Szukaj leku
FAQ

Pregabalin Accord

Pregabalin Accord

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Pregabalin Alkem, 20 mg/ml, roztwór doustny
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każdy ml roztworu zawiera 20 mg pregabaliny
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każdy ml zawiera 1,3 mg parahydroksybenzoesanu metylu (E218), 0,163 mg
parahydroksybenzoesanu propylu (E216).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór doustny
Przejrzysty, bezbarwny płyn
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Padaczka
Produkt leczniczy Pregabalin Alkem, roztwór doustny, jest wskazany w leczeniu
skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.
Uogólnione zaburzenia lękowe
Produkt leczniczy Pregabalin Alkem, roztwór doustny, jest wskazany w leczeniu
uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Zakres dawek wynosi od 150 mg do 600 mg (7,5 ml do 30 ml) na dobę, podawanych w
dwóch lub trzech dawkach.
Padaczka
Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg (7,5 ml) na dobę, podawanej
w dwóch lub trzech równo podzielonych dawkach. W zależności od indywidualnej
reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tygodniu do 300 mg
(15 ml) na dobę. Dawkę maksymalną 600 mg (30 ml) na dobę można osiągnąć po
upływie kolejnego tygodnia.
Uogólnione zaburzenia lękowe
Zakres dawek wynosi od 150 mg do 600 mg (7,5 ml do 30 ml) na dobę, podawanych w
2
dwóch lub trzech dawkach. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.
Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg (7,5 ml) na dobę. W
zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można
zwiększyć po 1 tygodniu do 300 mg (15 ml) na dobę. Po upływie kolejnego tygodnia
dawkę można zwiększyć do 450 mg (22,5 ml) na dobę. Dawkę maksymalną 600 mg (30
ml) na dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu.
Przerwanie leczenia pregabaliną
Zgodnie z obecną praktyką kliniczną w razie konieczności przerwania leczenia
pregabaliną należy dokonywać tego stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia
niezależnie od wskazania (patrz punkt 4.4 i 4. 8).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pregabalina jest usuwana z krążenia ogólnego głównie przez nerki w postaci
niezmienionej. Klirens pregabaliny jest wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny (patrz
punkt 5.2), dlatego redukcja dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek musi być
dostosowana indywidualnie z uwzględnieniem wartości klirensu kreatyniny pacjenta
(CLcr), tak jak podane jest w Tabeli 1, korzystając z następującego wzoru:
 
( x 0.85dla kobiet)
stezenie kreatyniny w surowicy ( mol/l)
1.23 140 - wiek (lata) x masa ciala (kg)
CLcr(ml/min) 


Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu
4 godzin). U pacjentów dializowanych dobowa dawka pregabaliny powinna być
dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien
otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym czterogodzinnym zabiegu
hemodializy (patrz Tabela 1).
Tabela 1. Dostosowanie dawek pregabaliny w zależności od czynności nerek
Klirens kreatyniny
(CLcr) (ml/min)
Całkowita dobowa dawka pregabaliny * Schemat
dawkowania
Dawka początkowa
(mg/dobę)
Dawka
maksymalna
(mg/dobę)
≥60 150 (7,5 ml) 600 (30 ml) BID lub TID
≥30 ­ <60 75 (3,75 ml) 300 (15 ml) BID lub TID
≥15 ­ <30 25 – 50 (1,25-2,5 ml) 150 (7,5 ml) Raz dziennie lub
BID
<15 25 (1,25 ml) 75 (3,75 ml) Raz dziennie
Dodatkowa dawka pregabaliny podawana po zabiegu hemodializy (mg)
25 (1,25 ml) 100 (5 ml) Dawka
pojedyncza +
TID = 3 równe dawki na dobę
BID = 2 równe dawki na dobę
* Całkowita dawka dobowa (mg/dobę) powinna być podzielona według schematu dawkowania
+ Dawka uzupełniająca stanowi jedną dodatkową dawkę
3
Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby
U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawek
(patrz punkt 5.2).
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu
leczniczego Pregabalin Alkem u dzieci poniżej 12 lat ani młodzieży w wieku od 12 do
17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 4.8, 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń
dotyczących dawkowania.
Osoby w wieku podeszłym (w wieku powyżej 65 lat)
Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze
względu na zmniejszoną czynność nerek (patrz: pacjenci z zaburzoną czynnością
nerek).
Sposób podawania
Produkt Pregabalin Alkem można przyjmować w czasie posiłków lub między
posiłkami.
Produkt Pregabalin Alkem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego.
Do produktu dołączona jest doustna strzykawka do odmierzania dawki oraz dozownik
do butelki.
Instrukcja dotycząca podania produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
wymienioną w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania
Pacjenci z cukrzycą
Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną pacjenci z cukrzycą, którzy przybierają na wadze
podczas leczenia pregabaliną, mogą wymagać dostosowania dawek leków
hipoglikemizujących.
Reakcje nadwrażliwości
Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o występowaniu reakcji nadwrażliwości, w
tym przypadków obrzęku naczynioruchowego. Pregabalinę należy odstawić
natychmiast po wystąpieniu objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk
twarzy, obrzęk ust lub obrzęk w obrębie górnych dróg oddechowych.
Zawroty głowy, senność, utrata przytomności, splątanie i zaburzenia psychiczne.
Leczenie pregabaliną zostało związane z występowaniem zawrotów głowy oraz
senności, które mogą zwiększać ryzyko przypadkowych obrażeń (upadku) u osób w
podeszłym wieku. Po wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego odnotowano
przypadki utraty przytomności, splątania oraz zaburzeń psychicznych. Z tego względu
należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności, dopóki nie poznają możliwych
działań leku.
4
Objawy związane z narządem wzroku
W kontrolowanych badaniach większy odsetek osób, u których wystąpiło niewyraźne
widzenie, stwierdzono wśród pacjentów leczonych pregabaliną niż wśród pacjentów
otrzymujących placebo. W większości przypadków niewyraźne widzenie ustąpiło wraz
z kontynuacją dawkowania. W badaniach klinicznych, w których wykonywano badania
okulistyczne, częstość występowania zmniejszenia ostrości wzroku i zmian w polu
widzenia była większa u pacjentów leczonych pregabaliną niż u pacjentów
otrzymujących placebo; z kolei częstość występowania zmian w badaniach dna oka była
większa u pacjentów otrzymujących placebo (patrz punkt 5.1).
Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono również o występowaniu działań
niepożądanych ze strony narządu wzroku, takich jak: utrata wzroku, niewyraźne
widzenie lub inne zmiany ostrości wzroku, z których wiele stanowiło objawy
przemijające. Przerwanie stosowania pregabaliny może doprowadzić do ustąpienia
objawów lub ich zmniejszenia.
Niewydolność nerek
Zgłaszano przypadki niewydolności nerek i w niektórych przypadkach przerwanie
stosowania pregabaliny skutkowało ustąpieniem tego niepożądanego działania.
Odstawienie stosowanych jednocześnie leków przeciwpadaczkowych
Brak wystarczających danych odnośnie odstawienia jednocześnie stosowanych leków
przeciwpadaczkowych i zastosowania monoterapii pregabaliną po opanowaniu
napadów przy użyciu pregabaliny, wprowadzonej jako leczenie wspomagające.
Objawy odstawienia
U niektórych pacjentów obserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko - i
długotrwałego leczenia pregabaliną. Zgłąszano następujące zdarzenia: bezsenność, bóle
głowy, nudności, lęki, biegunka, zespół grypopodobny, nerwowość, depresja, ból,
drgawki, nadmierne pocenie się i zawroty głowy co sugerowało występowanie
fizycznego uzależnienia. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o
możliwości wystąpienia tych stanów.
Napady padaczkowe, zarówno stany padaczkowe jaki i napady pierwotne uogólnione
(grand mal), mogą wystąpić podczas przyjmowania pregabaliny, jak również wkrótce
po przerwaniu terapii.
Dane sugerują, że długość trwania oraz ciężkość objawów odstawienia mogą być
zależne od dawki.
Zastoinowa niewydolność serca
Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki zastoinowej niewydolności
serca wśród pacjentów przyjmujących pregabalinę. Reakcje te obserwowano głównie u
pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami ze strony układu sercowonaczyniowego, podczas terapii pregabaliną wskazaną w bólu neuropatycznym.
Pregabalinę należy stosować ostrożnie u takich pacjentów. Przerwanie stosowania
pregabaliny może spowodować wycofanie się objawów.
5
Działanie niepożądane u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego
W leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia
kręgowego stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania zdarzeń
niepożądanych oraz zdarzeń niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
zwłaszcza senności. Powodem może być działanie addytywne innych jednocześnie
stosowanych leków (np. leków przeciwspastycznych) niezbędnych w leczeniu tego
stanu.
Myśli i zachowania samobójcze
U pacjentów leczonych preparatami przeciwpadaczkowym w różnych wskazaniach,
opisywano przypadki myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza wyników
randomizowanych, kontrolowanych placebo, badań z zastosowaniem leków
przeciwpadaczkowych, również wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania
myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany, a dostępne
dane nie wykluczają występowania zwiększonego ryzyka w przypadku stosowania
pregabaliny.
Dlatego należy obserwować pacjentów pod kątem oznak myśli i zachowań
samobójczych i rozważyć odpowiednie leczenie. Pacjenci (i opiekunowie pacjentów)
powinni zostać poinformowani o potrzebie zasięgnięcia porady lekarskiej w przypadku
wystąpienia oznak myśli i zachowań samobójczych.
Zaburzenia czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki związane z zaburzeniami
czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego (np. niedrożność jelit, porażenna
niedrożność jelit, zaparcia), kiedy pregabalinę podawano jednocześnie z lekami
mogącymi powodować zaparcia, takimi jak opioidowe leki przeciwbólowe. Jeżeli
pregabalina ma być stosowana jednocześnie z opioidami, należy rozważyć
zastosowanie środków zapobiegających zaparciom (szczególnie u kobiet oraz osób w
podeszłym wieku).
Niewłaściwe stosowanie, nadużywanie oraz uzależnienie
Odnotowano przypadki niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od
leku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku leczenia pacjentów, którzy
w przeszłości nadużywali leków. W przypadku takich pacjentów należy monitorować
możliwe objawy niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia od
pregabaliny (zgłaszano rozwój tolerancji, zwiększanie dawki oraz poszukiwanie środka
uzależniającego przez pacjenta).
Encefalopatia
Odnotowano przypadki encefalopatii, głównie wśród pacjentów z chorobami
współistniejącymi, które mogą przyśpieszać powstanie encefalopatii.
Substancje pomocnicze mogące powodować reakcje alergiczne
Produkt leczniczy Pregabalin Alkem, roztwór doustny, zawiera parahydroksybenzoesan
metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne
(prawdopodobnie opóźnione).
6
4.5 Interakcje z innymi środkami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Pregabalina jest wydalana z organizmu głównie w postaci niezmienionej w moczu, tak
więc jej metabolizm u ludzi nie ma istotnego znaczenia (<2% dawki jest usuwane w
moczu w postaci metabolitów), in vitro nie hamuje metabolizmu leków, nie wiążę się z
białkami osocza i jest mało prawdopodobne, by wywoływała lub podlegała interakcjom
farmakokinetycznym.
Badania in vivo i analiza farmakokinetyczna populacji
Odpowiednio, w badaniach in vivo nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji
farmakokinetycznych pomiędzy pregabaliną a fenytoiną, karbamazepiną, kwasem
walproinowym, lamotryginą, gabapentyną, lorazepamem, oksykodonem lub etanolem.
Analiza farmakokinetyczna populacji wykazała, że doustne leki przeciwcukrzycowe,
diuretyki, insulina, fenobarbital, tiagabina i topiramat nie miały istotnego klinicznie
wpływu na klirens pregabaliny.
Doustne leki antykoncepcyjne, noretysteron i(lub) etynyloestradiol
Jednoczesne stosowanie pregabaliny i doustnych leków antykoncepcyjnych
noretysteronu i(lub) etynyloestradiolu nie wpływa na farmakokinetykę żadnego z leków
w stanie stacjonarnym.
Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy
Pregabalina może nasilać działanie etanolu i lorazepamu. W kontrolowanych badaniach
klinicznych wielokrotne podawanie doustnych dawek pregabaliny wraz z oksykodonem,
lorazepamem lub etanolem nie wywierało istotnego klinicznie wpływu na oddychanie.
Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności oddechowej i
śpiączki u pacjentów, którzy przyjmowali pregabalinę wraz z innymi lekami
działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Pregabalina działa
prawdopodobnie addytywnie do oksykodonu jeśli chodzi o zaburzenia funkcji
poznawczych i motoryki dużej.
Interakcje u osób w podeszłym wieku
Nie prowadzono swoistych badań dotyczących farmakodynamicznych interakcji u
ochotników w wieku podeszłym. Badania dotyczące interakcji przeprowadzono
wyłącznie u dorosłych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Kobiety w wieku rozrodczym / Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet
Ze względu na nieokreśloną naturę ryzyka dla ludzi, należy stosować skuteczne środki
antykoncepcyjne u kobiet w wieku rozrodczym.
Ciąża
Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania pregabaliny u kobiet w ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na układ rozrodczy (patrz punkt
5.3). Ryzyko u ludzi nie jest znane.
Produktu leczniczego Pregabalin Alkem nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że
7
jest to bezwzględnie konieczne (jeśli oczekiwane korzyść dla matki znacznie
przewyższają ryzyko dla płodu).
Karmienie piersią
Pregabalina jest wydzielana do mleka kobiecego (patrz punkt 5.2). Wpływ pregabaliny
na noworodki i niemowlęta nie jest znany. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie
piersią, czy przerwać podawanie pregabaliny, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią
dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.
Płodność
Nie ma danych klinicznych dotyczących wpływu pregabaliny na płodność kobiet.
W badaniu klinicznym oceniającym wpływ pregabaliny na ruchliwość plemników,
zdrowym mężczyznom podawano pregabalinę w dawce 600 mg/dobę. Po 3 miesiącach
przyjmowania leku nie zaobserwowano wpływu na ruchliwość plemników.
W badaniach płodności u samic szczurów zaobserwowano niekorzystny wpływ na
rozród. W badaniach płodności u samców szczurów zaobserwowano niekorzystny
wpływ na rozród oraz rozwój płodu. Kliniczne znaczenie tych wyników pozostaje
niejasne (patrz punkt 5.3).
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Pregabalina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn. Pregabalina może wywoływać zawroty głowy oraz
senność, i z tego powodu może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Pacjentom zaleca się, aby nie prowadzili pojazdów, nie
obsługiwali urządzeń mechanicznych ani nie wykonywali potencjalnie niebezpiecznych
czynności do czasu ustalenia, czy lek wpływa u nich na zdolność wykonywania tychże
czynności.
4.8 Działania niepożądane
Program badań klinicznych z pregabaliną obejmował ponad 8900 pacjentów, którzy
otrzymywali lek, ponad 5600 z nich brało udział w badaniach kontrolowanych placebo
metodą podwójnie ślepej próby. Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych
należały zawroty głowy i senność. Działania niepożądane były zwykle łagodne lub
umiarkowanie nasilone. We wszystkich badaniach kontrolowanych odsetek
przypadków odstawienia leku z powodu działań niepożądanych wynosił 12% w grupie
pacjentów otrzymujących pregabalinę i 5% w grupie pacjentów otrzymujących
placebo. Do najczęstszych działań niepożądanych powodujących przerwanie leczenia
należały zawroty głowy i senność.
W poniższej tabeli (tabela 2) przedstawiono wszystkie działania niepożądane, które
wystąpiły z częstością większą niż w grupie placebo i u więcej niż jednego pacjenta,
według klasy i częstości ich występowania (bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100 do
<1/10); niezbyt częste (≥1/1,000 do <1/100); rzadkie (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo
rzadkie (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
8
dostępnych danych). Działania niepożądane w każdej kategorii częstości występowania
uporządkowano według malejącej ciężkości tych działań.
Przedstawione poniżej działania niepożądane mogą mieć również związek z chorobą
podstawową i (lub) z jednoczesnym stosowaniem innych leków.
W leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia
kręgowego stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania zdarzeń
niepożądanych oraz zdarzeń niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
zwłaszcza senności (patrz punkt 4.4).
Do poniższego zestawienia włączono dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po
wprowadzeniu leku do obrotu. Dla odróżnienia są one przedstawione pismem
pochyłym.
Tabela 2. Działania niepożądane pregabaliny
Klasyfikacja układów i
narządów
Działania niepożądane
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Częste Zapalenie nosogardła
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt częste Neutropenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt częste Nadwrażliwość
Rzadkie Obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Częste Zwiększenie apetytu
Niezbyt częste Anoreksja, hipoglikemia
Zaburzenia psychiczne
Częste Nastrój euforyczny, splątanie, drażliwość, dezorientacja,
bezsenność, zmniejszone libido
Niezbyt częste Omamy, napady paniki, niepokój ruchowy, pobudzenie,
depresja, obniżony nastrój, podwyższony nastrój, agresja,
zmiany nastroju, depersonalizacja, trudność ze znalezieniem
słów, nietypowe sny, zwiększone libido, anorgazmia, apatia
Rzadkie Odhamowanie
Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo częste Zawroty głowy, senność, bóle głowy
Częste Ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenia, zaburzenia mowy,
amnezja, zaburzenia pamięci, trudności w skupieniu uwagi,
parestezje, niedoczulica, uspokojenie polekowe, zaburzenia
równowagi, letarg
Niezbyt częste Omdlenia, odrętwienie, drgawki kloniczne mięśni, utrata
przytomności, nadreaktywność psychoruchowa, dyskineza,
ułożeniowe zawroty głowy, drżenie zamiarowe, oczopląs,
zaburzenia poznawcze, zaburzenia psychiczne, zaburzenia
mowy, osłabienie odruchów, przeczulica, uczucie pieczenia,
brak smaku, złe samopoczucie
Rzadkie Drgawki, omamy węchowe, hipokineza, dysgrafia
9
Zaburzenia oka
Częste Nieostre widzenie, podwójne widzenie
Niezbyt częste Utrata widzenia peryferyjnego, zaburzenia wzroku, obrzęk
oka, zaburzenia pola widzenia, zmniejszenie ostrości widzenia,
ból oka, niedowidzenie, wrażenie błysków, uczucie suchości w
oku, zwiększone wydzielanie łez, podrażnienie oka
Rzadkie Utrata wzroku, zapalenie rogówki, wrażenie drgania obrazu
widzianego, zmieniona głębia widzenia, rozszerzenie źrenic,
zez, jaskrawe widzenie/olśnienie
Zaburzenia ucha i błędnika
Częste Zawroty głowy
Niezbyt częste Przeczulica słuchowa
Zaburzenia serca
Niezbyt częste Tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego
stopnia, bradykardia zatokowa, zastoinowa niewydolność
serca
Rzadkie Wydłużenie odstępu QT, tachykardia zatokowa, arytmia
zatokowa
Zaburzenia naczyń
Niezbyt częste Niedociśnienie, nadciśnienie, nagłe uderzenia gorąca,
zaczerwienienie, marznięcie odsiebnych części ciała
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt częste Duszność, krwawienie z nosa, kaszel, uczucie zatkanego
nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, chrapanie, suchość
błony śluzowej nosa
Rzadkie Obrzęk płuc, uczucie ucisku w gardle
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Częste Wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, wzdęcia, uczucie
rozdęcie brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej
Niezbyt częste Choroba refluksowa przełyku, nadczynność gruczołów
ślinowych, niedoczulica w obrębie ust
Rzadkie Wodobrzusze, zapalenie trzustki, obrzęk języka,
zaburzenia połykania
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt częste Wysypka grudkowa, pokrzywka, nadmierna potliwość,
świąd
Rzadkie Zespół Stevensa-Johnsona, zimne poty
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Częste Kurcze mięśni, bóle stawowe, ból pleców, bóle kończyn,
kręcz szyi
Niezbyt częste Obrzęk stawów, bóle mięśni, drżenie mięśni, ból karku,
sztywność mięśni
Rzadkie Rabdomioliza
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt częste Nietrzymanie moczu, ból podczas oddawania moczu
Rzadkie Niewydolność nerek, skąpomocz, zatrzymanie moczu
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Częste Zaburzenia erekcji
10
Niezbyt częste Zaburzenia czynności seksualnych, opóźnienie ejakulacji,
bolesne miesiączkowanie, ból piersi
Rzadkie Brak miesiączki, wypływanie wydzieliny z gruczołu
mlekowego, powiększenie piersi, ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częste Obrzęki obwodowe, obrzęki, zaburzenia chodu, upadki,
uczucie bycia pijanym, dziwne samopoczucie, uczucie
zmęczenia
Niezbyt częste Obrzęk uogólniony, obrzęk twarzy, ucisk w klatce piersiowej,
ból, gorączka, pragnienie, dreszcze, osłabienie
Badania
Częste Zwiększenie masy ciała
Niezbyt częste Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej,
aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy
asparaginianowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi,
zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie stężenia
kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi,
zmniejszenie masy ciała
Rzadkie Zmniejszenie liczby krwinek białych
U niektórych pacjentów zaobserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i
długotrwałego leczenia pregabaliną. Zaobserwowano występowanie następujących
objawów: bezsenność, bóle głowy, nudności, lęki, biegunka, zespół grypopodobny,
drgawki, nerwowość, depresja, bóle, nadmierna potliwość oraz zawroty głowy
sugerując fizyczne uzależnienie. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować
pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów.
Dane sugerują, że długość trwania oraz ciężkość objawów odstawienia mogą być
zależne od dawki.
Dzieci i młodzież
Profil bezpieczeństwa pregabaliny obserwowany w dwóch badaniach pediatrycznych
(badanie farmakokinetyki i tolerancji, n=65; trwająca 1 rok kontynuacja badania,
prowadzona metodą otwartej próby, mająca na celu ocenę bezpieczeństwa n =54) był
podobny do tego odnotowanego w badaniach u dorosłych (patrz punkt 4.2, 5,1 i 5.2).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych
działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do
ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
11
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Po wprowadzeniu do obrotu do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych
występujących po przedawkowaniu pregabaliny należały: senność, splątanie,
pobudzenie i niepokój. Zgłaszano także napady padaczkowe.
W rzadkich sytuacjach odnotowano przypadki śpiączki.
Leczenie przedawkowania pregabaliny powinno polegać na ogólnym leczeniu
podtrzymującym i, w razie potrzeby, zastosowaniu hemodializy (patrz punkt 4.2,
Tabela 1).
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwpadaczkowe, inne leki przeciwpadaczkowe
Kod ATC: N03AX16
Substancja czynna,pregabalina, to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego
(GABA)[kwas(S)-3 (aminometylo)-5-metyloheksanowy]
Mechanizm działania
Pregabalina wiąże się z pomocniczą podjednostką (białko α2­δ) kanałów wapniowych
bramkowanych napięciem, występujących w ośrodkowym układzie nerwowym.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Padaczka
Leczenie skojarzone
Pregabalina była oceniana w trzech kontrolowanych badaniach klinicznych trwających
12 tygodni, w których podawano lek dwa (BID) lub trzy (TID) razy na dobę. Ogólnie,
profile bezpieczeństwa stosowania i skuteczności schematów dawkowania BID i TID
były podobne.
Zmniejszenie częstości napadów padaczkowych zaobserwowano przed końcem
pierwszego tygodnia leczenia.
Dzieci i młodzież
Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pregabaliny w leczeniu
skojarzonym padaczki u dzieci poniżej 12 roku życia oraz młodzieży. Działania
niepożądane odnotowane w badaniu farmakokinetyki i tolerancji leku, przeprowadzone
wśród pacjentów między 3 miesiącem a 16 rokiem życia (n=65) były podobne do tych
odnotowanych u osób dorosłych. Wyniki trwającego rok otwartego badania
bezpieczeństwa obejmującego 54-osobową grupę dzieci i młodzieży między 3
miesiącem a 16 rokiem życia, chorych na padaczkę wskazują, że działania
12
niepożądane, tj.gorączka oraz zakażenia górnych dróg oddechowych były częstsze niż
w badaniach przeprowadzonych u dorosłych (patrz punkt 4.2, 4.8 i 5.2).
Monoterapia (nowo zdiagnozowani pacjenci)
Pregabalina była przedmiotem jednego kontrolowanego badania klinicznego trwającego
56 tygodni, w którym lek dawkowano dwa razy na dobę (BID). Badanie nie wykazało
równoważności pregabaliny z lamotryginą w odniesieniu do punktu końcowego
zdefiniowanego jako 6-miesięczny okreswolny od napadów padaczkowych.
Pregabalina i lamotrygina były podobnie bezpieczne i dobrze tolerowane.
Uogólnione zaburzenia lękowe
Pregabalina była oceniana w sześciu kontrolowanych badaniach trwających 4–6
tygodni, w 8-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów w podeszłym wieku, a także
w długookresowym, dotyczącym zapobiegania nawrotom objawów zaburzenia badaniu
z 6-miesięczną fazą prowadzoną metodą podwójnie ślepej próby.
Zmniejszenie nasilenia objawów uogólnonych zaburzeń lękowych określane za pomocą
skali oceny lęku Hamiltona (HAM- A) zaobserwowano w pierwszym tygodniu
leczenia.
W kontrolowanych badaniach klinicznych (trwających 4–8 tygodni) poprawa o co
najmniej 50% całkowitej punktacji w skali HAM-A od momentu rozpoczęcia badania
do chwili osiągnięcia punktu końcowego obserwowana była u 52% pacjentów
leczonych pregabaliną i u 38% pacjentów otrzymujących placebo.
W kontrolowanych badaniach niewyraźne widzenie stwierdzono u większego odsetka
pacjentów leczonych pregabaliną niż u pacjentów otrzymujących placebo. Objaw ten
ustąpił w większości przypadków w miarę kontynuacji leczenia. W kontrolowanych
badaniach klinicznych u ponad 3600 pacjentów przeprowadzono badania okulistyczne
(obejmujące badania ostrości widzenia, formalne badania pola widzenia i badania dna
oka po rozszerzeniu źrenicy). W tej grupie stwierdzono zmniejszenie ostrości widzenia
u 6,5% pacjentów leczonych pregabaliną i u 4,8% pacjentów otrzymujących placebo.
Zmiany pola widzenia wykryto u 12,4% pacjentów leczonych pregabaliną i u 11,7%
pacjentów otrzymujących placebo. Zmiany w badaniach dna oka stwierdzono u 1,7%
pacjentów leczonych pregabaliną i u 2,1% pacjentów otrzymujących placebo.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Farmakokinetyka pregabaliny w stanie stacjonarnym jest podobna u zdrowych
ochotników, pacjentów z padaczką otrzymujących leki przeciwpadaczkowe oraz
pacjentów z przewlekłym bólem.
Wchłanianie
Pregabalina jest szybko wchłaniana po podaniu na czczo i osiąga maksymalne stężenia
w osoczu w ciągu 1 godziny podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych.
Biodostępność pregabaliny po podaniu doustnym wynosi ≥90% i jest niezależna od
dawki. Po podaniu dawek wielokrotnych stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 24 do
48 godzin. Szybkość wchłaniania pregabaliny jest zmniejszona, jeśli lek podawany jest
wraz z pokarmem, co powoduje zmniejszenie Cmax o około 25-30% i opóźnienie tmax
13
o około 2,5 godziny. Jednak podawanie pregabaliny wraz z pokarmem nie ma istotnego
klinicznie wpływu na stopień wchłaniania pregabaliny.
Dystrybucja
W badaniach przedklinicznych pregabalina przenikała przez barierę krew-mózg u
myszy, szczurów i małp. Pregabalina przenika łożysko u szczurów i jest obecna w
mleku karmiących szczurów. U ludzi pozorna objętość dystrybucji pregabaliny po
podaniu doustnym wynosi około 0,561 l/kg. Pregabalina nie wiąże się z białkami
osocza.
Metabolizm
W organizmie ludzkim pregabalina podlega metabolizmowi w nieistotnym stopniu. Po
podaniu dawki pregabaliny znakowanej izotopowo, około 98% radioaktywności
odnajdywano w moczu w postaci niezmienionej pregabaliny. N-metylowa pochodna
pregabaliny, główny metabolit obecny w moczu, stanowiła 0,9% dawki. W badaniach
przedkliniczny nie zaobserwowano przechodzenia form racemicznych pregabaliny z Senancjomeru do R-enancjomeru.
Eliminacja
Pregabalina jest wydalana z krążenia ogólnego głównie przez nerki w postaci
niezmienionej.
Średni okres półtrwania w fazie eliminacji pregabaliny wynosi 6,3 godziny. Klirensy:
osoczowy i nerkowy pregabaliny są wprost proporcjonalne do klirensu kreatyniny
(patrz punkt 5.2 Zaburzenia czynności nerek).
Wymagane jest dostosowanie dawek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u
pacjentów dializowanych (patrz punkt 4.2 Tabela 1).
Liniowość lub nieliniowość
W zalecanym zakresie dawek farmakokinetyka pregabaliny jest liniowa.
Międzyosobnicze różnice w farmakokinetyce pregabaliny są małe (<20%).
Farmakokinetyka po podaniu dawek wielokrotnych jest przewidywalna i można ją
określić na podstawie danych uzyskanych po podaniu dawki jednorazowej. Dlatego nie ma
potrzeby rutynowego monitorowania stężenia pregabaliny w osoczu.
Płeć
Badania kliniczne wskazują, że płeć nie ma istotnego klinicznie wpływu na stężenia
pregabaliny w osoczu.
Zaburzenia czynności nerek
Klirens pregabaliny jest wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Dodatkowo,
pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza poprzez hemodializę ( po 4 godzinnym
zabiegu hemodializy stężenie pregabaliny w osoczu zostaje zmniejszone o około 50%).
Ze względu na to, że główną drogą eliminacji pregabaliny jest eliminacja przez nerki, u
pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki, jak
również uwzględnienie podania dawki dodatkowej po zabiegu hemodializy (patrz punkt
4.2, Tabela 1).
14
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących farmakokinetyki u osób z
zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na to że pregabalina nie ulega istotnemu
metabolizmowi i jest wydalana głównie w moczu w niezmienionej postaci, zaburzenia
czynności wątroby nie powinny istotnie zmieniać stężenia pregabaliny w osoczu.
Dzieci i młodzież
Farmakokinetykę pregabaliny stosowanej w dawkach 2,5, 5, 10 i 15 mg/kg mc./dobę oceniano
u dzieci i młodzieży z padaczką (grupy wiekowe: od 1 do 23 miesięcy, od 2 do 6 lat, od 7 do 11
lat, od 12 do 16 lat) w badaniu farmakokinetyki i tolerancji.
Po doustnym podaniu pregabaliny na czczo dzieciom i młodzieży, czas do osiągnięcia
maksymalnego stężenia w osoczu był podobny w całej grupie wiekowej, wynosząc od
0,5 godziny do 2 godzin po podaniu dawki.
Wartości Cmax i AUC dla pregabaliny wzrastały liniowo wraz ze zwiększaną dawką w
każdej grupie wiekowej. Wartość AUC była niższa o 30% u dzieci i młodzieży o masie
ciała poniżej 30 kg, ponieważ u tych pacjentów klirens skorygowany względem masy
ciała był o 43% większy niż u pacjentów, których masa ciała wynosiła ≥30 kg.
Czas półtrwania pregabaliny w końcowej fazie eliminacji wynosił średnio od około 3 do
4 godzin u dzieci w wieku do 6 lat i od 4 do 6 godzin u pacjentów w wieku 7 lat i
starszych.
Analiza farmakokinetyczna populacji wykazała, że klirens kreatyniny był istotną
współzmienną wpływającą na klirens pregabaliny po podaniu doustnym, masa ciała
była istotną współzmienną wpływającą na pozorną objętość dystrybucji po podaniu
doustnym, a zależności te były podobne u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów
dorosłych.
Nie ustalono farmakokinetyki pregabaliny u pacjentów w wieku poniżej 3 miesięcy
(patrz punkty 4.2, 4.8 i 5.1).
Osoby w podeszłym wieku (starsze niż 65 lat)
Klirens pregabaliny zmniejsza się wraz z wiekiem. Spadek klirensu pregabaliny po
podaniu doustnym jest zgodny ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny, co jest typowe
dla osób starszych. Może być zatem wymagane zmniejszenie dawki pregabaliny u
pacjentów, u których doszło do związanego z wiekiem zaburzenia czynności nerek
(patrz punkt 4.2 Tabela 1).
Kobiety karmiące piersią
Farmakokinetykę pregabaliny w dawce 150 mg podawanej co 12 godzin (300 mg na
dobę) zbadano u 10 kobiet w okresie laktacji, będących co najmniej 12 tygodni po
porodzie. Laktacja miała niewielki lub żaden wpływ na farmakokinetykę pregabaliny.
Pregabalina przenikała do mleka matki, a jej średnie stężenie w stanie stacjonarnym
wynosiło około 76% stężenia w osoczu matki. Szacunkowa dawka przyjmowana przez
15
dziecko z mlekiem matki (zakładając średnie dzienne spożycie mleka 150 ml/kg/dobę)
w przypadku kobiet przyjmujących pregabalinę w dawce 300 mg/dobę wynosiłaby 0,31
mg/kg/dobę, a przy maksymalnej dawce 600 mg/dobę - 0,62 mg/kg/dobę. Te
szacunkowe dawki stanowią około 7% łącznej dawki dobowej przyjętej przez matkę, w
przeliczeniu na mg/kg.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W konwencjonalnych farmakologicznych badaniach bezpieczeństwa prowadzonych na
zwierzętach pregabalina była dobrze tolerowana w zakresie dawek stosowanych klinicznie. W
badaniach toksyczności z zastosowaniem dawek wielokrotnych, przeprowadzonych u szczurów
i małp obserwowano wpływ na ośrodkowy układ nerwowy w postaci zmniejszenia aktywności,
nadmiernej aktywności i ataksji. Po długotrwałej ekspozycji na pregabalinę w dawkach 5-
krotnie lub więcej przekraczających średnią ekspozycję u ludzi po zastosowaniu maksymalnych
dawek klinicznych, u starszych szczurów albinotycznych często obserwowano zwiększoną
częstość występowania zaniku siatkówki.
Pregabalina nie była teratogenna u myszy, szczurów ani u królików. Toksyczność względem
płodów u szczurów i królików obserwowano jedynie po zastosowaniu dawek istotnie
większych od tych stosowanych u ludzi. W badaniach dotyczących toksyczności prenatalnej i
pourodzeniowej pregabalina wywoływała zaburzenia rozwojowe u młodych szczurów przy
ekspozycji >2 razy większej od maksymalnej, zalecanej ekspozycji u człowieka.
Niekorzystny wpływ na płodność samców i samic szczura stwierdzano wyłącznie po
ekspozycji znacznie przekraczającej ekspozycję leczniczą.
Niekorzystny wpływ na męskie narządy rozrodcze i parametry nasienia był przemijający, i
objawiał się wyłącznie po ekspozycji znacznie przekraczającej ekspozycję leczniczą lub był
związany z samoistnymi procesami zwyrodnieniowymi w męskich narządach rozrodczych u
szczurów. W związku z tym opisane działania uznano za bez znaczenia klinicznego bądź
mające minimalne znaczenie kliniczne.
W serii testów przeprowadzonych in vitro i in vivo pregabalina nie była genotoksyczna.
U szczurów i myszy przeprowadzono dwuletnie badania karcynogenności pregabaliny. Nie
obserwowano występowania guzów u szczurów dla ekspozycji 24-krotnie przekraczającej
średnią ekspozycję u ludzi po zastosowaniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej 600 mg. U
myszy nie obserwowano zwiększenia częstości występowania guzów dla ekspozycji
porównywalnej do średniej ekspozycji u ludzi, a przy większych ekspozycjach obserwowano
zwiększenie częstości występowania naczyniakomięsaka krwionośnego (haemangiosarcoma).
Spośród niegenotoksycznych mechanizmów powstawania guzów u myszy wywołanych przez
pregabalinę wymienia się zmiany dotyczące płytek krwi i związaną z nimi proliferację komórek
śródbłonka. W obserwacji krótkoterminowej i ograniczonej długoterminowej obserwacji
klinicznej zmiany płytek krwi nie występowały u szczurów ani u ludzi. Nie ma dowodów, na
podstawie których można by wnioskować o ryzyku u ludzi.
Rodzaje toksyczności nie różniły się jakościowo w grupie młodych szczurów i szczurów
dorosłych, jakkolwiek młode szczury są bardziej wrażliwe na działanie leku. Po zastosowaniu
dawek terapeutycznych obserwowano objawy kliniczne dotyczące OUN - nadreaktywność i
bruksizm, a także zmiany we wzrastaniu (przejściowe zahamowanie tempa zwiększenia masy
16
ciała). Wpływ na cykl rujowy obserwowano po dawkach 5-krotnie przekraczających
ekspozycję u ludzi. U młodych szczurów 1-2 tygodnie po ekspozycji na dawkę ponad
dwukrotnie przekraczającą ekspozycję u ludzi obserwowano osłabienie reakcji na dźwięk.
Dziewięć tygodni po ekspozycji efekt ten nie był widoczny.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)
Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)
Sodu diwodorofosforan, bezwodny
Disodu fosforan, bezwodny
Sukraloza (E 955)
Aromat wiśniowy (Superfex Art Maraschino cherry Flavour # 769)
Woda oczyszczona.
Superfex Art Maraschino cherry Flavour # 769 Zawiera substancje nadające smak i
zapach oraz glikol propylenowy.
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata.
2 miesiące - Po pierwszym otwarciu butelki
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C
Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C (po pierwszym otwarciu butelki)
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka z HDPE z zamknięciem z PP, zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w
tekturowym pudełku.
W zestawie z butelką: strzykawka z HDPE do odmierzania dawki skalowana na 5
ml oraz łącznik z LDPE (press-in bottle adapter).
6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego
pozostałości
Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.
Sposób podawania
1. Otworzyć butelkę i przed pierwszym użyciem włożyć łącznik do butelki
(Rysunek1 i 2).
2. Włożyć strzykawkę do łącznika i pobrać wymaganą objętość z odwróconej do góry
17
dnem butelki (Rysunek 3 i 4).
3. Wyjąć napełnioną strzykawkę ze stojącej butelki (Rysunek 5 i 6).
4. Podać zawartość strzykawki do jamy ustnej (Rysunek 7). W razie potrzeby
powtórzyć kroki od 2 do 4, aby pobrać wymaganą dawkę (Tabela 3).
5. Opłukać strzykawkę i nałożyć zakrętkę na butelkę (łącznik pozostaje w butelce)
(Rysunek 8 i 9).
Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3
Rysunek 4 Rysunek 5 Rysunek 6
Rysunek 7 Rysunek 8 Rysunek 9
18
Tabela 3. Napełnianie strzykawki do doustnego podawania leku w celu
pobrania przepisanej dawki leku Pregabalin Alkem
Pregabalin
Alkem
Dawka
(mg)
Całkowita
objętość
roztworu
(ml)
Pierwsze
napełnienie
strzykawki
(ml)
Drugie
napełnienie
strzykawki
(ml)
Trzecie
napełnienie
strzykawki
(ml)
25 1,25 1,25 Niewymagane Niewymagane
50 2,5 2,5 Niewymagane Niewymagane
75 3,75 3,75 Niewymagane Niewymagane
100 5 5 Niewymagane Niewymagane
150 7,5 5 2.5 Niewymagane
200 10 5 5 Niewymagane
225 11,25 5 5 1,25
300 15 5 5 5
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Alkem Pharma GmbH,
Gutenbergstraße 13,
24941 Flensburg,
Niemcy
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
Pozwolenie nr
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: {DD miesiąc RRRR}
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
05/2017