Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ketonal DUO

Ketonal DUO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

Ketonal DUO, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 150 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:  

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg laktozy jednowodnej.  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda  

Kapsułka z przezroczystym korpusem i niebieskim wieczkiem, zawierająca białe i żółte peletki  o przedłużonym uwalnianiu.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Objawowe leczenie: 

• chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, 

• zapalenia stawów innego pochodzenia, 

• stanów zapalnych pozastawowych, jak zapalenie pochewek ścięgnistych lub zespół bolesnego  barku,  

• choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, przebiegającej z dużym nasileniem bólu i znacznie upośledzającej sprawność chorego. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Podanie doustne. 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat 

Zwykle stosuje się 150 mg ketoprofenu (1 kapsułkę) na dobę. 

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia  objawów (patrz punkt 4.4).  

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). 

Maksymalna dawka dobowa ketoprofenu wynosi 200 mg.  

Przed rozpoczęciem leczenia dawką 150 mg na dobę (1 kapsułka) należy dokładnie rozważyć  stosunek ryzyka do korzyści, a stosowanie większej dawki ketoprofenu niż maksymalna nie jest  zalecane (patrz również punkt 4.4).  

Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku, popijając co najmniej 100 ml wody lub mleka. Można 

1 CMDh 

jednocześnie przyjmować leki zobojętniające kwas solny w żołądku, co pozwoli na zmniejszenie  ryzyka szkodliwego działania ketoprofenu na przewód pokarmowy.  

Pacjenci w podeszłym wieku 

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko ciężkich skutków działań niepożądanych jest większe. Jeśli  jest konieczne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, należy zastosować najmniejszą  skuteczną dawkę i przez 4 tygodnie po rozpoczęciu leczenia NLPZ kontrolować pacjenta ze względu  na możliwość wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. 

Dzieci 

Dawkowanie u dzieci nie zostało ustalone. 

4.3 Przeciwwskazania 

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1. 

• Występujące u pacjenta w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, napad  astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów notowano ciężkie,  rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych (patrz punkt 4.8). • Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6). 

• Ciężka niewydolność serca. 

• Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego,  owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. 

• Skaza krwotoczna. 

• Ciężka niewydolność nerek. 

• Ciężka niewydolność wątroby. 

Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz  niżej: ryzyko powikłań ze strony układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego).  

Maskowanie objawów zakażenia podstawowego 

Ketonal DUO może maskować objawy zakażenia, co może prowadzić do opóźnionego rozpoczęcia stosowania właściwego leczenia, a przez to pogarszać skutki zakażenia. Zjawisko to zaobserwowano  w przypadku pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia płuc i powikłań bakteryjnych ospy wietrznej.  Jeśli Ketonal DUO stosowany jest z powodu gorączki lub bólu związanych z zakażeniem, zaleca się kontrolowanie przebiegu zakażenia. W warunkach pozaszpitalnych pacjent powinien skonsultować się  z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają. 

Należy unikać jednoczesnego stosowania ketoprofenu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi  (NLPZ), w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. 

Zaleca się ostrożność w przypadku pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać  ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy,  leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  lub leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) lub nikorandyl (patrz punkt 4.5). 

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja 

W przypadku wszystkich NLPZ opisywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego,  owrzodzenia lub perforacji (z możliwym skutkiem śmiertelnym), które mogą występować w  dowolnym momencie leczenia, również bez objawów zwiastunowych lub ciężkich zdarzeń 

2 CMDh 

dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.  

U pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się częstość działań niepożądanych związanych ze  stosowaniem NLPZ, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które może  zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2). 

Jeśli u pacjentów otrzymujących ketoprofen wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub  choroba wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, leczenie należy przerwać. 

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe  podczas stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową żołądka  i (lub) dwunastnicy, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także  u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej  

dostępnej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne  stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych leków potencjalnie  zwiększających ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne  podawanie leków o działaniu ochronnym, np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej (patrz  niżej oraz punkt 4.5). 

Pacjenci z powikłaniami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza  w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy dotyczące jamy brzusznej  (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym okresie  leczenia. 

Pewne dane epidemiologiczne sugerują, że w porównaniu z niektórymi innymi NLPZ stosowanie  ketoprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach, może wiązać się z dużym ryzykiem toksycznego wpływu  na przewód pokarmowy (patrz również punkt 4.3). 

Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego  w wywiadzie (wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna) ze względu na  możliwość zaostrzenia przebiegu choroby (patrz punkt 4.8). 

Reakcje ze strony układu sercowo-naczyniowego i naczyń mózgowych 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) może  wiązać się ze zwiększeniem ryzyka tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawał  mięśnia sercowego lub udar mózgu). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko  w przypadku przyjmowania ketoprofenu. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich NLPZ, należy zachować ostrożność podczas leczenia  pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą  niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych, a także przed  rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia  (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących tytoń). 

Zgłaszano zwiększone ryzyko tętniczych zdarzeń zakrzepowych u pacjentów otrzymujących NLPZ  inne niż kwas acetylosalicylowy w bólach okołooperacyjnych w przypadku zabiegu pomostowania  tętnic wieńcowych (CABG). 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) lekką do umiarkowanej  zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, gdyż podczas leczenia NLPZ opisywano zatrzymanie  płynów i obrzęki.  

Reakcje skórne 

Ciężkie reakcje skórne (niektóre z możliwym skutkiem śmiertelnym), w tym złuszczające zapalenie  skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko  opisywane w związku z zastosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko takich reakcji jest 

3 CMDh 

prawdopodobnie największe w początkowym okresie leczenia – w większości przypadków pojawiały  się one w pierwszym miesiącu leczenia. Po wystąpieniu pierwszych oznak wysypki, zmian w obrębie  błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, ketoprofen należy odstawić. 

Zaburzenia oddychania 

U pacjentów z astmą oskrzelową współistniejącą z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa,  przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipami nosa częściej niż u innych osób mogą występować  reakcje alergiczne na kwas acetylosalicylowy i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne. Podanie  produktu Ketonal DUO może wywołać napad astmy lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u osób uczulonych  na kwas acetylosalicylowy i (lub) NLPZ (patrz punkt 4.3).  

Hiperkaliemia 

Możliwe jest wystąpienie hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek  i (lub) przyjmujących jednocześnie leki sprzyjające rozwojowi hiperkaliemii (patrz punkt 4.5).  W takich warunkach konieczne jest regularne kontrolowanie stężenia potasu. 

Czynność nerek 

U pacjentów z niewydolnością serca, marskością i nerczycą, pacjentów otrzymujących leki  moczopędne, pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, zwłaszcza jeśli są w podeszłym wieku,  konieczne jest uważne kontrolowanie czynności nerek na początku leczenia. Podanie tym pacjentom  ketoprofenu może spowodować zmniejszenie perfuzji nerek na skutek hamowania syntezy  prostaglandyn i prowadzić do dekompensacji czynności nerek.  

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, pacjentów przyjmujących leki moczopędne,  pacjentów po dużych zabiegach chirurgicznych, z hipowolemią, a zwłaszcza u osób w podeszłym  wieku, należy uważnie kontrolować ilość wydalanego moczu oraz czynność nerek. 

Czynność wątroby 

U pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby lub z chorobami wątroby  w wywiadzie należy okresowo kontrolować aktywność aminotransferaz, zwłaszcza podczas  długotrwałego leczenia. 

Podczas leczenia ketoprofenem opisywano rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby. 

Inne działania 

Podobnie jak inne NLPZ, ketoprofen może maskować zwykle występujące objawy rozwijającego się  zakażenia (takie jak gorączka) na skutek swoich przeciwzapalnych, przeciwbólowych  i przeciwgorączkowych właściwości. 

Wpływ na płodność kobiet: patrz punkt 4.6. 

W razie wystąpienia zaburzeń wzroku (takich jak niewyraźne widzenie), leczenie należy przerwać,  a pacjenta powinien zbadać lekarz okulista. 

Kapsułki Ketonal DUO zawierają laktozę. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów  z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w kapsułce, to znaczy produkt  leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leczenie skojarzone nie jest zalecane 

Inne NLPZ (w tym z selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2) i duże dawki salicylanów: zwiększone  ryzyko owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego oraz krwawienia.

4 CMDh 

Leki przeciwzakrzepowe  

Zwiększone ryzyko krwawienia 

- heparyna 

- antagoniści witaminy K (takie jak warfaryna) 

- inhibitory agregacji płytek (takie jak tyklopidyna, klopidogrel) 

- inhibitory trombiny (takie jak dabigatran) 

- bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (takie jak apiksaban, rywaroksaban, edoksaban) Jeśli jednoczesne podawanie jest konieczne, należy uważnie kontrolować stan pacjenta.  

Lit 

Ryzyko zwiększenia stężenia litu w osoczu (niekiedy do wartości toksycznych) na skutek  zmniejszenia jego wydalania nerkowego. U pacjentów przyjmujących produkty litu zaleca się kontrolowanie stężenia litu w osoczu oraz ścisłą obserwację pod kątem wystąpienia objawów  przedmiotowych i podmiotowych zatrucia litem na początku leczenia ketoprofenem, podczas  dostosowywania jego dawki lub odstawiania. 

Metotreksat w dawkach >15 mg/tydzień 

Ciężkie, czasami zakończone zgonem zatrucie i zwiększone ryzyko toksyczności  hematologicznej metotreksatu, zwłaszcza stosowanego w dużych dawkach (>15 mg/tydzień),  prawdopodobnie na skutek wypierania metotreksatu z miejsc wiążących z białkami  i zmniejszonego klirensu nerkowego. Jeśli pacjent leczony ketoprofenem ma otrzymywać  metotreksat w dawce >15 mg/tydzień, ketoprofen należy odstawić na co najmniej 12 godzin  przed podaniem metotreksatu. Podawanie ketoprofenu można wznowić po 12 godzinach od  zakończenia stosowania metotreksatu. 

Leczenie skojarzone wymagające ostrożności 

Produkty lecznicze oraz kategorie terapeutyczne, które mogą sprzyjać rozwojowi hiperkaliemii  (np. sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagoniści  angiotensyny II, NLPZ, heparyny [niskocząsteczkowe lub niefrakcjonowane], cyklosporyna,  takrolimus i trimetoprym) 

Jednoczesne stosowanie ketoprofenu i wymienionych produktów leczniczych może zwiększyć  ryzyko hiperkaliemii. 

Leki moczopędne 

Ketoprofen zmniejsza działanie leków moczopędnych. U pacjentów (zwłaszcza odwodnionych)  otrzymujących leki moczopędne istnieje zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności nerek  wtórnej do zmniejszonej perfuzji w wyniku zahamowania syntezy prostaglandyn. Pacjentów  takich należy nawodnić przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego i na początku leczenia  kontrolować u nich czynność nerek (patrz punkt 4.4).  

Inhibitory ACE i antagoniści angiotensyny II 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. odwodnionych lub w podeszłym wieku)  skojarzone stosowanie inhibitora ACE lub antagonisty angiotensyny II i leku hamującego  aktywność cyklooksygenazy może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek,  z możliwością wystąpienia ostrej niewydolności nerek. 

Metotreksat w dawkach <15 mg/tydzień 

W pierwszych tygodniach skojarzonego leczenia należy raz w tygodniu kontrolować pełną  morfologię krwi. Badanie należy wykonywać częściej w razie stwierdzenia jakichkolwiek zmian  czynności nerek lub jeśli pacjent jest w podeszłym wieku. 

Pentoksyfilina 

Zwiększone ryzyko krwawienia. Konieczne jest częstsze monitorowanie kliniczne stanu pacjenta  i kontrolowanie czasu krwawienia. 

5 CMDh 

Tenofowir 

Jednoczesne stosowanie fumaranu tenofowiru dizoproksylu i NLPZ może zwiększyć ryzyko  niewydolności nerek. 

Nikorandyl 

Jednoczesne stosowanie nikorandylu i NLPZ może zwiększyć ryzyko poważnych powikłań,  takich jak owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja i krwotok (patrz punkt 4.4). 

Glikozydy naparstnicy 

Nie wykazano interakcji farmakokinetycznej między ketoprofenem a digoksyną. Jednak zaleca  się ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdyż NLPZ mogą  zmniejszać czynność nerek oraz klirens nerkowy glikozydów naparstnicy. 

Kortykosteroidy 

Zwiększone ryzyko owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego lub krwawienia (patrz punkt  4.4). 

Skojarzone leczenie do rozważenia 

Leki przeciwnadciśnieniowe (beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki  moczopędne) 

Ryzyko słabszego działania przeciwnadciśnieniowego (hamowanie przez NLPZ prostaglandyn  rozszerzających naczynia krwionośne).  

Leki trombolityczne 

Zwiększone ryzyko krwawienia (w tym z przewodu pokarmowego).  

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). 

Probenecyd 

Jednoczesne stosowanie probenecydu może znacząco zmniejszyć klirens ketoprofenu z osocza.  

Cyklosporyna, takrolimus 

Ryzyko dodatkowego działania nefrotoksycznego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. 

Inne 

NLPZ nasilają działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i niektórych leków  przeciwpadaczkowych (np. fenytoiny).Glikozydy naparstnicy:  

Ketoprofen wiąże się w dużym stopniu z białkami. W przypadku jednoczesnego stosowania  z innymi lekami wiążącymi się z białkami osocza (takimi jak leki przeciwzakrzepowe,  sulfonamidy, hydantoina) może być konieczne dostosowanie dawkowania w celu uniknięcia  zwiększonego stężenia tych leków w osoczu na skutek wypierania ich z miejsc wiążących  z białkami. 

Antybiotyki z grupy chinolonów: jednoczesne stosowanie z NLPZ zwiększa ryzyko drgawek. Leki beta-adrenolityczne: zmniejszenie skuteczności działania ketoprofenu. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację  

Ciąża 

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój  zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitora syntezy  prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poronienia i rozwoju  wad rozwojowych serca oraz wytrzewienia jelit. 

6 CMDh 

Bezwzględne ryzyko wad dotyczących układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z mniej niż 1%  do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu  leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększoną  utratę przed- i poimplantacyjną zarodków oraz zwiększenie śmiertelności zarodków i płodów. Ponadto  stwierdzono, że podawanie zwierzętom inhibitora syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy  zwiększa częstość rozwoju różnych wad rozwojowych, w tym dotyczących układu sercowo naczyniowego.  

Od 20. tygodnia ciąży stosowanie ketoprofenu może powodować małowodzie wskutek zaburzeń  czynności nerek płodu. Może ono wystąpić krótko po rozpoczęciu leczenia i jest zwykle odwracalne  po jego przerwaniu. Ponadto, odnotowano przypadki zwężenia przewodu tętniczego po leczeniu w  drugim trymestrze, z których większość ustąpiła po zaprzestaniu leczenia. W pierwszym i drugim  trymestrze ciąży nie należy podawać ketoprofenu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli  ketoprofen jest stosowany przez kobietę starającą się o ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, zastosowana dawka powinna być jak najmniejsza, a czas trwania leczenia jak najkrótszy. Należy rozważyć przedporodowe monitorowanie w kierunku małowodzia i zwężenia  przewodu tętniczego po ekspozycji na ketoprofen przez kilka dni od 20. tygodnia ciąży. W przypadku  stwierdzenia małowodzia lub zwężenia przewodu należy zaprzestać stosowania ketoprofenu. 

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą działać na płód w  następujący sposób:  

- toksyczne działanie dotyczące płuc i serca (w tym przedwczesne zwężeniem/zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);  

- zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem (patrz powyżej);  

U matki i noworodka stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn pod koniec ciąży może prowadzić do: 

- wydłużenia czasu krwawienia w wyniku działania antyagregacyjnego, które może wystąpić nawet  po zastosowaniu bardzo małych dawek;  

- hamowania czynności skurczowej macicy, powodującego opóźnienie lub przedłużanie się porodu. 

W związku z tym ketoprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i  5.3).  

Karmienie piersią 

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka kobiecego. Nie zaleca się  stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią. 

Płodność 

Stosowanie NLPZ, w tym ketoprofenu, może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane  u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są  poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie NLPZ. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Pacjentów należy ostrzec o wpływie NLPZ na ośrodkowy układ nerwowy i możliwości wystąpienia senności, zawrotów głowy, zaburzeń widzenia lub drgawek. W razie wystąpienia opisanych objawów  nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.  

4.8 Działania niepożądane 

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością: bardzo często (≥1/10); często  (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo  rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych  danych).

7 CMDh 

Następujące działania niepożądane notowano podczas stosowania ketoprofenu u osób dorosłych 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

- Rzadko: niedokrwistość pokrwotoczna 

- Częstość nieznana: agranulocytoza, małopłytkowość, niewydolność szpiku kostnego,  niedokrwistość hemolityczna, leukopenia  

Zaburzenia układu immunologicznego 

- Niezbyt często: skórne reakcje alergiczne 

- Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs) 

Reaktywność dróg oddechowych obejmuje astmę, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność  (zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki  przeciwzapalne). 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

Częstość nieznana: hiponatremia, hiperkaliemia (patrz punkt 4.4) 

Zaburzenia psychiczne 

- Częstość nieznana: splątanie, zmiany nastroju 

Zaburzenia układu nerwowego  

- Często: astenia, złe samopoczucie  

- Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność - Rzadko: parestezje 

- Częstość nieznana: jałowe zapalenie opon mózgowych, drgawki, zaburzenia smaku, zawroty głowy  pochodzenia obwodowego 

Zaburzenia oka 

- Rzadko: zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.4)  

Zaburzenia ucha i błędnika  

- Rzadko: szumy uszne 

Zaburzenia serca 

- Częstość nieznana: niewydolność serca 

Zaburzenia naczyniowe 

- Częstość nieznana: nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie naczyń  krwionośnych (w tym leukoklastyczne zapalenie naczyń) 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

- Rzadko: astma oskrzelowa 

- Częstość nieznana: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na kwas  acetylosalicylowy i inne NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa 

Zaburzenia żołądka i jelit 

- Często: niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty  

- Niezbyt często: zaparcie, biegunka, wzdęcie, zapalenie błony śluzowej żołądka  - Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny*  

- Bardzo rzadko: enteropatia z perforacją, owrzodzeniem lub zwężeniami. Enteropatia może  występować z niewielkim krwawieniem 

- Częstość nieznana: zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna,  krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja*, zapalenie trzustki 

Opisano jeden przypadek perforacji okrężnicy u kobiety w podeszłym wieku.  

* Możliwe jest wystąpienie choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacji lub  krwawienia (niekiedy zakończonego zgonem), zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 

8 CMDh 

4.4). Owrzodzenie, krwawienie lub perforacja może wystąpić u 1% pacjentów po 3 do 6 miesięcy  leczenia lub u 2% do 4% pacjentów po roku stosowania NLPZ.  

Po podaniu NLPZ opisywano występowanie krwawych stolców, krwawych wymiotów (patrz punkt  4.4).  

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych  

- Rzadko: zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia  bilirubiny w surowicy 

- Bardzo rzadko: podczas stosowania NLPZ opisywano ciężkie zaburzenia czynności wątroby  z żółtaczką i stanem zapalnym 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

- Niezbyt często: wysypka, świąd 

- Częstość nieznana: nadwrażliwość na światło lub objawy fotodermatozy, łysienie, pokrzywka,  obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne  martwicze oddzielanie się naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

- Częstość nieznana: ostra niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół  nerczycowy, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

- Niezbyt często: obrzęki 

- Częstość nieznana: uczucie zmęczenia 

Badania diagnostyczne 

- Bardzo często: zwiększenie wyników testów czynności wątroby do wartości granicznych - Rzadko: zwiększenie masy ciała 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ  (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane ze zwiększeniem ryzyka zatorów  tętnic (np. zawału serca lub udaru), patrz punkt 4.4. Brak wystarczających danych, aby wykluczyć  takie ryzyko w przypadku ketoprofenu. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Opisywano przypadki przedawkowania ketoprofenu po zastosowaniu dawek do 2,5 g. W większości  z nich objawy były łagodne i ograniczały się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu  w nadbrzuszu. 

Nie ma szczególnej odtrutki w przypadku przedawkowania ketoprofenu. W razie podejrzenia  znacznego przedawkowania zaleca się zastosowanie płukania żołądka, podanie węgla aktywnego  oraz wdrożenie leczenia objawowego i podtrzymującego w celu nawodnienia pacjenta, kontroli  wydalania moczu i wyrównania ewentualnej kwasicy. W razie niewydolności nerek produkt leczniczy  można usunąć z krążenia metodą hemodializy.

9 CMDh 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne  kwasu propionowego. 

Kod ATC: M01AE03  

Mechanizm działania  

Wykazano, że ketoprofen hamuje syntezę prostaglandyn i leukotrienów przez blokowanie enzymu  cyklooksygenazy (co najmniej dwóch jej izoenzymów: cyklooksygenazy-1 COX 1 oraz  cyklooksygenazy-2 COX 2), która katalizuje syntezę prostaglandyn i metabolizm kwasu  arachidonowego. Ketoprofen stabilizuje in vitro i in vivo błony lizosomalne, w dużych stężeniach  hamuje syntezę leukotrienów oraz hamuje aktywność bradykinin.  

Nieznany jest mechanizm przeciwgorączkowego działania ketoprofenu. Prawdopodobnie hamuje  syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (najpewniej w podwzgórzu).  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Ketoprofen dobrze wchłania się po podaniu doustnym. 

Ketonal DUO dostępny jest w nowej postaci farmaceutycznej, którą różni od innych kapsułek sposób  uwalniania substancji czynnej. Kapsułki zawierają dwa rodzaje peletek: 60% peletek standardowych  (białe), i 40% powlekanych (żółte). Ketoprofen jest szybko uwalniany z białych peletek i powoli  z peletek żółtych. W ten sposób zapewnione jest zarówno natychmiastowe, jak i przedłużone uwalnianie. 

Biodostępność ketoprofenu wynosi 90%. Spożycie pokarmu nie ma wpływu na całkowitą  biodostępność ketoprofenu (AUC), jednak może spowolnić szybkość wchłaniania. Pożywienie  z zawartością tłuszczu nie wpływa ani na dostępność biologiczną ketoprofenu, ani na wartość jego  maksymalnego stężenia w osoczu, jednak maksymalne stężenie w osoczu lek osiąga z opóźnieniem.  Wydaje się, że jednoczesne przyjmowanie ketoprofenu z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub  z innymi produktami, które mogą zwiększać kwaśność soku żołądkowego nie zmienia szybkości  i stopnia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. 

Po doustnym podaniu ketoprofenu w dawce 150 mg w postaci kapsułki o zmodyfikowanym  uwalnianiu największe stężenie w osoczu (Cmax = 9036,64 ng/ml) uzyskuje się w ciągu 1,76 godziny. 

Dystrybucja 

Ketoprofen wiąże się w 99% z białkami osocza, głównie z albuminą. Objętość dystrybucji tkankowej  wynosi 0,1 l/kg. Ketoprofen przenika do płynu maziowego, gdzie jego stężenie stanowi 30% stężenia  w osoczu. 

Metabolizm i eliminacja 

Ketoprofen ulega znacznemu metabolizmowi w wątrobie. Wiąże się z kwasem glukuronowym z wytworzeniem niestabilnego metabolitu glukuronidu ketoprofenu, który stanowi potencjalny  rezerwuar substancji macierzystej. Może to mieć znaczenie u pacjentów z niewydolnością nerek,  u których związek powstały w wyniku sprzęgania z kwasem glukuronowym może kumulować się  w surowicy i ulegać przekształceniu z powrotem do związku macierzystego. 

Istnieją doniesienia, że glukuronidy obecne są tylko w niewielkiej ilości w osoczu zdrowych osób  dorosłych, a większą ich ilość stwierdza się u osób w podeszłym wieku (prawdopodobnie na skutek  zmniejszonego wydalania nerkowego). 

Około 60-70% ketoprofenu wydala się w moczu, głównie w postaci sprzężonej. Mniej niż 10% wydalane jest w postaci niezmienionej z kałem. Nieznane są czynne metabolity ketoprofenu,  a związek powstały w wyniku hydroksylacji nie wykazuje aktywności. 

Klirens ketoprofenu z osocza wynosi około 0,08 l/kg/godzinę.

10 CMDh 

Szczególne populacje 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z niewydolnością wątroby stężenie ketoprofenu (czynnej biologicznie frakcji,  niezwiązanej z białkami) jest w przybliżeniu dwa razy większe niż u osób zdrowych, prawdopodobnie  na skutek hipoalbuminemii. U tych pacjentów działanie terapeutyczne można uzyskać, stosując  mniejszą dawkę produktu leczniczego.  

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z niewydolnością nerek klirens ketoprofenu może być mniejszy. W przypadku ciężkiej  niewydolności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki produktu leczniczego.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Toksyczność po podaniu jednorazowym  

Wartość LD50 dla ketoprofenu po podaniu doustnym wynosi u myszy 360 mg/kg mc., u szczurów  160 mg/kg mc., a u świnek morskich 1300 mg/kg mc.  

Toksyczność po podaniu wielokrotnym 

Ketoprofen w dawce 2 mg/kg mc., 6 mg/kg mc. lub 18 mg/kg mc. podawano doustnie szczurom przez  4 tygodnie. Spośród zwierząt, którym podawano ketoprofen w dawce 18 mg/kg mc. 10 % padło  pomiędzy 6 a 30 dniem badania, a u niektórych wystąpiło owrzodzenie błony śluzowej jelit. U psów,  które otrzymywały ketoprofen w tej dawce, obserwowano jedynie wystąpienie owrzodzenia żołądka,  ale wszystkie zwierzęta przeżyły. Zastosowanie indometacyny w dawce 6 mg/kg mc. spowodowało,  że 50% zwierząt padło lub zostało uśmierconych, a po dawce 18 mg/kg mc. padły lub zostały  uśmiercone wszystkie zwierzęta.  

W badaniu trwającym 6 miesięcy szczurom podawano ketoprofen w dawce 3 mg/kg mc., 6 mg/kg mc.  lub 9 mg/kg mc. Po 8 tygodniach padło lub zostało uśmierconych 53% samców otrzymujących dawkę  6 mg/kg mc. oraz 67% samców i 20% samic szczurów otrzymujących dawkę 9 mg/kg mc. U zwierząt  otrzymujących dawkę 9 mg/kg mc. zmniejszyło się stężenie białka w osoczu, stwierdzono również  

zwiększenie masy śledziony i wątroby.  

Nie odnotowano istotnych zmian w badaniu histopatologicznym tkanek zwierząt, które przeżyły  eksperyment.  

Rakotwórczość, genotoksyczność, toksyczny wpływ na rozród 

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu doustnym u myszy (do 32 mg/kg mc. na dobę) nie  wykazały rakotwórczego działania ketoprofenu. Ketoprofen nie wykazywał działania mutagennego  w teście Amesa. Podawanie ketoprofenu samcom szczurów (dawki do 9 mg/kg mc. na dobę) nie miało  istotnego wpływu na zdolność reprodukcji.  

U samic szczurów, którym podawano 6 mg/kg mc. do 9 mg/kg mc. na dobę stwierdzano zmniejszenie  liczby miejsc implantacji. U samców szczurów i psów nastąpiło zahamowanie spermatogenezy.  U psów i samców małp podanie ketoprofenu w dużych dawkach spowodowało zmniejszenie masy  jąder. 

Teratogenność 

U myszy, którym podawano ketoprofen w dawce do 12 mg/kg mc. na dobę oraz u szczurów  otrzymujących dawkę do 9 mg/kg mc. na dobę nie obserwowano działania teratogennego lub  szkodliwego działania na płód. U samic królików, ketoprofen w dawkach toksycznych uszkadzających  płód, nie wykazywał działania teratogennego.  

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Skład peletki  

Celuloza mikrokrystaliczna

11 CMDh 

Laktoza jednowodna 

Powidon 

Kroskarmeloza sodowa 

Polisorbat 80 

Otoczka peletki 

Eudragit RS 30D 

Eudragit RL 30D 

Cytrynian trietylu 

Polisorbat 80 

Talk 

Żelaza tlenek żółty (E172) 

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Skład osłonki kapsułki 

Żelatyna 

Indygotyna (E132) 

Tytanu dwutlenek (E171) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie są znane. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Blistry PVC/TE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. 

Opakowania zawierają 30 kapsułek. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania  

Bez specjalnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

A-6250 Kundl, Austria 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 14048

12 CMDh 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 lipca 2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 1 lutego 2013 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13 CMDh 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ketonal DUO
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu