Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Fluconazole Genoptim

Fluconazole Genoptim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Fluconazole Genoptim, 50 mg, kapsułki twarde 

Fluconazole Genoptim, 100 mg, kapsułki twarde 

Fluconazole Genoptim, 150 mg, kapsułki twarde 

Fluconazole Genoptim, 200 mg, kapsułki twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda kapsułka twarda zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu (Fluconazolum). 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 

Fluconazole Genoptim, 50 mg: każda kapsułka twarda zawiera 50,56 mg laktozy jednowodnej. Fluconazole Genoptim, 100 mg: każda kapsułka twarda zawiera 101,12 mg laktozy jednowodnej. Fluconazole Genoptim, 150 mg: każda kapsułka twarda zawiera 151,68 mg laktozy jednowodnej. Fluconazole Genoptim, 200 mg: każda kapsułka twarda zawiera 202,24 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Kapsułka, twarda. 

Fluconazole Genoptim, 50 mg: biała lub prawie biała nieprzezroczysta twarda żelatynowa kapsułka,  o wielkości „4”, z żółtym napisem „E” na wieczku kapsułki i „95” na korpusie, wypełniona białym lub  prawie białym proszkiem.  

Fluconazole Genoptim, 100 mg: biała lub prawie biała nieprzezroczysta twarda żelatynowa kapsułka,  o wielkości „2”, z żółtym napisem „E” na wieczku kapsułki i „96” na korpusie, wypełniona białym lub  prawie białym proszkiem. 

Fluconazole Genoptim, 150 mg: biała lub prawie biała nieprzezroczysta twarda żelatynowa kapsułka,  o wielkości „1”, z żółtym napisem „E” na wieczku kapsułki i „97” na korpusie, wypełniona białym lub  prawie białym proszkiem. 

Fluconazole Genoptim, 200 mg: biała lub prawie biała nieprzezroczysta twarda żelatynowa kapsułka,  o wielkości „0”, z żółtym napisem „E” na wieczku kapsułki i „98” na korpusie, wypełniona białym lub  prawie białym proszkiem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Fluconazole Genoptim jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych (patrz  punkt 5.1). 

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących  zakażeń: 

− kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4); 

− kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4); 

− inwazyjne kandydozy; 

− drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie  drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;

− przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej związane ze stosowaniem  protezy), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające; − drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; − drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; − grzybice skóry w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry  właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego; 

− grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie. 

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu  następującym zakażeniom: 

− nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem  nawrotów; 

− nawroty drożdżakowego zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów  zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów; 

− nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku); 

− zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią [(np. u pacjentów  z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu  krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1)]. 

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków,  niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat 

Fluconazole Genoptim stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej,  gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz  w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Fluconazole  Genoptim można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom  kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt  4.4). 

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych;  jednak po ich otrzymaniu leczenie zakażenia należy odpowiednio dostosować. 

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków  przeciwgrzybiczych. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dawkę należy dostosować do rodzaju oraz ciężkości zakażenia grzybiczego. Jeśli w danym zakażeniu  konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie należy kontynuować do chwili ustąpienia  klinicznych lub mikrobiologicznych objawów czynnego zakażenia. Niedostatecznie długi okres  leczenia może być przyczyną nawrotu czynnego zakażenia. 

Dorośli

Wskazanie 
Dawkowanie 
Czas trwania leczenia
Kryptokokoza 
Leczenie  

kryptokokowego  

zapalenia opon  

mózgowych
Dawka nasycająca: 

400 mg w pierwszej  dobie. 

Następna dawka: 

200 mg do 400 mg na  dobę.
Zazwyczaj 6 do 8  

tygodni. 

W zakażeniach  

zagrażających życiu,  dawkę dobową można  zwiększyć do 800 mg.


 

Leczenie  

podtrzymujące  

w zapobieganiu  

nawrotom  

kryptokokowego  

zapalenia opon  

mózgowych  

u pacjentów  

z podwyższonym  

ryzykiem nawrotów.
200 mg na dobę. 
Nieograniczony czas  stosowania w dawce  dobowej 200 mg.
Kokcydioidomikoza 


200 mg do 400 mg 
11 do 24 miesięcy lub  dłużej, w zależności  od pacjenta.  

W niektórych  

zakażeniach,  

zwłaszcza w zapaleniu  opon mózgowych,  

można rozważyć  

zastosowanie dawki  800 mg na dobę.
Kandydozy  

inwazyjne


Dawka nasycająca: 

800 mg w pierwszej  dobie. 

Następna dawka: 

400 mg na dobę.
Zwykle zalecana  

długość leczenia  

zakażenia  

drożdżakowego krwi  wynosi 2 tygodnie po  pierwszym  

negatywnym wyniku  posiewu krwi oraz  

ustąpieniu objawów  przedmiotowych i  

podmiotowych  

charakterystycznych  dla kandydemii.
Leczenie kandydozy  błon śluzowych
Kandydoza jamy  

ustnej
Dawka nasycająca:  200 mg do 400 mg w  pierwszej dobie. 

Następna dawka: 

100 mg do 200 mg na  dobę.
7 do 21 dni (do czasu  ustąpienia kandydozy  jamy ustnej). 

Można stosować  

dłużej u pacjentów  z ciężkim osłabieniem  czynności układu  

immunologicznego.
Kandydoza przełyku 
Dawka nasycająca: 

200 mg do 400 mg w  pierwszej dobie. 

Następna dawka: 

100 mg do 200 mg na  dobę.
14 do 30 dni (do czasu  ustąpienia kandydozy  przełyku). 

Można stosować  

dłużej u pacjentów z  ciężkim osłabieniem  czynności układu  

immunologicznego.
Występowanie  

drożdżaków w moczu
200 mg do 400 mg na  dobę.
7 do 21 dni. 

Można stosować  

dłużej u pacjentów z  ciężkim osłabieniem  czynności układu  

immunologicznego.


3

 

Przewlekła zanikowa  kandydoza 
50 mg na dobę. 
14 dni
Przewlekła kandydoza  skóry i błon śluzowych
50 mg do 100 mg na  dobę.
Do 28 dni. Można  

stosować dłużej  

u pacjentów z ciężkim  osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
Zapobieganie  

nawrotom  

drożdżakowego  

zapalenia błony  

śluzowej u pacjentów  zakażonych HIV,  

u których jest 

zwiększone ryzyko  nawrotów
Kandydoza jamy  

ustnej
100 mg do 200 mg na  dobę lub 200 mg  

3 razy na tydzień
Nieograniczony czas  stosowania u  

pacjentów z  

przewlekłym  

osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
Kandydoza przełyku 
100 mg do 200 mg na  dobę lub 200 mg 3 

razy na tydzień
Nieograniczony czas  stosowania u  

pacjentów z  

przewlekłym  

osłabieniem czynności  układu  

immunologicznego.
Kandydoza  

narządów płciowych
Ostra drożdżyca  

pochwy 

Drożdżakowe  

zapalenie żołędzi
150 mg 
Pojedyncza dawka.
Leczenie i 

zapobieganie  

nawrotom drożdżycy  pochwy (4 lub więcej  zakażeń w roku)
150 mg co trzeci  

dzień, w sumie  

3 dawki (doba 1., 4. i  7.), a następnie dawka podtrzymująca 150 mg  raz na tydzień.
Dawka podtrzymująca:  6 miesięcy.
Grzybice skóry 
Grzybica stóp 

Grzybica tułowia 

Grzybica podudzi 

Drożdżyca skóry
150 mg raz na tydzień  lub 50 mg raz na dobę.
2 do 4 tygodni;  

w grzybicy stóp może  być konieczne  

stosowanie do 6  

tygodni.
Łupież pstry
300 mg do 400 mg raz  na tydzień.
1 do 3 tygodni.
50 mg raz na dobę 
2 do 4 tygodni
Grzybica paznokci  (onychomikoza)
150 mg raz na tydzień. 
Leczenie należy  

kontynuować aż do  zastąpienia  

zakażonego paznokcia  przez nowy,  

niezakażony. Czas  

potrzebny do odrostu  nowego paznokcia  

dłoni lub stopy wynosi  odpowiednio 3 do 6  lub 6 do 12 miesięcy.  Szybkość odrostu  

może jednak różnić się  u poszczególnych 


4

 

 

 

pacjentów, także w  zależności od wieku.  Po wyleczeniu  

przewlekłego  

zakażenia paznokcie  czasami mogą  

pozostać  

zniekształcone.
Zapobieganie  

zakażeniom  

drożdżakowym  

u pacjentów  

z przedłużającą się  neutropenią


200 mg do 400 mg 
Leczenie należy  

rozpocząć kilka dni  przed spodziewanym  początkiem  

neutropenii i  

kontynuować przez 7  dni po jej ustąpieniu,  kiedy liczba neutrofili  zwiększy się powyżej  1000 komórek na  

mm3.


Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od czynności nerek (patrz „Pacjenci z zaburzeniami  czynności nerek”). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Jeśli stosuje się pojedynczą dawkę, nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z  zaburzeniami czynności nerek (w tym u dzieci i młodzieży), otrzymujących wielokrotne dawki  flukonazolu, na początku należy podać dawkę od 50 mg do 400 mg, na podstawie zalecanej dla  danego wskazania dawki dobowej. Po podaniu tej dawki początkowej, dawkę dobową (zgodnie ze  wskazaniem) należy ustalić na podstawie poniższej tabeli. 

Klirens kreatyniny [ml/min] 
Procent dawki zalecanej 
>50 
100%
≤50 (bez dializ) 
50%
Regularne dializy 
100% po każdej dializie


Pacjentom regularnie dializowanym należy po każdej dializie podawać 100% zalecanej dawki;  w dniach, w których nie wykonuje się dializy, należy podawać dawkę zmniejszoną odpowiednio do  klirensu kreatyniny. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone, dlatego  flukonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 4.8). 

Dzieci i młodzież 

Dla dzieci, które nie mogą połknąć kapsułki i dla małych dzieci, u których konieczne jest precyzyjne  dawkowanie w zależności od masy ciała, dostępny jest flukonazol w postaci syropu. 

U dzieci i młodzieży nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg.

Podobnie jak w zakażeniach u pacjentów dorosłych, długość leczenia zależy od klinicznej  i mikologicznej odpowiedzi pacjenta. Fluconazole Genoptim podaje się w pojedynczych dobowych  dawkach. 

Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek - patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”. Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek  (dawkowanie u noworodków, u których często czynność nerek nie jest w pełni rozwinięta – patrz  poniżej). 

Niemowlęta, małe dzieci i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat) 

Wskazanie 
Dawkowanie 
Zalecenia
Kandydoza błon  

śluzowych
Dawka początkowa: 6 mg/kg mc. Następna dawka: 3 mg/kg mc. na  dobę.
Dawkę początkową można  stosować w pierwszym dniu  leczenia w celu szybszego  osiągnięcia stanu równowagi.
Kandydozy inwazyjne 

Kryptokokowe zapalenie  opon mózgowych
Dawka:6 do 12 mg/kg mc. na dobę. 
W zależności od ciężkości  choroby.
Leczenie podtrzymujące w  celu zapobiegania  

nawrotom  

kryptokokowego zapalenia  opon mózgowych u dzieci  z dużym ryzykiem  

nawrotu choroby
Dawka: 6 mg/kg mc. na dobę. 
W zależności od ciężkości  choroby.
Zapobieganie zakażeniom  drożdżakami u pacjentów  z osłabioną odpornością
Dawka: 3 do 12 mg/kg mc. na dobę. 
W zależności od stopnia oraz  czasu trwania neutropenii  (patrz: dawkowanie u  

dorosłych).


Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat) 

W zależności od masy ciała oraz dojrzałości, lekarz przepisujący powinien ocenić, które dawkowanie  (dla dorosłych czy dla dzieci) jest najwłaściwsze. Dane kliniczne wskazują, że klirens flukonazolu u  dzieci jest większy niż u dorosłych. Aby u dzieci uzyskać porównywalny ogólny wpływ na organizm,  jak u dorosłych po podaniu dawki 100 mg, 200 mg i 400 mg, dzieciom należy podać odpowiednio  dawki 3 mg/kg mc., 6 mg/kg mc. i 12 mg/kg mc. 

Nie określono profilu bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności flukonazolu w leczeniu kandydozy  narządów płciowych u dzieci i młodzieży. Aktualnie dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa  stosowania u dzieci i młodzieży w innych wskazaniach opisano w punkcie 4.8. Jeżeli konieczne jest  leczenie kandydozy narządów płciowych u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat), należy zastosować  takie samo dawkowanie jak u dorosłych. 

Noworodki (w wieku od 0 do 27 dni) 

Noworodki wolniej wydalają flukonazol. Jest dostępnych niewiele danych farmakokinetycznych  potwierdzających podany sposób stosowania u noworodków (patrz punkt 5.2).

Grupa wiekowa 
Dawkowanie 
Zalecenia
Noworodki 

(0 do 14 dni)
Taką samą dawkę w mg/kg mc., jak u  niemowląt, małych dzieci i dzieci  należy podawać co 72 godziny
Nie należy przekraczać  

maksymalnej dawki 12 mg/kg  mc., podawanej co 72 godziny.
Noworodki 

(od 15 do 27 dni)
Taką samą dawkę w mg/kg mc., jak u  niemowląt, małych dzieci i dzieci,
Nie należy przekraczać  

maksymalnej dawki 12 mg/kg 


 

należy podawać co 48 godzin 
mc., podawanej co 48 godzin.


Sposób podawania 

Fluconazole Genoptim jest lekiem w postaci doustnej. Dostępne są produkty lecznicze zawierające  flukonazol do podawania dożylnego. Droga podania zależy od stanu klinicznego pacjenta. W  przypadku zmiany drogi podania z dożylnej na doustną i odwrotnie, nie jest konieczna zmiana dawki  dobowej. 

Kapsułki należy połykać w całości, niezależnie od przyjmowanych posiłków. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1. 

Z badań dotyczących interakcji po podaniu wielokrotnym wynika, że przeciwwskazane jest podawanie  terfenadyny pacjentom otrzymującym flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących 400 mg na  dobę lub więcej. Stosowanie innych produktów leczniczych, które wydłużają odstęp QT i są  metabolizowane przez cytochrom P450 (izoenzym CYP3A4), takich jak: cyzapryd, astemizol,  pimozyd, chinidyna i erytromycyna, jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących flukonazol  (patrz punkt 4.4 i 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Grzybica skóry owłosionej głowy 

Badano stosowanie flukonazolu w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Nie wykazano  wyższej skuteczności niż gryzeofulwiny, a ogólny odsetek wyzdrowień był mniejszy niż 20%. Dlatego  produktu Fluconazole Genoptim nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy. 

Kryptokokoza 

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy oraz zakażeń o innych  lokalizacjach (np. kryptokokoza płuc lub skóry) są ograniczone, dlatego brak dokładnych zaleceń  dotyczących dawkowania. 

Głębokie grzybice endemiczne 

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takich jak  parakokcydioidomikoza, sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza są ograniczone, dlatego  brak jest dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania. 

Nerki 

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Fluconazole Genoptim pacjentom  z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). 

Wątroba i drogi żółciowe 

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Fluconazole Genoptim pacjentom  z zaburzeniami czynności wątroby. 

Stosowanie produktu Fluconazole Genoptim wiązało się rzadko z ciężkim toksycznym uszkodzeniem  wątroby, w tym ze skutkiem śmiertelnym, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi.  W przypadkach hepatotoksycznego działania flukonazolu nie obserwowano jednoznacznego związku  

z całkowitą dawką dobową leku, długością terapii, płcią czy wiekiem pacjentów. Działanie  hepatotoksyczne flukonazolu zwykle ustępowało po przerwaniu leczenia. 

Jeśli w trakcie leczenia flukonazolem wystąpią zaburzenia wyników badań czynności wątroby, należy  dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie wystąpi cięższe uszkodzenie tego narządu.

Należy poinformować pacjenta, jakie mogą wystąpić objawy świadczące o silnym działaniu na  wątrobę (znaczna astenia, jadłowstręt, przedłużające się nudności, wymioty i żółtaczka). Pacjent  powinien niezwłocznie przerwać stosowanie flukonazolu i skonsultować się z lekarzem. 

Układ sercowo-naczyniowy 

Stosowanie niektórych azoli, w tym flukonazolu, było związane z wydłużeniem odstępu QT w  elektrokardiogramie. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, u  pacjentów przyjmujących flukonazol bardzo rzadko notowano wydłużenie odstępu QT i zaburzenia  rytmu typu torsade de pointes. Dotyczyło to ciężko chorych pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak: choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne przyjmowanie  leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Fluconazole Genoptim u pacjentów, u  których występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych  produktów leczniczych wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450  (CYP) 3A4 jest przeciwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.5). 

Halofantryna 

Wykazano, że halofantryna stosowana w zalecanej dawce terapeutycznej wydłuża odstęp QTc oraz  jest substratem dla izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania flukonazolu  i halofantryny (patrz punkt 4.5). 

Reakcje skórne 

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano występowanie skórnych reakcji alergicznych,  takich jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Pacjenci z AIDS są  bardziej skłonni do ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. Jeśli  u leczonego flukonazolem pacjenta z powierzchowną grzybicą wystąpi wysypka, należy przerwać  podawanie tego produktu leczniczego. Jeżeli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem  z powodu inwazyjnego lub układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta należy uważnie obserwować;  w razie wystąpienia zmian pęcherzowych lub rumienia wielopostaciowego należy przerwać  podawanie flukonazolu. 

Nadwrażliwość 

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.3). 

Cytochrom P450 

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest  również inhibitorem CYP2C19. Należy kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie  flukonazol i leki o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowane z udziałem izoenzymów  CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5). 

Terfenadyna 

Należy dokładnie kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol  w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę (patrz punkty 4.3 i 4.5). 

Substancje pomocnicze 

Kapsułki zawierają laktozę jednowodną, dlatego nie należy ich stosować u pacjentów z rzadko  występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem jest przeciwwskazane 

Cyzapryd. Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i cyzaprydu notowano występowanie zaburzeń kardiologicznych, w tym częstoskurczu komorowego torsade de pointes. W kontrolowanym badaniu wykazano, że podczas jednoczesnego podawania 200 mg flukonazolu raz na dobę i 20 mg  cyzaprydu cztery razy na dobę, znacząco zwiększa się stężenie cyzaprydu w osoczu i wydłuża odstęp  QTc. Jednoczesne leczenie flukonazolem i cyzaprydem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Terfenadyna. W związku z występowaniem ciężkich zaburzeń rytmu, zależnych od skorygowanego  odstępu QTc, u pacjentów przyjmujących jednocześnie azole przeciwgrzybicze i terfenadynę,  przeprowadzono w tym zakresie badania interakcji. W jednym badaniu dawka 200 mg na dobę  flukonazolu nie wpływała na odstęp QTc. W innym badaniu z dawkami flukonazolu 400 mg i 800 mg  na dobę wykazano, że flukonazol w dawce 400 mg na dobę i większej, znacząco zwiększał stężenia w  osoczu przyjmowanej jednocześnie terfenadyny. Przeciwwskazane jest stosowanie terfenadyny z  flukonazolem podawanym w dawkach 400 mg lub większych (patrz punkt 4.3). Należy dokładnie  kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawce mniejszej niż  400 mg na dobę. 

Astemizol. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i astemizolu może powodować zmniejszenie klirensu  astemizolu. Zwiększenie stężenia astemizolu może prowadzić do wydłużenia odstępu QT i rzadko do  zaburzeń rytmu typu torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i astemizolu jest  przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Pimozyd. Jednoczesne stosowanie flukonazolu z pimozydem może hamować metabolizm pimozydu,  chociaż nie przeprowadzono w tym zakresie badań in vitro ani in vivo. Zwiększone stężenie pimozydu  w osoczu może prowadzić do wydłużenia odstępu QT oraz rzadko do zaburzeń rytmu typu torsade de  pointes. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i pimozydu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Chinidyna. Jednoczesne stosowanie flukonazolu z chinidyną może hamować metabolizm chinidyny,  jednak nie przeprowadzono badań in vitro ani in vivo. Stosowanie chinidyny było związane z  wydłużeniem odstępu QT oraz rzadko z wystąpieniem zaburzeń rytmu typu torsade de pointes (patrz  punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie flukonazolu i chinidyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).  

Erytromycyna. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i erytromycyny może zwiększać ryzyko  kardiotoksyczności (wydłużenie odstępu QT, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes), co  w konsekwencji może prowadzić do nagłej śmierci z przyczyn sercowych. Jednoczesne stosowanie  flukonazolu i erytromycyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

Produkty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem nie jest zalecane 

Halofantryna. Flukonazol może zwiększać stężenie halofantryny w osoczu z powodu hamującego  działania na CYP3A4. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i halofantryny może zwiększać ryzyko  kardiotoksyczności (wydłużenie odstępu QT, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes) oraz ryzyko  nagłej śmierci z przyczyn sercowych. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych produktów  leczniczych (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem wiąże się z koniecznością  zachowania środków ostrożności oraz modyfikacji dawki 

Wpływ innych produktów leczniczych na flukonazol 

Ryfampicyna. Jednoczesne stosowanie flukonazolu i ryfampicyny powodowało zmniejszenie AUC  flukonazolu o 25% i skrócenie okresu półtrwania (t½) flukonazolu o 20%. Należy rozważyć możliwość  zwiększenia dawki flukonazolu u pacjentów przyjmujących jednocześnie ryfampicynę. Badania interakcji wykazały, że doustne stosowanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyną,  produktami zobojętniającymi kwas żołądkowy lub po napromieniowaniu całego ciała przed  przeszczepieniem szpiku kostnego nie wpływa w sposób istotny klinicznie na wchłanianie  flukonazolu. 

Wpływ flukonazolu na inne produkty lecznicze 

Flukonazol jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C9 cytochromu P450 i umiarkowanym  inhibitorem izoenzymu CYP3A4. Flukonazol jest również inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Oprócz  zaobserwowanych (udokumentowanych) interakcji wymienionych poniżej, istnieje ryzyko  zwiększenia stężenia w osoczu innych leków metabolizowanych z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4, stosowanych w skojarzeniu z flukonazolem. Dlatego też należy zawsze  zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków, a pacjentów należy dokładnie  obserwować. Hamowanie aktywności enzymów przez flukonazol utrzymuje się przez 4 do 5 dni po  odstawieniu flukonazolu, ze względu na jego długi okres półtrwania (patrz punkt 4.3). 

Alfentanyl. W trakcie jednoczesnego stosowania u zdrowych ochotników flukonazolu (400 mg) oraz  alfentanylu podawanego dożylnie (20 μg/kg mc.), AUC10 alfentanylu zwiększało się 2-krotnie,  prawdopodobnie w wyniku hamowania CYP3A4. Konieczna może być modyfikacja dawki  alfentanylu. 

Amitryptylina, nortryptylina. Flukonazol nasila działanie amitryptyliny i nortryptyliny. Stężenie 5- nortryptyliny i (lub) S-amitryptyliny można oznaczyć na początku leczenia skojarzonego, a następnie  po tygodniu. W razie konieczności należy zmodyfikować dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. 

Amfoterycyna B. Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zakażonym myszom  z prawidłową i osłabioną czynnością układu odpornościowego dało następujące rezultaty: niewielkie  addycyjne działanie przeciwgrzybicze w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego przez C. albicans,  brak interakcji w przypadku zakażenia wewnątrzczaszkowego przez Cryptococcus neoformans oraz  antagonizm obu leków w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego przez Aspergillus fumigatus.  Kliniczne znaczenie wyników uzyskanych w tych badaniach jest nieznane. 

Leki przeciwzakrzepowe. Po wprowadzeniu produktu do obrotu, podobnie jak w przypadku innych  azoli przeciwgrzybiczych, notowano występowanie krwawień (siniaki, krwawienia z nosa, krwawienia  z przewodu pokarmowego, krwiomocz i smoliste stolce) związane z wydłużeniem się czasu  protrombinowego u pacjentów otrzymujących jednocześnie flukonazol i warfarynę. W czasie  jednoczesnego stosowania flukonazolu i warfaryny czas protrombinowy wydłużył się 2-krotnie,  prawdopodobnie z powodu hamowania metabolizmu warfaryny przez izoenzym CYP2C9. U  pacjentów przyjmujących jednocześnie pochodne kumaryny i flukonazol należy kontrolować czas  protrombinowy. Może być konieczne zmodyfikowanie dawki warfaryny.  

Benzodiazepiny (krótko działające) np. midazolam, triazolam. Po podaniu doustnym midazolamu  flukonazol zwiększał stężenie midazolamu oraz nasilał wpływ leku na czynności psychomotoryczne.  Jednoczesne stosowanie flukonazolu w dawce 200 mg oraz midazolamu podawanego doustnie  w dawce 7,5 mg zwiększało AUC midazolamu oraz wydłużało okres półtrwania odpowiednio 3,7- i 2,2-krotnie. Flukonazol w dawce 200 mg na dobę stosowany jednocześnie z 0,25 mg podawanego  doustnie triazolamu zwiększał odpowiednio AUC triazolamu oraz wydłużał okres półtrwania 

10 

odpowiednio 4,4- oraz 2,3-krotnie. Podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i triazolamu  obserwowano nasilone oraz przedłużone działanie triazolamu. Jeśli konieczne jest jednoczesne  stosowanie benzodiazepin i flukonazolu, należy rozważyć zmniejszenie dawek benzodiazepin oraz  właściwe kontrolowanie pacjenta.  

Karbamazepina. Flukonazol hamuje metabolizm karbamazepiny. Obserwowano również zwiększenie stężenia karbamazepiny w surowicy o 30%. Istnieje ryzyko rozwoju toksyczności karbamazepiny.  Może być konieczne dostosowanie dawkowania karbamazepiny w zależności od wyników pomiaru  stężenia i (lub) od działania leku. 

Antagoniści wapnia. Niektóre leki z grupy wybiórczych antagonistów wapnia (nifedypina, izradypina,  amlodypina, werapamil i felodypina), są metabolizowane przez CYP3A4. Flukonazol może zwiększać  ogólnoustrojowe narażenie na działanie antagonistów wapnia. Zaleca się częste kontrolowanie  pacjenta pod względem występowania działań niepożądanych.  

Celekoksyb. Podczas jednoczesnego leczenia flukonazolem (200 mg na dobę) i celekoksybem  (200 mg) Cmax i AUC celekoksybu zwiększały się odpowiednio o 68% i 134%. Podczas jednoczesnego  stosowania z flukonazolem konieczne może być zmniejszenie dawki celekoksybu o połowę.  

Cyklofosfamid. Jednoczesne leczenie cyklofosfamidem i flukonazolem powoduje zwiększenie  stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy. Jeśli leki te stosuje się jednocześnie, należy zwrócić  szczególną uwagę na ryzyko zwiększania się stężenia bilirubiny oraz kreatyniny w surowicy.  

Fentanyl. Zanotowano jeden przypadek śmiertelny zatrucia fentanylem, prawdopodobnie w wyniku  interakcji fentanylu z flukonazolem. Ponadto wykazano, że u zdrowych ochotników flukonazol  znacząco opóźnia eliminację fentanylu. Zwiększone stężenie fentanylu może prowadzić do  wystąpienia depresji oddechowej. Należy ściśle kontrolować pacjenta ze względu na ryzyko związane  z wystąpieniem depresji oddechowej. Może być konieczna zmiana dawkowania fentanylu.  

Inhibitory reduktazy HMG-CoA. Ryzyko miopatii i rabdomiolizy zwiększa się podczas jednoczesnego  podawania flukonazolu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA metabolizowanymi z udziałem CYP3A4,  takimi jak atorwastatyna i symwastatyna, lub metabolizowanymi z udziałem CYP2C9, takimi jak  fluwastatyna. Jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, należy obserwować, czy u pacjenta nie  występują objawy miopatii rabdomiolizy oraz kontrolować aktywność kinazy kreatyny. Jeśli znacznie  zwiększy się aktywność kinazy kreatyny lub rozpozna się lub podejrzewa miopatię lub rabdomiolizę,  należy przerwać stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA.  

Produkty immunosupresyjne (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus i takrolimus)  

Cyklosporyna. Flukonazol znacząco zwiększa stężenie i AUC cyklosporyny. W czasie jednoczesnego  leczenia flukonazolem w dawce 200 mg na dobę oraz cyklosporyną (2,7 mg/kg mc./dobę)  obserwowano 1,8 krotne zwiększenie AUC cyklosporyny. Leki te można stosować jednocześnie,  zmniejszając dawkę cyklosporyny w zależności od jej stężenia.  

Ewerolimus. Flukonazol może powodować zwiększenie stężenia ewerolimusu w osoczu poprzez  inhibicję izoenzymu CYP3A4, jednak nie przeprowadzono badań in vitro ani in vivo.  

Syrolimus. Flukonazol zwiększa stężenie syrolimusu w osoczu, przypuszczalnie w wyniku hamowania  jego metabolizmu z udziałem CYP3A4 i P-glikoproteiny. Leki te można stosować w skojarzeniu, jeśli  dostosuje się dawkę syrolimusu w zależności od wartości stężenia i (lub) działania leku.  

Takrolimus. Flukonazol może nawet 5-krotnie zwiększać stężenie w surowicy takrolimusu  podawanego doustnie, z powodu hamowania jego metabolizmu przez CYP3A4 w jelitach. Nie  zaobserwowano znaczących zmian parametrów farmakokinetycznych po dożylnym podaniu 

11 

takrolimusu. Zwiększanie się stężenia takrolimusu wiązało się z nefrotoksycznością. Dawkowanie  doustnie podawanego takrolimusu należy zmniejszyć w zależności od jego stężenia.  

Losartan. Flukonazol hamuje metabolizm losartanu do czynnego metabolitu (E-31 74), który głównie  warunkuje antagonizm w stosunku do receptora angiotensyny II, występujący podczas leczenia  losartanem. U pacjenta należy stale kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.  

Metadon. Flukonazol może zwiększać stężenie metadonu w surowicy. Konieczna może być  modyfikacja dawki metadonu.  

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Podczas jednoczesnego stosowania z flukonazolem, Cmax i AUC flurbiprofenu były większe odpowiednio o 23% i 81% niż podczas podawania samego  flurbiprofenu. Analogicznie, podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i mieszaniny racemicznej  ibuprofenu (400 mg) wartości Cmax i AUC farmakologicznie czynnego izomeru [S-(+)-ibuprofen] były  większe odpowiednio o 15% i 82% niż podczas podawania samej mieszaniny racemicznej ibuprofenu. 

Chociaż nie ma specyficznych badań, stwierdzono, że flukonazol może zwiększać narażenie  ogólnoustrojowe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) metabolizowane przez CYP2C9  (np. naproksen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak). Zaleca się często kontrolować, czy u pacjenta  nie występują działania niepożądane lub objawy toksyczności związanej ze stosowaniem NLPZ. Może  być konieczna modyfikacja dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych.  

Fenytoina. Flukonazol hamuje metabolizm wątrobowy fenytoiny. Jednoczesne, wielokrotne stosowanie 200 mg flukonazolu i 250 mg fenytoiny podawanej dożylnie, powoduje zwiększenie AUC24 fenytoiny o 75% oraz Cmin o 128%. Podczas jednoczesnego stosowania z fenytoiną należy  monitorować jej stężenia w surowicy, w celu uniknięcia toksycznego działania fenytoiny.  

Prednizon. Zanotowano pojedynczy przypadek leczonego prednizonem pacjenta z przeszczepem  wątroby, u którego wystąpiła ostra niewydolność kory nadnerczy po zaprzestaniu 3-miesięcznego  leczenia flukonazolem. Odstawienie flukonazolu przypuszczalnie spowodowało nasilenie aktywności  CYP3A4, co doprowadziło do zwiększonego metabolizmu prednizonu. U pacjentów długotrwale  leczonych flukonazolem należy dokładnie kontrolować, czy po odstawieniu flukonazolu nie występują  objawy niewydolności kory nadnerczy.  

Ryfabutyna. Flukonazol zwiększa stężenie ryfabutyny w surowicy, prowadząc do zwiększenia AUC  ryfabutyny nawet o 80%. Zanotowano zapalenia błony naczyniowej oka u pacjentów jednocześnie  otrzymujących flukonazol i ryfabutynę. Podczas leczenia skojarzonego należy brać pod uwagę  wystąpienie objawów toksyczności ryfabutyny. 

Sakwinawir. Flukonazol zwiększa AUC sakwinawiru o około 50% i Cmax o około 55% w wyniku  hamowania metabolizmu wątrobowego sakwinawiru przez CYP3A4 oraz hamowania P-glikoproteiny.  Interakcje z sakwinawirem i rytonawirem nie były badane i mogą być bardziej nasilone. Konieczna  może być modyfikacja dawkowania sakwinawiru.  

Pochodne sulfonylomocznika. U zdrowych ochotników flukonazol wydłuża okresy półtrwania  w surowicy podawanych doustnie pochodnych sulfonylomocznika (np. chlorpropamidu,  glibenklamidu, glipizydu i tolbutamidu). Podczas jednoczesnego stosowania zaleca się częste  kontrolowanie stężenia glukozy we krwi oraz odpowiednie zmniejszenie dawki sulfonylomocznika.  

Teofilina. W kontrolowanym placebo badaniu interakcji przyjmowanie flukonazolu w dawce 200 mg  przez 14 dni powodowało zmniejszenie średniego klirensu osoczowego teofiliny o 18%. Pacjentów,  którzy jednocześnie z flukonazolem otrzymują duże dawki teofiliny lub u których z różnych powodów  występuje zwiększone ryzyko toksyczności teofiliny, należy obserwować w celu wykrycia objawów  toksyczności teofiliny. Jeśli wystąpią takie objawy, leczenie należy odpowiednio zmodyfikować. 

12 

Alkaloidy barwinka. Mimo braku badań, przypuszcza się, że flukonazol może zwiększać w osoczu  stężenia alkaloidów barwinka (np. winkrystyny i winblastyny) i prowadzić do neurotoksyczności,  prawdopodobnie w wyniku hamującego działania na CYP3A4.  

Witamina A. Donoszono o pojedynczym przypadku, w którym u jednego pacjenta otrzymującego  leczenie złożone kwasem all-trans-retinowym (kwasowa postać witaminy A) i flukonazolem,  wystąpiły działania niepożądane dotyczące OUN, w postaci guzów rzekomych mózgu, które  ustępowały po odstawieniu flukonazolu. Powyższe skojarzenie leków może być stosowane, jednak  należy brać pod uwagę możliwość występowania działań niepożądanych dotyczących OUN.  

Worykonazol. (Inhibitor izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4). Jednoczesne podawanie  doustnie worykonazolu (400 mg co 12 godzin przez 1 dobę, następnie 200 mg co 12 godzin przez 2,5  doby) oraz flukonazolu (400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg co 24 godziny przez 4 doby) u 8  zdrowych mężczyzn powodowało wzrost Cmax oraz AUC worykonazolu o średnio 57% (90% CI: 20%,  107%) oraz 79% (90% CI: 40%, 128%). Nie ustalono dawki i (lub) częstości stosowania  worykonazolu i flukonazolu, umożliwiających zmniejszenie powyższego działania. Zaleca się  monitorowanie działań niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on stosowany kolejno  po flukonazolu. 

Zydowudyna. Flukonazol zwiększa Cmax i AUC zydowudyny odpowiednio o 84% i 74%, z powodu  zmniejszonego o około 45% klirensu zydowudyny podawanej doustnie. Podczas jednoczesnego  stosowania z flukonazolem okres półtrwania zydowudyny również wydłużał się o około 128%. Należy  obserwować pacjentów stosujących oba leki jednocześnie w celu wykrycia działań niepożądanych  związanych z podawaniem zydowudyny. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki  zydowudyny.  

Azytromycyna. W otwartym, randomizowanym, potrójnie skrzyżowanym badaniu z udziałem 18  zdrowych ochotników, oceniano wpływ azytromycyny, podanej doustnie w pojedynczej dawce 1200  mg, na farmakokinetykę podanej doustnie pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu, a także wpływ  flukonazolu na farmakokinetykę azytromycyny. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji  farmakokinetycznych pomiędzy flukonazolem i azytromycyną.  

Doustne środki antykoncepcyjne. Przeprowadzono dwa badania farmakokinetyczne dotyczące  stosowania wielokrotnych dawek flukonazolu jednocześnie ze złożonymi doustnymi środkami  antykoncepcyjnymi. Po zastosowaniu flukonazolu w dawce 50 mg nie obserwowano wpływu na  stężenie żadnego z hormonów, jednak dawka 200 mg na dobę zwiększała AUC etynyloestradiolu i  lewonorgestrelu odpowiednio o 40% i 24%. Tak więc stosowanie flukonazolu w tych dawkach wydaje  się nie mieć wpływu na skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. 

Iwakaftor. Jednoczesne podawanie z iwakaftorem, substancją, która wzmacnia działanie białka CFTR  (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), zwiększyło 3-krotnie ekspozycję na  iwakaftor oraz 1,9-krotnie na hydroksymetyloiwakaftor (M1). U pacjentów przyjmujących  jednocześnie umiarkowane inhibitory CYP3A, takie jak flukonazol i erytromycyna, zalecane jest  zmniejszenie dawki iwakaftoru do 150 mg raz na dobę. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację  

Ciąża  

Dane uzyskane od kilkuset ciężarnych kobiet w ciąży przyjmujących standardowe dawki (<200 mg na  dobę) flukonazolu, podawanego w dawce pojedynczej lub wielokrotnej w pierwszym trymestrze ciąży,  nie wykazały żadnych działań niepożądanych u płodu. 

Opisywano przypadki występowania licznych wad wrodzonych (w tym małogłowia, dysplazji  małżowin usznych, dużego ciemiączka przedniego, skrzywienia kości udowej oraz kościozrostu ramienno-promieniowego) u dzieci, których matki były leczone z powodu kokcydioidomikozy dużymi 

13 

dawkami flukonazolu (od 400 do 800 mg na dobę) przez trzy miesiące lub dłużej. Zależność pomiędzy  podawaniem flukonazolu a występowaniem tych wad nie jest znana. 

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3).  Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że  jest to bezwzględnie konieczne. 

Flukonazolu w dużych dawkach, zwłaszcza długotrwale, nie należy stosować w okresie ciąży,  z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu.  

Karmienie piersią  

Flukonazol przenika do mleka ludzkiego osiągając stężenia mniejsze niż w osoczu. Karmienie piersią  można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki flukonazolu wynoszącej 200 mg lub  mniej. Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu  dużej dawki.  

Płodność 

Flukonazol nie miał wpływu na płodność samic i samców szczurów (patrz punkt 5.3).  4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu Fluconazole Genoptim na zdolność  prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Pacjenta należy ostrzec o możliwości wystąpienia  zawrotów głowy lub drgawek w trakcie stosowania produktu Fluconazole Genoptim (patrz punkt 4.8)  i doradzić, aby nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn, jeśli wystąpi u niego którykolwiek  z tych objawów.  

4.8 Działania niepożądane 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>1/10) są: ból głowy, ból brzucha, biegunka,  nudności, wymioty, zwiększenie we krwi aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy  asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej we krwi oraz wysypka. 

Podczas stosowania flukonazolu obserwowano i raportowano przedstawione niżej działania  niepożądane z następującą częstotliwością: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt  często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość  nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów  i narządów 
Często 
Niezbyt często 
Rzadko
Zaburzenia krwi i  układu chłonnego


niedokrwistość 
agranulocytoza,  

leukopenia,  

trombocytopenia,  

neutropenia
Zaburzenia układu  immunologicznego

 


anafilaksja
Zaburzenia  

metabolizmu i  

odżywiania


zmniejszenie łaknienia 
hipercholesterolemia,  hipertriglicerydemia,  hipokaliemia
Zaburzenia  

psychiczne


bezsenność, senność


Zaburzenia układu  nerwowego
ból głowy 
drgawki, parestezje,  zawroty głowy,  

zmiany smaku
drżenie


14 

Zaburzenia ucha i  błędnika


zawroty głowy  

pochodzenia  

obwodowego


Zaburzenia serca 

 


zaburzenia rytmu serca  typu torsade de  

pointes (patrz punkt  4.4), wydłużenie  

odstępu QT (patrz  

punkt 4.4)
Zaburzenia żołądka i  jelit
ból brzucha, wymioty,  biegunka, nudności
zaparcia, niestrawność,  wzdęcia, suchość w  jamie ustnej


Zaburzenia wątroby i  dróg żółciowych
zwiększenie  

aktywności  

aminotransferazy  

alaninowej (patrz  

punkt 4.4),  

aminotransferazy  

asparaginianowej  

(patrz punkt 4.4),  

fosfatazy alkalicznej  we krwi (patrz punkt  4.4)
cholestaza (patrz punkt  4.4), żółtaczka (patrz  punkt 4.4),  

zwiększenie stężenia  bilirubiny (patrz punkt  4.4)
niewydolność wątroby  (patrz punkt 4.4),  

martwica komórek  wątrobowych (patrz  punkt 4.4), zapalenie  wątroby (patrz punkt  4.4), uszkodzenie  

komórek wątroby  

(patrz punkt 4.4) 
Zaburzenia skóry i  tkanki podskórnej
wysypka (patrz punkt  4.4)
wysypka polekowa  (patrz punkt 4.4),  

pokrzywka (patrz  

punkt 4.4), świąd,  

zwiększona potliwość
toksyczne martwicze  oddzielanie się  

naskórka (patrz punkt  4.4), zespół Stevensa Johnsona (patrz punkt  4.4), ostra uogólniona  osutka krostkowa  

(patrz punkt 4.4),  

złuszczające zapalenie  skóry, obrzęk  

naczynioruchowy,  

obrzęk twarzy, łysienie
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i tkanki  łącznej


ból mięśni


Zaburzenia ogólne i  stany w miejscu  

podania


zmęczenie, złe  

samopoczucie, astenia,  gorączka

 


Dzieci i młodzież 

Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz nieprawidłowych wyników badań  laboratoryjnych obserwowanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży, z  wyjątkiem stosowania w leczeniu kandydozy narządów płciowych, są porównywalne  do obserwowanych u dorosłych. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 

15 

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  4.9 Przedawkowanie 

Opisywano przypadki przedawkowania flukonazolu, w których zgłaszano jednocześnie omamy  i zachowania paranoidalne. 

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności  życiowe, płukanie żołądka, jeśli konieczne). 

Flukonazol jest wydalany głównie z moczem; wymuszona diureza zwiększa prawdopodobnie stopień  eliminacji leku. Trzygodzinny zabieg hemodializy zmniejsza stężenie leku w osoczu o około 50%. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu. Kod ATC: J02AC01 

Mechanizm działania 

Flukonazol należy do grupy przeciwgrzybiczych triazoli. Jego działanie polega głównie na  zahamowaniu zależnej od cytochromu P-450 demetylacji 14 alfa-lanosterolu, stanowiącego istotne  ogniwo biosyntezy ergosterolu grzyba. Nagromadzenie 14 alfa-metylosteroli koreluje z następującą  potem w błonie komórkowej grzybów utratą ergosterolu i może warunkować działanie  przeciwgrzybicze flukonazolu. Wykazano, że flukonazol jest znacznie bardziej wybiórczy względem  cytochromów P450 w komórkach grzybów niż enzymów cytochromu P450 w układach  enzymatycznych komórek ssaków. 

Flukonazol w dawce 50 mg na dobę, podawany przez 28 dni, nie miał wpływu na stężenia testosteronu  w osoczu u mężczyzn ani steroidów u kobiet w wieku rozrodczym. Flukonazol w dawce od 200 mg do  400 mg na dobę nie ma klinicznie istotnego wpływu na stężenie endogennych steroidów ani na  odpowiedź hormonalną po stymulacji ACTH u zdrowych ochotników płci męskiej. Badania interakcji  z fenazonem wskazują, że podanie dawki pojedynczej lub wielokrotnych dawek 50 mg flukonazolu  nie wpływa na jego metabolizm. 

Wrażliwość in vitro 

In vitro flukonazol wykazuje działanie przeciwgrzybicze na najbardziej powszechne klinicznie  szczepy Candida (w tym C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). Szczepy C. glabrata wykazują  szeroki zakres wrażliwości, podczas gdy C. krusei są oporne na działanie flukonazolu. 

Flukonazol działa również przeciwgrzybiczo in vitro na Cryptococcus neoformans i Cryptococcus  gattii, a także na endemiczne pleśni Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum i Paracoccidioides brasiliensis. 

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) 

W badaniach na zwierzętach wykazano korelację pomiędzy wartością MIC a skutecznością przeciwko  grzybicom wywołanym w warunkach eksperymentalnych przez Candida spp. W badaniach  klinicznych wykazywano zależność liniową wynoszącą prawie 1:1 pomiędzy AUC a dawką  flukonazolu. Istnieje również bezpośrednia, nieokreślona zależność pomiędzy AUC a dawką oraz  korzystną odpowiedzią kliniczną w kandydozie jamy ustnej oraz do pewnego stopnia w kandydemii. 

16 

Podobnie wyzdrowienie jest mniej prawdopodobne w przypadku zakażeń wywołanych przez szczepy  o dużym MIC flukonazolu. 

Mechanizmy oporności 

Candida spp. wykształcił szereg mechanizmów oporności na azole przeciwgrzybicze. Szczepy  grzybów, które wykształciły jeden lub więcej z tych mechanizmów oporności, charakteryzują się dużym minimalnym stężeniem hamującym (MIC) flukonazolu, co ma wpływ na skuteczność in vivo oraz skuteczność kliniczną. 

Notowano przypadki nadkażeń wywołanych przez gatunki Candida inne niż C. albicans, często o  naturalnej oporności na flukonazol (np. Candida krusei). W zakażeniach takich może być konieczne  zastosowanie alternatywnej terapii przeciwgrzybiczej. 

Stężenia graniczne (zgodnie z EUCAST) 

Na podstawie analizy danych farmakokinetyczno-farmakodynamicznych (PK/PD), wrażliwości in  vitro oraz danych dotyczących klinicznej odpowiedzi, EUCAST - AFST (European Committee on  Antimicrobial Susceptibility Testing - Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) określił  

stężenia graniczne flukonazolu dla szczepów Candida [EUCAST Fluconazole rational document  (2007)-version 2]. W tabeli poniżej uwzględniono stężenia graniczne dla gatunków powodujących  najczęstsze zakażenia grzybicze oraz stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem,  ustalone na podstawie danych PK/PD bez uwzględniania rozkładu MIC. 

Lek  

przeciwgrzybiczy
Stężenia graniczne związane z gatunkiem (S</R>)
Stężenia  

graniczne  

niezwiązane  z określonym  gatunkiemA 

S</R>
Candida  

albicans
Candida  

glabrata
Candida  

krusei
Candida  

parapsilosis
Candida  

tropicalis
Flukonazol 
2/4 
IE 
-- 
2/4 
2/4 
2/4


S = wrażliwe, R = oporne 

A= Stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem, ustalone na podstawie danych PK/PD  bez uwzględniania rozkładu MIC. Stosowane są wyłącznie dla organizmów, dla których nie ustalono  specyficznych stężeń granicznych MIC. 

-- = Nie zaleca się przeprowadzania testów wrażliwości, ponieważ flukonazol nie nadaje się do  leczenia zakażeń tym gatunkiem. 

IE = Brak wystarczających danych potwierdzających, że flukonazol nadaje się do leczenia zakażeń  tym gatunkiem. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Właściwości farmakokinetyczne flukonazolu są podobne po podaniu dożylnym i doustnym. 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym flukonazol dobrze się wchłania, a stężenia w osoczu (i ogólna biodostępność)  osiągają 90% wartości stężeń występujących po podaniu dożylnym. Jednoczesne spożycie pokarmu  nie zaburza wchłaniania leku. Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu na czczo występuje  pomiędzy 0,5 a 1,5 godziny od przyjęcia dawki leku. Stężenia w osoczu są proporcjonalne do dawki  leku. Po wielokrotnym podawaniu pojedynczej dawki dobowej stężenie odpowiadające 90% stężenia  stanu stacjonarnego osiągane jest po 4–5 dniach. Podanie dawki nasycającej (w ciągu 1 doby),  stanowiącej podwójną dawkę dobową, umożliwia osiągnięcie 90% stężenia stanu stacjonarnego w  osoczu drugiego dnia. 

Dystrybucja 

Pozorna objętość dystrybucji leku jest zbliżona do całkowitej objętości wody w organizmie. Wiązanie  z białkami osocza jest małe (11–12%).

17 

Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu. Stężenia flukonazolu w ślinie i  w plwocinie są podobne do stężeń w osoczu. U pacjentów z grzybiczym zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych stężenia flukonazolu w płynie mózgowo-rdzeniowym sięgają około 80% stężenia w  osoczu. 

Duże stężenia flukonazolu w skórze, przekraczające stężenia w surowicy, są osiągane w warstwie  rogowej, naskórku i skórze właściwej oraz gruczołach potowych. Flukonazol kumuluje się w warstwie  rogowej. Podczas stosowania dawki 50 mg na dobę, stężenia flukonazolu po 12 dniach terapii  wynosiły 73 μg/g, natomiast 7 dni po odstawieniu produktu 5,8 μg/g. Podczas stosowania dawki  150 mg raz na tydzień stężenie flukonazolu w warstwie rogowej 7. dnia wynosiło 23,4 μg/g, natomiast  w 7 dni po drugiej dawce leku wynosiło nadal 7,1 μg/g. 

Stężenie flukonazolu w paznokciach po czterech miesiącach podawania dawki 150 mg raz na tydzień  wynosiło 4,05 μg/g w zdrowych i 1,8 μg/g w chorych paznokciach; flukonazol można było wykryć  w próbkach paznokci jeszcze po 6 miesiącach od zakończenia terapii. 

Metabolizm 

Flukonazol jest metabolizowany jedynie w niewielkim stopniu. Po podaniu dawki znakowanej  radioaktywnie substancji wykazano, że jedynie 11% flukonazolu wydalane jest z moczem w postaci  zmienionej. Flukonazol jest wybiórczym inhibitorem izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4 (patrz  punkt 4.5). Flukonazol jest również inhibitorem izoenzymu CYP2C19. 

Eliminacja 

Okres półtrwania flukonazolu w osoczu wynosi około 30 godzin. Lek jest wydalany głównie przez  nerki, około 80% przyjętej dawki występuje w moczu w postaci niezmienionej. Klirens flukonazolu  jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Nie ma dowodów na występowanie metabolitów we krwi  krążącej. 

Długi okres półtrwania leku w fazie eliminacji z osocza uzasadnia stosowanie pojedynczej dawki  w kandydozie pochwy oraz podawanie jednej dawki leku na dobę lub na tydzień w innych  wskazaniach. 

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR <20 ml/min) okres półtrwania wydłuża  się z 30 do 98 godzin. Konsekwentnie należy zmniejszyć dawkowanie. Flukonazol można usunąć  za pomocą hemodializy lub w mniejszym stopniu podczas dializy otrzewnowej. W trakcie 3 godzinnej  sesji hemodializy około 50% flukonazolu ulega usunięciu z krwi. 

Farmakokinetyka u dzieci 

Dane farmakokinetyczne uzyskano z 5 badań, w których uczestniczyło 113 dzieci: 2 badania z  pojedynczą dawką, 2 badania z dawkami wielokrotnymi, jedno badanie dotyczące wcześniaków. Dane  z jednego z prowadzonych badań nie były interpretowane z powodu zmiany postaci leku w trakcie  tego badania. Dodatkowe dane uzyskano z badania obejmującego pacjentów, u których lek stosowano  ze względów humanitarnych (ang. compassionate use study). 

Po podaniu flukonazolu w dawce 2-8 mg/kg mc. u dzieci (w wieku od 9 miesięcy do 15 lat) wartość pola pod krzywą (AUC) wynosiła około 38 μg·h/ml na każdą podaną dawkę 1 mg/kg mc. Średni okres  półtrwania flukonazolu w fazie eliminacji z osocza mieścił się w granicach od 15 do 18 godzin;  objętość dystrybucji po wielokrotnym podawaniu wynosiła w przybliżeniu 880 ml/kg mc. Dłuższy  okres półtrwania flukonazolu w osoczu w fazie eliminacji - około 24 godzin - obserwowano po  podaniu pojedynczej dawki. Porównywalne wartości okresu półtrwania flukonazolu w osoczu w fazie  eliminacji po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. obserwowano u dzieci w wieku od  11 dni do 11 miesięcy. Objętość dystrybucji w tej grupie wiekowej wynosiła około 950 ml/kg mc.

18 

Doświadczenie dotyczące stosowania flukonazolu u noworodków ogranicza się do badań  farmakokinetycznych u wcześniaków. Średni wiek pacjentów tj.12 wcześniaków urodzonych średnio  po ok. 28 tygodniach ciąży, w chwili podania pierwszej dawki wynosił 24 godziny (zakres 9-36  godzin), a średnia urodzeniowa masa ciała - 0,9 kg (zakres 0,75-1,1 kg). Badanie ukończyło siedmiu  pacjentów; maksymalna łączna dawka flukonazolu obejmowała pięć infuzji dożylnych po 6 mg/kg mc., podawanych co 72 godziny. Średni okres półtrwania wynosił 74 godziny (zakres 44- 185) w dniu 1. i z czasem zmniejszał się do 53 godzin (zakres 30-131) w dniu 7. i 47 godzin (zakres  27-68) w dniu 13. Pole pod krzywą (μg·h/ml) wynosiło 271 μg·h/ml (zakres 173-385) w dniu 1.,  zwiększało się średnio do 490 μg·h/ml (zakres 292-734) w dniu 7. i zmniejszało ponownie do 360  μg·h/ml (zakres 167-566) w dniu 13. Objętość dystrybucji wynosiła 1183 ml/kg (zakres 1070-1470) w  dniu 1. i z czasem zwiększała się średnio do 1184 ml/kg (zakres 510-2130) w dniu 7. i do 1328 ml/kg  (zakres 1040-1680) w dniu 13. 

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku 

Przeprowadzono badanie farmakokinetyki u 22 osób w wieku 65 lat i starszych, otrzymujących  pojedynczą dawkę 50 mg flukonazolu doustnie. Dziesięciu z tych pacjentów otrzymywało  jednocześnie leki moczopędne. Stężenie Cmax wyniosło 1,54 μg/ml po upływie 1,3 godziny od podania  dawki. Średnia wartość AUC wyniosła 76,4±20,3 μg·h/ml, a średni okres półtrwania 46,2 godziny. Te  parametry farmakokinetyczne są większe od analogicznych wartości u młodych ochotników płci  męskiej. Jednoczesne podawanie diuretyków nie zmieniało istotnie wartości AUC ani Cmax.  Dodatkowo u pacjentów w podeszłym wieku obserwowano mniejsze niż u młodych wartości klirensu  kreatyniny (74 ml/min), odsetka leku wydalanego wraz z moczem w postaci niezmienionej (0–24 h,  22%) oraz klirensu flukonazolu (0,124 ml/min/kg mc.). Tak więc zmiany farmakokinetyki flukonazolu  u pacjentów w podeszłym wieku wynikają prawdopodobnie z osłabionej czynności nerek,  charakterystycznej dla tej grupy pacjentów. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Wpływ zaobserwowany w trakcie badań nieklinicznych ma niewielkie znaczenie dla zastosowania  klinicznego, ponieważ wystąpił po dawkach, po których narażenie jest znacząco wyższe niż  występujące u ludzi. 

Rakotwórczość 

Flukonazol nie wykazywał potencjału rakotwórczego u myszy i szczurów, które otrzymywały przez okres 24 miesięcy doustne dawki 2,5, 5 lub 10 mg/kg mc./dobę (około 27-krotnie więcej niż dawka  zalecana u ludzi). U samców szczurów otrzymujących 5 lub 10 mg/kg mc./dobę obserwowano  częstsze występowanie gruczolaków wątrobowokomórkowych. 

Mutagenność 

Wyniki testów mutagenności flukonazolu z aktywacją metaboliczną lub bez, przeprowadzone z  zastosowaniem 4 szczepów bakterii Salmonella typhimurium oraz komórek chłoniaka myszy L5178Y,  były negatywne. Badania cytogenetyczne in vivo (mysie komórki szpiku po doustnym podaniu  flukonazolu) i in vitro (ludzkie limfocyty narażone na działanie flukonazolu w dawce 1000 µg/ml) nie  wykazały mutacji chromosomalnych. 

Toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa 

Flukonazol nie wpływał na płodność samców ani samic szczurów, którym podawano doustnie dawki  5, 10 lub 20 mg/kg mc. na dobę lub pozajelitowo dawki 5, 25 lub 75 mg/kg mc. 

Nie stwierdzono działania na płód po zastosowaniu w dawce 5 lub 10 mg/kg mc.; w przypadku dawek  25 oraz 50 mg/kg mc. i większych stwierdzono więcej rodzajów zmian anatomicznych u płodów  (dodatkowe żebra, poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego) oraz opóźnienie kostnienia. Po  zastosowaniu dawek w zakresie od 80 mg/kg mc. do 320 mg/kg mc. zwiększyła się śmiertelność  zarodków szczurzych, zaś wady płodu obejmowały falistość żeber, rozszczep podniebienia  i nieprawidłowe kostnienie twarzoczaszki.

19 

Rozpoczęcie porodu było nieco opóźnione po doustnym zastosowaniu dawki 20 mg/kg mc., zaś  u niektórych matek po zastosowaniu dożylnym dawki 20 mg/kg mc. lub 40 mg/kg mc. stwierdzono  przedłużony poród. Zaburzenia porodu, występujące po podaniu dawek w tym zakresie, powodowały  niewielkie zwiększenie liczby płodów martwych oraz zmniejszenie przeżywalności noworodków. Ten  wpływ na poród jest zgodny z zależnymi od gatunku właściwościami zmniejszania stężenia  estrogenów przez duże dawki flukonazolu. Takich zmian hormonalnych nie stwierdzano u kobiet  leczonych flukonazolem (patrz punkt 5.1). 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartość kapsułki 

Laktoza jednowodna 

Skrobia kukurydziana 

Sodu laurylosiarczan 

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Magnezu stearynian 

Kapsułka żelatynowa 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Sodu laurylosiarczan 

Woda oczyszczona 

Tusz 

Szelak 

Żelaza tlenek żółty (E 172) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. 

Wielkości opakowań: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 100 kapsułek twardych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Bez specjalnych wymagań. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami.

20 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Synoptis Pharma Sp. z o.o. 

ul. Krakowiaków 65 

02-255 Warszawa 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Fluconazole Genoptim, 50 mg: 23015 

Fluconazole Genoptim, 100 mg: 23016 

Fluconazole Genoptim, 150 mg: 23017 

Fluconazole Genoptim, 200 mg: 23018 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2016.02.25 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

2016.02.25

21 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Fluconazole Genoptim
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu