Szukaj leku
FAQ

Dutilox

Dutilox

DE/H/4174/001-002/IA/035 1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Dutilox, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
Dutilox, 60 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
Duloksetyna (w postaci chlorowodorku)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Dutilox i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dutilox
3. Jak stosować lek Dutilox
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dutilox
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Dutilox i w jakim celu się go stosuje
Lek Dutilox zawiera substancję czynną duloksetynę. Lek Dutilox zwiększa stężenie serotoniny
i noradrenaliny w układzie nerwowym.
Lek Dutilox wskazany jest u dorosłych w leczeniu:
− depresji,
− zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku lub nerwowość),
− bólu w neuropatii cukrzycowej (opisywanego zwykle jako palący, przeszywający, kłujący,
rwący lub ból podobny do porażenia prądem. W określonej części ciała może nastąpić utrata
czucia lub wystąpić odczucie dotyku, ciepła, chłodu lub nacisku, które mogą wywoływać ból).
U większości osób z depresją lub lękiem lek Dutilox zaczyna działać w ciągu dwóch tygodni od
rozpoczęcia leczenia, jednak może potrwać od 2 do 4 tygodni zanim nastąpi poprawa. Jeśli po upływie
tego czasu nie nastąpiła poprawa należy zwrócić się do lekarza. Lekarz może zalecić kontynuowanie
przyjmowania leku Dutilox, aby zapobiec nawrotowi depresji lub lęku, nawet jeżeli nastąpiła poprawa
stanu pacjenta.
U osób z bólem w neuropatii cukrzycowej poprawa stanu może nastąpić po kilku tygodniach. Należy
zwrócić się do lekarza, jeśli poprawa nie nastąpiła po upływie 2 miesięcy.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dutilox
Kiedy nie stosować leku Dutilox
− jeśli pacjent ma uczulenie na duloksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6),
− jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby,
− jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek,
DE/H/4174/001-002/IA/035 2
− jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmował inny lek, będący inhibitorem
monoaminooksydazy (IMAO) (patrz „Lek Dutilox a inne leki”),
− jeśli pacjent przyjmuje fluwoksaminę, która jest przeważnie stosowana w leczeniu depresji,
cyprofloksacynę lub enoksacynę, leki, które są stosowane w leczeniu niektórych zakażeń,
− jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające duloksetynę (patrz „Lek Dutilox a inne leki”).
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub choroba
serca. Lekarz zdecyduje, czy pacjent powinien przyjmować lek Dutilox.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Poniżej wymieniono kilka przyczyn, z powodu których lek Dutilox może nie być odpowiedni dla
pacjenta. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dutilox pacjent powinien poinformować lekarza,
jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków:
− przyjmowanie innych leków przeciwdepresyjnych (patrz „Lek Dutilox a inne leki”) lub
buprenorfiny. Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Dutilox może prowadzić do
zespołu serotoninergicznego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu (patrz „Lek Dutilox a inne
leki”),
− przyjmowanie leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum
perforatum),
− choroba nerek,
− występowanie w przeszłości napadów padaczkowych,
− występowanie w przeszłości epizodów manii,
− choroba afektywna dwubiegunowa,
− choroby oczu, takie jak określony rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku),
− zaburzenia krzepnięcia w przeszłości (skłonność do powstawania siniaków), w szczególności
jeżeli pacjentka jest w ciąży (patrz „Ciąża i karmienie piersią”),
− ryzyko wystąpienia zmniejszonego stężenia sodu (na przykład podczas przyjmowania leków
moczopędnych, zwłaszcza przez pacjentów w wieku podeszłym),
− przyjmowanie innych leków, które mogą powodować uszkodzenie wątroby,
− przyjmowanie innych leków zawierających duloksetynę (patrz „Lek Dutilox a inne leki”).
Lek Dutilox może wywoływać uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania
w miejscu. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy poinformować o tym lekarza.
Leki takie, jak Dutilox (tak zwane SSRI lub SNRI) mogą spowodować wystąpienie objawów zaburzeń
czynności seksualnych (patrz punkt 4). W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po
przerwaniu leczenia.
Myśli samobójcze i pogłębiająca się depresja lub stany lękowe
Depresja i (lub) stany lękowe mogą przyczynić się do wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub
samobójstwie. Mogą się one nasilić po rozpoczęciu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych,
ponieważ musi upłynąć trochę czasu, zazwyczaj dwa tygodnie lub dłużej, zanim leki zaczną działać.
Myśli te mogą nasilić się:
− u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu,
− u młodych dorosłych. Dane z badań klinicznych wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia
zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z chorobami psychicznymi, którzy
byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.
W przypadku wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.
Pomocne może okazać się powiadomienie krewnego lub bliskiego przyjaciela o stanie depresyjnym
lub lękowym i poproszenie o przeczytanie tej ulotki dla pacjenta. Można również zapytać o ich opinię,
czy stan depresyjny lub lękowy nie nasilił się, a zmiany w zachowaniu nie budzą ich niepokoju.
DE/H/4174/001-002/IA/035 3
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Zazwyczaj lek Dutilox nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
U pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmujących leki z tej grupy, zwiększa się ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (przeważnie
agresja, zachowania buntownicze i gniew). Jednakże, lekarz może zalecić stosowanie leku Dutilox
u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, jeżeli zdecyduje, że jest to dla nich korzystne. W przypadku
wątpliwości, gdy lekarz zaleci stosowanie leku Dutilox u pacjenta w wieku poniżej 18 lat, należy
ponownie skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta w wieku
poniżej 18 lat przyjmującego lek Dutilox wystąpi którekolwiek z wymienionych powyżej działań
niepożądanych lub jego nasilenie. Ponadto, brak jest długoterminowych danych o bezpieczeństwie
stosowania leku Dutilox w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju
poznawczego i rozwoju zachowania.
Lek Dutilox a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Duloksetyna, substancja czynna leku Dutilox, występuje także w innych lekach stosowanych
w leczeniu innych chorób:
− bólu w neuropatii cukrzycowej, depresji, lęku i nietrzymania moczu.
Należy unikać jednoczesnego stosowania więcej niż jednego z tych leków. Pacjent powinien
skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent stosuje już inne leki zawierające duloksetynę.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek Dutilox jednocześnie z innymi lekami. Nie należy
rozpoczynać lub przerywać stosowania innych leków, w tym leków wydawanych bez recepty
i produktów ziołowych bez skontaktowania się z lekarzem.
Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wymienionych poniżej
leków:
Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): Nie należy przyjmować leku Dutilox jednocześnie z innym
lekiem przeciwdepresyjnym, zwanym inhibitorem monoaminooksydazy (IMAO) lub w krótkim
odstępie czasu (w ciągu 14 dni) po zaprzestaniu stosowania IMAO. Przykłady IMAO to
moklobemid (lek przeciwdepresyjny) oraz linezolid (antybiotyk). Jednoczesne przyjmowanie IMAO
z wieloma lekami wydawanymi na receptę, w tym z lekiem Dutilox, może powodować ciężkie lub
nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Po odstawieniu IMAO musi upłynąć co najmniej
14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dutilox. Można rozpocząć stosowanie IMAO dopiero
po upływie 5 dni od odstawienia leku Dutilox.
Leki powodujące senność: Do leków tych należą przepisywane przez lekarza, np. benzodiazepiny,
silne leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital i leki przeciwhistaminowe.
Leki zwiększające stężenie serotoniny: Tryptany, tryptofan, selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny (np. paroksetyna i fluoksetyna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
noradrenaliny (np. wenlafaksyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. klomipramina,
amitryptylina), ziele dziurawca zwyczajnego, IMAO (np. moklobemid i linezolid), buprenorfina,
tramadol i petydyna. Powyższe leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Dutilox i pacjent może
doświadczyć mimowolnych, rytmicznych skurczy mięśni w tym mięśni kontrolujących ruch oczu,
pobudzenia, halucynacji, śpiączki, nadmiernej potliwości, drżenia, wygórowanych odruchów,
wzmożonego napięcia mięśniowego, temperatury ciała powyżej 38°C. Należy skontaktować się
z lekarzem w przypadku wystąpienia powyższych objawów ponieważ może to wskazywać na stan
potencjalnie zagrażający życiu znany jako zespół serotoninergiczny.
Doustne leki przeciwzakrzepowe lub leki przeciwpłytkowe: Leki, które rozrzedzają krew lub
zapobiegają krzepnięciu krwi. Leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
DE/H/4174/001-002/IA/035 4
Stosowanie leku Dutilox z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Dutilox można przyjmować niezależnie od posiłków.
Należy zachować ostrożność spożywając alkohol podczas stosowania leku Dutilox.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
− Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeżeli podczas stosowania leku Dutilox zajdzie
w ciążę lub planuje zajść w ciążę. Pacjentka może przyjmować lek Dutilox po omówieniu
z lekarzem spodziewanych korzyści z leczenia i możliwego zagrożenia dla nienarodzonego
dziecka.
Pacjentka powinna poinformować położną i (lub) lekarza o przyjmowaniu leku Dutilox.
Stosowanie w trakcie ciąży podobnych leków (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny) może zwiększać ryzyko ciężkiego stanu u dzieci, nazywanego przetrwałym
nadciśnieniem płucnym noworodków, powodującego szybszy oddech u dziecka i sinicę. Takie
objawy występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Jeśli pacjentka stwierdzi
ich wystąpienie u swojego dziecka, powinna natychmiast skontaktować się z położną i (lub)
lekarzem.
Jeśli pacjentka przyjmuje lek Dutilox pod koniec trwania ciąży, pewne objawy mogą wystąpić
u jej dziecka po urodzeniu. Zwykle występują w chwili urodzenia lub w ciągu kilku dni po
urodzeniu. Objawy mogą obejmować wiotkość mięśni, drżenie, drżączkę, trudności
w karmieniu, problemy z oddychaniem i napady drgawek. Jeśli pacjentka stwierdzi wystąpienie
któregokolwiek z tych objawów lub martwi ją stan zdrowia dziecka, powinna zwrócić się do
lekarza lub położnej, którzy udzielą jej odpowiednich wyjaśnień.
Jeśli pacjentka przyjmuje lek Dutilox pod koniec trwania ciąży, istnieje zwiększone ryzyko
nadmiernego krwawienia z pochwy krótko po porodzie, szczególnie w przypadku
występowania w przeszłości zaburzeń krzepnięcia. Należy poinformować lekarza lub położną
o przyjmowaniu duloksetyny, aby mogli zalecić odpowiednie postępowanie.
Dostępne dane dotyczące stosowania leku Dutilox w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży,
ogólnie nie wykazują zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dziecka. Jeśli pacjentka
przyjmuje lek Dutilox w drugiej połowie ciąży, może wystąpić zwiększone ryzyko wczesnego
porodu, głównie między 35. a 36. tygodniem ciąży (6 dodatkowych przedwcześnie urodzonych
niemowląt na każde 100 kobiet przyjmujących lek Dutilox w drugiej połowie ciąży).
− Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli karmi piersią. Nie jest zalecane stosowanie leku
Dutilox w okresie karmienia piersią. Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty po poradę.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Dutilox może powodować senność lub zawroty głowy. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów
ani obsługiwać maszyn, zanim nie pozna swojej reakcji na lek Dutilox.
Lek Dutilox zawiera sacharozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek Dutilox zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w kapsułce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
DE/H/4174/001-002/IA/035 5
3. Jak stosować lek Dutilox
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Dutilox przyjmuje się doustnie. Kapsułkę należy połykać w całości popijając wodą.
Leczenie depresji i bólu w neuropatii cukrzycowej
Zwykle stosowana dawka leku Dutilox to 60 mg przyjmowane raz na dobę. Jednakże, lekarz zaleci
dawkę odpowiednią dla danego pacjenta.
Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych
Zwykle stosowana dawka początkowa leku Dutilox to 30 mg raz na dobę. U większości pacjentów
dawka jest następnie zwiększana do 60 mg raz na dobę. Jednakże, lekarz zaleci odpowiednią dawkę
dla każdego pacjenta. Dawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na
leczenie.
Przyjmowanie leku Dutilox codziennie o tej samej porze dnia może pomóc pamiętać o jego zażyciu.
Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Dutilox. Nie należy przerywać
stosowania leku Dutilox lub zmieniać stosowanej dawki bez konsultacji z lekarzem. Istotne jest
właściwe leczenie choroby, aby pacjent poczuł się lepiej. W przypadku braku leczenia stan pacjenta
może się utrzymywać, a także może się nasilić i stać się trudny do leczenia.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dutilox
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dutilox należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy
(rzadko występująca reakcja, która może powodować uczucie nadmiernego zadowolenia, senność,
zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę,
pocenie się lub sztywność mięśni), drgawki, wymioty i szybka akcja serca.
Pominięcie zastosowania leku Dutilox
W przypadku pominięcia dawki należy zażyć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak nadejdzie
pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć pojedynczą dawkę jak
zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy
zażywać większej dawki dobowej leku Dutilox niż zalecił lekarz.
Przerwanie stosowania leku Dutilox
NIE NALEŻY przerywać stosowania kapsułek bez porozumienia się z lekarzem, nawet w przypadku
poprawy samopoczucia. Jeśli lekarz zdecyduje, że pacjent nie musi już stosować leku Dutilox, zaleci
zmniejszanie stosowanej dawki przez co najmniej 2 tygodnie.
U niektórych pacjentów, którzy nagle przerywali stosowanie leku Dutilox, wystąpiły objawy, takie
jak:
− zawroty głowy, uczucie mrowienia lub wrażenie porażenia prądem (szczególnie w obrębie
głowy), zaburzenia snu (realistyczne sny, koszmary senne, trudności w zasypianiu), zmęczenie,
senność, niepokój lub pobudzenie, lęk, nudności lub wymioty, drżenie, bóle głowy, ból mięśni,
drażliwość, biegunka i nadmierna potliwość lub zawroty głowy spowodowane zaburzeniami
błędnika.
Objawy te zazwyczaj nie są poważne i ustępują w ciągu kilku dni. Jeśli jednak są uciążliwe, należy
skontaktować się z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
DE/H/4174/001-002/IA/035 6
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.
Bardzo często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)
− ból głowy, senność,
− nudności, suchość w jamie ustnej.
Często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)
− brak apetytu,
− zaburzenia snu, pobudzenie, zmniejszony popęd płciowy, lęk, trudność lub niemożność
osiągnięcia orgazmu, niezwykłe sny,
− zawroty głowy, uczucie spowolnienia, drżenie mięśni, zdrętwienie, w tym zdrętwienie, uczucie
kłucia lub mrowienie skóry,
− niewyraźne widzenie,
− szumy w uszach (słyszenie dźwięku w uszach przy braku zewnętrznego źródła dźwięku),
− uczucie kołatania serca,
− zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy,
− wzmożone ziewanie,
− zaparcie, biegunka, ból brzucha, wymioty, zgaga lub niestrawność, wiatry,
− zwiększone pocenie, wysypka (swędząca),
− ból mięśni, kurcze mięśni,
− bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu,
− problem z uzyskaniem erekcji, zmiany w ejakulacji,
− upadki (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), zmęczenie,
− zmniejszenie masy ciała.
U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z depresją, leczonych tym lekiem obserwowano
zmniejszenie masy ciała po rozpoczęciu przyjmowania leku. Po 6 miesiącach leczenia masa ciała
zwiększała się i wyrównywała z tą obserwowaną u innych dzieci i nastolatków w tym samym wieku
i tej samej płci.
Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób)
− zapalenie gardła powodujące chrypkę,
− myśli samobójcze, trudności z zasypianiem, zgrzytanie lub zaciskanie zębów, dezorientacja,
brak motywacji,
− nagłe mimowolne ruchy lub drganie mięśni, uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego
usiedzenia lub ustania w miejscu, zdenerwowanie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia smaku,
trudności w kontrolowaniu ruchów, np. brak koordynacji lub niezamierzone ruchy mięśni,
zespół niespokojnych nóg, pogorszona jakość snu,
− rozszerzenie źrenic (ciemny środkowy punkt oka), problemy ze wzrokiem,
− zawroty głowy, zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika, ból ucha,
− szybkie i (lub) niemiarowe bicie serca,
− omdlenia, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia przy wstawaniu, uczucie
zimna w palcach rąk i (lub) stóp,
− ucisk w gardle, krwawienie z nosa,
− wymioty z krwią lub czarny, smolisty kał, zapalenie żołądka i jelit, odbijanie się treści
żołądkowej, trudności w połykaniu,
− zapalenie wątroby, które może powodować ból brzucha i zażółcenie skóry lub białkówek oka,
− nocne pocenie się, pokrzywka, zimne poty, wrażliwość na światło słoneczne, zwiększona
tendencja do powstawania siniaków,
− sztywność i drganie mięśni,
DE/H/4174/001-002/IA/035 7
− trudność lub niemożność oddawania moczu, trudność w rozpoczęciu oddawania moczu,
potrzeba oddawania moczu w nocy, potrzeba oddawania moczu w ilości większej niż
zazwyczaj, słaby strumień moczu,
− nieprawidłowe krwawienie z pochwy, zaburzenia miesiączkowania, w tym nasilone, bolesne,
nieregularne lub przedłużające się miesiączki, nietypowo skąpe miesiączki lub brak miesiączki,
ból jąder lub moszny,
− ból w klatce piersiowej, uczucie zimna, pragnienie, dreszcze, uczucie gorąca, zaburzenia chodu,
− zwiększenie masy ciała,
− lek Dutilox może wywoływać działania niepożądane, których nie jest się świadomym, takie jak
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia potasu we krwi, zwiększenie
aktywności kinazy fosfokreatynowej, stężenia glukozy czy cholesterolu we krwi.
Rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób)
− ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu, zawroty głowy z opuchnięciem
języka lub warg, reakcje alergiczne,
− zmniejszenie czynności tarczycy, które może powodować zmęczenie lub zwiększenie masy
ciała,
− odwodnienie, małe stężenie sodu we krwi (zwłaszcza u pacjentów w wieku podeszłym;
objawami mogą być: zawroty głowy, osłabienie, stany splątania, uczucie senności, nadmiernego
zmęczenia lub nudności, lub wymioty, cięższe objawy to omdlenia, drgawki oraz upadki),
zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH),
− zachowania samobójcze, mania (nadmierna aktywność, gonitwa myśli i zmniejszona potrzeba
snu), omamy, agresja i przejawy gniewu,
− „zespół serotoninowy” (rzadko występująca reakcja, która może powodować wrażenie
nadmiernego zadowolenia, senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój, zwłaszcza
ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni),
drgawki,
− zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra),
− kaszel, świszczący oddech i duszność, z mogącą wystąpić jednocześnie gorączką,
− zapalenie jamy ustnej, jasnoczerwona krew w kale, nieprzyjemny oddech, zapalenie jelita
grubego (prowadzące do biegunki),
− niewydolność wątroby, żółte zabarwienie skóry lub białkówek oka (żółtaczka),
− zespół Stevensa-Johnsona (poważne schorzenie z owrzodzeniem skóry, jamy ustnej, oczu
i narządów płciowych), ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk
naczynioruchowy),
− skurcz mięśni żuchwy,
− nieprawidłowy zapach moczu,
− objawy menopauzy, nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn lub kobiet,
− nadmierne krwawienie z pochwy krótko po porodzie (krwotok poporodowy).
Bardzo rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)
− zapalenie naczyń krwionośnych skóry.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
DE/H/4174/001-002/IA/035 8
5. Jak przechowywać lek Dutilox
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze/butelce i pudełku po
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
30 mg:
Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Blistry PVC/PVDC/Aluminium:
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Butelka:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
60 mg:
Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Blistry PVC/PVDC/Aluminium:
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Butelka:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Dutilox
− Substancją czynną leku jest duloksetyna.
30 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 30 mg duloksetyny (w postaci
chlorowodorku).
60 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 60 mg duloksetyny (w postaci
chlorowodorku).
− Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, trietylu cytrynian, sacharoza ziarenkowa i sacharoza.
Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), woda oczyszczona,
atrament nadruku (tlenek żelaza czarny (E 172), wodorotlenek potasu i szelak), żelaza tlenek
żółty (E 172) (tylko w kapsułkach 60 mg).
Jak wygląda lek Dutilox i co zawiera opakowanie
Lek Dutilox to kapsułki dojelitowe twarde. Każda kapsułka leku Dutilox zawiera granulki
chlorowodorku duloksetyny pokryte warstwą chroniącą je przed działaniem soku żołądkowego.
DE/H/4174/001-002/IA/035 9
Kapsułki 30 mg z nadrukiem (cap E/body 127) mają barwę nieprzezroczystą niebieską
i nieprzezroczystą białą.
Kapsułki 60 mg z nadrukiem (cap E/body 129) mają barwę nieprzezroczystą niebieską
i nieprzezroczystą zieloną.
Lek Dutilox dostępny jest w:
30 mg:
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium blistrach po:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 (2x49) i 504 (8x63) (opakowanie szpitalne) kapsułek
dojelitowych, twardych.
PVC/PVDC/Aluminium blistrach po:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 i 504 (4x126) (opakowanie szpitalne) kapsułek dojelitowych,
twardych.
Butelce z PE z wieczkiem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierającej saszetkę ze środkiem
pochłaniającym wilgoć:
500 kapsułek dojelitowych, twardych (opakowanie szpitalne).
60 mg:
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium blistrach po:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 (2x30), 84 (2x42), 98 (2x49) i 504 (8x63) (opakowanie szpitalne)
kapsułek dojelitowych, twardych.
PVC/PVDC/Aluminium blistrach po:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 i 504 (4x126) (opakowanie szpitalne) kapsułek dojelitowych,
twardych.
Butelce z PE z wieczkiem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierającej saszetkę ze środkiem
pochłaniającym wilgoć:
500 kapsułek dojelitowych, twardych (opakowanie szpitalne).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Symphar Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
Wytwórca
TOWA Pharmaceutical Europe S.L.
C/ de Sant Martí, 75-97,
Martorelles, 08107 Barcelona
Hiszpania
TERAPIA SA
Str. Fabricii, nr.124,
Cluj-Napoca, Judet Cluj,
400632, Rumunia
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Niemcy: Dutilox 30 mg magensaftresistente Hartkapseln
Dutilox 60 mg magensaftresistente Hartkapseln
Austria: Dutilox 30 mg magensaftresistente Hartkapseln
Dutilox 60 mg magensaftresistente Hartkapseln
Holandia: Dutilox 30 mg maagsapresistente capsules, harde
DE/H/4174/001-002/IA/035 10
Dutilox 60 mg maagsapresistente capsules, harde
Polska: Dutilox
Rumunia: Duloxetină Terapia 30 mg capsule gastrorezistente
Duloxetină Terapia 60 mg capsule gastrorezistente
Belgia: {FR}: Dutilox 30 mg, gélules gastro-résistantes
{NL}: Dutilox 30 mg maagsapresistente capsules, hard
{DE}: Dutilox 30 mg magensaftresistente Hartkapseln
Belgia: {FR}: Dutilox 60 mg, gélules gastro-résistantes
{NL}: Dutilox 60 mg maagsapresistente capsules, hard
{DE}: Dutilox 60 mg magensaftresistente Hartkapseln
Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2022