodni.  

W zakażeniach  

zagrażających życiu  dawkę dobową można  zwiększyć do 800 mg.
- Leczenie  

podtrzymujące w  

zapobieganiu nawrotom  kryptokokowego  

zapalenia opon  

mózgowych u  

pacjentów z  

podwyższonym  

ryzykiem nawrotów.
200 mg raz na dobę. 
Nieograniczony czas  stosowania w dawce  dobowej 200 mg.
Kokcydioidomikoza 


200 mg do 400 mg raz  na dobę.
11 do 24 miesięcy lub  dłużej, w zależności od  pacjenta. W niektórych  zakażeniach, zwłaszcza  w zapaleniu opon  

mózgowych, można  rozważyć zastosowanie  dawki 800 mg na dobę.
Kandydozy inwazyjne 


Dawka nasycająca: 

800 mg w pierwszej  dobie. 

Następna dawka:  

400 mg raz na dobę.
Zalecana zwykle  

długość leczenia  

zakażenia  

drożdżakowego krwi  wynosi 2 tygodnie po  pierwszym negatywnym  wyniku posiewu krwi  oraz ustąpieniu  

objawów  

przedmiotowych  

i podmiotowych  

charakterystycznych dla  kandydemii.
Leczenie kandydozy błony  śluzowej
- Kandydoza jamy  

ustnej.
Dawka nasycająca: 

200 mg do 400 mg w  pierwszej dobie. 
7 do 21 dni (do czasu  ustąpienia kandydozy  jamy ustnej).


 

 

Następna dawka:  

100 mg do 200 mg raz na dobę.
Można stosować dłużej  u pacjentów z ciężkim  osłabieniem czynności  układu 

immunologicznego.
- Kandydoza przełyku. 
Dawka nasycająca: 

200 mg do 400 mg w  pierwszej dobie.  

Następna dawka:  

100 mg do 200 mg raz  na dobę.
14 do 30 dni (do czasu  ustąpienia kandydozy  przełyku). 

Można stosować dłużej  u pacjentów z ciężkim  osłabieniem czynności  układu 

immunologicznego.
- Występowanie  

drożdżaków w moczu.
200 mg do 400 mg raz  na dobę.
7 do 21 dni. 

Można stosować dłużej  u pacjentów z ciężkim  osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
- Przewlekła zanikowa  kandydoza.
50 mg raz na dobę. 
14 dni.
- Przewlekła kandydoza  skóry i błon śluzowych.
50 mg do 100 mg raz na  dobę.
Do 28 dni. 

Można stosować dłużej  u pacjentów z ciężkim  osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
Zapobieganie nawrotom  drożdżakowego zapalenia  błony śluzowej u pacjentów  zakażonych HIV, u których  jest zwiększone ryzyko  nawrotów
- Kandydoza jamy  

ustnej.
100 mg do 200 mg raz  na dobę lub 200 mg  3 razy w tygodniu.
Nieograniczony czas  stosowania u pacjentów  z przewlekłym  

osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
- Kandydoza przełyku. 
100 mg do 200 mg na  dobę lub 200 mg 3 razy  w tygodniu.
Nieograniczony czas  stosowania u pacjentów  z przewlekłym  

osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
Kandydoza narządów  płciowych
- Ostra drożdżyca  

pochwy. 

- Drożdżakowe  

zapalenie żołędzi.
150 mg. 
Pojedyncza dawka.
- Leczenie i  

zapobieganie nawrotom 
150 mg co trzeci dzień,  w sumie 3 dawki (doba 
Dawka podtrzymująca:  6 miesięcy.


4

 

drożdżycy pochwy  

(4 lub więcej zakażeń w  roku).
1., 4. i 7.), a następnie  dawka podtrzymująca  150 mg raz w tygodniu.


Grzybice skóry
- Grzybica stóp 

- grzybica tułowia 

- grzybica podudzi 

- drożdżyca skóry.
150 mg raz w tygodniu lub 50 mg raz na dobę.
2 do 4 tygodni;  

w grzybicy stóp może  być konieczne  

stosowanie do 6  

tygodni.
- Łupież pstry. 
300 mg do 400 mg raz w tygodniu.
1 do 3 tygodni.
50 mg raz na dobę. 
2 do 4 tygodni.
- Grzybica paznokci  (onychomikoza).
150 mg raz w tygodniu. 
Leczenie należy  

kontynuować aż do  zastąpienia zakażonego  paznokcia przez nowy,  niezakażony. Czas  

potrzebny do odrostu nowego paznokcia dłoni  lub stopy wynosi  

odpowiednio 3 do 6 lub  6 do 12 miesięcy.  

Szybkość odrostu może  jednak różnić się u  

poszczególnych  

pacjentów, także w  zależności od wieku. Po wyleczeniu  

przewlekłego zakażenia  paznokcie czasami  

mogą pozostać  

zniekształcone.
Zapobieganie zakażeniom  drożdżakowym u pacjentów  z przedłużającą się  

neutropenią


200 mg do 400 mg raz  na dobę.
Leczenie należy  

rozpocząć kilka dni  przed spodziewanym  początkiem neutropenii  i kontynuować przez  7 dni po jej ustąpieniu,  kiedy liczba neutrofili  zwiększy się powyżej  1000 komórek na mm3.


Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od czynności nerek (patrz punkt „Pacjenci  z zaburzeniami czynności nerek"). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Flukonazol wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej. Jeśli stosuje się pojedynczą dawkę, 

nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u dzieci  i młodzieży), otrzymujących wielokrotne dawki flukonazolu, na początku należy podać dawkę od 50 mg do 400 mg, na podstawie zalecanej dla danego wskazania dawki dobowej. Po podaniu tej dawki  początkowej, dawkę dobową (zgodnie ze wskazaniem) należy ustalić na podstawie poniższej tabeli: 

Klirens kreatyniny (ml/min) 
Procent dawki zalecanej
>50 
100%
≤50 (bez dializ) 
50%
Regularne dializy 
100% po każdej dializie


Pacjentom regularnie dializowanym należy po każdej dializie podawać 100% zalecanej dawki; w dniach,  w których nie wykonuje się dializy, należy podawać dawkę zmniejszoną odpowiednio do klirensu  kreatyniny.  

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone, dlatego  flukonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4  i 4.8). 

Dzieci i młodzież 

U dzieci i młodzieży nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg. 

Podobnie jak w zakażeniach u pacjentów dorosłych, długość leczenia zależy od klinicznej i mikologicznej  odpowiedzi pacjenta. Flukonazol podaje się w pojedynczych dawkach dobowych. 

Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek, patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”.  Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek (dawkowanie  u noworodków, u których często czynność nerek nie jest w pełni rozwinięta, patrz poniżej „Noworodki  urodzone o czasie”.  

Dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat)

Wskazanie 
Dawkowanie 
Zalecenia
- Kandydoza błon  

śluzowych
Dawka początkowa:  

6 mg/kg mc.  

Następna dawka: 3 mg/kg mc. raz na dobę.
Dawkę początkową można stosować  w pierwszym dniu leczenia w celu  szybszego osiągnięcia stanu  równowagi.
- Kandydozy inwazyjne - Kryptokokowe zapalenie  opon mózgowych
Dawka: 6 do 12 mg/kg mc. raz na  dobę.
W zależności od ciężkości choroby.
- Leczenie podtrzymujące w  celu zapobiegania nawrotom  kryptokokowego zapalenia  opon mózgowych u dzieci z  dużym ryzykiem nawrotu
Dawka: 6 mg/kg mc. raz na dobę. 
W zależności od ciężkości choroby.
- Zapobieganie zakażeniom  drożdżakami u pacjentów z  osłabioną odpornością
Dawka: 3 do 12 mg/kg mc. raz na  dobę.
W zależności od stopnia oraz czasu  trwania neutropenii (patrz:  

„Pacjenci dorośli”).


Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat) 

W zależności od masy ciała oraz dojrzałości, lekarz przepisujący powinien ocenić, które dawkowanie (dla  dorosłych czy dla dzieci) jest najwłaściwsze. Dane kliniczne wskazują, że klirens flukonazolu u dzieci jest  większy niż u dorosłych. Aby u dzieci uzyskać porównywalny ogólny wpływ na organizm, jak  u dorosłych po podaniu dawki 100 mg, 200 mg i 400 mg, dzieciom należy podać odpowiednio dawki  3 mg/kg mc., 6 mg/kg mc. i 12 mg/kg mc. 

Nie określono profilu bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności flukonazolu w leczeniu kandydozy narządów płciowych u dzieci i młodzieży. Aktualnie dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania  u dzieci i młodzieży w innych wskazaniach opisano w punkcie 4.8. Jeżeli konieczne jest leczenie  kandydozy narządów płciowych u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat), należy zastosować takie samo  dawkowanie jak u dorosłych. 

Noworodki urodzone o czasie (w wieku od 0 do 27 dni): 

Noworodki wolniej wydalają flukonazol. Istnieją nieliczne dane farmakokinetyczne potwierdzające  sposób stosowania u noworodków (patrz punkt 5.2).  

Grupa wiekowa 
Dawkowanie 
Zalecenia
Noworodki urodzone o czasie  (0 do 14 dni)
Taką samą dawkę w mg/kg mc. jak u niemowląt i dzieci należy  podawać co 72 godziny.
Nie należy przekraczać  

maksymalnej dawki 12 mg/kg  mc. podawanej co 72 godziny
Noworodki urodzone o czasie  (15 dni do 27 dni)
Taką samą dawkę w mg/kg mc.  jak u niemowląt i dzieci należy  podawać co 48 godzin.
Nie należy przekraczać  

maksymalnej dawki 12 mg/kg  mc. podawanej co 48 godzin


Sposób podawania 

Flukonazol można podawać w postaci doustnej lub dożylnej; droga podania zależy od stanu klinicznego  pacjenta. W przypadku zmiany drogi podania z dożylnej na doustną i odwrotnie, nie jest konieczna  zmiana dawkowania. 

Podanie doustne. 

Kapsułki należy połykać w całości, niezależnie od przyjmowanych posiłków. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, pokrewne związki azolowe lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Z badań dotyczących interakcji po podaniu wielokrotnym wynika, że przeciwwskazane jest podawanie  terfenadyny pacjentom otrzymującym produkt Fluxazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących 400 mg na dobę lub więcej. Stosowanie innych leków, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez  cytochrom P450 (izoenzym CYP3A4), takich jak: cyzapryd, astemizol, pimozyd, chinidyna oraz  erytromycyna, jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących flukonazol (patrz punkty 4.4 i 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Grzybica skóry owłosionej głowy 

Badano stosowanie flukonazolu w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Nie wykazano 

wyższej skuteczności niż gryzeofulwiny, a ogólny odsetek wyzdrowień był mniejszy niż 20%. Dlatego  produktu leczniczego Fluxazol nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy. 

Kryptokokoza 

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy o innych lokalizacjach (np.  kryptokokoza płuc lub skóry) są ograniczone i dlatego brak jest dokładnych zaleceń dotyczących  dawkowania. 

Kandydoza 

Badania wykazały zwiększoną częstość zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Candida inne niż C. albicans. Szczepy te są często z natury oporne (np. C. krusei i C. auris) lub wykazują zmniejszoną wrażliwość (C. glabrata) na flukonazol. W takich zakażeniach może być konieczne zastosowanie innego leczenia przeciwgrzybiczego, jeśli wcześniejsze leczenie było nieskuteczne. Dlatego zaleca się, aby lekarze przepisujący produkty lecznicze brali pod uwagę częstość występowania oporności na flukonazol u różnych gatunków z rodzaju Candida. 

Głębokie grzybice endemiczne 

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takich jak:  parakokcydioidomikoza, sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza są ograniczone i dlatego brak  dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania. 

Nerki 

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Fluxazol u pacjentów  z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). 

Niewydolność kory nadnerczy 

Ketokonazol znany jest jako czynnik powodujący występowanie niewydolności kory nadnerczy, co może  być obserwowane, choć rzadko, także w odniesieniu do flukonazolu. 

Niewydolność kory nadnerczy związana z jednoczesnym leczeniem prednizonem została opisana  w punkcie 4.5 Wpływ flukonazolu na inne leki. 

Wątroba i drogi żółciowe 

Należy zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności  wątroby. 

Stosowanie flukonazolu wiązało się rzadko z ciężkim toksycznym uszkodzeniem wątroby, w tym ze  skutkiem śmiertelnym, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi. W przypadkach  hepatotoksycznego działania flukonazolu nie obserwowano jednoznacznego związku z całkowitą dawką  dobową leku, długością terapii oraz z płcią ani wiekiem pacjentów. Działanie hepatotoksyczne  flukonazolu zwykle ustępowało po zaprzestaniu terapii. 

Jeśli w trakcie leczenia flukonazolem wystąpią zaburzenia wyników badań czynności wątroby, należy  dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie wystąpi cięższe uszkodzenie tego narządu. 

Należy poinformować pacjenta, jakie mogą wystąpić objawy świadczące o silnym działaniu na wątrobę  (znaczna astenia, jadłowstręt, przedłużające się nudności, wymioty i żółtaczka). Pacjent powinien  niezwłocznie przerwać stosowanie flukonazolu i skonsultować się z lekarzem. 

Układ sercowo-naczyniowy 

Stosowanie niektórych azoli, w tym flukonazolu, było związane z wydłużeniem odstępu QT  w elektrokardiogramie. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu,  u pacjentów przyjmujących produkty zawierające flukonazol bardzo rzadko notowano wydłużenie  odstępu QT i zaburzenia rytmu typu torsade de pointes. Dotyczyło to ciężko chorych pacjentów 

z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak: choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz  jednoczesne przyjmowanie leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Fluxazol u pacjentów, u których  występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych leków  wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest  przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.5). 

Halofantryna 

Wykazano, że halofantryna stosowana w zalecanej dawce terapeutycznej wydłuża odstęp QTc oraz jest  substratem izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania flukonazolu i halofantryny  (patrz punkt 4.5). 

Reakcje skórne 

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano występowanie skórnych reakcji alergicznych, takich  jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Pacjenci z AIDS są bardziej  skłonni do ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. Jeśli u leczonego  flukonazolem pacjenta z powierzchowną grzybicą wystąpi wysypka, należy przerwać podawanie  flukonazolu. Jeżeli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem z powodu inwazyjnego lub  układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta należy uważnie obserwować; w razie wystąpienia zmian  pęcherzowych lub rumienia wielopostaciowego należy przerwać podawanie flukonazolu. 

Notowano przypadki reakcji polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS. ang. drug reaction  with eosinophilia and systemic symptoms). 

Nadwrażliwość 

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.3). 

Cytochrom P450 

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest również  inhibitorem CYP2C19. Należy kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie flukonazol i leki  o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowane z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19  i CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 

Terfenadyna 

Należy dokładnie kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol  w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę (patrz punkty 4.3 i 4.5). 

Substancje pomocnicze 

Kapsułki zawierają laktozę jednowodną, dlatego nie należy ich stosować u pacjentów z rzadko  występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Leki, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem jest przeciwwskazane 

Cyzapryd 

Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i cyzaprydu notowano występowanie zaburzeń  kardiologicznych, w tym zaburzeń rytmu typu torsade de pointes. W kontrolowanym badaniu wykazano,  że jednoczesne podawanie 200 mg flukonazolu raz na dobę i 20 mg cyzaprydu cztery razy na dobę  powodowało istotne zwiększenie stężenia cyzaprydu w osoczu oraz wydłużenie odstępu QTc.  Równoczesne podawanie cyzaprydu i flukonazolu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Terfenadyna 

W związku z występowaniem ciężkich zaburzeń rytmu, zależnych od skorygowanego odstępu QTc,  u pacjentów przyjmujących jednocześnie azole przeciwgrzybicze i terfenadynę, przeprowadzono w tym  zakresie badania interakcji. W jednym badaniu dawka 200 mg na dobę flukonazolu nie wpływała na  odstęp QTc. W innym badaniu z dawkami flukonazolu 400 mg i 800 mg na dobę wykazano, że flukonazol  w dawce 400 mg na dobę i większej, znacząco zwiększał stężenia w osoczu przyjmowanej jednocześnie  terfenadyny. Przeciwwskazane jest stosowanie terfenadyny z flukonazolem podawanym w dawkach  400 mg lub większych (patrz punkt 4.3). Należy dokładnie kontrolować pacjentów przyjmujących  jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę. 

Astemizol 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z astemizolem może zmniejszać klirens astemizolu. Zwiększenie  stężenia astemizolu może prowadzić do wydłużenia odstępu QT i rzadko do zaburzeń rytmu typu  torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie astemizolu i flukonazolu jest przeciwwskazane (patrz punkt  4.3). 

Pimozyd 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z pimozydem może hamować metabolizm pimozydu, chociaż nie  przeprowadzono w tym zakresie badań in vitro ani in vivo. Zwiększone stężenie pimozydu w osoczu może  prowadzić do wydłużenia odstępu QT oraz rzadko do zaburzeń rytmu typu torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i pimozydu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Chinidyna 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z chinidyną może hamować metabolizm chinidyny, chociaż nie  przeprowadzono w tym zakresie badań in vitro ani in vivo. Stosowanie chinidyny było związane  z wydłużeniem odstępu QT oraz rzadko z wystąpieniem zaburzeń rytmu typu torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i chinidyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Erytromycyna 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu i erytromycyny może zwiększać ryzyko kardiotoksyczności  (wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes), co w konsekwencji może prowadzić do nagłej śmierci  z przyczyn sercowych. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i erytromycyny jest przeciwwskazane (patrz  punkt 4.3). 

Leki, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem nie jest zalecane 

Halofantryna 

Flukonazol może zwiększać stężenie halofantryny w osoczu z powodu hamującego działania na CYP3A4.  Jednoczesne stosowanie flukonazolu i halofantryny może zwiększać ryzyko kardiotoksyczności  (wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes) oraz ryzyko nagłej śmierci z przyczyn sercowych. Należy  unikać jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych (patrz punkt 4.4). 

Leki, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem powinno odbywać się z zachowaniem środków  ostrożności  

Amiodaron 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z amiodaronem może wydłużyć odstęp QT. Należy zachować  szczególną ostrożność w przypadku, gdy jednoczesne stosowanie flukonazolu z amiodaronem jest  konieczne, zwłaszcza dużych dawek flukonazolu (800 mg).  

Wpływ innych produktów leczniczych na flukonazol

10 

Ryfampicyna 

Jednoczesne stosowanie ryfampicyny i flukonazolu powodowało zmniejszenie AUC flukonazolu o 25%  i skrócenie okresu półtrwania (t1/2) flukonazolu o 20%, Należy rozważyć możliwość zwiększenia dawki  flukonazolu u pacjentów przyjmujących jednocześnie ryfampicynę. 

Badania interakcji wykazały, że doustne stosowanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyną, lekami  zobojętniającymi kwas żołądkowy lub po napromieniowaniu całego ciała przed przeszczepieniem szpiku  kostnego, nie wpływa w sposób istotny klinicznie na wchłanianie flukonazolu. 

Hydrochlorotiazyd 

W badaniu farmakokinetycznym dotyczącym interakcji, podanie wielokrotnych dawek  hydrochlorotiazydu u zdrowych ochotników, otrzymujących jednocześnie flukonazol, jednoczesne  podanie wielokrotnych dawek hydrochlorotiazydu zwiększyło w osoczu stężenie flukonazolu o 40%. U pacjentów stosujących jednocześnie diuretyki, zakres tego efektu był na tyle mały, że nie powinien  pociągać za sobą zmiany schematu dawkowania flukonazolu u pacjentów stosujących jednocześnie  diuretyki. 

Wpływ flukonazolu na inne produkty lecznicze 

Flukonazol jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C9 cytochromu P450 oraz umiarkowanym  inhibitorem izoenzymu CYP3A4. Flukonazol jest również inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Oprócz  zaobserwowanych (udokumentowanych) interakcji wymienionych poniżej, istnieje ryzyko zwiększenia  stężenia w osoczu innych leków metabolizowanych przez CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4, stosowanych  w skojarzeniu z flukonazolem. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego  stosowania takich leków i dokładnie kontrolować pacjentów. Hamowanie aktywności enzymów przez  flukonazol utrzymuje się przez 4 do 5 dni po odstawieniu flukonazolu, ze względu na jego długi okres  półtrwania (patrz punkt 4.3). 

Alfentanyl 

W trakcie jednoczesnego stosowania u zdrowych ochotników flukonazolu (400 mg) oraz alfentanylu  podawanego dożylnie (20 µg/kg mc.), AUC10 alfentanylu zwiększało się 2-krotnie, prawdopodobnie  w wyniku hamowania CYP3A4. Konieczna może być modyfikacja dawki alfentanylu. 

Amitryptylina. nortryptylina 

Flukonazol nasila działanie amitryptyliny i nortryptyliny. Stężenie 5-nortryptyliny i (lub) S-amitryptyliny  można oznaczyć na początku leczenia skojarzonego. a następnie po tygodniu. W razie konieczności  należy zmodyfikować dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. 

Amfoterycyna B 

Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zakażonym myszom z prawidłową i osłabioną  czynnością układu odpornościowego dało następujące rezultaty: niewielkie addycyjne działanie  przeciwgrzybicze w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego przez C. albicans. Brak interakcji  w przypadku zakażenia wewnątrzczaszkowego przez Cryptococcus neoformans oraz antagonizm obu  leków w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego przez Aspergillus fumigatus. Kliniczne znaczenie  wyników w tych badaniach jest nieznane. 

Leki przeciwzakrzepowe 

Po wprowadzeniu produktu do obrotu. podobnie jak w przypadku innych azoli przeciwgrzybiczych,  opisywano występowanie krwawień (siniaki, krwawienia z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwiomocz i smoliste stolce) wraz z wydłużeniem się czasu protrombinowego u pacjentów otrzymujących  flukonazol i warfarynę. W czasie jednoczesnego stosowania flukonazolu i warfaryny czas protrombinowy  wydłużył się 2-krotnie, prawdopodobnie z powodu hamowania metabolizmu warfaryny przez izoenzym  CYP2C9. U osób przyjmujących jednocześnie pochodne kumaryny lub indanedionu i flukonazol należy  kontrolować czas protrombinowy. Może być konieczne zmodyfikowanie dawki leku 

11 

przeciwzakrzepowego. 

Benzodiazepiny (krótko działające) np. midazolam, triazolam 

Po podaniu doustnym midazolamu flukonazol zwiększał stężenie midazolamu oraz nasilał wpływ leku na  czynności psychomotoryczne. Jednoczesne stosowanie flukonazolu w dawce 200 mg oraz midazolamu  podawanego doustnie w dawce 7,5 mg zwiększało AUC midazolamu oraz wydłużało okres półtrwania  odpowiednio 3,7- i 2,2-krotnie. Flukonazol w dawce 200 mg na dobę stosowany jednocześnie z 0,25 mg podawanego doustnie triazolamu zwiększał odpowiednio AUC triazolamu oraz wydłużał okres półtrwania  odpowiednio 4,4- oraz 2,3-krotnie. Podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i triazolamu  obserwowano nasilone oraz przedłużone działanie triazolamu. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie  benzodiazepin i flukonazolu, należy rozważyć zmniejszenie dawek benzodiazepin oraz właściwe kontrolowanie pacjenta. 

Karbamazepina 

Flukonazol hamuje metabolizm karbamazepiny. Obserwowano również zwiększenie stężenia  karbamazepiny w surowicy o 30%. Istnieje ryzyko rozwoju toksyczności karbamazepiny. Może być  konieczne dostosowanie dawkowania karbamazepiny w zależności od wyników pomiaru stężenia i (lub)  od działania leku. 

Antagoniści wapnia 

Niektóre leki z grupy wybiórczych antagonistów wapnia (nifedypina, izradypina, amlodypina, werapamil  i felodypina) są metabolizowane przez CYP3A4. Flukonazol może zwiększać ogólnoustrojowe narażenie  na działanie antagonistów wapnia. Zaleca się częste kontrolowanie pacjenta pod względem występowania  działań niepożądanych. 

Celekoksyb 

Podczas jednoczesnego leczenia flukonazolem (200 mg na dobę) i celekoksybem (200 mg) Cmax i AUC  celekoksybu zwiększały się odpowiednio o 68% i 134%. Podczas jednoczesnego stosowania  z flukonazolem konieczne może być zmniejszenie dawki celekoksybu o połowę. 

Cyklofosfamid 

Jednoczesne leczenie cyklofosfamidem i flukonazolem powoduje zwiększenie stężenia bilirubiny  i kreatyniny w surowicy. Jeśli leki te stosuje się jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko  zwiększania się stężenia bilirubiny oraz kreatyniny w surowicy. 

Fentanyl 

Zanotowano jeden przypadek śmiertelny. Prawdopodobnie w wyniku interakcji fentanylu z flukonazolem.  Ponadto wykazano, że u zdrowych ochotników flukonazol znacząco opóźnia eliminację fentanylu.  Zwiększone stężenie fentanylu może prowadzić do wystąpienia depresji oddechowej. Należy ściśle  kontrolować pacjenta ze względu na ryzyko związane z wystąpieniem depresji oddechowej. Może być  konieczna zmiana dawkowania fentanylu. 

Inhibitory reduktazy HMG-CoA 

Ryzyko miopatii i rabdomiolizy zwiększa się podczas jednoczesnego podawania flukonazolu  z inhibitorami reduktazy HMG-CoA metabolizowanymi z udziałem CYP3A4, takimi jak atorwastatyna  i symwastatyna, lub metabolizowanymi z udziałem CYP2C9, takimi jak fluwastatyna. Jeśli leczenie  skojarzone jest konieczne, należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy miopatii  i rabdomiolizy oraz kontrolować aktywność kinazy kreatyny. Jeśli znacznie zwiększy się aktywność  kinazy kreatyny lub rozpozna się lub podejrzewa miopatię lub rabdomiolizę, należy przerwać stosowanie  inhibitorów reduktazy HMG-CoA. 

Olaparyb 

Umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak flukonazol zwiększają stężenie olaparybu w osoczu. 

12 

Jednoczesne stosowanie flukonazolu z olaparybem nie jest zalecane. Jeśli jednak nie można uniknąć  jednoczesnego stosowania, maksymalna dawka olaparybu nie może być większa niż 200 mg dwa razy na  dobę.  

Produkty immunosupresyjne (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus i takrolimus) 

Cyklosporyna 

Flukonazol znacząco zwiększa stężenie i AUC cyklosporyny. W czasie jednoczesnego leczenia  flukonazolem w dawce 200 mg na dobę oraz cyklosporyną (2,7 mg/kg mc. na dobę) obserwowano  1,8-krotne zwiększenie AUC cyklosporyny. Leki te można stosować jednocześnie, zmniejszając dawkę  cyklosporyny w zależności od jej stężenia. 

Ewerolimus 

Flukonazol może powodować zwiększenie stężenia ewerolimusu w osoczu poprzez inhibicję izoenzymu  CYP3A4, jednak nie przeprowadzono badań in vitro ani in vivo. 

Syrolimus 

Flukonazol zwiększa stężenie syrolimusu w osoczu, przypuszczalnie w wyniku hamowania jego  metabolizmu z udziałem CYP3A4 i P-glikoproteiny. Leki te można stosować w skojarzeniu, jeśli  dostosuje się dawkę syrolimusu w zależności od wartości stężenia i (lub) działania leku. 

Takrolimus 

Flukonazol może nawet 5-krotnie zwiększać stężenie w surowicy takrolimusu podawanego doustnie,  z powodu hamowania jego metabolizmu przez CYP3A4 w jelitach. Nie zaobserwowano znaczących  zmian parametrów farmakokinetycznych po dożylnym podaniu takrolimusu. Zwiększanie się stężenia  takrolimusu wiązało się z nefrotoksycznością. Dawkowanie doustnie podawanego takrolimusu należy  zmniejszyć w zależności od jego stężenia. 

Losartan 

Flukonazol hamuje metabolizm losartanu do czynnego metabolitu (E-31 74), który głównie warunkuje  antagonizm w stosunku do receptora angiotensyny II, występujący podczas leczenia losartanem.  U pacjenta należy stale kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. 

Metadon 

Flukonazol może zwiększać stężenie metadonu w surowicy. Konieczna może być modyfikacja dawki  metadonu. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) 

Podczas jednoczesnego podawania flurbiprofenu i flukonazolu wartości Cmax i AUC flurbiprofenu były  większe odpowiednio o 23% i 81% niż podczas podawania wyłącznie flurbiprofenu. Analogicznie,  podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i mieszaniny racemicznej ibuprofenu (400 mg) wartości  Cmax i AUC farmakologicznie czynnego izomeru [S-(+)-ibuprofen] były większe odpowiednio o 15%  i 82% niż podczas podawania wyłącznie mieszaniny racemicznej ibuprofenu. 

Chociaż nie ma specyficznych badań, stwierdzono, że flukonazol może zwiększać narażenie ogólnoustrojowe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne metabolizowane z udziałem CYP2C9  (np. naproksen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak). Zaleca się często kontrolować, czy u pacjenta nie  występują działania niepożądane lub objawy toksyczności NLPZ. Konieczna może być modyfikacja  dawkowania leków z grupy NLPZ. 

Fenytoina 

Flukonazol hamuje metabolizm wątrobowy fenytoiny. Jednoczesne, wielokrotne stosowanie 200 mg flukonazolu i 250 mg fenytoiny podawanej dożylnie, powoduje zwiększenie AUC24 fenytoiny  o odpowiednio 75% oraz Cmin o 128%. Podczas jednoczesnego stosowania z fenytoiną należy 

13 

monitorować jej stężenia w surowicy, w celu uniknięcia toksycznego działania fenytoiny. 

Prednizon 

Zanotowano pojedynczy przypadek leczonego prednizonem pacjenta z przeszczepem wątroby, u którego  wystąpiła ostra niewydolność kory nadnerczy po zaprzestaniu 3-miesięcznego leczenia flukonazolem.  Odstawienie flukonazolu przypuszczalnie spowodowało nasilenie aktywności CYP3A4, co doprowadziło  do zwiększonego metabolizmu prednizonu. U pacjentów długotrwale leczonych flukonazolem należy  dokładnie kontrolować, czy po odstawieniu flukonazolu nie występują objawy niewydolności kory  nadnerczy. 

Ryfabutyna 

Flukonazol zwiększa stężenie ryfabutyny w surowicy, prowadząc do zwiększenia AUC ryfabutyny nawet  o 80%. Zanotowano zapalenia błony naczyniowej oka u pacjentów jednocześnie otrzymujących  ryfabutynę i flukonazol. Podczas leczenia skojarzonego należy brać pod uwagę wystąpienie objawów  toksyczności ryfabutyny. 

Sakwinawir 

Flukonazol zwiększa AUC sakwinawiru o około 50% i Cmax o około 55% w wyniku hamowania  metabolizmu wątrobowego sakwinawiru przez CYP3A4 oraz hamowania P-glikoproteiny. Interakcje  z sakwinawirem i rytonawirem nie były badane i mogą być bardziej nasilone. Konieczna może być  modyfikacja dawkowania sakwinawiru. 

Pochodne sulfonylomocznika 

U zdrowych ochotników flukonazol wydłuża okresy półtrwania w surowicy podawanych doustnie  pochodnych sulfonylomocznika (np. chlorpropamidu, glibenklamidu, glipizydu i tolbutamidu). Podczas  jednoczesnego stosowania zaleca się częste kontrolowanie stężenia glukozy we krwi oraz odpowiednie  zmniejszenie dawki sulfonylomocznika. 

Teofilina 

W kontrolowanym placebo badaniu interakcji przyjmowanie flukonazolu w dawce 200 mg przez 14 dni  powodowało zmniejszenie średniego klirensu osoczowego teofiliny o 18%. Pacjentów, którzy  jednocześnie z flukonazolem otrzymują duże dawki teofiliny lub u których z różnych powodów występuje  zwiększone ryzyko toksyczności teofiliny, należy obserwować w celu wykrycia objawów toksyczności  teofiliny. Jeśli wystąpią takie objawy, leczenie należy odpowiednio zmodyfikować. 

Alkaloidy barwinka 

Mimo braku badań, przypuszcza się, że flukonazol może zwiększać w osoczu stężenia alkaloidów  barwinka (np. winkrystyny i winblastyny) i prowadzić do neurotoksyczności, prawdopodobnie w wyniku  hamującego działania na CYP3A4. 

Witamina A 

Donoszono o pojedynczym przypadku, w którym u jednego pacjenta otrzymującego leczenie złożone  kwasem all-trans-retinowym (kwasowa postać witaminy A) i flukonazolem, wystąpiły działania  niepożądane dotyczące OUN, w postaci guzów rzekomych mózgu, które ustępowały po odstawieniu  flukonazolu. Powyższe skojarzenie leków może być stosowane, jednak należy brać pod uwagę możliwość  występowania działań niepożądanych dotyczących OUN. 

Worykonazol (Inhibitor izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4) 

Jednoczesne podawanie doustnie worykonazolu (400 mg co 12 godzin przez 1 dobę, następnie 200 mg co  12 godzin przez 2,5 doby) oraz flukonazolu (400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg co 24 godziny  przez 4 doby) u 8 zdrowych mężczyzn powodowało wzrost Cmax oraz AUC worykonazolu o średnio 57%  

(90% CI: 20%, 107%) oraz 79% (90% CI: 40%, 128%). Nie ustalono dawki i częstości stosowania  worykonazolu i flukonazolu, umożliwiających zmniejszenie powyższego działania. Zaleca się 

14 

monitorowanie działań niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on stosowany kolejno po  flukonazolu. 

Zydowudyna 

Flukonazol zwiększa Cmax i AUC zydowudyny odpowiednio o 84% i 74%, z powodu zmniejszonego o około 45% klirensu zydowudyny podawanej doustnie. Podczas jednoczesnego stosowania  z flukonazolem okres półtrwania zydowudyny również wydłużał się o około 128%. Należy obserwować  pacjentów stosujących oba leki jednocześnie w celu wykrycia działań niepożądanych związanych  z podawaniem zydowudyny. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki zydowudyny. 

Azytromycyna 

W otwartym, randomizowanym, potrójnie skrzyżowanym badaniu z udziałem 18 zdrowych ochotników,  oceniano wpływ azytromycyny, podanej doustnie w pojedynczej dawce 1200 mg, na farmakokinetykę  podanej doustnie pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu, a także wpływ flukonazolu na farmakokinetykę  azytromycyny. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy  flukonazolem i azytromycyną. 

Doustne środki antykoncepcyjne 

Przeprowadzono dwa badania farmakokinetyczne dotyczące stosowania wielokrotnych dawek  flukonazolu jednocześnie ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Po zastosowaniu flukonazolu w dawce 50 mg nie obserwowano wpływu na stężenie żadnego  z hormonów, jednak dawka 200 mg na dobę zwiększała AUC etynyloestradiolu i lewonorgestrelu  odpowiednio o 40% i 24%. Tak więc stosowanie flukonazolu w tych dawkach wydaje się nie mieć  wpływu na skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. 

Iwakaftor 

Jednoczesne podawanie z iwakaftorem, substancją, która wzmacnia działanie białka CFTR (ang. cystic  fibrosis transmembrane conductance regulator), zwiększyło 3-krotnie ekspozycję na iwakaftor oraz  1,9-krotnie na hydroksymetyl-iwakaftor (M1). U pacjentów przyjmujących jednocześnie umiarkowane  inhibitory CYP3A, takie jak flukonazol i erytromycyna zalecane jest zmniejszenie dawki iwakaftoru do  150 mg raz na dobę. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Badania obserwacyjne sugerują zwiększone ryzyko poronienia spontanicznego u kobiet leczonych  flukonazolem podczas pierwszego trymestru ciąży. 

Opisywano przypadki występowania licznych wad wrodzonych (w tym małogłowia, dysplazji małżowin  usznych, dużego ciemiączka przedniego, skrzywienia kości udowej, kościozrostu ramienno promieniowego) u dzieci, których matki z powodu kokcydioidomikozy były leczone dużymi dawkami  flukonazolu (od 400 do 800 mg na dobę) przez trzy miesiące lub dłużej. Zależność pomiędzy podawaniem  flukonazolu a występowaniem tych wad nie jest znana. 

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). 

Dane uzyskane od kilku tysięcy kobiet w ciąży leczonych flukonazolem w skumulowanej dawce ≤ 150 mg, podawanym w pierwszym trymestrze ciąży, nie wskazują zwiększonego ogólnego ryzyka wad  rozwojowych płodu. W jednym dużym, obserwacyjnym badaniu kohortowym narażenie na flukonazol  podawany doustnie w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wad  rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego, odpowiadające około 1 dodatkowemu przypadkowi na  1000 kobiet leczonych dawkami skumulowanymi wynoszącymi ≤ 450 mg w porównaniu z kobietami 

15 

leczonymi azolami stosowanymi miejscowo i około 4 dodatkowym przypadkom na 1000 kobiet leczonych  dawkami skumulowanymi większymi niż 450 mg. Skorygowane ryzyko względne wyniosło 1,29 (95%  CI: od 1,05 do 1,58) w przypadku flukonazolu podawanego doustnie w dawce 150 mg i 1,98 (95% CI: od  1,23 do 3,17) w przypadku dawek flukonazolu większych niż 450 mg. 

Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest  to bezwzględnie konieczne. 

Flukonazolu w dużych dawkach, zwłaszcza długotrwale, nie należy stosować w okresie ciąży,  z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu. 

Karmienie piersią 

Flukonazol przenika do mleka ludzkiego, osiągając stężenia podobne do tych w osoczu (patrz punkt 5.2).  Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki flukonazolu  wynoszącej 200 mg lub mniej. Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub  po zastosowaniu dużej dawki. Karmienie piersią może być kontynuowane po podaniu pojedynczej dawki  150 mg flukonazolu. Nie zaleca się kontynuowania karmienia piersią po podaniu kolejnych dawek  flukonazolu lub wyższych dawek flukonazolu.  

Należy rozważyć korzyści rozwojowe i zdrowotne dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz  potrzeby wynikające z oceny stanu klinicznego matki związane z leczeniem flukonazolem a także  możliwe działania niepożądane, które mogą wystąpić u dziecka karmionego piersią po zastosowaniu  flukonazolu przez matkę.  

Płodność 

Flukonazol nie miał wpływu na płodność samic i samców szczurów (patrz punkt 5.3). 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu flukonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz  obsługiwania maszyn. Pacjenta należy ostrzec o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub drgawek  w trakcie stosowania produktu leczniczego Fluxazol (patrz punkt 4.8) i doradzić, aby nie prowadził  pojazdów ani nie obsługiwał maszyn, jeśli wystąpi u niego którykolwiek z tych objawów. 

4.8 Działania niepożądane 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>1/10) są ból głowy, ból brzucha, biegunka,  nudności, wymioty, zwiększenie we krwi aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy  asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej we krwi oraz wysypka. 

U pacjentów leczonych flukonazolem notowano przypadki reakcji polekowej z eozynofilią i objawami  ogólnymi (zespół DRESS) (patrz punkt 4.4). 

Podczas stosowania flukonazolu obserwowano i raportowano przedstawione poniżej działania  niepożądane z następującą częstotliwością: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt  często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość  nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Często 
Niezbyt często 
Rzadko 
Częstość nieznana
Zaburzenia krwi 


Niedokrwistość 
Agranulocytoza, 

 


16 

i układu chłonnego 

 


leukopenia,  

trombocytopenia,  

neutropenia


Zaburzenia  

układu  

immunologicznego

 


Anafilaksja


Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania


Zmniejszenie  łaknienia
Hipercholesterolemia,  hipertriglicerydemia,  hipokaliemia


Zaburzenia  

psychiczne


Bezsenność,  

senność

 


Zaburzenia  

układu nerwowego
Ból głowy 
Drgawki,  

parestezje,  

zawroty głowy,  zmiany smaku
Drżenie


Zaburzenia ucha  i błędnika


Zawroty głowy  pochodzenia  

obwodowego

 


Zaburzenia serca 

 


Zaburzenia rytmu  serca typu torsade de  pointes (patrz punkt  4.4), wydłużenie  

odstępu QT (patrz  punkt 4.4)


Zaburzenia  

żołądka i jelit 
Ból brzucha,  

wymioty,  

biegunka,  

nudności
Zaparcia,  

niestrawność,  wzdęcia,  

suchość w  

jamie ustnej

 


Zaburzenia  

wątroby i dróg  żółciowych
Zwiększenie  

aktywności: - 

aminotransferazy  alaninowej (patrz  punkt 4.4), - 

aminotransferazy  asparaginianowej  (patrz punkt 4.4),  -fosfatazy  

alkalicznej we  krwi (patrz punkt  4.4)
Cholestaza  

(patrz punkt  

4.4), żółtaczka  (patrz punkt  

4.4),  

zwiększenie  

stężenia  

bilirubiny 

(patrz punkt  

4.4)
Niewydolność  

wątroby (patrz punkt  4.4), martwica  

komórek  

wątrobowych (patrz  punkt 4.4), zapalenie  wątroby (patrz punkt  4.4), uszkodzenie  

komórek wątroby  (patrz punkt 4.4)


Zaburzenia skóry  i tkanki  

podskórnej
Wysypka (patrz  punkt 4.4)
Wysypka  

polekowa*  

(patrz punkt  

4.4),  

pokrzywka  

(patrz punkt  

4.4), świąd, 
Martwica toksyczno rozpływna naskórka  (patrz punkt 4.4),  

zespół Stevensa 

Johnsona (patrz punkt  4.4), ostra uogólniona  osutka krostkowa 
Reakcja polekowa z eozynofilią i  

objawami ogólnymi (DRESS ang. drug  reaction with  

eosinophilia and  

systemic symptoms)


17

 

 

zwiększona  

potliwość
(patrz punkt 4.4),  

złuszczające zapalenie  skóry, obrzęk  

naczynioruchowy,  obrzęk twarzy,  

łysienie


Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i  

tkanki łącznej


Ból mięśni

 


Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  podania


Zmęczenie, złe  samopoczucie,  astenia,  

gorączka

 

 


*w tym wysypka polekowa o stałej lokalizacji 

Dzieci i młodzież 

Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz nieprawidłowych wyników badań  laboratoryjnych obserwowanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży, z wyjątkiem  stosowania w leczeniu kandydozy narządów płciowych, są porównywalne do obserwowanych  u dorosłych. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych  Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych: 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

tel.: + 48 22 49-21-301 

fax: + 48 22 49-21-309,  

strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Opisywano przypadki przedawkowania flukonazolu, w których zgłaszano jednocześnie omamy  i zachowania paranoidalne. 

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe  i płukanie żołądka, jeśli konieczne). 

Flukonazol jest wydalany głównie z moczem; wymuszona diureza zwiększa prawdopodobnie stopień  eliminacji leku. Trzygodzinny zabieg hemodializy zmniejsza stężenie leku w osoczu o około 50%. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu, kod 

18 

ATC: J02AC01. 

Mechanizm działania 

Flukonazol należy do grupy przeciwgrzybiczych triazoli. Jego działanie polega głównie na zahamowaniu  zależnej od cytochromu P-450 demetylacji 14-alfa-lanosterolu, stanowiącego istotne ogniwo biosyntezy  ergosterolu grzyba. Nagromadzenie 14-alfa-metylosteroli koreluje z następującą potem w błonie  komórkowej grzybów utratą ergosterolu i może warunkować działanie przeciwgrzybicze flukonazolu.  Wykazano, że flukonazol jest znacznie bardziej wybiórczy względem enzymów cytochromu P450  w komórkach grzybów niż cytochromów P450 w układach enzymatycznych komórek ssaków. Flukonazol w dawce 50 mg na dobę, podawany przez 28 dni, nie miał wpływu na stężenia testosteronu  w osoczu u mężczyzn ani steroidów u kobiet w wieku rozrodczym. Flukonazol w dawce od 200 mg do  400 mg na dobę nie ma klinicznie istotnego wpływu na stężenie endogennych steroidów ani na odpowiedź  hormonalną po stymulacji ACTH u zdrowych ochotników płci męskiej. Badania interakcji z fenazonem  wskazują, że podanie dawki pojedynczej lub wielokrotnych dawek 50 mg flukonazolu nie wpływa na jego  metabolizm. 

Wrażliwość in vitro 

In vitro flukonazol wykazuje działanie przeciwgrzybicze na najbardziej powszechne klinicznie szczepy  Candida (w tym C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). Szczepy C. glabrata wykazują zmniejszoną  wrażliwość na działanie flukonazolu, natomiast C. krusei i C. auris są oporne na flukonazol. 

Flukonazol działa również przeciwgrzybiczo in vitro na Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii, a także na endemiczne grzyby pleśniowe Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma  capsulatum i Paracoccidioides brasiliensis. 

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne 

W badaniach na zwierzętach wykazano korelację pomiędzy wartością MIC a skutecznością przeciwko  grzybicom wywołanym w warunkach eksperymentalnych przez Candida spp. W badaniach klinicznych  wykazywano zależność liniową wynoszącą prawie 1:1 pomiędzy AUC a dawką flukonazolu. Istnieje  również bezpośrednia, nieokreślona zależność pomiędzy AUC a dawką oraz korzystną odpowiedzią  kliniczną w kandydozie jamy ustnej oraz do pewnego stopnia w kandydemii. Podobnie wyzdrowienie jest  mniej prawdopodobne w przypadku zakażeń wywołanych przez szczepy o dużym MIC flukonazolu. 

Mechanizmy oporności 

Candida spp. wykształcił szereg mechanizmów oporności na azole przeciwgrzybicze. Szczepy grzybów,  które wykształciły jeden lub więcej z tych mechanizmów oporności, charakteryzują się dużym  minimalnym stężeniem hamującym (MIC) flukonazolu, co ma wpływ na skuteczność in vivo oraz  skuteczność kliniczną. 

Zgłaszano przypadki nadkażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Candida inne niż C. albicans, które  często wykazują naturalną zmniejszoną wrażliwość (C. glabrata) lub oporność na flukonazol (np. C.  krusei, C. auris). W takich zakażeniach może być konieczne zastosowanie alternatywnej terapii  przeciwgrzybiczej. 

Stężenia graniczne (zgodnie z EUCAST) 

Na podstawie analizy danych farmakokinetyczno-farmakodynamicznych (PK/PD), wrażliwości in vitro  oraz danych dotyczących klinicznej odpowiedzi, EUCAST - AFST (European Committee on  Antimicrobial Susceptibility Testing - subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) określił  stężenia graniczne flukonazolu dla szczepów Candida [EUCAST Fluconazole rational document (2007) - version 2]. W tabeli poniżej uwzględniono stężenia graniczne dla gatunków powodujących najczęstsze  zakażenia grzybicze oraz stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem, ustalone na podstawie  danych PK/PD bez uwzględniania rozkładu MIC.

19 

Lek 

przeciwgrzybiczy
Stężenia graniczne związane z gatunkiem (S≤/R>)
Stężenia  

graniczne  

niezwiązane  

z określonym  gatunkiemA  

S≤/R>
Candida 

albicans
Candida 

glabrata
Candida 

Krusei
Candida 

parapsilosis
Candida 

tropicalis
Flukonazol 
2/4 
IE 
-- 
2/4 
2/4 
2/4


S = Wrażliwe, R = Oporne 

A = Stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem, ustalone na podstawie danych PK/PD bez  uwzględniania rozkładu MIC. Stosowane są wyłącznie dla organizmów, dla których nie ustalono  specyficznych stężeń granicznych MIC. 

-- = Nie zaleca się przeprowadzania testów wrażliwości, ponieważ flukonazol nie nadaje się do leczenia  zakażeń tym gatunkiem. 

IE = Brak wystarczających danych potwierdzających, że flukonazol nadaje się do leczenia zakażeń tym  gatunkiem. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Właściwości farmakokinetyczne flukonazolu są podobne po podaniu dożylnym i doustnym. 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym flukonazol dobrze się wchłania, a stężenia w osoczu (i ogólna biodostępność)  osiągają 90% wartości stężeń występujących po podaniu dożylnym. Jednoczesne spożycie pokarmu nie  zaburza wchłaniania leku. Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu na czczo występuje pomiędzy 0,5  a 1,5 godziny od przyjęcia dawki leku. Stężenia w osoczu są proporcjonalne do dawki leku. Po  wielokrotnym podawaniu pojedynczej dawki dobowej stężenie odpowiadające 90% stężenia stanu  stacjonarnego osiągane jest po 4-5 dniach. Podanie dawki nasycającej (w ciągu 1 doby), stanowiącej  podwójną dawkę dobową, umożliwia osiągnięcie 90% stężenia stanu stacjonarnego w osoczu drugiego  dnia. 

Dystrybucja 

Pozorna objętość dystrybucji leku jest zbliżona do całkowitej objętości wody w organizmie. Wiązanie  z białkami osocza jest małe (11-12%). 

Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu. Stężenia flukonazolu w ślinie  i w plwocinie są podobne do stężeń w osoczu. U pacjentów z grzybiczym zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych stężenia flukonazolu w płynie mózgowo-rdzeniowym sięgają około 80% stężenia w osoczu. 

Duże stężenia flukonazolu w skórze, przekraczające stężenia w surowicy, są osiągane w warstwie  rogowej, naskórku i skórze właściwej oraz gruczołach potowych. Flukonazol kumuluje się w warstwie  rogowej. Podczas stosowania dawki 50 mg na dobę, stężenia flukonazolu po 12 dniach terapii wynosiły  73 µg/g, natomiast 7 dni po odstawieniu produktu 5,8 µg/g. Podczas stosowania dawki 150 mg raz na  tydzień stężenie flukonazolu w warstwie rogowej 7. dnia wynosiło 23,4 µg/g, natomiast w 7 dni po  drugiej dawce leku wynosiło nadal 7,1 µg/g. 

Stężenie flukonazolu w paznokciach po czterech miesiącach podawania dawki 150 mg raz na tydzień  wynosiło 4,05 µg/g w zdrowych i 1,8 µg/g w chorych paznokciach; flukonazol można było wykryć  w próbkach paznokci jeszcze po 6 miesiącach od zakończenia terapii. 

Metabolizm 

Flukonazol jest metabolizowany jedynie w niewielkim stopniu. Po podaniu dawki znakowanej 

20 

radioaktywnie substancji wykazano, że jedynie 11% flukonazolu wydalane jest z moczem w postaci  zmienionej. Flukonazol jest wybiórczym inhibitorem izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4 (patrz punkt  4.5). Flukonazol jest również inhibitorem izoenzymu CYP2C19. 

Eliminacja 

Okres półtrwania flukonazolu w osoczu wynosi około 30 godzin. Lek jest wydalany głownie przez nerki,  około 80% przyjętej dawki występuje w moczu w postaci niezmienionej. Klirens flukonazolu jest  proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Nie ma dowodów na występowanie metabolitów we krwi krążącej. Długi okres półtrwania leku w fazie eliminacji z osocza uzasadnia stosowanie pojedynczej dawki  w kandydozie pochwy oraz podawanie jednej dawki leku na dobę lub na tydzień w innych wskazaniach. 

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR <20 ml/min) okres półtrwania wydłuża się  z 30 do 98 godzin. Konsekwentnie należy zmniejszyć dawkowanie. Flukonazol można usunąć za pomocą  hemodializy lub w mniejszym stopniu podczas dializy otrzewnowej. W trakcie 3-godzinnej sesji  hemodializy około 50% flukonazolu ulega usunięciu z krwi. 

Farmakokinetyka podczas karmienia piersią 

W badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym na dziesięciu kobietach karmiących piersią, które  tymczasowo lub trwale przerwały karmienie piersią, oceniano stężenia flukonazolu w osoczu i mleku  matki przez 48 godzin po podaniu pojedynczej dawki 150 mg flukonazolu. Flukonazol został wykryty w mleku matki karmiącej ze średnim stężeniem około 98% stężenia obserwowanego w osoczu. Średnie  

maksymalne stężenie flukonazolu w mleku matki karmiącej wynosiło 2,62 mg/l w 5,2 godziny po  podaniu. Szacowana dobowa dawka flukonazolu dla niemowląt w mleku matki karmiącej (przy założeniu  średniego spożycia mleka 150 ml/kg mc./dobę) w oparciu o średnie maksymalne stężenie wynosi  0,39 mg/kg mc./dobę, co stanowi około 40% zalecanej dawki dla noworodka (w wieku <2 tygodni) lub  13% zalecanej dawki dla niemowląt w kandydozie błony śluzowej. 

Farmakokinetyka u dzieci 

Dane farmakokinetyczne uzyskano z 5 badań, w których uczestniczyło 113 dzieci (2 badania z pojedynczą  dawką, 2 badania z dawkami wielokrotnymi, jedno badanie dotyczące wcześniaków). Dane z jednego  z prowadzonych badań nie były interpretowane z powodu zmiany postaci leku w trakcie tego badania.  Dodatkowe dane uzyskano z badania obejmującego pacjentów, u których lek stosowano ze względów  humanitarnych (ang. compassionate use study). 

Po podaniu flukonazolu w dawce 2-8 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 15 lat wartość pola  pod krzywą (AUC) wynosiła około 38 µg•h/ml na każdą podaną dawkę 1 mg/kg mc. Średni okres  półtrwania flukonazolu w fazie eliminacji z osocza mieścił się w granicach od 15 do 18 godzin; objętość  dystrybucji po wielokrotnym podawaniu wynosiła w przybliżeniu 880 ml/kg mc. Dłuższy okres  półtrwania flukonazolu w osoczu w fazie eliminacji - około 24 godzin - obserwowano po podaniu  pojedynczej dawki. Porównywalne wartości okresu półtrwania flukonazolu w osoczu w fazie eliminacji  po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. obserwowano u dzieci w wieku od 11 dni do  11 miesięcy. Objętość dystrybucji w tej grupie wiekowej wynosiła około 950 ml/kg mc. 

Doświadczenie dotyczące stosowania flukonazolu u noworodków ogranicza się do badań  farmakokinetycznych u wcześniaków. Średni wiek pacjentów (12 wcześniaków urodzonych średnio po  ok. 28 tygodniach ciąży) w chwili podania pierwszej dawki wynosił 24 godziny (zakres 9-36 godzin),  a średnia urodzeniowa masa ciała - 0,9 kg (zakres 0,75-1,10 kg). Badanie ukończyło siedmiu pacjentów;  maksymalna łączna dawka flukonazolu obejmowała pięć infuzji dożylnych po 6 mg/kg mc., podawanych  co 72 godziny. Średni okres półtrwania wynosił 74 godziny (zakres 44-185) w dniu 1. i z czasem  zmniejszał się do 53 godzin (zakres 30-131) w dniu 7. i 47 godzin (zakres 27-68) w dniu 13. Pole pod  krzywą wynosiło 271 µg•h/ml (zakres 173-385) w dniu 1., zwiększało się średnio do 490 µg•h/ml (zakres  292-734) w dniu 7. i zmniejszało ponownie do 360 µg•h/ml (zakres 167-566) w dniu 13. Objętość 

21 

dystrybucji wynosiła 1183 ml/kg (zakres 1070-1470) w dniu 1. i z czasem zwiększała się średnio do  1184 ml/kg (zakres  

510-2130) w dniu 7. i do 1328 ml/kg (zakres 1040-1680) w dniu 13. 

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku 

Przeprowadzono badanie farmakokinetyki u 22 osób w wieku 65 lat i starszych, otrzymujących  pojedynczą dawkę 50 mg flukonazolu doustnie. Dziesięciu z tych pacjentów otrzymywało jednocześnie  leki moczopędne. Stężenie Cmax wyniosło 1,54 µg/ml po upływie 1,3 godziny od podania dawki. Średnia  wartość AUC wyniosła 76,4±20,3 µg•h/ml, a średni okres półtrwania 46,2 godziny. Te parametry  farmakokinetyczne są większe od analogicznych wartości u młodych ochotników płci męskiej.  Jednoczesne podawanie diuretyków nie zmieniało istotnie wartości AUC ani Cmax. Dodatkowo u osób  w podeszłym wieku obserwowano mniejsze niż u młodych wartości klirensu kreatyniny (74 ml/min),  odsetka leku wydalanego wraz z moczem w postaci niezmienionej (0-24 h, 22%) oraz klirensu  flukonazolu (0,124 ml/min/kg mc.). Tak więc zmiany farmakokinetyki flukonazolu u osób w podeszłym  wieku wynikają prawdopodobnie z osłabionej czynności nerek, charakterystycznej dla tej grupy  pacjentów. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Wpływ zaobserwowany w trakcie badań nieklinicznych ma niewielkie znaczenie dla zastosowania  klinicznego, ponieważ wystąpił po dawkach, po których narażenie jest znacząco wyższe niż występujące  u ludzi. 

Rakotwórczość 

Flukonazol nie wykazywał potencjału rakotwórczego u myszy i szczurów, które otrzymywały przez okres  24 miesięcy doustne dawki 2,5; 5 lub 10 mg/kg mc. na dobę (około 27-krotnie więcej niż dawka zalecana  u ludzi). U samców szczurów otrzymujących 5 lub 10 mg/kg mc. na dobę obserwowano częstsze  występowanie gruczolaków wątrobowo-komórkowych. 

Mutagenność 

Wyniki testów mutagenności flukonazolu z aktywacją metaboliczną lub bez, przeprowadzone  z zastosowaniem 4 szczepów bakterii Salmonella typhimurium oraz komórek chłoniaka myszy L5178Y,  były negatywne. Badania cytogenetyczne in vivo (mysie komórki szpiku po doustnym podaniu  flukonazolu) i in vitro (ludzkie limfocyty narażone na działanie flukonazolu w dawce 1 000 µg/ml) nie  wykazały mutacji chromosomalnych. 

Toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa 

Flukonazol nie wpływał na płodność samców ani samic szczurów, którym podawano doustnie dawki 5, 10  lub 20 mg/kg mc. na dobę lub pozajelitowo dawki 5, 25 lub 75 mg/kg mc. 

Nie stwierdzono działania na płód po zastosowaniu w dawce 5 lub 10 mg/kg mc., w przypadku dawek  25 oraz 50 mg/kg mc. i większych stwierdzono więcej rodzajów zmian anatomicznych u płodów  (dodatkowe żebra, poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego) oraz opóźnienie kostnienia.  Po zastosowaniu dawek w zakresie od 80 mg/kg mc. do 320 mg/kg mc. zwiększyła się śmiertelność  zarodków szczurzych, zaś wady płodu obejmowały falistość żeber, rozszczep podniebienia  i nieprawidłowe kostnienie twarzoczaszki. 

Rozpoczęcie porodu było nieco opóźnione po doustnym zastosowaniu dawki 20 mg/kg mc., zaś  u niektórych matek po zastosowaniu dożylnym dawki 20 mg/kg mc. lub 40 mg/kg mc. stwierdzono  przedłużony poród. Zaburzenia porodu, występujące po podaniu dawek w tym zakresie, powodowały  niewielkie zwiększenie liczby płodów martwych oraz zmniejszenie przeżywalności noworodków.  Ten wpływ na poród jest zgodny z zależnymi od gatunku właściwościami zmniejszania stężenia  estrogenów przez duże dawki flukonazolu. Takich zmian hormonalnych nie stwierdzano u kobiet 

22 

leczonych flukonazolem (patrz punkt 5.1). 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna 

Skrobia kukurydziana  

Krzemionka koloidalna bezwodna  

Magnezu stearynian  

Sodu laurylosiarczan 

Fluxazol, 50 mg 

Skład kapsułki (korpus i wieczko) 

Żelatyna 

Żółcień chinolinowa (E 104) 

Błękit patentowy V (E 131) 

Żelaza tlenek czerwony (E 172) 

Żelaza tlenek żółty (E 172) 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Fluxazol, 100 mg 

Skład kapsułki (korpus) 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Skład kapsułki (wieczko) 

Żelatyna 

Żółcień chinolinowa (E 104) 

Indygotyna (E 132) 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Fluxazol, 150 mg 

Skład kapsułki (korpus i wieczko) 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Fluxazol, 200 mg 

Skład kapsułki (korpus i wieczko) 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

23 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Kapsułki pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. 

Fluxazol, 50 mg, 100 mg i 200 mg: 

Każde opakowanie zawiera 7 kapsułek, twardych. 

Fluxazol,150 mg: 

Każde opakowanie zawiera 1 kapsułkę, twardą. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Aristo Pharma Sp. z o. o. 

ul. Baletowa 30 

02-867 Warszawa 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie numer: 

Fluxazol, 50 mg: 25018 

Fluxazol, 100 mg: 25019 

Fluxazol, 150 mg: 25020 

Fluxazol, 200 mg: 25021 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/12/2018 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Fluxazol
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu