Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Pramolan

Pramolan

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg opipramolu dichlorowodorku (Opipramoli
dihydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa, lak (E110)
i żółcień chinolinowa, lak (E104).
Każda tabletka zawiera 0,84 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, koloru zielonego.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Leczenie musi zawsze przebiegać pod nadzorem lekarza.
Dawkowanie
Dorośli
Zwykle u dorosłych dawka wynosi 50 mg opipramolu dichlorowodorku rano i w południe oraz
100 mg opipramolu dichlorowodorku wieczorem.
W zależności od skuteczności i tolerancji leku przez pacjenta, dawkę można zmniejszyć do 50 mg lub
100 mg opipramolu dichlorowodorku i podawać raz na dobę, na noc lub dawkę można zwiększyć do
100 mg opipramolu dichlorowodorku i podawać do trzech razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat
Dzieciom w wieku powyżej 6 lat podaje się 3 mg opipramolu dichlorowodorku na kilogram masy
ciała. Maksymalnie 100 mg na dobę. Ponieważ doświadczenie w stosowaniu opipramolu u dzieci jest
niewielkie, to zalecenie dotyczące dawkowania należy traktować tylko jako wskazówkę.
Sposób podawania
Tabletki powlekane należy przyjmować podczas posiłku lub bezpośrednio po posiłkach, popijając
wodą.
Ponieważ działanie opipramolu nie pojawia się natychmiast, a zmiany nastroju występują stopniowo,
produkt leczniczy należy stosować systematycznie przez co najmniej 2 tygodnie.
2
Zalecany średni czas leczenia wynosi od 1 do 2 miesięcy.
4.3 Przeciwwskazania
 Nadwrażliwość na substancję czynną, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
 Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi.
 Ostre zatrzymanie moczu.
 Ostre delirium.
 Nieleczona jaskra z wąskim kątem.
 Rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu.
 Niedrożność jelita porażenna.
 Wcześniej istniejący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub nadkomorowe
i komorowe zaburzenia przewodzenia.
 Jednoczesne stosowanie opipramolu z inhibitorami MAO (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Opipramolu nie należy stosować w przypadku rozrostu gruczołu krokowego bez zalegania moczu,
ujawnionej choroby wątroby i nerek, zwiększonej tendencji do występowania drgawek (np.
uszkodzenie mózgu różnego pochodzenia, padaczka, alkoholizm), niewydolności naczyń mózgowych
i wcześniej występującego uszkodzenia serca, szczególnie z zaburzeniami przewodzenia.
U pacjentów z wcześniej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub
innymi zaburzeniami przewodzenia należy stosować opipramol tylko wtedy, kiedy jest wykonywane
częste badanie EKG (w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego wyższego stopnia patrz punkt
4.3).
Bardzo rzadko mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza), dlatego podczas
leczenia opipramolem należy kontrolować morfologię krwi, szczególnie w przypadku, gdy u pacjenta
wystąpi gorączka, infekcje grypopodobne czy ból gardła.
Opipramol może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje opóźnione. Jeżeli wystąpią
reakcje alergiczne skóry, leczenie opipramolem należy zakończyć.
Podczas długotrwałego leczenia zaleca się, aby badać czynność wątroby.
Pramolan zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.
Pramolan zawiera żółcień pomarańczową, lak i żółcień chinolinową, lak. Produkt może powodować
reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Leczenie opipramolem nie wyklucza zastosowania terapii skojarzonej z neuroleptykami, lekami
nasennymi i uspokajającymi (np. benzodiazepinami). Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas
jednoczesnego leczenia może nasilić się kilka specyficznych efektów, zwłaszcza ośrodkowe działania
hamujące. To samo dotyczy sedacji po znieczuleniu ogólnym.
Działanie szczególnie silnych leków antycholinergicznych, takich jak leki stosowane w chorobie
Parkinsona i fenotiazyny, może ulec nasileniu.
Jednoczesne leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i opipramolem może
prowadzić do addytywnego wpływu tych leków na układ serotoninergiczny.
3
W przypadku stosowania fluoksetyny i fluwoksaminy może wystąpić zwiększenie stężeń w osoczu
trójpierścieniowych leków psychotropowych i związane z tym nasilenie działań niepożądanych. Jeśli to
konieczne, należy zmniejszyć dawkę opipramolu.
Jednoczesne stosowanie z alkoholem może powodować senność.
Przed rozpoczęciem leczenia opipramolem, co najmniej 14 dni wcześniej należy odstawić inhibitory
MAO. Tak samo, opipramol należy odstawić przed włączeniem do leczenia inhibitorów MAO.
Jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków (np. propranolol), leków przeciwarytmicznych klasy Ic,
trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leków wpływających na mikrosomalny układ
enzymów wątrobowych może prowadzić do zmiany stężenia w osoczu zarówno tych leków jak
i opipramolu.
Barbiturany i leki przeciwdrgawkowe mogą zmniejszać stężenie opipramolu w osoczu, a zatem
i zmniejszać działanie terapeutyczne opipramolu.
Jednoczesne podawanie neuroleptyków (np. haloperydol, rysperydon) może zwiększać stężenie
opipramolu w osoczu. Jeśli to konieczne, należy dokonać odpowiedniej zmiany.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Nie ma danych dotyczących działania opipramolu u kobiet w ciąży.
Badania na zwierzętach nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących szkodliwego działania
opipramolu na rozwój embrionalny lub płodność (patrz punkt 5.3).
U kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, opipramol należy stosować tylko wtedy,
kiedy jest to bezwzględnie konieczne.
Karmienie piersią
Opipramolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna
w niewielkich ilościach przenika do mleka. Jeśli stosowanie opipramolu jest bezwzględnie wskazane,
należy zaprzestać karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Zdolność reakcji może ulec zmianie podczas prawidłowego stosowania opipramolu dichlorowodorku
tak, że zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, zwłaszcza
w połączeniu z alkoholem.
4.8 Działania niepożądane
Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano zgodnie z konwencją MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
Często (≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do
<1/1 000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
4
Zaburzenia krwi
i układu
chłonnego
Zmiany
parametrów krwi,
szczególnie
leukopenia
Agranulocytoza
Zaburzenia
układu
nerwowego
Szczególnie na
początku leczenia
zmęczenie, suchość
błony śluzowej
jamy ustnej,
uczucie zatkanego
nosa
Zawroty głowy,
senność, zaburzenia
oddawania moczu,
zaburzenia
akomodacji,
drżenie,
zwiększenie masy
ciała, odczucie
pragnienia
Stany pobudzenia,
bóle głowy,
parestezje,
szczególnie
u pacjentów w
podeszłym wieku,
stany splątania
i delirium,
szczególnie
związane z nagłym
odstawieniem lub
długotrwałym
stosowaniem
dużych dawek
opipramolu,
pobudzenie,
pocenie się,
zaburzenia snu
Mózgowe napady
drgawkowe,
zaburzenia
motoryczne
(akatyzja,
dyskinezy), ataksja,
polineuropatie,
nagła jaskra, stany
niepokoju
Zaburzenia serca Szczególnie na
początku leczenia
niedociśnienie
i ortostatyczne
spadki ciśnienia
Tachykardia,
palpitacje
Stany zapaści,
zaburzenia
przewodzenia,
nasilenie istniejącej
niewydolności
serca
Zaburzenia żołądka
i jelit
Zaparcia Zaburzenia
żołądkowojelitowe,
zaburzenia smaku,
niedrożność jelit
porażenna,
szczególnie
w przypadku
nagłego
odstawienia
opipramolu lub
długotrwałego
leczenia dużymi
dawkami,
nudności, wymioty
5
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Okresowo
zwiększona
aktywność
enzymów
wątrobowych
Ciężkie zaburzenia
czynności wątroby,
po długotrwałym
leczeniu żółtaczka
i przewlekłe
uszkodzenie
wątroby
Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej
Skórne
reakcje
alergiczne
(wysypka,
pokrzywka)
Obrzęki Wypadanie włosów
Zaburzenia nerek
i dróg moczowych
Zatrzymanie moczu
Zaburzenia układu
rozrodczego
i piersi
Zaburzenia
ejakulacji,
zaburzenia erekcji
Mlekotok
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy przedawkowania
Senność, bezsenność, zawroty głowy, niepokój, śpiączka, osłupienie, przemijające stany splątania,
wzrastający niepokój, ataksja, drgawki, oliguria, anuria, tachykardia/bradykardia, arytmia, blok
przedsionkowo-komorowy, niedociśnienie, wstrząs, depresja oddechowa, rzadko zatrzymanie akcji
serca.
Leczenie przedawkowania
Brak swoistego antidotum dla opipramolu. Substancję należy usunąć przez wywołanie wymiotów
i (lub) płukanie żołądka. Pacjenta należy hospitalizować.
Należy podtrzymywać czynności życiowe. Należy monitorować czynność układu sercowo -
naczyniowego przez co najmniej 48 godzin.
W przypadku przedawkowania należy zastosować następujące leczenie:
 niewydolność oddechowa: intubacja i sztuczna wentylacja;
 ciężkie niedociśnienie: ułożenie pacjenta we właściwej pozycji, środki zwiększające objętość
osocza, dopamina lub dobutamina we wlewie kroplowym;
 arytmia serca: leczenie indywidualne; jeśli konieczne zastosować rozrusznik serca, uzupełnienie
niskiego poziomu potasu i leczenie możliwej kwasicy;
 drgawki: diazepam w iniekcji dożylnej lub inny lek przeciwdrgawkowy, jak fenobarbital
lub paraldehyd (uwaga: możliwe nasilenie istniejącej niewydolności oddechowej,
niedociśnienia lub śpiączki przez te substancje);
 dializa lub hemodializa są nieskuteczne.
6
Ponieważ dzieci są bardziej niż dorośli wrażliwe na ostre przedawkowanie trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych lub uspokajających i obserwowano u nich ciężkie zdarzenia niepożądane, należy
przedsięwziąć wszystkie możliwe środki, aby uniknąć przedawkowania. Niemniej jednak, jeśli dojdzie
do przedawkowania, objawy przedawkowania należy potraktować poważnie i starannie leczyć.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne; nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
monoaminy, kod ATC: N06A A05
Mechanizm działania
Opipramol wykazuje duże powinowactwo do receptorów sigma (typ 1 i typ 2) i działa
antagonistycznie na receptory histaminowe typu 1.
Powinowactwo do receptorów serotoninowych typu 2A, dopaminowych typu 2 i receptorów alfaadrenergicznych jest mniejsze.
W przeciwieństwie do strukturalnie podobnych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
opipramol ma małą aktywność antycholinergiczną i nie hamuje wychwytu zwrotnego serotoniny ani
noradrenaliny.
Opipramol poprzez receptory sigma moduluje układ NMDA.
W badaniach na zwierzętach wykazano zapobieganie utracie neuronów spowodowanej
niedokrwieniem regionu hipokampa. Obrót metaboliczny dopaminy jest zwiększony.
Podobne właściwości modulujące opisano dla ligandów sigma w układzie serotoninergicznym
i noradrenergicznym.
Opipramol, podobnie jak inne bardziej selektywne ligandy sigma, jest aktywny w farmakologicznych
modelach behawioralnych, co jest wskaźnikiem działania anksjolitycznego. Wykazuje porównywalnie
mniejszą aktywność w teście pływania u szczurów, stosowanym jako metoda skriningowa dla
potencjalnych leków przeciwdepresyjnych.
U ludzi opipramol wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe i poprawiające nastrój.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po podaniu doustnym opipramol wchłania się szybko i całkowicie.
Dystrybucja
Wiązanie z białkami osocza wynosi około 91%. Objętość dystrybucji wynosi około 10 l/kg a okres
półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 11 godzin.
Metabolizm
Częściowy metabolizm do dehydroksyetyloopipramolu zachodzi podczas pierwszego przejścia przez
wątrobę.
Opipramol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP2D6. U pacjentów z niedoborem
CYP2D6 (wolno metabolizujących) maksymalne stężenie opipramolu w osoczu może być nawet
2,5 razy większe niż u ludzi z prawidłowym metabolizmem. Jednakże w przypadku długotrwałego
stosowania okres półtrwania w fazie eliminacji nie jest wydłużony, więc nawet u pacjentów wolno
metabolizujących nie należy oczekiwać kumulacji opipramolu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Ostra toksyczność jest względnie mała. Objawy toksyczności dotyczą głównie ośrodkowego układu
nerwowego (patrz punkt 4.9).
7
Subchroniczne i chroniczne podawanie bardzo dużych dawek powoduje objawy ze strony
ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby i płuc, zmiany skórne, powstawanie zaćmy
u niektórych gatunków.
Badania in vitro i in vivo nie wykazały działania mutagennego. Badania na zwierzętach nie
dostarczyły dowodu na zaburzenie płodności przez opipramol.
W badaniach embriotoksyczności nie zaobserwowano działania teratogennego, ale po podaniu
samicom toksycznych dawek stwierdzono działanie embriotoksyczne.
Nie przeprowadzono badań toksyczności okołoporodowej i poporodowej.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon K 30
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka:
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Laktoza jednowodna
Makrogol
Triacetyna
Żółcień chinolinowa, lak (E104)
Indygotyna, lak (E132)
Żółcień pomarańczowa, lak (E110)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 20, 28, 56, 60, 84 tabletki powlekane.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
8
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/2058
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.07.1976 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.10.2012 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Pramolan
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu