Szukaj leku
FAQ

Escitil

Escitil

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Escitil, 10 mg, tabletki powlekane
Escitil, 20 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka 10 mg zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).
Każda tabletka 20 mg zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Escitil, 10 mg: biała tabletka powlekana o owalnym kształcie (8,1 x 5,6 mm) z linią podziałową po
jednej stronie.
Tabletkę można po dzielić na równe dawki.
Escitil, 20 mg: biała tabletka powlekana o owalnym kształcie (11,6 x 7,1 mm) z linią podziałową po
jednej stronie.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie epizodów dużej depresji.
Leczenie zaburzeń lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii.
Leczenie społecznego zaburzenia lękowego (fobii społecznej).
Leczenie uogólnionego zaburzenia lękowego
Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych powyżej 20 mg.
Epizody dużej depresji
Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta, dawkę
można zwiększyć do maksimum 20 mg na dobę.
Działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po 2-4 tygodniach stosowania leku. Po
ustąpieniu objawów, leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy, aby uzyskać
utrwalenie się odpowiedzi na leczenie.
2
Zaburzenie lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii
W pierwszym tygodniu zaleca się dawkę początkową 5 mg, a następnie dawkę zwiększa się do 10 mg
na dobę. Dawkę można następnie zwiększać, do maksimum 20 mg na dobę, w zależności od
indywidualnej, odpowiedzi pacjenta.
Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach. Leczenie trwa kilka miesięcy.
Fobia społeczna
Zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Na ogół poprawę stanu klinicznego uzyskuje się po 2-4
tygodniach leczenia. Dawka może zostać następnie zmniejszona do 5 mg lub zwiększona
maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.
Fobia społeczna jest chorobą o przewlekłym przebiegu i zalecane jest kontynuowanie leczenia przez
12 tygodni w celu uzyskania trwałej poprawy stanu pacjenta. Badano długoterminową terapię
pacjentów odpowiadających na leczenie (przez 6 miesięcy) i w indywidualnych przypadkach można ją
wziąć pod uwagę w celu zapobiegania nawrotom choroby. Korzyści terapeutyczne powinny być
oceniane w regularnych odstępach czasu.
Fobia społeczna jest ściśle zdefiniowanym rozpoznaniem określonej choroby i nie należy jej mylić z
nadmierną nieśmiałością. Farmakoterapia jest wskazana wyłącznie wtedy, gdy zaburzenie to w istotny
sposób utrudnia wykonywanie pracy zawodowej i kontakty społeczne.
Nie przeprowadzono oceny pozycji omawianego leczenia w odniesieniu do poznawczej terapii
behawioralnej. Farmakoterapia jest częścią ogólnej strategii leczenia.
Uogólnione zaburzenie lękowe
Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta,
dawkę można zwiększyć do maksimum 20 mg na dobę.
Leczenie długoterminowe osób odpowiadających na leczenie było badane przez co najmniej 6
miesięcy u pacjentów otrzymujących 20 mg na dobę. Korzyści terapeutyczne i stosowana dawka
powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 5.1).
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta,
dawkę można zwiększyć do maksimum 20 mg na dobę.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne to choroba przewlekła i pacjenci powinni być leczeni przez okres
wystarczający do uzyskania pewności, że objawy ich choroby ustąpiły.
Korzyści terapeutyczne i stosowana dawka powinny być oceniane w regularnych odstępach czasu
(patrz punkt 5.1).
Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)
Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta,
dawkę można zwiększyć do maksimum 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).
Nie badano skuteczności stosowania produktu leczniczego Escitil w fobii społecznej u osób w
podeszłym wieku.
Dzieci i młodzież
Escitil nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt
4.4).
Zaburzenia czynności nerek
3
U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczna
modyfikacja dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkim zaburzeniem
czynności nerek (CLCR mniejszy niż >30 ml/min) (patrz punkt 5.2).
Zaburzenia czynności wątroby
W pierwszych dwóch tygodniach leczenia zaleca się stosowanie początkowej dawki 5 mg na dobę u
pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. W zależności od
indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. U pacjentów z
ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się ostrożność i wyjątkową staranność podczas
dostosowywania dawki (patrz punkt 5.2).
Osoby wolno metabolizujące leki przy udziale izoenzymu CYP2C19
Pacjentom, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem izoenzymu CYP2C19, zaleca
się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. W zależności od
indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).
Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia
Należy unikać nagłego odstawienia leku. Podczas kończenia leczenia produktem leczniczym Escitil
dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres przynajmniej 1-2 tygodni, aby uniknąć wystąpienia
objawów odstawienia (patrz punkty 4.4 i 4.8). Jeśli po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia
wystąpią nietolerowane przez pacjenta objawy, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio
przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w bardziej
stopniowym tempie.
Sposób podawania
Do stosowania doustnego.
Escitil podaje się w pojedynczej dawce dobowej i może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
Jednoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko zespołu serotoninowego z pobudzeniem, drżeniem,
hipertermią itd. (patrz punkt 4.5).
Skojarzenie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemid) lub odwracalnym
nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest przeciwwskazane, z uwagi na ryzyko
wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).
Escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub
wrodzonym zespołem wydłużonego QT.
Escytalopram jest przeciwwskazany w połączeniu z innymi lekami, o których wiadomo, że mogą
wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Wymienione poniżej specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania odnoszą się do
grupy terapeutycznej selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (ang. SSRI -
Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors).
Dzieci i młodzież
Escitil nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W
badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze oraz myśli samobójcze), a także
4
wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u
dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, której podawano placebo.
Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o leczeniu, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, pacjent
powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak
długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących
wpływu na wzrost, dojrzewanie, oraz rozwój poznawczy i rozwój zachowania.
Lęk paradoksalny
U niektórych pacjentów z zaburzeniem lęku panicznego na początku leczenia środkami
przeciwdepresyjnymi może nastąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja zazwyczaj
ustępuje w ciągu dwóch tygodni nieprzerwanego leczenia. Zaleca się stosowanie małej dawki
początkowej w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanów lękowych (patrz punkt
4.2).
Drgawki
Stosowanie produktu leczniczego Escitil należy przerwać u pacjenta, u którego wystąpią drgawki po
raz pierwszy lub w razie zwiększenia częstości występowania napadów drgawkowych (u pacjentów z
wcześniej zdiagnozowaną padaczką). U pacjentów z niestabilną padaczką należy unikać stosowania
leków z grupy SSRI, a pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni być uważnie monitorowani.
Mania
Leki grupy SSRI należy stosować ostrożnie u pacjentów z manią/hipomanią w wywiadzie. Leki z
grupy SSRI należy odstawić u każdego pacjenta, wchodzącego w fazę maniakalną.
Cukrzyca
U pacjentów z cukrzycą leczenie środkami z grupy SSRI może zaburzać kontrolę glikemii
(hipoglikemia lub hiperglikemia). Konieczne może być dostosowanie dawkowania insuliny oraz (lub)
doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym.
Samobójstwo/ myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego
Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzenia i
samobójstwa (zdarzeń związanych z samobójstwem. Ryzyko takie utrzymuje się aż do uzyskania
istotnej remisji. Ponieważ poprawa może nie występować w pierwszych tygodniach leczenia
lub nawet dłużej, pacjent powinien być uważnie monitorowany aż do momentu jej
wystąpienia. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może się zwiększyć
we wczesnym okresie uzyskiwania poprawy.
Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których przepisywany jest escytalopram, również mogą
wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń związanych z samobójstwem. Poza tym, zaburzenia te
mogą współistnieć z dużymi zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego podczas leczenia pacjentów z
innymi zaburzeniami psychiatrycznymi należy zachować takie same środki ostrożności, jak w
podczas leczenia.pacjentów z epizodami dużej depresji.
Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub podjęcia prób samobójczych u pacjentów ze zdarzeniami
związanymi z samobójstwem w wywiadzie, u których przed rozpoczęciem leczenia istniały nasilone
wyobrażenia samobójcze jest większe i dlatego podczas leczenia powinni być objęci ścisłą
obserwacją. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych u
dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi, wykazała większe ryzyko zachowań
samobójczych u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjnye w porównaniu do pacjentów
przyjmujących placebo, u pacjentów w wieku poniżej 25 lat.
Leczeniu powinna towarzyszyć ścisła obserwacja pacjentów, zwłaszcza tych z grupy wysokiego
ryzyka i szczególnie we wczesnym okresie leczenia oraz po zmianach dawki.
5
Należy zwrócić szczególną uwagę pacjentów (oraz ich opiekunów) na konieczność monitorowania
każdego pogorszenia klinicznego, zachowań lub myśli samobójczych i niezwykłych zmian
zachowania oraz natychmiastowego zwrócenia się o poradę do lekarza, gdy tylko wystąpią takie
objawy.
Akatyzja/ niepokój psychoruchowy
Stosowanie leków z grupy SSRI/SNRI (SNRI-Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) wiąże
się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się subiektywnym odczuwanym jako nieprzyjemny lub
przykry niepokój i koniecznością poruszania się, którym często towarzyszy którym często
towarzyszy niemożność siedzenia lub stania bez ruchu. Wystąpienie tych objawów jest
najbardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których
wystąpią te objawy, zwiększanie dawki może być szkodliwe.
Hiponatremia
Rzadko informowano o hiponatremii, prawdopodobnie spowodowanej nieadekwatnym wydzielaniem
hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH) podczas leczenia z użyciem produktów leczniczych z
grupy SSRI i zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z
grup ryzyka, takich jak osoby w podeszłym wieku lub z marskością wątroby, lub stosujące
jednocześnie inne leki, które mogą powodować hiponatremię.
Krwawienie
Podczas stosowania leków z grupy SSRI informowano o nieprawidłowym krwawieniu w obrębie
skóry takim, jak wybroczyny i plamica. Ostrożność zalecana jest szczególnie u pacjentów
przyjmujących produkty z grupy SSRI, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania doustnych
leków przeciwzakprzepowych, leków wpływających na czynność płytek krwi (np. atypowe leki
przeciwpsychotyczne oraz pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
tyklopidyna, dipirydamol) i u pacjentów z rozpoznaną skazą krwotoczną.
Leczenie elektrowstrząsami
Doświadczenia kliniczne dotyczące równoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia
elektrowstrząsami są ograniczone, i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.
Zespół serotoninowy
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z lekami o
działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol i tryptofan.
W rzadkich przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego u pacjentów
stosujących leki z grupy SSRI jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym.
Na zespół ten wskazuje jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak pobudzenie, drżenia mięśniowe,
drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W razie wystąpienia tego zespołu objawów, lek z grupy SSRI
i lek o działaniu serotoninergicznym należy natychmiast odstawić oraz rozpocząć leczenie objawowe.
Dziurawiec zwyczajny
Jednoczesne stosowanie leków z grupy SSRI i produktów ziołowych zawierających dziurawiec
zwyczajny (Hypericum perforatum) może doprowadzić do zwiększenia częstości występowania
działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).
Objawy odstawienia obserwowane po odstawieniu leku
Objawy odstawienia po przerwaniu leczenia wystepują często, zwłaszcza jeśli lek odstawiono nagle
(patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowane po przerwaniu
leczenia wystąpiły u około 25% leczonych escytalopramem i 15% pacjentów przyjmujących placebo.
Ryzyko objawów odstawienia może zależeć od kilku czynników, w tym czasu trwania leczenia i
dawki oraz szybkości zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy,
6
zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w
tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie,
pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz
zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te są łagodne do umiarkowanych, jednak u niektórych
pacjentów ich nasilenie może być duże.
Zazwyczaj objawy występują w ciągu kilku pierwszych dni po odstawieniu leku, choć istnieją bardzo
rzadkie doniesienia o takich objawach u pacjentów, którzy nieumyślnie opuścili dawkę leku.
Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą
utrzymywać się dłużej (2-3 miesięcy lub dłużej). W razie odstawiania leku zaleca się zatem stopniowe
zmniejszanie dawki escytolopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb
pacjenta (patrz „Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia”, punkt 4.2).
Zaburzenia seksualne
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) / inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny norepinefryny (SNRI) mogą powodować objawy zaburzeń seksualnych (patrz punkt 4.8).
Istnieją doniesienia o długotrwałych zaburzeniach seksualnych, w których objawy utrzymują się
pomimo przerwania stosowania SSRI / SNRI.
Choroba niedokrwienna serca
Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne zaleca się ostrożność u pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca (patrz punkt 5.3).
Wydłużenie odstępu QT
Stwierdzono, że escytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. W okresie
porejestracyjnym opisywano przypadki wydłużenia odstępu QT i komorowych zaburzeń rytmu serca,
w tym torsade de pointes, szczególnie u kobiet, u osób z hipokalemią i u osób z istniejącym wcześniej
wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).
Zaleca się ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią lub u osób po niedawno przebytym ostrym
zawale mięśnia serca, lub z niewyrównaną niewydolnością serca.
Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokalemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych
zaburzeń rytmu serca i przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem powinny być skorygowane.
W przypadku leczenia pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia należy
rozważyć kontrolę EKG.
Jeśli w czasie leczenia escytalopramem wystąpią objawy zaburzeń rytmu serca leczenie należy
przerwać i wykonać badanie EKG.
Jaskra z zamkniętym kątem przesączania
Leki z grupy SSRI, w tym escytalopram, mogą wpływać na wielkość źrenic, powodując ich
rozszerzenie. Działanie to zawęża kąt widzenia, powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
i wystąpienie jaskry z wąskim katem przesączania, szczególnie u pacjentów predysponowanych. Z
tego względu escytalopram należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem
przesączania stwierdzoną w wywiadzie.
Sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za
„wolny od sodu”.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
7
Interakcje farmakodynamiczne
Połączenia leków przeciwwskazane
Nieodwracalne, nieselektywne, inhibitory MAO
Donoszono o przypadkach ciężkich reakcji u pacjentów leczonych produktem z grupy SSRI w
skojarzeniu z nieselektywnym, nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI) oraz u
pacjentów, którzy niedawno przerwali leczenie produktem z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie
inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). W niektórych przypadkach u pacjentów wystąpił zespół
serotoninowy (patrz punkt 4.8).
Escytalopram jest przeciwwsksazany w skojarzeniu z nieselelektywnymi, nieodwracalnymi
inhibitorami MAO. Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zaprzestaniu stosowania
nieodwracalnego inhibitora MAOI. Należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę od zakończenia
przyjmowania escytalopramu do momentu rozpoczęcia leczenia nieselektywnym nieodwracalnym
inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI).
Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A (moklobemid)
Ze względu na ryzyko zespołu serotoninowego jest przeciwwskazane stosowanie skojarzenia
escytalopramu i inhibitora MAO-A , takiego jak moklobemid (patrz punkt 4.3). Jeśli takie połączenie
okaże się konieczne , leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki i wprowadzić ścisłe
monitorowanie kliniczne.
Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)
Antybiotyk linezolid jest odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO i nie należy go podawać
pacjentom leczonym escytalopramem. Jeśli takie skojarzenie okaże się konieczne, należy stosować
minimalne dawki i wprowadzić ścisłe monitorowanie kliniczne (patrz punkt 4.3).
Nieodwracalny, selektywny inhibitor MAO-B (selegilina)
Stosowanie w skojarzeniu z selegiliną (nieodwracalnym inhibitorem MAO-B) wymaga ostrożności ze
względu na ryzyko zespołu serotoninowego. Selegilina w dawce do 10 mg na dobę była stosowana
bezpiecznie w skojarzeniu z racemicznym cytalopramem.
Wydłużenie odstępu QT
Nie prowadzono farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych badań escytalopramu stosowanego
łącznie z innymi produktami leczniczymi mogącymi wydłużać podstęp QT. Nie można jednak
wykluczyć addycyjnego działania escytalopramu i takich produktów leczniczych. W związku z tym
jednoczesne stosowanie escytalopramu i produktów, które wydłużają odstęp QT, takich jak leki
przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd,
haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciw drobnoustrojom (np.,
sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki przeciwmalaryczne,
szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, hydroksyzyna, mizolastyna),
jest przeciwwskazane.
Leczenie skojarzone wymagające ostrożnego stosowania:
Produkty lecznicze o działaniu serotoninergicznym
Podawane w skojarzeniu z lekami o działaniu seretoninergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz
inne tryptany) może prowadzić do zespołu serotoninowego.
Produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy
8
Leki z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas
stosowania w skojarzeniu z innymi lekami, które mogą obniżać próg drgawkowy [np. leki
przeciwdrepresyjne (leki trójcykliczne, leki z grupy SSRI), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny,
pochodne tioksantenu i pochodne butyrofenonu), meflochina, bupropion i tramadol).
Lit, tryptofan
Istnieją doniesienia o nasileniu działania podczas stosowania produktów z grupy SSRI jednocześnie z
litem lub tryptofanem ,dlatego w przypadku skojarzonego leczenia produktami z grupy SSRI oraz
wymienionymi lekami należy zachować ostrożność.
Dziurawiec zwyczajny
Stosowanie w skojarzeniu leków z grupy SSRI i produktów ziołowych zawierających dziurawiec
zwyczajny (Hypericum perforatum) może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań
niepożądanych (patrz punkt 4.4).
Krwawienie
Stosowanie escytalopramu w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może zmieniać
ich działanie. W czasie rozpoczynania leczenia escytalopramem lub jego odstawiania u pacjentów
leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, należy uważnie monitorować parametry
krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.4).
Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zwiększyć skłonność
do krwawień (patrz punkt 4.4).
Alkohol
Nie należy spodziewać się interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych escytalopramu z
alkoholem. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych psychotropowych,
połączenie z alkoholem nie jest zalecane.
Produkty lecznicze wywołujące hipokaliemię/hipomagnezemię
Należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego stosowania produktów leczniczych wywołujących
hipokaliemię/ hipomagnezemię, gdyż takie stany zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca
(patrz punkt 4.4).
Interakcje farmakokinetyczne
Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę escytalopramu
Metabolizm escytalopramu zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 i
CYP2D6 mogą również przyczyniać się do metabolizowania escytalopramu, choć w mniejszym
stopniu. Wydaje się, że metabolizm głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu)
jest częściowo katalizowany przez CYP2D6.
Podawaniue escytalopramu w skojarzeniu z 30 mg omeprazolu raz na dobę (inhibitor CYP2C9)
spowodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu.
Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 400 mg cymetydyny dwa razy na dobę (umiarkowanie
silny inhibitor enzymów) spowodowało umiarkowane (o około 70%) zwiększenie stężenia
escytalopramu w osoczu. W razie podawania escytalopramu łącznie z cymetydyną zaleca się
ostrożność. Konieczna może być modyfikacja dawkowania.
Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania w skojarzeniu z inhibitorami CYP2C19 (np.
omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluwoksamina, lanzoprazol, tyklopidyna) lub cymetydyną.
Konieczne może być zmniejszenie dawki escytalopramu w zależności od wyników monitorowania
działań niepożądanych podczas leczenia skojarzonego.
9
Wpływ escytalopramu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych
Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas
podawania escytalopramu w skojarzeniu z lekami, które są metabolizowane głównie z udziałem tego
enzymu i mają mały wskaźnik terapeutyczny, np. flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w
niewydolności serca) lub niektóre leki działające na OUN, metabolizowane głównie z udziałem
CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne, takie jak dezypramina, klomipramina, nortryptylina lub leki
przeciwpsychotyczne, takie jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne
dostosowanie dawkowania.
Podawanie w skojarzeniu z dezypraminą lub metoprololem spowodowało w obydwu przypadkach
dwukrotne zwiększenie stężenia w osoczu tych dwóch substratów CYP2D6. Badania in vitro
wykazały, że escytalopram może również wykazywać słabe działanie hamujące na izoenzym
CYP2C19. Zaleca się ostrożność podczas podawania w skojarzeniu leków metabolizowanych z
udziałem CYP2C19.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Dostępne są tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania escytalopramu w okresie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazałytoksyczny wpyw na płodność (patrz punkt 5.3).
Produktu leczniczego Escitil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie
konieczne oraz po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.
Noworodki należy poddać obserwacji, jeśli matka kontynuuje stosowanie produktu leczniczego Escitil
do późnych stadiów ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. W okresie ciąży należy unikać nagłego
odstawiania leku.
Po stosowaniu przez matkę leku z grupy SSRI/SNRI w późnych stadiach ciąży, u noworodka wystąpić
mogą następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, drgaweki, wahania temperatury
ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszone
napięcie mięśniowe, hiperrefleksja, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i
trudności w zasypianiu. Objawy te mogą wynikać albo z działania serotoninergicznego lub z
odstawienia. W większości przypadków powikłania występują natychmiast lub wkrótce (<24 h) po
urodzeniu.
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania
zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Zaobserwowano 5 takich
przypadków na 1000 kobiet w ciąży. W populacji ogólnej stwierdza się 1 do 2 przypadków zespołu
przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka na 1000 kobiet w ciąży.
Karmienie piersią
Przypuszcza się, że escytalopram wydziela się do mleka ludzkiego. Z tego względu nie zaleca się
karmienia piersią podczas leczenia.
Wpływ na płodność
Z badań na zwierzętach wynika, że cytalopram może mieć negatywny wpływ na jakość nasienia (patrz
punkt 5.3).
Opisy przypadków stosowania innych SSRI wskazują, że wpływ na jakość spermy jest przemijający.
Jak dotąd nie obserwowano wpływu leku na płodność u ludzi.
4.7 Wpłw na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwaniamaszyn
10
Chociaż wykazano, że escytalopram nie wpływa na sprawność intelektualną ani na zdolności
psychomotoryczne, ale każdy lek psychoaktywny może zaburzać zdolność osądu lub sprawność.
Pacjentów należy ostrzec o możliwym ryzyku wpływu leku na ich zdolność prowadzenia samochodu i
obsługiwania urządzeń mechanicznych.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane występują najczęściej podczas pierwszego lub drugiego tygodnia leczenia i
zwykle ich nasilenie oraz częstość występowania zmniejszają się waz z kontynuacją leczenia.
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Znane reakcje niepożądane na leki z grupy SSRI, zgłaszano również w przypadku stosowania
escytalopramu albo w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych lub jako zdarzenia spontaniczne
po wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawiono je poniżej według klasyfikacji układów narządowych
oraz częstości występowania.
Dane o częstości występowania pochodzą z badań klinicznych, nie skorygowano ich z
uwzględnieniem wyników dla grupy placebo. Częstość występowania określono jako: bardzo często
(>1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).
Bardzo
często
Często Niezbyt często Rzadko Częstość nieznana
(nie może jej być
określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Trombocytopenia
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcje
anafilaktyczne
Zaburzenia endokrynologiczne
Nieadekwatne
wydzielanie
hormonu
antydiuretycznego
(ADH)
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zmniejszenie
łaknienia,
zwiększenie
łaknienia,
zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie
masy ciała
Hiponatremia,
jadłowstręt2
Zaburzenia
psychiczne
Lęk, niepokój
psychoruchowy
nieprawidłowe
sny; kobiety i
mężczyźni:
zmniejszenie
popędu
płciowego,
kobiety:brak
orgazmu
Bruksizm,
pobudzenie,
nerwowość,
napady
panicznego lęku,
stany splątania
Agresja,
depersonalizacja, omamy
Mania, myśli
samobójcze i
zachowania
samobójcze1)
11
Zaburzenia układu
nerwowego
Bóle
głowy
Bezsenność,
senność,
zawroty głowy,
parestezje,
drżenie
Zaburzenia
smaku,
zaburzenia snu,
omdlenie
Zespół
serotoninowy
Dyskinezje,
zaburzenia ruchu,
drgawki, akatyzja/
niepokój ruchowy2)
Zaburzenia oka Rozszerzenie
źrenic,
zaburzenia
widzenia
Zaburzenia ucha i
błędnika Szumy uszne
Zaburzenia serca Tachykardia Bradykardia Wydłużenie
odstępu QT w
EKG,
komorowe
zaburzenia rytmu
serca, łącznie z
torsade de pointes,
Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie
ortostatyczne
Zaburzenia układu
oddechowego,
klatki piersiowej i
śródpiersia
Zapalenie
zatok, ziewanie
Krwawienie z
nosa
Zaburzenia żołądka
i jelit
Nudności
Biegunka,
zaparcie,
wymioty,
suchość w
jamie ustnej
Krwawienie z
przewodu
pokarmowego
(w tym
krwawienie z
odbytnicy)
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Zapalenie wątroby,
nieprawidłowe
wyniki prób
czynnościowych
wątroby
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
Zwiększone
pocenie się
Pokrzywka,
łysienie,
wysypka, świąd
Siniaki, obrzęki
naczynioruchowe
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe i
tkanki łącznej
Bóle stawów,
bóle mięśni
Zaburzenia nerek i
dróg moczowych
Zatrzymanie moczu
Zaburzenia układu
rozrodczego i
piersi
Mężczyźni:
zaburzenia
wytrysku,
impotencja
Kobiety:
krwotok
maciczny,
krwotok
miesiączkowy
Mlekotok
Mężczyźni:
priapizm
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Uczucie
zmęczenia,
gorączka
Obrzęk
12
1)Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych w czasie leczenia escytalopramem lub wkrótce
po zaprzestaniu leczenia (patrz również punkt 4.4)
2)Zdarzenia te opisywano dla leków z grupy terapeutycznej selektywnych inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny (ang. SSRI)
Wydłużenie odstępu QT
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i komorowych
zaburzeń rytmu serca, w tym torsade de pointes, szczególnie u kobiet, u osób z hipokalemią i u osób z
istniejącym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4,
4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).
Efekt klasy
Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych głównie wśród pacjentów w wieku 50 lat i
więcej wskazują na zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Mechanizm tego działania nie jest
znany.
Objawy z odstawienia obserwowane po odstawieniu leku
Odstawienie leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do objawów z odstawienia.
Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (w tym parestezje i
wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu ( w tym bezsenność i wyraziste sny),
pobudzenie lub niepokój, nudności oraz (lub) wymioty, drżenia, splątanie, pocenie się, bóle głowy,
biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół
objawy te są łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie, choć u niektórych pacjentów mogą być
ciężkie oraz (lub) utrzymywać się dłużej. Dlatego też, gdy stosowanie escytalopramu nie jest już
dłużej wymagane, zaleca się stopniowe odstawianie leku przez zmniejszanie dawki (patrz punkty 4.2 i
4.4).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Toksyczność
Dane kliniczne na temat przedawkowania escytalopramu są ograniczone i wiele przypadków obejmuje
jednoczesne przedawkowanie innych leków. W większości przypadków informowano o łagodnych
objawach lub braku objawów. Rzadko informowano o zgonach w wyniku przedawkowania samego
escytalopramu. W większości przypadków dochodziło do przedawkowania przyjętych jednocześnie
leków. Przyjęte dawki od 400 do 800 mg samego escytalopramu nie powodowały wystąpienia
żadnych ciężkich objawów.
13
Objawy
Do objawów obserwowanych w zgłaszanych przypadkach przedawkowania escytalopramu zalicza się
głównie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (od zawrotów główy, drżenia i pobudzenia
po rzadkie przypadki zespołu seroninowego, drgawek i śpiączki), układu pokarmowego
(nudności/wymioty) i układu sercowo-naczyniowego (niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz,
wydłużenie odstępu QT i niemiarowość) oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
(hipokaliemia, hiponatremia).
Leczenie
Nie ma swoistego antidotum. Należy udrożnić drogi oddechowe i utrzymywać ich drożność oraz
zapewnić dostateczną podaż tlenu i prawidłową czynność układu oddechowego. Należy rozważyć
zastosowanie płukania żołądka oraz podanie węgla aktywnego. Płukanie żołądka należy wykonać
możliwie jak najszybciej po doustnym przyjęciu leku. Zaleca się monitorowanie czynności i objawów
czynności życiowych oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego podtrzymującego czynności
organizmu.
Kontrola EKG jest zalecana w razie przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/
bradyarytmią, u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki mogące wydłużać odstęp QT oraz u
pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, np. z upośledzeniem czynności wątroby.
5. WŁAŚCIWOŚĆI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdrepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny, kod ATC: N 06 AB 10.
Mechanizm działania
Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o dużym
powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się również z allosterycznym miejscem na
transporterze serotoniny, z 1000 razy mniejszym powinowactwem.
Escytalopram nie ma powinowactwa lub ma bardzo małe powinowctwo do wielu receptorów, w tym
5-HT1A, 5-HT2, DA D1 i D2, receptorów α1 -, α2 -, β - adrenergicznych , histaminowych H1,
muskarynowych cholinergicznych, benzodiazepinowych i opioidowych.
Hamowanie wychwytu zwrotnego 5-HT jest jedynym prawdopodobnym mechanizmem działania
wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.
Działanie farmakodynamiczne
W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo, obejmującym zdrowe osoby badaniu z oceną EKG
stwierdzono, że zmiana wyjściowej wartości QTc (po korekcji metodą Fridercia) wyniosła 4,3 msek
(90%przedział ufności [confidence interval; CI] 2,2, 6,4) dla dawki 10 mg na dobę i 10,7 msek (90%
CI: 8,6, 12,8) dla ponadterapeutycznej dawki 30 mg na dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).
Skuteczność kliniczna
Epizody dużej depresji
Skuteczność escytalopramu wykazano w krótkoterminowym leczeniu epizodów dużej depresji w
trzech z czterech krótkoterminowych (8-tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą,
kontrolowanych placebo. W długoterminowym badaniu oceniajacym skuteczność w zapobieganiu
nawrotom, 274 pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w dawce 10 mg lub 20
mg na dobę, w ciągu poczatkowej 8-tygodniowej fazy otwartej, zostało zrandomizowanych do
kontynuacji leczenia escytalopramem w tej samej dawce lub placebo, w czasie do 36 tygodni.
14
W tym badaniu u pacjentów kontynuujących leczenie escytalopramem, czas do nawrotu choroby w
okresie dalszych 36 tygodni był znamiennie dłuższy, w porównaniu do czasu u pacjentów
otrzymujących placebo.
Fobia społeczna
Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech krótkoterminowych (12-tygodniowych)
badaniach oraz u osób odpowiadających na leczenie w 6-miesięcznym badaniu dotyczącym
zapobiegania nawrotom fobii społecznej. W 24-tygodniowym badaniu, nad ustaleniem dawki,
wykazano skuteczność escytalopramu w dawkach 5 mg, 10 mg i 20 mg.
Uogólnione zaburzenie lękowe
Escytalopram w dawce 10 mg i 20 mg na dobę okazał się skuteczny w czterech z czterech badań z
podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo.
W wynikach zbiorczych uzyskanych z trzech badań o podobnym schemacie obejmującym 421
pacjentów leczonych escytalopramem i 419 pacjentów otrzymujących placebo – odpowiednio 47,5% i
28,9% pacjentów odpowiedziało na leczenie i 37,1% i 20,8% uzsykało remisję. Stały efekt widoczny
był od 1 tygodnia.
Utrzymywanie się skuteczności escytalopramu w dawce 20 mg na dobę zostało dowiedzione w 24 do
76 tygodniowym, randomizowanym badaniu, oceniającym utrzymywanie się skuteczności u 373
pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie podczas 12- tygodniowego leczenia (faza otwarta).
Zaburzenie obsesjno-kompulsyjne
W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, pacjenci otrzymujący escytalopram
w dawce 20 mg na dobę wyodrębnili się pod względem całkowitej punktacji w skali Y-BOCS od
grupy otrzymującej placebo po 12. tygodniach. Po 24. tygodniach, pacjenci otrzymujący escytalopram
w dawkach 10 i 20 mg na dobę wykazywali przewagę w porównaniu do pacjentów otrzymujących
placebo.
Zapobieganie nawrotom wykazano dla escytalopramu w dawkach 10 i 20 mg na dobę u pacjentów,
którzy wykazali pożąaną reakcję na escytalopram w trwającej 16 tygodni fazie otwartej i byli
poddawani leczeniu w trwającej 24 tygodniowej randomizowanej, kontrolowanej placebo fazie próby
podwójnie ślepej.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Wchłanianie jest niemal całkowite i niezależne od przyjmowania pokarmu (średni czas osiagnięcia
maksymalnego stężenia (średni Tmax ) wynosi 4 godziny po podaniu dawek wielokrotnych). Należy się
spodziewać, że bezwzględna biodostępność escytlopramu wynosi około 80%, podobnie jak
racemicznego cytalopramu.
Dystrybucja
Pozorna objętość dystrybucji (Vd,β/F) po podaniu doustnym wynosi około 12 do 26 1/kg mc.
Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.
Metabolizm
Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do metabolitu demetylowanego oraz
didemetylowanego. Obydwa metabolity są farmakologicznie czynne. Jest również możliwe, że azot
ulega utlenieniu tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Zarówno substancja macierzysta jak i
metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów. Po wielokrotnym podaniu dawki średnie
stężenia metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj odpowiednio 28-31% i
<5% stężenia escytalopramu. Biotransformacja escytalopramu do metabolitu demetylowanego
15
zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Możliwy jest również pewien udział izoenzymów
CYP3A4 oraz CYP2D6.
Eliminacja
Okres półtrwania w fazie eliminacji (t ½β_) po wielokrotnym podaniu dawki wynosi około 30 godzin, a
klirens osoczowy po podaniu doustnym (Cloral) wynosi około 0,6 l/min. Główne metabolity mają okres
półtrwania znamiennie dłuższy. Uważa się, że escytalopram i jego główne metabolity są eliminowane
zarówno drogą wątrobową (metaboliczną), jak i nerkową, większa część dawki wydalana jest w
postaci metabolitów z moczem.
Liniowość/nieliniowość
Farmakokinetyka ma charakter liniowy. Stan stacjonarny stężenia w osoczu osiągany jest po około
tygodniu. Średnie stężenia w stanie stacjonarnym wynoszące 50 nmol/l (zakres od 20 do 125 nmol/l)
osiągane są podczas podawania dawki dobowej wynoszącej 10 mg.
Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)
Wydaje się, że escytalopram jest wolniej eliminowany u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu
z młodszymi pacjentami. Ekspozycja na lek (AUC) jest o około 50% większa u osób w podeszłym
wieku w porównaniu z młodymi, zdrowymi ochotnikami (patrz punkt 4.2).
Zaburzenia czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (kryterium A i B
według klasyfikacji Childa i Pugha) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, a
ekspozycja około 60% większa niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).
Zaburzenia czynności nerek
W przypadku podawania racemicznego cytalopramu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (Clcr
10-53 ml/min) obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz niewielkie zwiększenie ekspozycji. Nie
badano stężeń metabolitów w osoczu, ale mogą być one zwiększone (patrz punkt 4.2).
Polimorfizm
Zaobserowwano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, stężenie
escytalopramu w osoczu jest dwa razy większe niż u osób szybko metabolizujacych. U osób wolno
metabolizujących przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej zmiany ekspozycji
(patrz punkt 4.2).
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W przypadku escytalopramu nie wykonano pełnego zestawu konwencjonalnych badań
przedklinicznych, ponieważ przeprowadzone na szczurach badania toksykologiczno-kinetyczne i
toksykologiczne escytalopramu i cytalopramu wykazały podobny profil. Dlatego wszystkie informacje
dotyczące cytalopramu można odnieść do escytalopramu.
W porównawczych badaniach toksykologicznych na szczurach escytalopram i cytalopram
powodowały toksyczne działanie na serce, w tym zastoinową niewydolność serca, po trwającym kilka
tygodni podawaniu dawek wywołujących ogólne działanie toksyczne. Toksyczne działanie na serce
wydaje się mieć raczej związek z maksymalnymi stężeniami w osoczu niż z ogólną ekspozycją
(AUC). Maksymalne stężenia w osoczu, przy braku działań niepożądanych, były osiem razy większe
od osiąganych podczas stosowania klinicznego, a wartość AUC dla escytalopramu była zaledwie 3 do
4 razy większa niż ekspozycja podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu wartości
AUC dla S-enancjomeru były 6 do 7 razy większe niż ekspozycja podczas stosowania klinicznego.
Wyniki te są zapewne związane z silnym wpływem na aminy biogenne, tzn. wtórne do pierwotnego
działania farmakologicznego, skutkując efektem hemodynamicznym (zmniejszenie przepływu krwi w
naczyniach wieńcowych) oraz niedokrwieniem. Jednakże dokładny mechanizm działania
kardiotoksycznego nie jest jasny. Doświadczenia kliniczne w stosowaniu cytalopramu oraz
16
doświadczenia uzyskane na podstawie badań klinicznych z escytalopramem nie wskazują, aby wyniki
te korelowały z działaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego.
Po dłuższych okresach podawania escytalopramu i cytalopramu u szczurów obserwowano
zwiększenie zawartości fosfolipidów w niektórych tkankach, np. płucach, najądrzach i wątrobie.
Zwiększenie zawartości fosfolipidów w najądrzach i wątrobie stwierdzono podczas ekspozycji na lek
podobnej jak u ludzi. Efekt ten przemijał po zaprzestaniu podawania leku. Kumulację fosfolipidów
(fosfolipidozę) u zwierząt obserwowano w związku z wieloma lekami o właściwościach amfifilnych
kationów. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma jakieś znaczenie u człowieka.
W badaniu toksycznego oddziaływania na rozwój u szczurów działanie embriotoksyczne
(zmniejszenie masy ciała płodów i przemijające opóźnienie kostnienia) obserwowano w przypadku
narażenia (wyrażonego wartością AUC) większego od narażania obserwowanego podczas stosowania
klinicznego. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Badania w
okresie przed– i pourodzeniowym wykazały zmniejszenie przeżywalności w okresie laktacji, podczas
narażenia (wyrażonego wartością AUC) większego od narażenia obserwowanego podczas
zastosowania klinicznego.
Z badań na zwierzętach wynika, że w dawkach znacznie przekraczających stosowane u ludzi
cytalopram wywołuje spadek wskaźnika płodności i wskaźnika ciąż, spadek liczby zagnieżdżeń oraz
zwiększa liczbę nieprawidłowych plemników. Brak danych z badań na zwierzętach dotyczących
wpływu escytalopramu na płodność.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
celuloza mikrokrystaliczna (E460)
kroskarmeoloza sodowa (E468)
krzemionka koloidalna bezwodna
magnezu stearynian (E470b)
Otoczka tabletki:
hypromeloza (E464)
tytanu dwutlenek (E 171)
makrogol 400
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
4 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 100, 200, 500 tabletek (opakowania blistrowe)
17
30 x 1, 49 x 1, 100 x 1 tabletek (blistry z dawkami jednostkowymi)
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Egis Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38.
1106 Budapeszt
Węgry
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr
10 mg: 16116
20 mg: 16118
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
20.10.2009
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
4.12.2020