Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ketospray Forte

Ketospray Forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ketospray Forte, 100 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 ml roztworu zawiera 100 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). 

Jedna dawka z dozownika (0,2 ml) zawiera 20 mg ketoprofenu. 

Substancje pomocnicze: 100 mg glikolu propylenowego /mililitr płynu. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Aerozol na skórę, roztwór.  

Bezbarwny do lekko żółtawego, przejrzysty roztwór. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1. Wskazania do stosowania 

Miejscowe, objawowe leczenie bólu i zapalenia tkanek miękkich (w tym w następstwie zwichnięć,  skręceń i stłuczeń). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 

Od 3 do 6 dawek produktu leczniczego rozpylić na okolicę objętą dolegliwościami, dwa do trzech razy  na dobę, przez okres do 7 dni. Po rozpyleniu produkt leczniczy należy delikatnie rozetrzeć  i pozostawić do wyschnięcia. 

Po wmasowaniu produktu leczniczego w skórę należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu z oczami,  błonami śluzowymi i uszkodzoną skórą. 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 dawek z dozownika, co odpowiada 360 mg ketoprofenu. 

Dzieci 

Z uwagi na niedostateczne dane kliniczne nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ketospray  Forte u dzieci w wieku poniżej 15 lat. 

4.3. Przeciwwskazania 

∙ Nadwrażliwość na ketoprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1 w wywiadzie. 

∙ Nadwrażliwość na światło słoneczne w wywiadzie. 

∙ Znane reakcje nadwrażliwości takie jak: astma, alergiczny nieżyt błony śluzowej  nosa po zastosowaniu ketoprofenu, fenofibratu, kwasu tiaprofenowego, kwasu  acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). 

∙ Alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego,  fenofibratu, a także filtrów UV lub perfum. 

∙ Światło słoneczne, nawet wówczas gdy niebo jest zachmurzone, a także promienie UV w  solarium, w trakcie leczenia oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu.

∙ Stosowanie na obszary skóry, na których występują zmiany chorobowe takie jak: wysypka  lub trądzik, zakażenie skóry lub otwarte rany. 

∙ Trzeci trymestr ciąży (patrz sekcja 4.6). 

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Ketospray Forte należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,  niewydolnością układu krążenia oraz zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ istnieje możliwość  wystąpienia ogólnych działań niepożądanych. Zgłaszano pojedyncze przypadki ogólnych działań  niepożądanych związanych z zaburzeniami czynności nerek. 

Po każdorazowym zastosowaniu produktu leczniczego Ketospray Forte należy dokładnie umyć ręce. 

Produkt leczniczy należy natychmiast odstawić w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych,  w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen. 

Produktu leczniczego Ketospray Forte nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne, oraz na duże  powierzchnie ciała.  

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o działaniu miejscowym, może  spowodować reakcję alergiczną, szczególnie w okresie intensywnego nasłonecznienia. 

Nie należy przekraczać zalecanego czasu leczenia ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia  kontaktowego zapalenia skóry oraz reakcji nadwrażliwości na światło słoneczne. 

Zalecane jest chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży, podczas stosowania  produktu leczniczego oraz do dwóch tygodni po zakończeniu leczenia, aby uniknąć ryzyka  wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne. 

Pacjenci z astmą współistniejącą z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym  zapaleniem zatok i (lub) z polipami nosa, są szczególnie narażeni na wystąpienie reakcji alergicznych  po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych  (NLPZ). Pacjenci z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie, mogą stosować Ketospray Forte  wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. 

Należy rozważyć konieczność stosowania produktu leczniczego Ketospray Forte podczas współistniejącego krwawienia o dowolnej lokalizacji. 

Produktu leczniczego nie należy stosować na obszary skóry, na których występują: zmiany  wysiękowe, wyprysk, owrzodzenie lub zakażenie skóry, a także naruszenie jej ciągłości, oraz na:  błony śluzowe (jamy ustnej, okolicy narządów płciowych lub odbytu), oczy lub uszy. 

Specjalne ostrzeżenia o niektórych substancjach pomocniczych 

Produkt leczniczy Ketospray Forte zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie  skóry. 

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Wystąpienie interakcji jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ stężenie ketoprofenu w osoczu po  zastosowaniu miejscowym jest bardzo małe.  

Zgłaszano ciężkie interakcje podczas jednoczesnego ogólnego stosowania metotreksatu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ketoprofenu. 

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W związku z brakiem danych klinicznych dotyczących ketoprofenu stosowanego miejscowo, poniższe  informacje dotyczą ketoprofenu o działaniu ogólnym. 

Ciąża: 

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania w czasie ciąży produktu Ketospray Forte w  postaci do stosowania miejscowego. Nawet jeżeli narażenie ogólnoustrojowe jest mniejsze niż po  podaniu doustnym, nie wiadomo, czy ogólnoustrojowy wpływ produktu Ketospray Forte po podaniu  miejscowym może być szkodliwy dla zarodka (płodu). W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie  należy stosować produktu leczniczego Ketospray Forte, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W  takim przypadku zaleca się zastosowanie jak najmniejszej dawki przez jak najkrótszy okres leczenia. 

III trymestr ciąży: stosowanie ketoprofenu o działaniu ogólnym jest przeciwwskazane. Zastosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn, w tym ketoprofenu, w trzecim trymestrze ciąży  może powodować działanie toksyczne na płuca i serce płodu, niewydolność nerek płodu oraz  zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień u matki i dziecka pod koniec ciąży. 

Produkt leczniczy Ketospray Forte jest przeciwwskazany od szóstego miesiąca ciąży (III trymestr). (patrz punkt 4.3). 

Karmienie piersią 

Brak danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka kobiet. Dlatego nie zaleca się stosowania  produktu leczniczego Ketospray Forte u kobiet karmiących piersią. 

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nie opisano negatywnego wpływu ketoprofenu, stosowanego miejscowo na skórę, na zdolność  prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

4.8. Działania niepożądane 

Działania niepożądane po miejscowym zastosowaniu ketoprofenu występują niezbyt często lub  rzadko. Należą do nich odczyny uczuleniowe: miejscowe reakcje skórne jak rumień, świąd i pieczenie  oraz dotyczące dróg oddechowych (istnieje możliwość wystąpienia ataku astmy, szczególnie u osób z  alergią na kwas acetylosalicylowy i (lub) inne niesteroidowe leki przeciwzapalne). W takich  przypadkach stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane. 

Działania niepożądane podzielono ze względu na częstość występowania według następującej skali: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko  (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na  podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu  immunologicznego
Częstość  

nieznana
Wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, reakcje  nadwrażliwości
Zaburzenia skóry  i tkanki podskórnej
Niezbyt  

często
Rumień, wyprysk, świąd i pieczenie
Rzadko 
Reakcje nadwrażliwości na światło, pokrzywka. Ciężkie  reakcje takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty,  które mogą rozprzestrzeniać się poza miejsce zastosowania  lub przybierać postać reakcji uogólnionej.


Zaburzenia nerek  i dróg moczowych
Bardzo  

rzadko
Przypadki zaostrzenia przewlekłej niewydolności nerek


Inne możliwe działania niepożądane (dotyczące przewodu pokarmowego i nerek) wynikają z  przenikania substancji czynnej przez skórę, a więc są uzależnione od: zastosowanej dawki  ketoprofenu, powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, okresu leczenia oraz zastosowania  lub nie, opatrunku. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9. Przedawkowanie 

Przedawkowanie produktu leczniczego jest mało prawdopodobne w związku z miejscową drogą  podania. W przypadku zastosowania nadmiernej ilości produktu leczniczego, zaleca się umyć  powierzchnię skóry wodą.  

W razie przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Ketospray Forte mogą wystąpić ogólne działania niepożądane o różnym nasileniu, w zależności od ilości przyjętego produktu leczniczego (bóle i zawroty głowy, wymioty, bóle brzucha, senność).  

Spożycie dużych dawek może spowodować zahamowanie czynności oddechowej, śpiączkę, drgawki,  krwawienie z przewodu pokarmowego, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, ostrą niewydolność nerek. Nie istnieje specyficzne antidotum. Należy zastosować leczenie podtrzymujące i  objawowe takie jak przy przypadku przedawkowania doustnych leków przeciwzapalnych. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1. Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego.  Kod ATC: M02AA10 

Mechanizm działania 

Substancją czynną produktu leczniczego Ketospray Forte jest ketoprofen (pochodna kwasu  fenylopropionowego) - z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, o działaniu  przeciwzapalnym i przeciwbólowym.  

Ketoprofen hamuje aktywność cyklooksygenazy, zmniejsza syntezę prostaglandyn PgF2α i PgE2.  Hamuje migrację leukocytów i zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych.  

5.2. Właściwości farmakokinetyczne 

Stężenia ketoprofenu w osoczu badano w grupie 12 ochotników. Po wielokrotnym zastosowaniu  produktu leczniczego Ketospray Forte na skórę, uzyskano maksymalne stężenia ketoprofenu w osoczu  16 do 25 razy mniejsze (132 ± 71 ng/ml) od stężeń stwierdzanych po doustnym przyjęciu pojedynczej  dawki ketoprofenu (1000 – 5000 ng/ml).

Dostępność ketoprofenu po zastosowaniu miejscowym wynosi około 5% w porównaniu do postaci  ketoprofenu podawanych doustnie. 

Ketoprofen wiąże się z białkami osocza w około 99%. Wydalany jest głównie przez nerki, w postaci  glukuronidu. 

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Po długotrwałym doustnym podawaniu ketoprofenu u zwierząt obserwowano zmiany w przewodzie  pokarmowym oraz w nerkach, typowe dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1. Wykaz substancji pomocniczych 

Glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, makrogolu 15 hydroksystearynian, sodu  diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, olejek miętowy,  woda oczyszczona. 

6.2. Niezgodności farmaceutyczne 

Nie są znane. 

6.3. Okres ważności 

4 lata. 

6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania. 

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. 

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. 

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania 

Butelki ze szkła oranżowego o pojemności 15 ml i 30 ml zamknięte plastikowo-metalową pompką  dozującą zabezpieczoną wieczkiem, zawierające odpowiednio 12,5 ml oraz 25 ml produktu  leczniczego Ketospray Forte, w tekturowym pudełku. 

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Instrukcja stosowania. 

1. Butelkę trzymać w pozycji pionowej. 

2. Stosując produkt leczniczy po raz pierwszy, należy nacisnąć przycisk pompki dozującej od 3  do 4 razy w celu wypełnienia dozownika i uzyskania prawidłowego rozpylenia.  3. Wylot pompki dozującej skierować na okolicę objętą dolegliwościami i nacisnąć tłoczek.  Jedno naciśnięcie uwalnia jedną dawkę leku. 

4. Produkt leczniczy delikatnie rozetrzeć i pozostawić do wyschnięcia, a końcówkę pompki  wytrzeć delikatną tkaniną, aby zapobiec jej zatkaniu się. 

5. Nie stosować w pobliżu otwartych źródeł ognia. 

6. Po zastosowaniu produktu leczniczego umyć ręce. Należy unikać kontaktu z oczami, błonami  śluzowymi i uszkodzoną skórą. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 181B 

02-222 Warszawa 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

12504 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

21.11.2006/02.12.2010 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ketospray Forte
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu