Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ketoprofen-SF

Ketoprofen-SF

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Ketoprofen-SF 50 mg kapsułki, twarde  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu.  

Jedna kapsułka zawiera 88,3 mg laktozy.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Kapsułka, twarda.  

Ketoprofen-SF 50 mg kapsułki, twarde:  

Kapsułka (rozmiar 3) z nieprzezroczystym niebieskofioletowym wieczkiem i białym korpusem  wypełnionym białawoszarym proszkiem.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania  

Objawowe leczenie bólu i zapalenia w przypadku  

- ostrego zapalenia stawów  

- przewlekłego zapalenia stawów, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów  - zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) i innych reumatoidalnych  stanów zapalnych kręgosłupa  

- zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa (zapalenie kości i stawów).  4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie:  

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Przed rozpoczęciem leczenia z użyciem dawki dobowej  200 mg należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka. Większe dawki nie są zalecane  (patrz również punkt 4.4).  

U dorosłych zalecana jest dawka dobowa 50 mg do 200 mg ketoprofenu, w 1 do 2 dawek  pojedynczych w zależności od ciężkości przebiegu choroby.  

Sposób i czas podawania:  

Ketoprofen-SF należy połykać w całości (nie żuć) popijając dużą ilością płynu, w czasie lub po  posiłku.  

Okres podawania określa lekarz prowadzący.  

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). 

2  

Szczególne grupy pacjentów  

Pacjenci w podeszłym wieku: 

Ze względu na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4), pacjenci w podeszłym wieku  wymagają szczególnej obserwacji.  

Dzieci i młodzież: 

Ketoprofen-SF nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z uwagi na brak odpowiednich  danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej.  

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek i pacjenci w podeszłym wieku: 

Zaleca się zmniejszenie dawki początkowej i podtrzymanie najmniejszej dawki skutecznej.  Indywidualne dostosowanie dawki należy rozważyć tylko po zapewnieniu stanu dobrej tolerancji na  produkt (patrz punkt 5.2).  

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby: 

Pacjentów takich należy dokładnie monitorować oraz stosować najmniejsze dawki skuteczne.  4.3 Przeciwwskazania  

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  - znane z wywiadu reakcje takie jak skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej  nosa lub pokrzywka w następstwie stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)  

- znane reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów  - niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego  

- czynna choroba wrzodowa żołądka lub jakiekolwiek przypadki krwawnień z przewodu  pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie  - krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie  

- ciężka niewydolność serca  

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek  

- ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Wpływ na przewód pokarmowy 

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz  Wpływ na przewód pokarmowy i Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe poniżej).  

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ketoprofen-SF wraz z innymi  lekami z grupy NLPZ, włącznie z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.  

Pacjenci w podeszłym wieku:  

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwłaszcza  krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem, jest większe w przypadku osób w podeszłym wieku (patrz też punkt 4.2).  

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje przewodu pokarmowego:  Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, z objawami  ostrzegawczymi lub bez, lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego  w wywiadzie. 

3  

Dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ketoprofenu może być związane ze zwiększonym,  w porównaniu do innych NLPZ, działaniem toksycznym na przewód pokarmowy, zwłaszcza  w przypadku stosowania większych dawek (patrz też punkty 4.2 i 4.3).  

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe  w przypadku stosowania większych dawek NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie,  w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz  u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy zatem rozpoczynać leczenie od najmniejszej  dostępnej dawki. Należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów  wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi  produktami leczniczymi zwiększającymi ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu  pokarmowego (patrz punkt 4.5 poniżej), stosowanie skojarzonego leczenia lekami ochronnymi (np.  mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).  

Pacjenci z objawami toksycznego wpływu na układ pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza  w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza  krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na początku leczenia.  

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki  przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).  

Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub  owrzodzenia przewodu pokarmowego u pacjentów stosujących produkt Ketoprofen-SF.  

Leki z grupy NLPZ należy stosować z ostrożnością w przypadku pacjentów z chorobami przewodu  pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ leki te  mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4.8).  

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe 

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio  kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w  związku z leczeniem NLPZ.  

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest  związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane  te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ketoprofenu. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca,  chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu  powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy  zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób  układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). 

Zalecana jest ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca  w wywiadzie, ponieważ zgłaszane były zatrzymanie płynów oraz obrzęki w związku z leczeniem  NLPZ.  

Reakcje skórne 

W czasie leczenia NLPZ odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia ciężkich reakcji  skórnych, niektóre ze skutkiem śmiertelnym, w tym, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Prawdopodobnie  największe ryzyko tych działań niepożądanych u pacjentów występuje na początku leczenia, ponieważ w większości przypadków reakcje te występowały w pierwszym miesiącu leczenia. W przypadku 

4  

pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych i jakichkolwiek innych  objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu Ketoprofen-SF.  

Reakcje fotoalergiczne spowodowane stosowaniem NPLZ są dobrze znanymi działaniami  niepożądanymi leków tej grupy i są najczęściej przypisywane promieniowaniu UV. Ketoprofen  powoduje zwiększone ryzyko fotoalergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Reakcja fotoalergiczna  występuje na skutek nadwrażliwości na poziomie komórkowym obejmującej reakcje immunologiczne.  Dlatego też występuje jedynie u pacjentów wcześniej uczulonych i wymaga okresu utajenia  nadwrażliwości. Cofnięcie objawów skórnych po odstawieniu produktu może trwać kilka miesięcy.  Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości krzyżowej z innymi związkami kwasu arylopropionowego,  fenofibratami lub związkami benzoilu lub benzofenonu zabezpieczonych oksybenzonem. Nie można  wykluczyć, że powszechne oraz powtarzające się stosowanie tych związków może prowadzić do  nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia reakcji fotoalergicznej u pacjentów stosujących produkt  Ketoprofen-SF, należy przerwać jego stosowanie.  

Pozostałe informacje 

Ketoprofen-SF należy tylko stosować po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka:  - w przypadkach wywołanej porfirii.  

Szczególnie w następujących przypadkach wymagany jest dokładny nadzór lekarza:  - występujące uprzednio uszkodzenie nerek  

- bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym  

- u pacjentów z katarem siennym, polipami nosa oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,  z uwagi na zwiększone ryzyko zapoczątkowania reakcji alergicznej. Może się to objawiać w postaci ataków astmy (tzw. astma aspirynowa), wystąpienia obrzęku  

naczynioworuchowego lub pokrzywki  

- u pacjentów wykazujących reakcję alergiczną na inne substancje, ponieważ istnieje również ryzyko reakcji nadwrażliwości w czasie stosowania produktu Ketoprofen-SF  

- intensywne leczenie lekami moczopędnymi  

- leczenie lekami z grupy NLPZ lub innymi lekami przeciwbólowymi  

- zaburzenia krzepnięcia krwi, leczenie lekami przeciwzakrzepowymi.  

Ostre reakcje nadwrażliwości (np.: wstrząs anafilaktyczny) obserwowano w bardzo rzadkich  przypadkach. W przypadku wystąpienia pierwszych poważnych objawów reakcji nadwrażliwości  po zastosowaniu Ketoprofen-SF, należy przerwać stosowanie produktu. W zależności od objawów,  jakakolwiek interwencja medyczna musi być przeprowadzona przez specjalistę.  W przypadku wystąpienia zaburzeń takich jak niewyraźne widzenie, należy przerwać stosowanie  produktu.  

Podobnie jak w przypadku stosowania innych NLPZ podczas choroby zakaźnej, przeciwzapalne,  przeciwbólowe i przeciwgorączkowe właściwości ketoprofenu mogą maskować występujące  zazwyczaj objawy postępowania infekcji takie jak gorączka.  

U pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, z niewydolnością serca, marskością wątroby  i nerczycą, stosujących leki moczopędne oraz z przewlekłym zaburzeniem czynności nerek , należy  dokładnie badać czynność nerek na początku leczenia. U pacjentów tych, stosowanie ketoprofenu  może wywołać zmniejszenie przepływu krwi przez nerki na skutek hamowania prostaglandyn  i przez to prowadzić do uszkodzenia nerek.  

Produkt Ketoprofen-SF może tymczasowo hamować agregację płytek. Pacjenci z zaburzeniami  krzepnięcia krwi powinni być poddani dokładnej obserwacji.  

Podczas dłuższego stosowania produktu Ketoprofen-SF, wymagane jest regularne badanie  aktywności enzymów wątrobowych, czynności nerek oraz morfologię krwi z rozmazem. 

5  

Podczas dłuższego stosowania leków analgetycznych może wystąpić ból głowy, którego nie należy  leczyć zwiększając dawkę produktu leczniczego.  

Zasadniczo nałogowe przyjmowanie leków analgetycznych, w szczególności, gdy jednocześnie  podaje się kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek  włącznie z niewydolnością nerek (nefropatia polekowa).  

W czasie stosowania leków z grupy NLPZ, działania niepożądane, zwłaszcza te dotyczące  przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, zwiększają się gdy jednocześnie jest  spożywany alkohol.  

Wpływ na płodność u kobiet, patrz punkt 4.6.  

Produktu Ketoprofen-SF nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy.  

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji  

Należy zachować ostrożność stosując ketoprofen (podobnie jak inne NLPZ) z następującymi  produktami:  

Inne NLPZ, włącznie z salicylanami 

Jednoczesne stosowanie kilku leków z grupy NLPZ, w wyniku działania synergistycznego, może  zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego i krwawień z przewodu pokarmowego.  Z tego też względu należy unikać jednoczesnego stosowania ketoprofenu wraz z innymi NLPZ (patrz  punkt 4.4).  

Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfaryna, acenokumarol) i hamujące agregację płytek krwi (tj.  tyklopidyna, klopidogrel) 

Zwiększone ryzyko krwawienia. Jeżeli jednoczesne stosowanie jest nieuniknione, należy dokładnie  kontrolować stan zdrowia pacjenta.  

Fenytoina, lit 

Jednoczesne stosowanie produktu Ketoprofen-SF wraz z lekami zawierającymi fenytoinę lub lit może  zwiększać ich stężenie w surowicy krwi. Zaleca się monitorowanie stężeń litu i fenytoiny w surowicy  krwi. Należy dostosować dawkowanie litu w czasie leczenia NLPZ oraz po jego zakończeniu.  

Metotreksat 

Podanie produktu Ketoprofen-SF w przeciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może  prowadzić do zwiększonego stężenia metotreksatu i nasilać jego działanie toksyczne.  

Metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień:  

W pierwszym tygodniu jednoczesnego stosowania, należy cotygodniowo wykonywać pełną morfologię krwi. Badanie należy wykonywać częściej w przypadku jakiegokolwiek zaburzenia  czynności nerek lub podeszłego wieku pacjenta.  

Metotreksat w dawkach większych niż 15 mg/tydzień:  

W szczególności podczas podawania wysokich dawek (> 15 mg/tydzień), występuję zwiększone  ryzyko toksycznego działania metotreksatu na krew i układ krwiotwórczy. Jest to prawdopodobnie  związane z uwolnieniem metotreksatu z postaci związanej z białkami oraz jego zmniejszonego  klirensu nerkowego. 

6  

Glikokortykosteroidy 

Występuje zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawień z przewodu  pokarmowego (patrz punkt 4.4).  

Diuretyki, inhibitory ACE, antagoniści angiotensyny II 

NLPZ mogą zmniejszać działanie diuretyków i leków hipotensyjnych. U pacjentów z zaburzeniami  czynności nerek (np.: odwodnionych lub w podeszłym wieku) jednoczesne stosowanie inhibitorów  ACE lub antagonistów angiotensyny II z produktami hamującymi cyklooksygenazę może prowadzić 

do dalszego pogorszenia czynności nerek, które jest zazwyczaj odwracalne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania takiego połączenia, w szczególności u osób w podeszłym wieku.  Należy pouczyć pacjenta o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów oraz należy rozważyć regularną kontrolę czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego.  

Jednoczesne stosowanie produktu Ketoprofen-SF i diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii. Należy kontrolować stężenie potasu we krwi.  

Pentoksyfilina: 

Występuje zwiększone ryzyko krwawienia. Należy częściej przeprowadzać badania kontrolne oraz  kontrolę czasu protrombinowego.  

Antybiotyki – pochodne chinolonu: 

Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju drgawek u pacjentów stosujących NLPZ i chinoliny.  

Digoksyna: 

Leki z grupy NLPZ mogą wzmacniać niewydolność serca oraz zwiększać stężenie digoksyny  w surowicy krwi.  

Inne leki przeciwzakrzepowe, heparyna w dawkach leczniczych: 

Zwiększone ryzyko krwawienia  

Inne leki powodujące hiperkaliemię: 

Ryzyko hiperkaliemii.  

Leki beta-adrenolityczne: 

Ryzyko zmniejszonej skuteczności leków beta-adrenolitycznych.  

Cyklosporyna, takrolimus: 

Zwiększone ryzyko działania neurotoksycznego, w szczególności u osób w podeszłym wieku.  

Trombolityki: 

Zwiększone ryzyko krwawienia.  

Probenecid i sulfinpirazon 

Produkty lecznicze zawierające probenecid i sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ketoprofenu.  

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) 

Występuje zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).  

Diuretyki pętlowe 

Jednoczesne stosowanie diuretyków pętlowych może zwiększać występowanie zaburzeń czynności  nerek.  

Leki zobojętniające sok żołądkowy 

Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą prowadzić do zmniejszenia wchłaniania produktu  Ketoprofen-SF. 

7  

Doustne leki przeciwcukrzycowe 

Do chwili obecnej, badania kliniczne nie wykazały interakcji pomiędzy ketoprofenem oraz doustnymi  lekami przeciwcukrzycowymi. Nie mniej jednak, zaleca się zapobiegawczo kontrolę stężenia cukru  w czasie skojarzonego leczenia.  

4.6 Ciąża i laktacja  

Ciąża 

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój  zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia, jak  również wad serca i wytrzewienia, po użyciu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży.  Ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia.  

U zwierząt wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększonej utraty  zarodka przed i po jego zagnieżdżeniu oraz zwiększonej śmiertelności zarodkowo-płodowej. Ponadto,  zwiększona ilość wad rozwojowych, włączając wady sercowo-naczyniowe, była raportowana  u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn podczas fazy organogenezy.  

W czasie pierwszego i drugiego trymestry ciąży, ketoprofen należy podawać jedynie w przypadku  zdecydowanej konieczności. Jeżeli ketoprofen podawany jest kobiecie, która zamierza zajść w ciążę oraz gdy jest podawany w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie  najmniejsza, a czas leczenia możliwie najkrótszy.  

W czasie trzeciego trymestru ciąży, wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą:  - narazić płód na:  

• działanie toksyczne na układ krążenia i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego  i nadciśnienie płucne),  

• zaburzenia czynności nerek, mogące prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem.  

- narazić matkę i dziecko na następujące ryzyko pod koniec trwania ciąży:  

• możliwość przedłużenia czasu krwawienia, hamujący wpływ na agregację płytek, który może  wystąpić nawet po bardzo małych dawkach,  

• hamowanie skurczów macicy mogące powodować opóźnienie lub przedłużenie porodu.  W związku z powyższym, ketoprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.  

Laktacja 

Nie zaleca się stosowania produktu Ketoprofen-SF w okresie karmienia piersią, z uwagi na brak  danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka matki i potencjalnego szkodliwego wpływu  w okresie niemowlęcym.  

Płodność 

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych, o których wiadomo, że hamują syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn, stosowanie ketoprofenu może zaburzać płodność u kobiet, dlatego  też nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub  które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania  ketoprofenu. 

8  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu  

Ponieważ w czasie stosowania dużych dawek produktu Ketoprofen-SF mogą wystąpić działania  niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego (np.: zmęczenie, zawroty głowy), zdolność reakcji może być zmieniona w pojedynczych przypadkach oraz zdolność prowadzenia pojazdów  mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być ograniczona.  W szczególności odnosi się to do interakcji z alkoholem.  

4.8 Działania niepożądane  

Określa się następujące częstości występowania działań niepożądanych:  

Bardzo często (≥ 1/10)  

Często (≥1/100 do <1/10)  

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100)  

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)  

Bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie  dostępnych danych).  

W odniesieniu do następujących działań niepożądanych produktu leczniczego należy pamiętać, iż są one głównie zależne od dawki oraz występuje różnica międzyosobnicza w ich występowaniu.  

Najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi są działania dotyczące przewodu  pokarmowego. Owrzodzenie żołądka, perforacja lub krwawienie, również ze skutkiem śmiertelnym,  mogą wystąpić, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu  leczniczego odnotowano nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha,  biegunki krwawe, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, pogorszenie przebiegu  zapalenia jelita grubego i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony  śluzowej żołądka.  

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego w szczególności zależy od dawki i czasu  trwania leczenia.  

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia niewydolności serca.  

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych  NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim  zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.  

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Bardzo rzadko: opisano przypadki pogorszenia stanów zapalnych pochodzenia infekcyjnego (np.:  rozwój martwiczego zapalenia powięzi) związanego z podaniem ogólnym NLPZ. Prawdopodobnie  związane jest to z mechanizmem działania NLPZ.  

Należy zalecić pacjentom, aby natychmiast skontaktowali się z lekarzem w przypadku pojawienia  się pierwszych objawów infekcji lub pogorszenia stanu zapalnego, w czasie leczenia produktem  Ketoprofen-SF. Należy sprawdzić, czy istnieje wskazanie do leczenia przeciwzakaźnego  antybiotykiem.  

Zaburzenia krwi i układu chłonnego  

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi oznakami  mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne zmiany chorobowe ograniczone w jamie ustnej,  objawy grypopodobne, znaczne zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie w obrębie skóry. 

9  

W czasie długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować morfologię krwi z rozmazem.  

Zaburzenia układu immunologicznego 

Często: reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej i świądu.  

Bardzo rzadko: ostre ogólne reakcje nadwrażliwości. Objawiają się one jako: obrzęk twarzy, obrzęk  języka, wewnętrzny obrzęk krtani wraz ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność, kołatanie  serca, niedociśnienie tętnicze, a nawet zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny.  Należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej w przypadku wystąpienia początków  powyższych działań, które mogą już wystąpić po pierwszym podaniu produktu.  

Zaburzenia psychiczne 

Często: bezsenność, pobudzenie, drażliwość.  

Zaburzenia układu nerwowego 

Często: ból głowy, zawroty głowy lub zmęczenie.  

Zaburzenia oka 

Niezbyt często: zaburzenia widzenia.  

Zaburzenia ucha i błędnika 

Niezbyt często: szumy uszne.  

Zaburzenia serca 

Bardzo rzadko: niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.  

Zaburzenia naczyniowe 

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze.  

Zaburzenia żołądka i jelit 

Bardzo często: zaburzenia przewodu pokarmowego, np.: nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka,  wzdęcia, zaparcie lub biegunka oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość w odosobnionych przypadkach.  

Często: owrzodzenie przewodu pokarmowego wraz z krwawieniem i perforacją w niektórych  przypadkach.  

Niezbyt często: krwawe wymioty krwi, smolisty stolec, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.  Bardzo rzadko: zwężenie jelita.  

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Niezbyt często: zaburzenia czynności wątroby.  

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby, w szczególności w czasie długotrwałego leczenia.  

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło.  

Bardzo rzadko: zasadniczo odwracalne reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne w postaci  rumienia, świądu, pęcherzykowacenia lub zmian liszajowatych po kilku miesiącach stosowania bez  powikłań.  

W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu Ketoprofen-SF.  Bardzo rzadko: łysienie (najczęściej odwracalne), pęcherzowe reakcje skórne, w tym zespół  Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella).  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

Często: obrzęk obwodowy, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem.  

Niezbyt często: zaburzenie czynności nerek, ostra niewydolność nerek, zespół nerczycowy lub  śródmiąższowe zapalenie nerek. 

10  

Bardzo rzadko: uszkodzenie nerek (martwica brodawek), w szczególności podczas długotrwałego  leczenia, również zwiększone stężenie kwasu moczowego.  

Należy regularnie kontrolować czynność nerek.  

4.9 Przedawkowanie  

Objawy przedawkowania 

Jako objawy przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego z bólem  głowy, zawrotami głowy, otępieniem i utratą przytomności jak również ból brzucha, nudności  i wymioty. Ponadto mogą wystąpić niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa i sinica.  

Leczenie przedawkowania 

Brak specyficznej odtrutki.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne kwasu propionowego  

kod ATC: M01A E03  

Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, który okazał się być skuteczny w  tradycyjnych modelach stanu zapalnego u zwierząt, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.  U ludzi, ketoprofen zmniejsza ból, obrzęk i gorączkę, wywołane stanem zapalnym. Ponadto,  ketoprofen hamuje indukowaną kolagenem agregację płytek.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Ketoprofen po podaniu doustnym ulega szybkiemu wchłanianiu po przejściu do jelita cienkiego.  Maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1 – 2 godzin od podania doustnego i doodbytniczego  oraz po 20 – 30 minutach od podania domięśniowego. Dostępność ogólnoustrojowa wynosi 90 %  po podaniu doustnym oraz 70 % po podaniu domięśniowym i doodbytniczym. Po metabolizmie  w wątrobie (hydroksylacja, sprzęganie), farmakologicznie nieaktywne metabolity są wydalane  głównie przez nerki (92 – 98 %), a pozostałość z żółcią. U zdrowych osobników okres półtrwania  wynosi 1,5 – 2,5 godziny, ale może zarówno wynosić 8 godzin. U pacjentów z zaburzeniami  czynności nerek, wydalanie może być wydłużone proporcjonalnie do stopnia zaburzeń. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 99 %.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

W badaniach na zwierzętach, toksyczność podprzewlekła i przewlekła objawiały się głównie jako  rany i owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz jako uszkodzenia nerek.  

W serii standardowych testów in vitro i in vivo dotyczących mutagenności, nie wykazano działania  mutagennego. Badania długotrwałe na szczurach i myszach nie wykazały potencjalnego działania  kancerogennego ketoprofenu.  

W dawce ≥ 6 mg/kg mc./dobę, ketoprofen może prowadzić do zaburzeń dotyczących zagnieżdżenia,  płodności oraz porodu u samic szczura. Potencjał embriotoksyczny ketoprofenu został zbadany na  kilku gatunkach zwierząt. Brak dowodu na jakiekolwiek teratogenne działanie ketoprofenu. 

11  

6. DANE FARMACEUTYCZNE  

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Zawartość kapsułki: 

Laktoza jednowodna  

Magnezu stearynian  

Krzemionka koloidalna bezwodna  

Otoczka kapsułki: 

Żelatyna  

Tytanu dwutlenek (E171)  

Żelaza tlenek, czarny (E172)  

Erytrozyna (E127)  

Indygokarmina (E132)  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności  

3 lata  

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu  

Nie przechowywać w teperaturze powyżej 25˚C.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Produkt Ketoprofen-SF dostępny jest w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach  po 20, 24, 50 lub 100 kapsułek.  

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.  

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania  

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny  z lokalnymi przepisami.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

SUN-FARM Sp. z o.o.  

Człekówka 75,  

05-340 Kołbiel  

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 17004

12  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

  

2010-06-22  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO  

  

2011-10-14 

13  

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ketoprofen-SF, 100 mg, kapsułki, twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna kapsułka zawiera 100 mg ketoprofenu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

Jedna kapsułka zawiera 40,8 mg laktozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka, twarda. 

Kapsułka (rozmiar 3) z nieprzezroczystym niebieskofioletowym wieczkiem i żółtym korpusem  wypełnionym białawoszarym proszkiem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Objawowe leczenie bólu i zapalenia w przypadku: 

- ostrego zapalenia stawów, 

- przewlekłego zapalenia stawów, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów, - zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) i innych reumatoidalnych  stanów zapalnych kręgosłupa, 

- zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa (zapalenie kości i stawów). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem dawki  dobowej 200 mg należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka. Większe dawki nie są  zalecane (patrz również punkt 4.4). 

U dorosłych zalecana jest dawka dobowa 50 mg do 200 mg ketoprofenu, w 1 do 2 dawek  pojedynczych w zależności od ciężkości przebiegu choroby. 

Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Ze względu na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4) pacjenci w podeszłym wieku  wymagają szczególnej obserwacji. 

Pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się zmniejszenie dawki początkowej i podtrzymanie najmniejszej skutecznej dawki.  Indywidualne dostosowanie dawki należy rozważyć tylko po zapewnieniu stanu dobrej tolerancji  produktu (patrz punkt 5.2). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Pacjentów takich należy uważnie monitorować oraz stosować u nich najmniejsze skuteczne dawki. 

Dzieci i młodzież 

Ketoprofen-SF nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z uwagi na brak odpowiednich  danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej. 

Sposób i czas podawania 

Ketoprofen-SF należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając dużą ilością płynu, w czasie lub  po posiłku. 

Okres podawania określa lekarz prowadzący. 

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). 

4.3 Przeciwwskazania 

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1; 

- reakcje nadwrażliwości w wywiadzie, takie jak skurcz oskrzeli, napady astmy oskrzelowej,  zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne w następstwie  stosowania ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków  przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów zgłaszano ostre, rzadko powodujące zgon,  reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.8); 

- znane reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów; - niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; 

- czynna choroba wrzodowa żołądka lub jakiekolwiek przypadki krwawień z przewodu  pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie; - skaza krwotoczna; 

- krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; 

- ciężka niewydolność serca; 

- ciężka niewydolność wątroby lub nerek; 

- trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz  „Wpływ na przewód pokarmowy” i „Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe” poniżej). 

Wpływ na przewód pokarmowy 

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ketoprofen-SF wraz z innymi  lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. 

Pacjenci w podeszłym wieku: 

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza  krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą  zakończyć się zgonem, jest większe w przypadku osób w podeszłym wieku (patrz też punkt 4.2).

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje przewodu pokarmowego: Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą  zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, również bez  objawów zwiastunowych lub ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie Dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ketoprofenu może być związane ze zwiększonym,  w porównaniu do innych NLPZ, działaniem toksycznym na przewód pokarmowy, zwłaszcza  w przypadku stosowania większych dawek (patrz też punkty 4.2 i 4.3). 

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe  w przypadku stosowania większych dawek NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie,  w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz  u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy zatem rozpoczynać leczenie od najmniejszej  dostępnej dawki. Należy rozważyć u tych pacjentów, jak również w grupie pacjentów  wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi  produktami leczniczymi zwiększającymi ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu  pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5), stosowanie skojarzonego leczenia lekami osłaniającymi  (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).  

Pacjenci z objawami toksycznego wpływu na układ pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza  w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej  (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na początku leczenia. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą  zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki  przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  lub leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5). 

Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub  owrzodzenia przewodu pokarmowego u pacjentów stosujących produkt Ketoprofen-SF.  

Leki z grupy NLPZ należy stosować z ostrożnością w przypadku pacjentów z chorobami przewodu  pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ leki te  mogą zaostrzyć przebieg tych chorób (patrz punkt 4.8). 

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe 

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością  serca w wywiadzie należy odpowiednio monitorować i udzielać właściwych zaleceń, ponieważ w  związku z leczeniem NLPZ zgłaszane były zatrzymanie płynów i obrzęki. 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zaburzeń zakrzepowych w obrębie tętnic (np. zawał serca lub  udar). Dane 

te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ketoprofenu. 

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). 

Zalecana jest ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej  zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ zgłaszane były zatrzymanie płynów oraz  obrzęki w związku z leczeniem NLPZ. 

Reakcje skórne

W czasie leczenia NLPZ odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia ciężkich reakcji  skórnych, niektóre ze skutkiem śmiertelnym, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Prawdopodobnie  największe ryzyko tych działań niepożądanych u pacjentów występuje na początku leczenia, ponieważ  w większości przypadków reakcje te występowały w pierwszym miesiącu leczenia. W przypadku  pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych i jakichkolwiek innych  objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu Ketoprofen-SF. 

Reakcje fotoalergiczne spowodowane stosowaniem NLPZ są dobrze znanymi działaniami  niepożądanymi leków tej grupy i są najczęściej przypisywane promieniowaniu UV. Ketoprofen  powoduje zwiększone ryzyko fotoalergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Reakcja fotoalergiczna  występuje na skutek nadwrażliwości na poziomie komórkowym obejmującej reakcje immunologiczne.  Dlatego też występuje jedynie u pacjentów wcześniej uczulonych i wymaga okresu utajenia  nadwrażliwości. Ustąpienie objawów skórnych po odstawieniu produktu może trwać kilka miesięcy.  Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości krzyżowej z innymi związkami kwasu arylopropionowego,  fenofibratami lub związkami benzoilu lub benzofenonu zabezpieczonych oksybenzonem. Nie można  wykluczyć, że powszechne oraz powtarzające się stosowanie tych związków może prowadzić do  nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia reakcji fotoalergicznej u pacjentów stosujących produkt  Ketoprofen-SF należy przerwać jego stosowanie. 

Pozostałe informacje 

Ketoprofen-SF należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: - w przypadkach nabytej porfirii. 

Szczególnie w następujących przypadkach wymagany jest dokładny nadzór lekarza: - występujące uprzednio uszkodzenie nerek, 

- zaburzenia czynności wątroby, 

- bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym, 

- u pacjentów z katarem siennym, polipami nosa oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,  z uwagi na zwiększone ryzyko zapoczątkowania reakcji alergicznej. Może się to objawiać  w postaci ataków astmy (tzw. astma aspirynowa), wystąpienia obrzęku  

naczynioworuchowego lub pokrzywki, 

- u pacjentów wykazujących reakcję alergiczną na inne substancje, ponieważ istnieje również  ryzyko reakcji nadwrażliwości w czasie stosowania produktu Ketoprofen-SF, 

- intensywne leczenie lekami moczopędnymi, 

- leczenie lekami z grupy NLPZ lub innymi lekami przeciwbólowymi, 

- zaburzenia krzepnięcia krwi, leczenie lekami przeciwzakrzepowymi. 

Ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwowano w bardzo rzadkich  przypadkach. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów poważnych reakcji nadwrażliwości  po zastosowaniu Ketoprofen-SF należy przerwać stosowanie produktu. W zależności od objawów,  jakakolwiek interwencja medyczna musi być przeprowadzona przez specjalistę. 

U pacjentów z astmą w połączeniu z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym  zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa występuje większe niż u pozostałej części populacji  ryzyko uczulenia na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ. Przyjmowanie tego leku  może powodować napady astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u osób uczulonych na kwas  acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ (patrz punkt 4.3). 

W przypadku wystąpienia zaburzeń takich jak niewyraźne widzenie należy przerwać stosowanie  produktu. 

Podobnie jak w przypadku stosowania innych NLPZ podczas choroby zakaźnej, przeciwzapalne,  przeciwbólowe i przeciwgorączkowe właściwości ketoprofenu mogą maskować występujące  zazwyczaj objawy postępowania infekcji, takie jak gorączka.

U pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, z niewydolnością serca, marskością wątroby  i nerczycą, stosujących leki moczopędne oraz z przewlekłym zaburzeniem czynności nerek, należy  uważnie monitorować czynność nerek na początku leczenia. U tych pacjentów stosowanie  ketoprofenu może wywołać zmniejszenie przepływu krwi przez nerki na skutek hamowania  prostaglandyn i przez to prowadzić do uszkodzenia nerek. 

Produkt Ketoprofen-SF może tymczasowo hamować agregację płytek. Pacjenci z zaburzeniami  krzepnięcia krwi powinni być poddani ścisłej obserwacji. 

U pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby lub chorobami wątroby w  wywiadzie należy okresowo badać aktywność aminotransferaz, szczególnie podczas długotrwałego  leczenia. 

Zgłaszano rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby związane ze stosowaniem ketoprofenu. 

Podczas dłuższego stosowania ketoprofenu wymagane jest regularne badanie aktywności enzymów  wątrobowych, czynności nerek oraz morfologii krwi z rozmazem. 

Podczas dłuższego stosowania leków analgetycznych może wystąpić ból głowy, którego nie należy  leczyć poprzez zwiększenie dawki produktu leczniczego. 

Zasadniczo nałogowe przyjmowanie leków analgetycznych, w szczególności, gdy jednocześnie  podaje się kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek, w  tym niewydolności nerek (nefropatia polekowa). 

W czasie stosowania leków z grupy NLPZ działania niepożądane, zwłaszcza te dotyczące  przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, nasilają się, gdy jednocześnie jest  spożywany alkohol. 

Stosowanie leków z grupy NLPZ może zaburzać płodność u kobiet, dlatego też ten produkt nie jest  zalecany u kobiet planujących ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są  poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania leków z  grupy NLPZ (patrz punkt 4.6). 

Laktoza 

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu Ketoprofen-SF nie należy stosować u pacjentów z  rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub  zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie zaleca się stosowania z następującymi produktami:  

Inne NLPZ (w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2) oraz salicylany w dużych dawkach Jednoczesne stosowanie kilku leków z grupy NLPZ, w wyniku działania synergistycznego, może  zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego i krwawień z przewodu pokarmowego.  

Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania ketoprofenu wraz z innymi NLPZ (patrz  punkt 4.4). 

Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfaryna, acenokumarol) i leki hamujące agregację płytek krwi  (tyklopidyna, klopidogrel) 

Zwiększone ryzyko krwawienia. Leki z grupy NLPZ mogą wzmagać działanie leków  przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Jeżeli jednoczesne stosowanie jest  konieczne, należy dokładnie monitorować stan zdrowia pacjenta. 

Lit

Istnieje ryzyko wzrostu stężenia litu w osoczu, a niekiedy prowadzące do toksycznego stężenia litu z  powodu obniżonego stopnia wydalania litu przez nerki. Należy w związku z tym uważnie  monitorować stężenie litu w surowicy krwi i dostosować jego dawkowanie w czasie leczenia NLPZ  oraz po jego zakończeniu.  

Metotreksat w dawkach większych niż 15 mg/tydzień: 

W szczególności podczas podawania wysokich dawek (> 15 mg/tydzień) występuje zwiększone  ryzyko toksycznego działania metotreksatu na krew i układ krwiotwórczy. Jest to prawdopodobnie  związane z uwolnieniem metotreksatu z postaci związanej z białkami oraz jego zmniejszonego  klirensu nerkowego. 

Należy zachować ostrożność, podczas stosowania z następującymi produktami: 

Leki moczopędne, inhibitory ACE i antagoniści angiotensyny II 

Pacjenci, w szczególności pacjenci odwodnieni, przyjmujący leki moczopędne są narażeni na  zwiększone ryzyko wystąpienia niewydolności nerek w następstwie zmniejszenia przepływu krwi  przez nerki spowodowanego zahamowaniem prostaglandyn. Przed rozpoczęciem jednoczesnego  stosowania tacy pacjenci powinni zostać nawodnieni, a następnie należy monitorować czynność nerek  po rozpoczęciu leczenia (patrz punkt 4.4). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np.  odwodnionych lub w podeszłym wieku) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów  angiotensyny II z produktami hamującymi cyklooksygenazę może prowadzić do dalszego pogorszenia  czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek, które jest zazwyczaj odwracalne. Należy  zachować ostrożność podczas stosowania takiego połączenia, w szczególności u osób w podeszłym  wieku. Należy pouczyć pacjenta o konieczności przyjmowania odpowiedniej ilości płynów oraz  należy rozważyć regularną kontrolę czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie produktu Ketoprofen-SF i diuretyków oszczędzających potas może  prowadzić do hiperkaliemii. Należy kontrolować stężenie potasu we krwi. 

Metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień: 

W pierwszym tygodniu jednoczesnego stosowania należy cotygodniowo wykonywać pełną  morfologię krwi. Badanie należy wykonywać częściej w przypadku jakiegokolwiek zaburzenia  czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku. 

Podawanie produktu Ketoprofen-SF w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może  prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i wzrostu jego toksycznego działania. 

Glikokortykosteroidy 

Występuje zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawień z przewodu  pokarmowego (patrz punkt 4.4). 

Diuretyki pętlowe 

Jednoczesne stosowanie diuretyków pętlowych może zwiększać częstość występowania zaburzeń  czynności nerek. 

Pentoksyfilina 

Występuje zwiększone ryzyko krwawienia. Konieczne jest częstsze monitorowanie kliniczne stanu  pacjenta i kontrolowanie czasu krwawienia. 

Należy wziąć pod uwagę interakcje z następującymi produktami: 

Leki hipotensyjne (leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, diuretyki) Ryzyko zmniejszenia działania hipotensyjnego (hamowanie prostaglandyn rozszerzających naczynia). 

Antybiotyki – pochodne chinolonu 

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów stosujących NLPZ i chinoliny.

Fenytoina 

Jednoczesne stosowanie produktu Ketoprofen-SF wraz z lekami zawierającymi fenytoinę może  zwiększać ich stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w  surowicy. 

Digoksyna 

Leki z grupy NLPZ mogą zaostrzyć niewydolność serca oraz zwiększać stężenie digoksyny  w surowicy krwi. Zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy. 

Inne leki przeciwzakrzepowe, heparyna w dawkach profilaktycznych 

Zwiększone ryzyko krwawienia. 

Inne leki powodujące hiperkaliemię 

Ryzyko hiperkaliemii. 

Cyklosporyna, takrolimus 

Ryzyko wystąpienia addycyjnego działania nefrotoksycznego, w szczególności u osób w podeszłym  wieku. 

Trombolityki 

Zwiększone ryzyko krwawienia. 

Probenecid i sulfinpirazon 

Produkty lecznicze zawierające probenecid i sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ketoprofenu. 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) 

Występuje zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). 

Leki zobojętniające sok żołądkowy 

Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą prowadzić do zmniejszenia wchłaniania produktu  Ketoprofen-SF. 

Doustne leki przeciwcukrzycowe 

Do chwili obecnej badania kliniczne nie wykazały interakcji pomiędzy ketoprofenem a doustnymi  lekami przeciwcukrzycowymi. Niemniej jednak zaleca się profilaktycznie kontrolę stężenia cukru  w czasie skojarzonego leczenia. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój  zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia, jak  również wad serca i wytrzewienia po użyciu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży.  Całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1%  do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. U zwierząt wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększonej utraty  zarodka przed i po jego zagnieżdżeniu oraz zwiększonej śmiertelności zarodków i -płodów. Ponadto  zwiększona ilość wad rozwojowych, w tym wady sercowo-naczyniowe, była raportowana u zwierząt,  którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn podczas fazy organogenezy. 

W czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży ketoprofen należy podawać jedynie w przypadku  zdecydowanej konieczności. Jeżeli ketoprofen podawany jest kobiecie, która zamierza zajść w ciążę,  oraz gdy jest podawany w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie  najmniejsza, a czas leczenia możliwie najkrótszy.

W czasie trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą: - narazić płód na: 

∙ działanie toksyczne na układ krążenia i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego  i nadciśnienie płucne), 

∙ zaburzenia czynności nerek, mogące prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem. 

- narazić matkę i dziecko pod koniec trwania ciąży na: 

∙ możliwość przedłużenia czasu krwawienia, hamujący wpływ na agregację płytek, który może  wystąpić nawet po bardzo małych dawkach, 

∙ hamowanie skurczów macicy mogące powodować opóźnienie lub przedłużenie porodu. W związku z powyższym, ketoprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. 

Karmienie piersią 

Brak danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania  ketoprofenu w okresie karmienia piersią. 

Płodność 

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych, o których wiadomo, że hamują  cyklooksygenazy/ syntezę prostaglandyn, stosowanie ketoprofenu może zaburzać płodność u kobiet,  dlatego też nie jest on zalecany u kobiet planujących ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem  w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie  stosowania ketoprofenu. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia senności, zawrotów głowy lub drgawek i  odradzić im prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie maszyn w przypadku pojawienia się takich  objawów. 

Ponieważ w czasie stosowania dużych dawek produktu Ketoprofen-SF mogą wystąpić działania  niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego (np. zmęczenie, zawroty głowy), zdolność  reakcji może być zmieniona w pojedynczych przypadkach oraz zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn może być ograniczona. W szczególności odnosi się to do interakcji z alkoholem. 

4.8 Działania niepożądane 

W odniesieniu do wymienionych działań niepożądanych produktu leczniczego należy pamiętać, iż  są one głównie zależne od dawki oraz występuje różnica międzyosobnicza w ich występowaniu. 

Najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi są działania dotyczące przewodu  pokarmowego. Owrzodzenie żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, również  ze skutkiem śmiertelnym, mogą wystąpić, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt  4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia, zaparcia,  niestrawność, ból brzucha, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,  pogorszenie przebiegu zapalenia jelita grubego i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej  obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.  

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego w szczególności zależy od dawki i czasu  trwania leczenia. 

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia, niewydolności serca. 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ  (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka  zaburzeń zakrzepowych w obrębie tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.


Zgłaszano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem ketoprofenu u dorosłych:

Częstość 

Klasy 

fikacja  

układów i  

narządów
Bardzo często 

(≥ 1/10)
Często 

(≥ 1/100  

do < 1/10)
Niezbyt często 

(>1/1 000 do  

<1/100)
Rzadko 

(>1/10 000  

do <1/1 000)
Bardzo rzadko 

(<1/10 000)
Częstość nieznana  (częstość nie może  być określona na  

podstawie  

dostępnych danych)
Zakażenia i  

zarażenia  

pasożytnicze 1

 

 

 


Opisywano  

przypadki  

pogorszenia stanów  zapalnych  

pochodzenia  

infekcyjnego (np.  rozwój  

martwiczego  

zapalenia powięzi)  podczas  

układowego  

przyjmowania  

leków z grupy  

NLPZ. Ma to  

prawdopodobnie  związek z  

mechanizmem  

działania NLPZ.


Zaburzenia  

krwi i układu  chłonnego2

 

 


Niedokrwistość  

pokrwotoczna
Niedokrwistość  

hemolityczna,  

zaburzenia układu  krwiotwórczego  

(niedokrwistość  

aplastyczna,  

leukopenia, 
Niewydolność szpiku  kostnego


 

 

 

 

 

trombocytopenia,  pancytopenia,  

agranulocytoza).  Pierwszymi  

oznakami mogą  

być: gorączka, ból  gardła,  

powierzchowne  

zmiany chorobowe  w jamie ustnej,  

objawy  

grypopodobne,  

znaczne zmęczenie,  krwawienie z nosa  oraz krwawienie w  obrębie skóry.


Zaburzenia  

układu  

immunologi- 

cznego


Reakcje  

nadwrażliwości w  postaci wysypki  skórnej i świądu

 


Ostre ogólne  

reakcje  

nadwrażliwości.  Objawiają się one  jako: obrzęk  

twarzy, obrzęk  

języka, wewnętrzny  obrzęk krtani wraz  ze zwężeniem dróg  oddechowych,  

duszność, kołatanie  serca,  

niedociśnienie  

tętnicze, a nawet  zagrażający życiu  wstrząs  

anafilaktyczny.3


Zaburzenia  

psychiczne


Bezsenność,  

pobudzenie, 

 

 


Zmiany nastroju


10

 

 

drażliwość

 

 

 


Zaburzenia  

układu  

nerwowego


Ból głowy,  

zawroty głowy  

lub zmęczenie
Senność 
Parestezja 


Drgawki, zaburzenia  smaku
Zaburzenia  

oka 

 


Zaburzenia  

widzenia (patrz  punkt 4.4)

 

 


Zaburzenia  

ucha i  

błędnika 

 


Szumy uszne 

 

 


Zaburzenia  

serca 

 

 

 


Niewydolność  

serca, zawał  

mięśnia sercowego


Zaburzenia  

naczyniowe 

 

 

 


Nadciśnienie  

tętnicze
Rozszerzenie  

naczyń
Zaburzenia  

układu  

oddechowego,  klatki  

piersiowej i  

śródpiersia

 

 


Astma 


Skurcz oskrzeli  

(szczególnie u  

pacjentów z  

nadwrażliwością na  kwas  

acetylosalicylowy i  inne leki z grupy  

NLPZ), zapalenie  błony śluzowej nosa
Zaburzenia  

żołądka i jelit 
Zaburzenia  

przewodu  

pokarmowego,  np.: nudności,  

wymioty, zgaga,  ból żołądka,  

wzdęcia, zaparcie  lub biegunka oraz  niewielkie  

krwawienia z  

przewodu 
Niestrawność, ból  brzucha, 

owrzodzenie  

przewodu  

pokarmowego  

wraz z  

krwawieniem i  

perforacją w  

niektórych  

przypadkach
Krwawe  

wymioty,  

smolisty stolec,  zapalenie błony  śluzowej jamy  

ustnej, zapalenie  żołądka


Zgłaszano  

zapalenie trzustki,  błoniaste zwężenie jelita
Zaostrzenie  

zapalenia jelita  

grubego i choroby  Crohna


11

 

pokarmowego,  które w  

pojedynczych  

przypadkach  

mogą  

powodować  

niedokrwistość

 

 

 

 


Zaburzenia  

wątroby i dróg  żółciowych 

 


Zaburzenia  

czynności  

wątroby 
Zapalenie wątroby,  zwiększenie  

aktywności  

aminotransferaz,  zwiększenie  

stężenia bilirubiny  w surowicy z  

powodu zaburzeń  wątroby
Uszkodzenie  

wątroby, w  

szczególności w  

czasie  

długotrwałego  

leczenia


Zaburzenia  

skóry i tkanki  podskórnej 

 


Nadwrażliwość  na światło,  

wysypka, świąd


Zasadniczo  

odwracalne reakcje  fotoalergiczne lub  fototoksyczne w  postaci rumienia,  świądu,  

pęcherzykowacenia  lub zmian  

liszajowatych po  kilku miesiącach  stosowania bez  

powikłań. 5 

Łysienie  

(najczęściej  

odwracalne),  

pęcherzowe reakcje  skórne, w tym  

zespół Stevensa- 

Johnsona oraz 
Pokrzywka, obrzęk  naczynioruchowy


12

 

 

 

 

 

toksyczne  

martwicze  

oddzielanie się  

naskórka (zespół  Lyella).


Zaburzenia  

nerek i dróg  

moczowych4


Obrzęk  

obwodowy, w  

szczególności u  pacjentów z  

nadciśnieniem
Zaburzenie  

czynności nerek,  ostra  

niewydolność  

nerek, zespół  

nerczycowy lub  śródmiąższowe  zapalenie nerek


Uszkodzenie nerek  (martwica  

brodawek), w  

szczególności  

podczas  

długotrwałego  

leczenia, również  zwiększone  

stężenie kwasu  

moczowego
Nieprawidłowe  

wyniki badań  

czynności nerek
Zaburzenia  

ogólne i stany  w miejscu  

podania

 


Obrzęk

 

 


Badania  

diagnostyczne 

 

 


Zwiększenie masy  ciała

 

 


1Należy zalecić pacjentom, aby natychmiast skontaktowali się z lekarzem w przypadku pojawienia się pierwszych objawów infekcji lub pogorszenia stanu  zapalnego, w czasie leczenia produktem Ketoprofen-SF. Należy sprawdzić, czy istnieje wskazanie do leczenia przeciwbakteryjnego antybiotykiem. 2W czasie długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować morfologię krwi z rozmazem. 

3Należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej w przypadku wystąpienia początków powyższych objawów, które mogą wystąpić już po pierwszym  podaniu produktu. 

4Należy regularnie kontrolować czynność nerek. 

5W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu Ketoprofen-SF.

13 


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

Al. Jerozolimskie 181C  

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

Objawy 

Zgłaszano przypadki przedawkowania ketoprofenu w dawkach do 2,5 g. W większości przypadków  odnotowane objawy były łagodne i ograniczały się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w  nadbrzuszu. Ponadto mogą wystąpić ból głowy, zawroty głowy, otępienie, utrata przytomności, ból  brzucha, niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa i sinica. 

Sposób postępowania 

Brak specyficznej odtrutki w przypadku przedawkowania ketoprofenu. 

W przypadkach podejrzenia ciężkiego przedawkowania płukanie żołądka jest zalecane tylko w ciągu  60 minut od przyjęcia leku. Należy rozpocząć leczenie objawowe i podtrzymujące, w tym  nawodnienie, monitorowanie wydalania z moczem oraz wyrównanie kwasicy, jeśli wystąpi. Jeżeli wystąpi niewydolność nerek, w celu usunięcia leku z krążenia przydatna może być hemodializa. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne  kwasu propionowego, kod ATC: M01A E03 

Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który okazał się być skuteczny  w tradycyjnych modelach stanu zapalnego u zwierząt, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.  U ludzi ketoprofen zmniejsza ból, obrzęk i gorączkę, wywołane stanem zapalnym. Ponadto  ketoprofen hamuje indukowaną kolagenem agregację płytek. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Ketoprofen po podaniu doustnym ulega szybkiemu wchłanianiu po przejściu do jelita cienkiego.  Maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1 – 2 godzin od podania doustnego i doodbytniczego  oraz po 20 – 30 minutach od podania domięśniowego. Dostępność ogólnoustrojowa wynosi ponad  90% po podaniu doustnym oraz ponad 70% po podaniu domięśniowym i doodbytniczym. Po  metabolizmie w wątrobie (hydroksylacja, sprzęganie), farmakologicznie nieaktywne metabolity są  wydalane głównie przez nerki (92 – 98%), a pozostałość z żółcią. U zdrowych osobników okres  półtrwania wynosi 1,5 – 2,5 h, ale może również wynosić 8 godzin. U pacjentów z zaburzeniami  czynności nerek, wydalanie może być wydłużone proporcjonalnie do stopnia zaburzeń. Stopień  wiązania z białkami osocza wynosi około 99%. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

14 

W badaniach na zwierzętach, toksyczność subchroniczna i przewlekła objawiały się głównie jako rany i owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz jako uszkodzenia nerek. 

W serii standardowych testów in vitro i in vivo dotyczących mutagenności nie wykazano działania  mutagennego. Badania długotrwałe na szczurach i myszach nie wykazały potencjalnego działania  kancerogennego ketoprofenu. 

W dawce ≥ 6 mg/kg mc./dobę ketoprofen może prowadzić do zaburzeń dotyczących zagnieżdżenia,  płodności oraz porodu u samic szczura. Potencjał embriotoksyczny ketoprofenu został zbadany na  kilku gatunkach zwierząt. Brak dowodu na jakiekolwiek teratogenne działanie ketoprofenu. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartość kapsułki: 

Laktoza jednowodna 

Magnezu stearynian 

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Otoczka kapsułki: 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Żelaza tlenek, czarny (E 172) 

Erytrozyna (E 127) 

Indygokarmin (E 132) 

Żelaza tlenek żółty (E 172) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt Ketoprofen-SF dostępny jest w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach  po 20, 30, 50 lub 100 kapsułek. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15 

SUN-FARM Sp. z o.o. 

ul. Dolna 21 

05-092 Łomianki 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 17005 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 czerwca 2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

05.2015

16 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ketoprofen-SF
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu