Szukaj leku
FAQ

Xefo Rapid

Xefo Rapid

1/7
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Xefo Rapid 8 mg tabletki powlekane
Lornoxicamum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Xefo Rapid i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem Xefo Rapid
3. Jak przyjmować Xefo Rapid
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Xefo Rapid
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Xefo Rapid i w jakim celu się go stosuje
Xefo Rapid jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) i przeciwreumatycznym
zaliczanym do grupy oksykamów. Lek jest przeznaczony dla dorosłych do:
- krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.
2. Informacje ważne przed przyjęciem Xefo Rapid
Kiedy nie przyjmować leku Xefo Rapid:
• jeśli pacjent ma uczulenie na lornoksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy
(np. aspiryna);
• jeśli u pacjenta stwierdzono małopłytkowość (mała liczba płytek krwi, która zwiększa ryzyko
wystąpienia krwawienia lub siniaków);
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;
• jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego, pęknięcie i krwawienie
z naczynia krwionośnego w mózgu lub inne powikłania krwotoczne;
• jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono perforację przewodu pokarmowego lub krwawienie
z przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZ;
• jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub)
dwunastnicy;
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;
• jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xefo Rapid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jest
to szczególnie ważne:
• u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;
2/7
• u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność
serca;
• u pacjentów, u których stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę
Leśniowskiego-Crohna;
• u pacjentów ze skłonnościami do krwawień w przeszłości;
• u pacjentów z astmą w wywiadzie;
• u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (ang. SLE, lupus erythematosus, rzadka
choroba immunologiczna).
Lekarz może zlecić regularne wykonywanie badań laboratoryjnych w celu obserwacji stanu pacjenta,
jeżeli:
• u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi,
• u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
• pacjent jest w podeszłym wieku,
• lub pacjent będzie stosował lek Xefo Rapid przez ponad 3 miesiące.
Należy poinformować lekarza, jeżeli planowane jest leczenie heparyną lub takrolimusem podczas
przyjmowania leku Xefo Rapid.
Pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku Xefo Rapid i bezzwłocznie skontaktować się
z lekarzem, jeśli wystąpią u niego nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu
pokarmowego, reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust,
powiek, uszu, narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości.
Leki takie jak Xefo Rapid mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawału serca) lub udaru
mózgu. Zagrożenie zwiększa się w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku. Nie
należy przekraczać zalecanej dawki leku ani długości okresu leczenia.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli
• rozpoznano u niego chorobę serca,
• w przeszłości miał udar mózgu,
• lub uważa, że jest narażony na rozwój powyższych chorób (np. występuje u niego nadciśnienie
tętnicze, cukrzyca bądź zwiększone stężenie cholesterolu, lub pali tytoń).
Należy unikać stosowania leku Xefo Rapid w trakcie chorowania na ospę wietrzną.
Lek Xefo Rapid a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy unikać stosowania leku Xefo Rapid, jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, takie jak
kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory COX-2.
Lek Xefo Rapid może wpływać na działanie innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność,
jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:
• cymetydyna – stosowana w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej żołądka;
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna lub fenprokumon – stosowane
w zapobieganiu tworzenia się skrzepów krwi;
• kortykosteroidy;
• metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów i chorób immunologicznych;
• lit;
• leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus;
• leki nasercowe, takie jak digoksyna, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki
beta-adrenolityczne;
• leki moczopędne;
• antybiotyki chinolonowe (np. lewofloksacyna, ofloksacyna);
3/7
• leki przeciwpłytkowe (np. klopidogrel) – stosowane w zapobieganiu zawałom serca i udarom
mózgu;
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) – stosowane w leczeniu
depresji;
• pochodne sulfonylomocznika, np. glibenklamid – stosowane w leczeniu cukrzycy;
• leki o działaniu pobudzającym lub hamującym układ enzymatyczny CYP2C9 (takie jak
antybiotyk ryfampicyna lub lek przeciwgrzybiczy flukonazol), ponieważ mogą one wpływać na
sposób, w jaki organizm rozkłada lek Xefo Rapid;
• blokery receptora angiotensyny II – stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi,
uszkodzenia nerek w wyniku cukrzycy lub zastoinowej niewydolności serca;
• pemetreksed – stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc.
Xefo Rapid z jedzeniem i piciem
Tabletki powlekane Xefo Rapid są przeznaczone do podawania doustnego. Lek należy przyjmować
przed posiłkami, popijając odpowiednią ilością wody.
Przyjmowanie leku z jedzeniem nie jest zalecane, ponieważ może zmniejszać skuteczność jego
działania.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Płodność
Lek Xefo Rapid może wpływać niekorzystnie na płodność, dlatego stosowanie tego leku nie jest
zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy skonsultować się z lekarzem oraz rozważyć przerwanie
stosowania leku Xefo Rapid, jeżeli istnieją problemy z zajściem w ciążę lub prowadzona jest
diagnostyka niepłodności.
Ciąża
W pierwszych sześciu miesiącach ciąży stosowanie leku Xefo Rapid nie jest zalecane, chyba że jest to
wyraźnie wskazane przez lekarza.
Nie wolno przyjmować leku Xefo Rapid w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Karmienie piersią
W przypadku kobiet karmiących piersią stosowanie leku Xefo Rapid nie jest zalecane, chyba że jest to
wyraźnie wskazane przez lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Xefo Rapid nie wpływa lub nieznacznie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
3. Jak przyjmować Xefo Rapid
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych to 8-16 mg w dawkach podzielonych po 8 mg:
8 mg przyjmowane dwa razy na dobę lub 16 mg przyjmowane raz na dobę.
W pierwszym dniu przyjmowania leku Xefo Rapid można zażyć dawkę 16 mg, a następnie po
12 godzinach dodatkowo przyjąć 8 mg.
Po zakończeniu pierwszego dnia nie należy przyjmować więcej niż 16 mg na dobę.
4/7
Xefo Rapid tabletki należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody. Leku Xefo Rapid nie
należy przyjmować w trakcie posiłku, ponieważ pokarm może zmniejszyć jego skuteczność.
Z uwagi na brak wystarczających informacji nie zaleca się stosowania leku Xefo Rapid u dzieci
i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xefo Rapid
Jeżeli pacjent przyjmie dawkę leku Xefo Rapid większą od przepisanej, powinien skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, objawy ze
strony ośrodkowego układu nerwowego (takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia). Mogą
wystąpić również ciężkie objawy, takie jak ataksja (przechodząca w śpiączkę i skurcze mięśni),
uszkodzenie wątroby i nerek oraz, przypuszczalnie, zaburzenia krzepnięcia krwi.
Pominięcie przyjęcia leku Xefo Rapid
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Leki takie jak Xefo Rapid mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.
Jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu pokarmowego,
reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust, powiek, uszu,
narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości, należy przerwać przyjmowanie
leku Xefo Rapid i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać
przyjmowanie leku oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zwrócić się
o pomoc do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:
• wystąpienie lub nasilenie: duszności, bólu w klatce piersiowej lub obrzęku kostki;
• silny lub przewlekły ból brzucha lub smoliste stolce;
• żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka) – będące objawami zaburzenia czynności wątroby;
• reakcje alergiczne – do których mogą zaliczać się problemy skórne, takie jak owrzodzenie lub
powstawanie pęcherzy, lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła mogący powodować
trudności w oddychaniu;
• gorączka, pękające pęcherze lub stan zapalny skóry szczególnie rąk i stóp lub jamy ustnej
(zespół Stevensa-Johnsona);
• wyjątkowo, poważne zakażenia skóry w trakcie chorowania na ospę wietrzną.
Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xefo Rapid podano poniżej.
Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
• łagodny i przemijający ból głowy oraz zawroty głowy;
• nudności, ból brzucha, rozstrój żołądka, biegunka i wymioty.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
• utrata wagi (anoreksja), niemożność spania (bezsenność), depresja;
• wydzielina w obrębie oka (zapalenie spojówek);
• zawroty głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne);
5/7
• niewydolność serca, nieregularne bicie serca, szybka akcja serca, nagłe zaczerwienienie skóry;
• zaparcia, wzdęcia (wiatry), odbijania, suchość jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka,
owrzodzenie żołądka, ból w nadbrzuszu, owrzodzenie dwunastnicy, owrzodzenia jamy ustnej;
• zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby (stwierdzone badaniami krwi) i złe
samopoczucie;
• wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk
naczynioruchowy (nagły obrzęk głębszych warstw skóry, głównie twarzy), pokrzywka, obrzęk,
zatkany nos w wyniku alergii (zapalenie błony śluzowej nosa);
• wypadanie włosów (łysienie);
• bóle stawów (artralgia).
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
• zapalenie gardła;
• niedokrwistość, zmniejszenie liczby komórek krwi (małopłytkowość i leukopenia), osłabienie;
• nadwrażliwość, w tym reakcje rzekomoalergiczne i anafilaksja (reakcja organizmu
charakteryzująca się zazwyczaj obrzękiem twarzy, nagłym zaczerwienieniem, trudnościami
w oddychaniu i zawrotami głowy);
• dezorientacja, nerwowość, pobudzenie, uczucie senności (ospałość), drętwienie (parestezje),
zaburzenia smaku, drżenie, migrenowe bóle głowy, zaburzenia widzenia;
• podwyższone ciśnienie krwi, uderzenia gorąca;
• krwawienie, krwiak (siniak), wydłużenie czasu krwawienia;
• trudności w oddychaniu (duszność), kaszel, skurcz oskrzeli;
• perforacja wrzodów, krwiste wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce;
• zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy,
trudności w połykaniu, afty w jamie ustnej (owrzodzenie), zapalenie języka;
• zaburzenia czynności wątroby;
• problemy skórne, takie jak wyprysk, wysypka;
• bóle kości, silne skurcze mięśni, bóle mięśni;
• zaburzenia układu moczowego, takie jak potrzeba wstawania i oddawania moczu w nocy lub
zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000
pacjentów)
• uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zastój żółci (przerwany przepływ żółci
z wątroby);
• zasinienia, obrzęki, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica
toksyczno-rozpływna naskórka);
• jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
• działania niepożądane charakterystyczne dla leków z grupy NLPZ: neutropenia, agranulocytoza,
niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, toksyczne działanie na nerki.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
6/7
5. Jak przechowywać Xefo Rapid
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po
skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Xefo Rapid
- Substancją czynną leku jest lornoksykam.
- Jedna tabletka powlekana zawiera 8 mg lornoksykamu.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, sodu wodorowęglan, wapnia
wodorofosforan bezwodny, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona,
hydroksypropyloceluloza, wapnia stearynian (rdzeń tabletki);
tytanu dwutlenek (E171), talk, glikol propylenowy, hypromeloza (otoczka).
Jak wygląda lek Xefo Rapid i co zawiera opakowanie
Lek Xefo Rapid 8 mg to tabletki powlekane, okrągłe, dwustronnie wypukłe o barwie białej do
białożółtej.
Lek Xefo Rapid dostępny jest w opakowaniach zawierających po 6, 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek
powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Takeda Pharma sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Wytwórca
Takeda GmbH
Miejsce wytwarzania Oranienburg
Lehnitzstrasse 70-98
16515 Oranienburg
Niemcy
Delpharm Novara S.r.l
Via Crosa 86
28065 Cerano (NO)
Włochy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
DK/H/123/006
Austria Xefo Rapid 8 mg - Filmtabletten
Bułgaria Ксефо Рапид
Republika Czeska Xefo Rapid 8 mg
Dania Xefo Rapid
7/7
Estonia Xefo Rapid
Grecja Xefo Rapid
Węgry Xefo Rapid 8 mg filmtabletta
Litwa Xefo Rapid 8 mg pėvele dengtos tabletės
Łotwa Xefo Rapid 8 mg apvalkotā tablete
Polska Xefo Rapid
Portugalia Acabel Rapid
Rumunia Xefo Rapid 8 mg
Słowacja Xefo Rapid filmom obalené tablety 8 mg
Hiszpania Acabel Rapid 8 mg comprimidos recubiertos con película
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2020