Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Flucofast

Flucofast

Informacja dla pacjenta - Flucofast, 200 mg, kapsułki, twarde

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flucofast, 200 mg, kapsułki, twarde
Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Flucofast i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flucofast
 3. Jak stosować lek Flucofast
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Flucofast
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flucofast i w jakim celu się go stosuje

Flucofast należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol. Lek Flucofast stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

Dorośli

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu
 • kokcydioidomikoza - choroba układu oddechowego
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida wykryte we krwi, narządach wewnętrznych lub drogach moczowych
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych - zakażenia pochwy lub prącia
 • grzybice skóry - np. grzybica stóp, grzybica tułowia, pachwin, paznokci

Lek Flucofast można stosować również w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych, zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy, zapobiegania zakażeniom drożdżakowym u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym.

Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia zakażeń drożdżakowych błony śluzowej jamy ustnej lub gardła.

Zakażenia grzybicze i lek Flucofast

Zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida, wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Flucofast można stosować również w celu:

 • Zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)
 • Zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flucofast

Kiedy nie stosować leku Flucofast:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol, na inne związki azolowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu
 • Jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii)
 • Jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka)
 • Jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych)
 • Jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • Jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flucofast należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • Pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • U pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • U pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu
 • U pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu)
 • U pacjenta po zastosowaniu leku Flucofast kiedykolwiek wystąpiła ciężka wysypka skórna lub złuszczanie się skóry, pęcherze i (lub) owrzodzenia jamy ustnej
 • U pacjenta rozwiną się objawy „niewydolności kory nadnerczy”
Flucofast

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

 • ryfampicyna, ryfabutyna, azytromycyna (antybiotyki do leczenia zakażeń),
 • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające),
 • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne),
 • amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze),
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna lub podobne leki),
 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspokajające,
 • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki),
 • nifedypina, izradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia),
 • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów),
 • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych,
 • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii),
 • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,
 • metadon (lek przeciwbólowy),
 • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ),
 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • prednizon (steroid),
 • zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV),
 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid,
 • teofilina (stosowana w astmie),
 • witamina A (uzupełnienie diety),
 • iwakaftor (stosowany w leczeniu mukowiscydozy),
 • hydrochlorotiazyd (lek moczopędny),
 • amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie powinna przyjmować leku Flucofast, chyba że lekarz zalecił inaczej. Flukonazol przyjmowany w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko poronienia. Flukonazol przyjmowany w małych dawkach w pierwszym trymestrze ciąży może nieznacznie zwiększać ryzyko wad wrodzonych kości i (lub) mięśni narodzonego dziecka.

Nie należy stosować leku Flucofast u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Karmienie piersią można kontynuować po przyjęciu pojedynczej dawki leku Flucofast wynoszącej 200 mg lub mniej. Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania przez pacjentkę kilku dawek leku Flucofast.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

Flucofast zawiera laktozę jednowodną, żółcień pomarańczową (E 110) i sód Lek może powodować reakcje alergiczne. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Stosowanie leku Flucofast

Stosowanie leku Flucofast

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Dla dzieci, które nie mogą połknąć kapsułki i dla małych dzieci, u których konieczne jest precyzyjne dawkowanie w zależności od masy ciała, na rynku dostępny jest flukonazol w postaci syropu.

Zalecane dawkowanie, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

Dorośli

WskazanieDawkowanie
Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Leczenie kokcydioidomikozy200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg.
Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie 100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - dawka zależy od lokalizacji50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Dawkowanie leku <strong>Flucofast</strong>

Dawkowanie leku Flucofast

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

Dzieci w wieku do 11 lat maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

Wskazania

Dawka dobowa

Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła - dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

3 mg/kg mc. (w pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg/kg mc.)

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

6 do 12 mg/kg mc.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

3 do 12 mg/kg mc.

Dawkowanie u dzieci w wieku do 4 tygodni życia

Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodni życia taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co 48 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 2 tygodni życia taka sama dawka co powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co 72 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

Sposób podawania

Lek może być stosowany niezależnie od posiłków.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Flucofast

Działania niepożądane leku Flucofast

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie. Jeśli wystąpi którychkolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,
 • opuchlizna powiek, twarzy lub ust,
 • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty,
 • wysypka na skórze,
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Flucofast i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną:

 • rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększenie węzłów chłonnych (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek).

Lek Flucofast może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

 • uczucie zmęczenia,
 • utratę apetytu,
 • wymioty,
 • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

Lek Flucofast może mieć wpływ na korę nadnerczy i stężenie wytwarzanych hormonów steroidowych. Objawy zaburzeń kory nadnerczy obejmują:

 • zmęczenie,
 • osłabienie mięśni,
 • utratę apetytu,
 • zmniejszenie masy ciała,
 • ból brzucha.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Flucofast i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy,
 • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty,
 • zwiększenie wartości testów czynności wątroby,
 • wysypka.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność,
 • zmniejszenie apetytu,
 • bezsenność, senność,
 • drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku,
 • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej,
 • ból mięśni,
 • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),
 • bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość,
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

 • zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie,
 • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi,
Flucofast

Zmiany parametrów biochemicznych krwi

(wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi),

Zmniejszenie stężenia potasu w krwi

Drżenie

Zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca

Niewydolność wątroby

Reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym

rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry,

Ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy,

Wypadanie włosów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Jak przechowywać lek Flucofast

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flucofast

 • Substancją czynną leku jest flukonazol. Każda kapsułka zawiera 200 mg flukonazolu.
 • Pozostałe składniki

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.

Skład kapsułki: korpus - żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), błękit patentowy (E 131), żółcień pomarańczowa (E 110); wieczko - żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Flucofast i co zawiera opakowanie

Flucofast 200 mg to kapsułki twarde, o ametystowym denku i białym wieczku, rozmiar ‘0’.

Opakowanie

Opakowanie zawiera 7, 10, 12 lub 14 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Metalowca 2, 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Flucofast
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu