Szukaj leku
FAQ

Aspicam

Aspicam

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Aspicam, 15 mg, tabletki
Meloxicamum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Aspicam i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspicam
3. Jak stosować Aspicam
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Aspicam
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Aspicam i w jakim celu się go stosuje
Aspicam zawiera substancję czynną meloksykam.
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które wykazują działanie
przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Wskazania
 Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.
 Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów.
 Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspicam
Kiedy nie stosować leku Aspicam
 jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas
acetylosalicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych
w punkcie 6);
 jeśli u pacjenta występują lub występowały objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku
naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej, związane z przyjmowaniem kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 jeśli pacjent ma czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 jeśli u pacjenta występują lub występowały perforacje lub krwawienia z przewodu
pokarmowego związane z leczeniem innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
(NLPZ);
 jeśli u pacjenta występują lub występowały inne krwawienia z przewodu pokarmowego,
krwawienia z naczyń mózgowych i inne krwawienia;
2
 jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
 jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek i nie jest leczony dializą;
 jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
 w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje ciążę, lub karmi piersią.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Aspicam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
 jeśli u pacjenta występuje lub występowało zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka i (lub)
owrzodzenie żołądka (schorzenia te wymagają całkowitego wyleczenia przed rozpoczęciem
stosowania meloksykamu);
 jeśli u pacjenta występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe lub choroba przewodu
pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)
z uwagi na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia;
 jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, gdyż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest
zwiększone (w szczególności dotyczy to krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji,
które mogą być bardzo niebezpieczne dla pacjenta);
 jeśli u pacjenta stwierdzono toksyczność wywołaną przez niesteroidowe leki przeciwzapalne
(należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące jamy brzusznej – zwłaszcza
na początku leczenia);
 jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki mogące zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub
krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak doustne kortykosteroidy), leki
przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny, bądź leki hamujące działanie płytek (takie jak kwas acetylosalicylowy);
 gdyż na początku leczenia pacjenci są narażeni w największym stopniu na wystąpienie ciężkich
reakcji skórnych obejmujących: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz
martwicę toksyczno-rozpływną naskórka (czasami zagrażające życiu pacjenta). W przypadku
zauważenia wysypki skórnej, uszkodzenia błon śluzowych lub jakichkolwiek symptomów
nadwrażliwości na lek, stosowanie meloksykamu należy przerwać;
 jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
 jeśli u pacjenta występuje zmniejszony przepływ krwi przez nerki i zmniejszona objętość krwi
krążącej, gdyż może to prowadzić do ujawnienia utajonej niewydolności nerek. Jednakże po
przerwaniu leczenia lekiem Aspicam czynność nerek wraca do stanu sprzed leczenia. Ryzyko to
występuje u wszystkich pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością krążenia,
marskością wątroby, zespołem nerczycowym lub zaburzeniami czynności nerek, jak również
pacjentów stosujących leki moczopędne lub poddawanym rozległym zabiegom chirurgicznym
prowadzącym do hipowolemii (zmniejszenia objętości krwi krążącej);
 jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, nadciśnienie, choroba tętnic obwodowych
lub choroba naczyniowo-mózgowa.
Należy unikać stosowania meloksykamu równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi.
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lekarz zastosuje najmniejszą
skuteczną dawkę meloksykamu przez możliwie najkrótszy czas.
Przyjmowanie takich leków jak Aspicam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
wystąpienia zawału serca lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe stosowanie meloksykamu
w dużych dawkach. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych
zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie
tytoniu) należy ustalić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, pacjentów w podeszłym wieku
i pacjentów wymagających równoczesnego przyjmowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego
bądź innych leków zwiększających ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego lekarz rozpocznie
leczenie od najmniejszej skutecznej dawki leku, ze względu na możliwość wystąpienia krwawień
3
z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji. Lekarz może zalecić równoczesne
przyjmowanie leków działających ochronnie na błonę śluzową żołądka.
Stosowanie leku należy przerwać w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego
(objawiające się często krwawymi wymiotami lub smolistym stolcem).
Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne meloksykam może maskować objawy istniejącej
choroby zakaźnej.
Rzadko niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą być przyczyną śródmiąższowego zapalenia nerek,
kłębuszkowego zapalenia nerek, martwicy rdzenia nerek lub zespołu nerczycowego.
Stosowanie leku Aspicam u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zleci odpowiednie
badania w celu oceny czynności nerek.
Stosowanie leku Aspicam u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz może zlecić
wykonanie odpowiednich badań w celu oceny czynności wątroby.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni często gorzej znoszą niepożądane działania leku
i w związku z tym wymagają uważnej kontroli lekarskiej. Szczególną ostrożność należy zachować
u pacjentów w podeszłym wieku, u których często występują zaburzenia czynności nerek, wątroby
i serca. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej skutecznej dawki.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku Aspicam u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Aspicam a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy powiedzieć o lekach wymienionych poniżej:
 leki przeciwzakrzepowe takie jak np. acenokumarol, heparyna, tyklopidyna;
 inne leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy;
 lit;
 metotreksat;
 cyklosporyna;
 leki moczopędne;
 leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi w tym leki beta-adrenolityczne (np. atenolol,
propranolol), antagoniści receptora angiotensyny II (np. ibesartan), inhibitory ACE (np. enalapryl,
peryndopryl);
 leki trombolityczne (leki powodujące rozpuszczenie zakrzepu w naczyniach krwionośnych, np.
streptokinaza, urokinaza);
 leki przeciwdepresyjne należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny (np. fluoksetyna, sertralina);
 kortykosteroidy;
 cholestyramina.
Aspicam z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
4
Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.
Nie należy przyjmować leku Aspicam, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, gdyż może
on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną komplikacji podczas porodu. Lek Aspicam
może powodować zaburzenia czynności nerek i serca u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać
skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu
porodu.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku Acpicam, chyba że lekarz uzna to za
bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o ciążę,
należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20 tygodnia ciąży lek
Aspicam może skutkować zaburzeniami czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest
przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego
otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewód tętniczy) w sercu
dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić
dodatkowe monitorowanie.
Nie należy stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią.
Aspicam może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności
z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Aspicam może powodować trudności z koncentracją, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, senność,
rzadko mogą wystąpić zaburzenia widzenia, między innymi nieostrość widzenia.
W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Aspicam zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
3. Jak stosować Aspicam
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkę dobową leku Aspicam należy przyjmować w dawce pojedynczej, podczas posiłku, popijając
wodą.
NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DAWKI 15 mg na dobę.
U młodzieży w wieku powyżej 15 lat i osób dorosłych zwykle stosuje się:
 Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg na dobę.
W przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego działania terapeutycznego lekarz może zwiększyć
dawkę do 15 mg na dobę.
 Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów: 15 mg na dobę.
U pacjentów w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów dawka meloksykamu
wynosi 7,5 mg na dobę. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań
niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę.
 Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg na
dobę.
U pacjentów leczonych dializą, z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa nie powinna
przekraczać 7,5 mg.
5
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Aspicam u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspicam
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem lub najbliższym szpitalem.
Pominięcie zastosowania leku Aspicam
W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę leku o wyznaczonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Aspicam
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast
zaprzestać stosowania leku, zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala:
 krwawienie z przewodu pokarmowego;
 napad duszności;
 obrzęk twarzy;
 obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub
oddychaniem.
Działania niepożądane leku Aspicam uszeregowano według częstości występowania:
Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
 niedokrwistość;
 oszołomienie;
 ból głowy;
 niestrawność, nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka;
 świąd, wysypka;
 obrzęki, w tym obrzęki kończyn dolnych.
Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
 zaburzenia dotyczące liczby krwinek: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we
krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów
we krwi);
 zawroty głowy;
 szumy uszne;
 senność;
 kołatanie serca, niewydolność serca;
 zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi;
 nagłe zaczerwienienie twarzy;
 krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody trawienne, zapalenie błony śluzowej przełyku,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące);
 przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności
aminotransferaz lub stężenia bilirubiny);
 pokrzywka;
 zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika).
6
Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
 reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne;
 zaburzenia nastroju;
 bezsenność i koszmary senne;
 dezorientacja;
 zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie);
 wystąpienie napadów astmy u niektórych pacjentów z nadwrażliwością na kwas
acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jelita grubego
(perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego mogą mieć czasami ciężki przebieg,
zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), smoliste stolce, krwawe wymioty lub zaostrzenie
choroby Leśniowskiego-Crohna;
 zapalenie wątroby;
 zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka;
 obrzęk naczynioruchowy;
 objawy pęcherzowe takie jak rumień wielopostaciowy;
 nadwrażliwość na światło (podczas ekspozycji na światło słoneczne mogą tworzyć się pęcherze
przypominające ciężkie oparzenie);
 niewydolność nerek.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
 zapalenie trzustki.
Przyjmowanie takich leków jak Aspicam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca („zawał serca”) lub udaru.
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności
serca.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Aspicam
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
7
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Aspicam
- Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 15 mg meloksykamu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian.
Jak wygląda Aspicam i co zawiera opakowanie
Tabletki okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy jasnożółtej
Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, umieszczone wraz z ulotką dla
pacjenta w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera: 10, 20, 30 lub 60 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
Tel.: +48 61 66 51 500
Faks: +48 61 66 51 505
Data ostatniej aktualizacji ulotki: