Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Escitalopram Genoptim

Escitalopram Genoptin

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Escitalopram Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane
Escitalopram Genoptim, 20 mg, tabletki powlekane
Escitalopramum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Escitalopram Genoptim i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram Genoptim
3. Jak stosować lek Escitalopram Genoptim
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Escitalopram Genoptim
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Escitalopram Genoptim i w jakim celu się go stosuje
Lek Escitalopram Genoptim zawiera substancję czynną escytalopram. Lek Escitalopram Genoptim
należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu
zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na
układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zakłócenia czynności
układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają kluczową rolę w rozwoju depresji i związanych z
nią zaburzeń.
Lek Escitalopram Genoptim zawiera substancję czynną escytalopram i jest stosowany w leczeniu
depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z
napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego
uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego).
Może upłynąć kilka tygodni leczenia zanim rozpocznie się poprawa. Należy kontynuować
przyjmowanie leku Escitalopram Genoptim, nawet jeśli upłynie jakiś czas do poprawy stanu
pacjenta.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram Genoptim
Kiedy nie stosować leku Escitalopram Genoptim:
- jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które należą do grupy zwanej inhibitorami MAO,
zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid
(stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).
- jeśli pacjent urodził się z wrodzonym nieprawidłowym rytmem serca lub jeśli u pacjenta
wystąpił epizod nieprawidłowego rytmu serca (widoczny w EKG; badaniu oceniającym pracę
2
serca).
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące
wpływać na rytm serca (patrz punkt 2 „Escitalopram Genoptim a inne leki”).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Escitalopram Genoptim należy omówić to z lekarzem.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia lub choroby,
ponieważ lekarz powinien uwzględnić takie informacje. W szczególności należy
poinformować lekarza:
• jeśli pacjent ma padaczkę. W razie wystąpienia po raz pierwszy napadów drgawkowych
lub zwiększenia się ich częstości, należy przerwać terapię lekiem Escitalopram
Genoptim (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”);
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Wymagane może być
dostosowanie dawki przez lekarza;
• jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Escitalopram Genoptim może wpłynąć na
kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny oraz
(lub) doustnych leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi;
• jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi;
• jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień i siniaczenia;
• jeśli pacjent leczony jest elektrowstrząsami;
• jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca;
• jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem lub jeśli pacjent przebył
niedawno zawał serca;
• jeśli u pacjenta występuje wolna spoczynkowa częstość pracy serca i/lub jeśli pacjent ma
obniżone stężenie elektrolitów z powodu przedłużającej się ciężkiej biegunki, wymiotów lub
stosowania diuretyków (leków odwadniających);
• jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, zasłabnięcia, zapaść lub
zawroty głowy podczas wstawania, które to objawy mogą wskazywać na nieprawidłową
częstość pracy serca;
• jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy z oczami, takie jak
niektóre rodzaje jaskry (wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej);
• jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).
Leki takie, jak Escitalopram Genoptim (tak zwane SSRI lub SNRI) mogą spowodować wystąpienie
objawów zaburzeń czynności seksualnych (patrz punkt 4). W niektórych przypadkach objawy te
utrzymywały się po przerwaniu leczenia.
Uwaga
U niektórych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym wystąpić może faza
maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami,
nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. Jeśli wystąpią te objawy
należy zwrócić się do lekarza.
W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub
trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu. W razie pojawienia się takich objawów należy
natychmiast poinformować o tym lekarza.
Myśli samobójcze oraz pogłębianie się depresji lub zaburzenia lękowego
Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o
samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się
na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać
zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później.
Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:
- pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;
- młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań
samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni
lekami przeciwdepresyjnymi.
3
Jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.
Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o depresji lub
zaburzeniach lękowych oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o
informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany
w zachowaniu.
Dzieci i młodzież
Lek Escitalopram Genoptim nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy, pacjenci w wieku
poniżej 18 lat, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak
próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i
przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Escitalopram Genoptim pacjentom w wieku
poniżej 18 lat, jeśli uzna, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał lek
Escitalopram Genoptim pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo
jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z danym lekarzem. Jeśli rozwiną się lub
nasilą wyżej wymienione objawy u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmujących lek
Escitalopram Genoptim, należy poinformować o tym swojego lekarza.
Ponadto, jak do tej pory brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania
leku Escitalopram Genoptim w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz
rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.
Escitalopram Genoptim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:
• nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zawierające takie substancje
czynne, jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina. Jeśli
pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem
zażywania leku Escitalopram Genoptim. Po zakończeniu stosowania leku Escitalopram
Genoptim należy zaczekać 7 dni zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków;
• odwracalne, selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO-A)
zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji);
• nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę
(stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań
niepożądanych;
• antybiotyk linezolid;
• lit (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofan;
• imipraminę i dezypraminę (stosowane w leczeniu depresji);
• sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w
silnych bólach). Mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych;
• cymetydynę, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), flukonazol
(lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny)
oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru). Leki te mogą spowodować
zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi;
• dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – lek ziołowy stosowany w depresji;
• kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo
lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi). Mogą one zwiększać
skłonność do krwawień;
• warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane
lekami przeciwzakrzepowymi). Lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi na
początku i po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Genoptim, aby ustalić, czy dawka
leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana;
• meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu depresji) oraz
tramadol (stosowany w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu
4
drgawkowego;
• neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy) i leki przeciwdepresyjne
(trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz SSRI) ze względu na możliwe ryzyko
obniżenia progu drgawkowego;
• flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia),
klomipraminę i nortryptylinę (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydon, tiorydazynę i
haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być wymagana zmiana dawkowania leku
Escitalopram Genoptim;
• leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi zwiększają ryzyko wystąpienia
groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.
Nie należy przyjmować leku Escitalopram Genoptim jednocześnie z lekami stosowanymi w
zaburzeniach rytmu serca lub lekami, które mogą wpływać na rytm serca, takimi jak leki
przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd,
haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np.
sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciw malarii –
szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna) itp. Należy
zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych pytań.
Lek Escitalopram Genoptim z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Escitalopram Genoptim można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków
(patrz punkt 3 „Jak stosować lek Escitalopram Genoptim”).
Tak jak w przypadku wielu leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Escitalopram
Genoptim i spożywanie alkoholu, choć interakcje (oddziaływanie) leku Escitalopram Genoptim z
alkoholem nie są spodziewane.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić sie lekarza przed zastosowaniem tego leku. Pacjentka nie
powinna stosować leku Escitalopram Genoptim w ciąży ani w okresie karmienia piersią, dopóki
nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.
Jeśli pacjentka stosuje lek Escitalopram Genoptim w ostatnich 3 miesiącach ciąży, powinna
zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w
oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w ssaniu, wymioty, małe
stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość odruchowa,
drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Jeśli u
noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Escitalopram Genoptim.
Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Escitalopram Genoptim, zwłaszcza w trzech
ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań,
zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on
przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po
porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i (lub) położną.
W okresie ciąży nie należy nagle przerywać stosowania leku Escitalopram Genoptim.
Przyjmowanie leku Escitalopram Genoptim pod koniec ciąży może zwiększać ryzyko poważnego
krwotoku z pochwy, występującego krótko po porodzie, zwłaszcza jeśli w wywiadzie stwierdzono
u pacjentki zaburzenia krzepnięcia krwi. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Escitalopram Genoptim,
powinna poinformować o tym lekarza lub położną, aby mogli udzielić pacjentce odpowiednich
porad.
Przypuszcza się, że Escitalopram Genoptim przenika do mleka kobiecego.
5
W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża
jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano
oddziaływania na płodność u ludzi.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak
wpływa na niego lek Escitalopram Genoptim.
3. Jak stosować lek Escitalopram Genoptim
Ten lek Escitalopram Genoptim należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli:
Depresja
Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna
dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
Zaburzenie lękowe z napadami lęku
Dawka początkowa leku Escitalopram Genoptim wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu
leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być następnie zwiększana
przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
Fobia społeczna
Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna
dawka na dobę. Dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg na dobę lub
zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.
Zaburzenia lękowe uogólnione
Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna
dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna
dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
Pacjenci wpodeszłym wieku (>65 lat)
Zalecana dawka początkowa leku Escitalopram Genoptim to 5 mg, przyjmowana jako jedna dawka
na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg na dobę.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Escitalopram Genoptim nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży. Dodatkowe
informacje zamieszczono w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escitalopram
Genoptim”.
Lek Escitalopram Genoptim można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od
posiłków. Tabletki należy połykać popijając wodą. Nie należy ich rozgryzać, ponieważ są
gorzkie w smaku.
W razie potrzeby tabletki można przełamać na dwie części. W tym celu należy położyć tabletkę na
płaskiej powierzchni rowkiem do góry, a następnie przełamać na pół, przyciskając każdy z
końców w dół palcami wskazującymi obu rąk, tak jak to pokazano na rysunku.
6
Czas trwania leczenia
Pacjent może zacząć czuć się lepiej dopiero po paru tygodniach leczenia. Należy, zatem
kontynuować stosowanie leku Escitalopram Genoptim, nawet jeśli upłynie nieco czasu zanim
nastąpi poprawa samopoczucia.
Nie wolno zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.
Lek należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie za wcześnie,
objawy mogą powrócić. Zaleca się zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy
po odzyskaniu dobrego samopoczucia.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram Genoptim
Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Escitalopram Genoptim, powinien
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.
Należy to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Do objawów
przedawkowania zalicza się zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności,
wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram
Genoptim.
Pominięcie zastosowania leku Escitalopram Genoptim
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent
zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast
przyjąć pominiętą dawkę. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Jeśli
pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować
z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę jak zwykle.
Przerwanie stosowania leku Escitalopram Genoptim
Nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Genoptim dopóki nie zaleci tego lekarz.
Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku
Escitalopram Genoptim przez okres kilku tygodni.
Po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Genoptim, zwłaszcza jeśli jest ono nagłe, pacjent
może odczuwać objawy odstawienia. Objawy te są częste, gdy leczenie lekiem Escitalopram
Genoptim jest przerywane. Ryzyko jest większe, gdy lek Escitalopram Genoptim był stosowany
przez długi czas, w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości
pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. U niektórych
pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej).
W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Escitalopram
Genoptim, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie
przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.
Do objawów odstawienia zalicza się zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi),
uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym,
również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), uczucie
niepokoju, ból głowy, mdłości (nudności), pocenie się (w tym poty nocne), niepokój
psychoruchowy lub pobudzenie, drżenia, uczucie dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub
drażliwość, biegunkę (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie serca lub kołatanie serca.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
7
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że
niektóre z tych działań mogą być również objawami leczonej choroby i ustąpią wraz z poprawą
samopoczucia.
Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala w razie wystąpienia w czasie
leczenia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych:
Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
• nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego
Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
• obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu
(reakcja alergiczna)
• wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze
mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem
serotoninowym
Nieznana częstość występowania (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych
danych):
• trudności w oddawaniu moczu
• napady drgawkowe, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”
• żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu, będące objawem zaburzenia
czynności wątroby/zapalenia wątroby
• szybka, nieregularna praca serca, omdlenie mogące być objawem zagrażającego życiu
stanu zwanego torsade de pointes
• myśli i zachowania samobójcze, patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”
• ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy), patrz
dodatkowe informacje w podpunkcie „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność” w
punkcie 2
Poza opisanymi powyżej informowano również o następujących działaniach niepożądanych:
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• nudności
• bóle głowy
Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
• zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
• lęk, niepokój psychoruchowy, nieprawidłowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty
głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry
• biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej
• nasilone pocenie się
• bóle mięśni i stawów
• zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu
płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
• uczucie zmęczenia, gorączka
• zwiększenie masy ciała
Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
• pokrzywka, wysypka, świąd
• zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
8
• zaburzenia snu, zaburzenia smaku, zasłabnięcie (omdlenie)
• rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
• wypadanie włosów
• obfite krwawienia miesiączkowe
• nieregularne miesiączki
• zmniejszenie masy ciała
• szybkie bicia serca
• obrzęki kończyn górnych lub dolnych
• krwawienie z nosa
Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
• agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości, osoba czuje, że nie jest sobą),
omamy
• wolne bicia serca
Nieznana częstość występowania (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych
danych):
• zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z
osłabieniem mięśni lub splątaniem)
• zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego
(niedociśnienie ortostatyczne)
• nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów
wątrobowych we krwi)
• zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
• bolesny wzwód prącia (priapizm)
• objawy nietypowych krwawień w skórze i błonach śluzowych (wybroczyny)
• nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
• zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego -
wazopresyny)
• mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią
• mania
• u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości
• zmiana rytmu serca (zwana „wydłużeniem odstępu QT”, widoczna w EKG, badaniu
oceniającym pracę serca)
Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram
(substancja czynna leku Escitalopram Genoptim). Są to:
• niepokój psychoruchowy (akatyzja)
• utrata apetytu.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Escitalopram Genoptim
9
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku
tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Escitalopram Genoptim
Substancją czynną leku jest escytalopram. Każda tabletka powlekana leku Escitalopram Genoptim
zawiera 10 mg lub 20 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).
Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, butylohydroksytoluen (E321), butylohydroksyanizol
(E320), celuloza mikrokrystaliczna (PH-102), celuloza mikrokrystaliczna krzemowana,
krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: hypromeloza (5 cP), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).
Jak wygląda lek Escitalopram Genoptim i co zawiera opakowanie
Lek Escitalopram Genoptim ma postać tabletek powlekanych zawierających 10 mg lub 20 mg
substancji czynnej. Poniżej przedstawiono opis tabletek.
10 mg: Białawe, owalne, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki, z wytłoczonym „F” po jednej
stronie, „54” po drugiej stronie tabletki. Z głęboką linią podziału pomiędzy „5” i „4”.
20 mg: Białawe, owalne, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki, z wytłoczonym „F” po jednej
stronie, „56” po drugiej stronie tabletki. Z głęboką linią podziału pomiędzy „5” i „6”.
Lek Escitalopram Genoptim dostępny jest w następujących opakowaniach:
Blister w tekturowym pudełku
Tabletki 10 mg: 28, 30, 56, 60, 90 tabletek powlekanych
Tabletki 20 mg: 28, 30 tabletek powlekanych
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
Importer
APL Swift Services (Malta) Ltd.
HF 26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
10
Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2022