Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Elicea

Elicea

Ulotka informacyjna - Elicea

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane

Elicea, 10 mg, tabletki powlekane

Elicea, 20 mg, tabletki powlekane

escitalopramum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Elicea i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elicea
 3. Jak stosować lek Elicea
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Elicea
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Elicea i w jakim celu się go stosuje

Lek Elicea zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) oraz zaburzeń lękowych [takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne].

Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają ważną rolę w rozwoju depresji i związanych z nią zaburzeń.

Może upłynąć kilka tygodni zanim pacjent odczuje poprawę. Dlatego należy kontynuować stosowanie leku Elicea, nawet jeśli początkowo nie ma poprawy samopoczucia. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent stosując ten lek nie czuje poprawy lub czuje się gorzej.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elicea

Kiedy nie stosować leku Elicea

 • jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki należące do grupy inhibitorów MAO, w tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk);
 • u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami rytmu serca lub jeśli u pacjenta wystąpił epizod zaburzeń rytmu serca (w EKG; badanie oceniające pracę serca);
 • jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca (patrz punkt 2 ,,Elicea a inne leki’’).
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elicea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o wszystkich innych chorobach i zaburzeniach, ponieważ może być konieczne ich uwzględnienie.

W szczególności, należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent ma padaczkę. W przypadku wystąpienia napadów drgawkowych lub zwiększenia ich częstości, należy przerwać terapię lekiem Elicea
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Konieczne może być dostosowanie dawki przez lekarza
 • jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Elicea może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi.
 • jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień i łatwego siniaczenia lub jeśli pacjentka jest w ciąży
 • jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • jeśli pacjent ma lub miał chorobę serca lub ostatnio przebył zawał mięśnia sercowego
 • jeśli pacjent ma niską spoczynkową akcję serca
 • jeśli u pacjenta występuje szybka lub nieregularna akcja serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry
 • jeśli pacjent stosuje ten lek jednocześnie z buprenorfiną.

Uwaga: U niektórych pacjentów z zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi może wystąpić faza maniakalna.

Charakteryzuje się niezwykłymi i szybko zmieniającymi pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia oraz nadmierną aktywnością ruchową. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą wystąpić objawy, takie jak niepokój lub trudności w siedzeniu bez ruchu lub staniu w miejscu. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Leki takie, jak Elicea (tak zwane SSRI lub SNRI) mogą spowodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia.

Myśli samobójcze oraz nasilenie objawów depresji lub zaburzeń lękowych

Jeśli u pacjenta występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą im towarzyszyć myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Takie objawy, czy zachowanie, mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później.

Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu, oraz u młodych dorosłych pacjentów.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych przez pacjenta lekach, oraz o planowanych lekach. Jeżeli pacjent zażywa któraś z poniższych substancji, powinien o tym powiedzieć lekarzowi: - Niektóre inhibitory monoaminooksydazy (MAO), takie jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina, stosowane w leczeniu depresji. Po zaprzestaniu przyjmowania takiego leku, pacjent powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem terapii lekiem Elicea. Po zakończeniu kuracji Elicea, należy odczekać 7 dni przed ponownym zażyciem inhibitora MAO; - Nieodwracalne inhibitory MAO-A, takie jak moklobemid, stosowane w leczeniu depresji; - Nieodwracalne inhibitory MAO-B, takie jak selegilina, stosowane w leczeniu choroby Parkinsona. Mogą zwiększać ryzyko skutków ubocznych; - Linezolid, antybiotyk; - Lit i tryptofan, stosowane w zaburzeniach depresyjnych; - Imipramina i dezypramina, stosowane w leczeniu depresji; - Sumatryptan i podobne substancje, stosowane w leczeniu migreny, oraz tramadol i buprenorfina, stosowane w terapii silnych bólów. Te leki mogą oddziaływać z lekiem Elicea, powodując objawy takie jak mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożone odruchy, zwiększone napięcie mięśniowe, lub gorączka powyżej 38°C. W razie wystąpienia takich objawów, należy skonsultować się z lekarzem; - Leki takie jak cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna (stosowane w różnych schorzeniach), które mogą zwiększać stężenie escytalopramu we krwi; - Ziele dziurawca, stosowane w depresji; - Kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, obniżające krzepliwość krwi; - Warfaryna, dipirydamol i fenprokumon, leki przeciwzakrzepowe, które mogą wymagać monitorowania krzepnięcia krwi przed i podczas leczenia.Jeśli u pacjenta wystąpią myśli samobójcze lub samookaleczenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego ośrodka medycznego. Może być pomocne powiadomienie bliskich o depresji pacjenta oraz prośba o zapewnienie wsparcia. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy obserwatorzy zauważą nasilenie depresji lub lęku, bądź niepokojące zmiany w zachowaniu.Lek Elicea nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. W przypadku przepisania leku pacjentowi w tej grupie wiekowej, konieczne jest monitorowanie działań niepożądanych. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania Elicea u dzieci i młodzieży w kontekście wzrostu, dojrzewania, oraz rozwoju poznawczego i zachowania. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.Zaleca się powiadomienie lekarza o jakichkolwiek objawach niepożądanych lub reakcjach na lek Elicea, jak również o przyjmowanych innych lekach. Przeredagowany tekst

Przerwanie leczenia lekiem Elicea

Po przerwaniu leczenia lekiem Elicea, konieczne jest ustalenie czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednia.

Ryzyko obniżenia progu drgawkowego

Ważne jest monitorowanie pacjentów stosujących meflochinę, bupropion oraz tramadol z powodu ryzyka obniżenia progu drgawkowego. Podobne zagrożenie występuje przy stosowaniu neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych oraz innych leków.

Interakcje z lekiem Elicea

Leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi mogą zwiększyć ryzyko groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Elicea w przypadku przyjmowania leków wpływających na rytm serca lub mogących go zaburzać. Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Elicea z alkoholem.

Elicea z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Elicea można stosować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Nie zaleca się przyjmowania leku Elicea jednocześnie z alkoholem, chociaż nie ma dowodów na oddziaływanie leku Elicea z alkoholem.

Wsparcie dla pacjentek w ciąży i karmiących piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Elicea.

Stosowanie leku Elicea w ciąży może wiązać się z ryzykiem poważnych zaburzeń u noworodka, dlatego konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Podsumowanie

Przyjmowanie leku Elicea wymaga ostrożności u pacjentek w ciąży i karmiących piersią, a jego nagłe odstawienie może być szkodliwe. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia powikłań u dziecka po urodzeniu, dlatego zaleca się ścisłą współpracę z lekarzem w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Elicea

Elicea - informacje o leku

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego. Leku Elicea nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Podczas badań na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek podobny do escytalopramu, obniża jakość nasienia u zwierząt. Teoretycznie działanie to może wpływać na płodność choć dotychczas nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi jak lek na niego wpływa.

Elicea zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Elicea.

Jak stosować lek Elicea

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Depresja: Zwykle zalecaną dawką leku Elicea jest 10 mg w pojedynczej dawce raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): Dawka początkowa wynosi 5 mg w pojedynczej dawce raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawka może zostać zwiększona do 10 mg na dobę. Lekarz może następnie zwiększyć dawkę, maksymalnie do 20 mg na dobę.

... (reszta tekstu)

Lek Elicea

Lek Elicea

Tabletki o mocy 10 mg i 20 mg: tabletkę można podzielić na równe dawki.

Czas trwania leczenia

Może upłynąć kilka tygodni zanim pacjent odczuje poprawę. Dlatego należy kontynuować stosowanie leku Elicea, nawet jeśli początkowo nie ma poprawy samopoczucia.

Nie zmieniać dawkowania bez porozumienia z lekarzem.

Lek Elicea należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie za wcześnie, objawy choroby mogą powrócić. Zaleca się kontynuację leczenia przez przynajmniej 6 miesięcy od uzyskania poprawy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elicea

W przypadku zastosowania większej dawki leku Elicea niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego, nawet wówczas, gdy pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Do objawów przedawkowania zalicza się: zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączka, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżone ciśnienie krwi oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub do szpitala należy zabrać opakowanie leku Elicea.

Pominięcie dawki leku Elicea

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek i przypomni sobie o tym tego samego dnia powinien natychmiast przyjąć lek. Następnego dnia kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy przyjmować pominiętej dawki w nocy lub następnego dnia, ale kontynuować przyjmowanie leku o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Elicea

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Elicea przez kilka tygodni.

Po przerwaniu przyjmowania leku Elicea, zwłaszcza nagle, mogą wystąpić objawy z odstawienia. Objawy te występują często po przerwaniu leczenia lekiem Elicea. Ryzyko jest większe, gdy lek stosowany był przez długi czas albo w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. W większości przypadków objawy z odstawienia są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak ciężkie lub utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W przypadku wystąpienia ciężkich objawów z odstawienia, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku, a następnie wolniejsze jego odstawianie.

Objawy z odstawienia to: zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie przypominające porażenie prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne i bezsenność), niepokój, ból głowy, nudności, nadmierne pocenie (w tym nocne), niepokój psychoruchowy, pobudzenie, drżenie, uczucie splątania lub dezorientacji, chwiejność emocjonalna lub drażliwość, biegunka (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie lub kołatanie serca (palpitacje).

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle działania niepożądane są lekkie i ustępują po kilku tygodniach leczenia.

Działania niepożądane

Działania niepożądane

Należy mieć świadomość, że niektóre z tych działań niepożądanych mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia podczas leczenia następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy lub trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna),
 • wysoka gorączka, niepokój ruchowy (pobudzenie), splątanie, drżenie i nagłe skurcze mięśni; mogą to być objawy rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym.

Częstość nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddawaniu moczu,
 • napady drgawkowe, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”,
 • żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu; będące objawami zaburzenia czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby,
 • szybka, nieregularna akcja serca, omdlenia, które mogą stanowić objaw zagrażających życiu zaburzeń o nazwie torsade de pointes,
 • myśli i zachowania samobójcze, patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Poza opisanymi powyżej donoszono również o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności,
 • ból głowy.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok),
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia,
 • niepokój, pobudzenie, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, pieczenie skóry,
 • biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej,
 • nadmierne pocenie,
 • bóle stawów i bóle mięśni,
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, zmniejszony popęd płciowy oraz trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet),
 • uczucie zmęczenia, gorączka,
 • zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, swędzenie (świąd),
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie ruchowe (pobudzenie), nerwowość, napady lęku, stany splątania (dezorientacja),
 • zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia (utrata przytomności),
 • rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, szumy uszne,
 • wypadanie włosów,
 • obfite krwawienia miesiączkowe,
 • nieregularne miesiączki,
 • zmniejszenie masy ciała,
 • szybkie bicie serca,
 • obrzęk kończyn górnych lub dolnych,
 • krwawienie z nosa.

Przeredagowany tekst:

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • agresja, depersonalizacja, omamy,
 • wolne bicie serca.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawy obejmują: nudności, złe samopoczucie z osłabieniem mięśni oraz uczucie splątania),
 • zawroty głowy przy wstawaniu spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi (niedociśnienie ortostatyczne),
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi),
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni),
 • bolesny wzwód prącia (priapizm),
 • objawy zwiększonej częstości krwawień w skórze i błonach śluzowych (wybroczyny),
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy),
 • zwiększona objętość oddawanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu ADH),
 • mlekotok u mężczyzn oraz u kobiet, które nie karmią piersią,
 • mania,
 • zaburzenia rytmu serca (tzw. wydłużenie odstępu QT, obserwowane w EKG; czynność elektryczna serca),
 • ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy), aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz punkt 2 „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Dodatkowo, znane są liczne działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania do escytalopramu. Są to:

 • niepokój ruchowy [niemożność pozostawania bez ruchu (akatyzja)],
 • utrata apetytu (jadłowstręt).

Zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Elicea

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Elicea - Informacje o leku

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elicea:

 • Substancją czynną leku jest escytalopram. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg escytalopramu (w postaci 6,39 mg, 12,78 mg lub 25,56 mg escytalopramu szczawianu).
 • Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana oraz magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000 oraz triacetyna w otoczce.

Jak wygląda lek Elicea i co zawiera opakowanie:

 • Tabletki 5 mg - białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach.
 • Tabletki 10 mg i 20 mg - białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowania:

 • Elicea, 5 mg, 20 mg, tabletki powlekane - 28 i 56 tabletek powlekanych w blistrach, w tekturowym pudełku
 • Elicea, 10 mg, tabletki powlekane - 28, 56, 60 i 90 tabletek powlekanych w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

 • Austria - Escitalopram Krka
 • Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Słowacja, Węgry - Elicea

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.12.2022

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Elicea
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu