Szukaj leku
FAQ

Doxycyclinum Polfarmex

Doxycyclinum Polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
DOXYCYCLINUM POLFARMEX, 100 mg, kapsułki twarde
Doxycyclinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Doxycyclinum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum Polfarmex
3. Jak stosować Doxycyclinum Polfarmex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Doxycyclinum Polfarmex
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Doxycyclinum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje
Substancją czynną leku Doxycyclinum Polfarmex jest doksycyklina, antybiotyk należący do grupy
tetracyklin. Hamuje rozwój wielu drobnoustrojów (bakterie i pierwotniaki).
Wskazania
- Zakażenia dróg oddechowych: zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
wywołane wrażliwymi szczepami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella
pneumoniae oraz innych drobnoustrojów. Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae.
Przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok.
- Zakażenia dróg moczowych: wywoływane przez wrażliwe szczepy Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis i inne drobnoustroje.
- Choroby przenoszone drogą płciową: w tym niepowikłane zakażenie cewki moczowej, zakażenia
szyjki macicy lub odbytu wywołane przez Chlamydia trachomatis, nierzeżączkowe zapalenie cewki
moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum, wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak
pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis). Doksycyklinę można stosować jako antybiotyk
alternatywny w leczeniu kiły i rzeżączki, gdy nie można zastosować penicyliny.
- Zakażenia układu pokarmowego: biegunki podróżnych (wywołane przez enteropatogenne szczepy
Escherichia coli), w tym ostra jelitowa pełzakowica (jako leczenie wspomagające leki pełzakobójcze),
cholera (Vibrio cholerae).
- Zakażenia narządu wzroku: wywoływane przez wrażliwe szczepy gonokoków, gronkowców,
Haemophilus influenzae; jaglica, wtrętowe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia
trachomatis.
- Riketsjozy: gorączka Q, gorączka gór skalistych, dur plamisty, zapalenie wsierdzia wywołane przez
Coxiella spp., choroby przenoszone przez kleszcze.
- Zakażenia tkanek miękkich: wywołane przez wrażliwe szczepy Clostridium ssp., Propionibacterium
acnes.
- Borelioza z Lyme.
- Inne zakażenia: papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp., leczenie
w skojarzeniu ze streptomycyną), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis),
zakażenia o etiologii Pseudomonas pseudomallei, malaria.
- Leptospiroza, zgorzel gazowa, tężec: doksycyklina stosowana jest jako lek alternatywny.
- Zapobieganie: malarii, biegunce podróżnych, leptospirozie.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum Polfarmex
Kiedy nie stosować leku Doxycyclinum Polfarmex:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksycyklinę lub inne antybiotyki z grupy tetracyklin
lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Doksycykliny nie wolno stosować w okresie rozwoju zębów (ciąża, niemowlęta i dzieci w wieku do
12 lat), ponieważ może spowodować trwałe przebarwienie (żółto-szaro-brązowe) zębów, zaburzać
prawidłowy proces rozwoju zębów i układu szkieletowego.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono:
− zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek;
− porfirię (rzadka choroba związana z zaburzeniami przemiany porfiryn - jednego z elementów
krwinek czerwonych);
− miastenię (choroba charakteryzująca się nadmiernym męczeniem się i osłabieniem mięśni);
− ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty (choroba o podłożu alergicznym charakteryzująca się
bólem stawów, wysypką skórną, gorączką).
W trakcie stosowania Doxycyclinum Polfarmex należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:
− wystąpi ostra, przedłużająca się biegunka; nie stosować leków hamujących perystaltykę jelit
lub innych działających zapierająco;
− wystąpią objawy nowego zakażenia bakteriami niewrażliwymi na doksycyklinę lub grzybami
(objawiające się np. uporczywym swędzeniem, zaczerwienieniem skóry), zwłaszcza podczas
długotrwałego stosowania antybiotyku.
W chorobach, w których podejrzewa się równoczesne zakażenie kiłą, przed rozpoczęciem leczenia
lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.
Tetracykliny, w tym doksycyklina, mogą wywoływać nadwrażliwość na światło. Podczas leczenia
pacjent powinien unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze
względu na możliwość wystąpienia uczulenia na światło, które objawia się np. zaczerwienieniem
skóry, obrzękami, pęcherzykami. Jeśli wystąpią takie objawy, lek należy natychmiast odstawić
i skontaktować się z lekarzem.
W celu uniknięcia zapalenia i owrzodzenia przełyku lek należy przyjmować odpowiednio wcześnie
(co najmniej pół godziny) przed położeniem się do łóżka i popić szklanką wody. Patrz „Sposób
podawania” w punkcie 3.
Lek Doxycyclinum Polfarmex a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:
Leki zobojętniające sok żołądkowy (zawierające wielowartościowe jony glinu, wapnia, magnezu, jak
również produkty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu) mogą zmniejszać wchłanianie
doksycykliny. Dlatego wyżej wymienione produkty żywnościowe lub lecznicze należy przyjmować co
najmniej 2 do 3 godzin po przyjęciu doksycykliny.
Leki nasenne (barbiturany); ryfampicyna (lek przeciwgruźliczy); karbamazepina, difenylhydantoina,
prymidon, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) lub cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepie
narządów) mogą zmniejszyć skuteczność działania leku Doxycyclinum Polfarmex.
Antybiotyki z grupy penicylin i innych antybiotyków Doxycyclinum Polfarmex może zmniejszać ich
skuteczność.
Cefalosporyny Doxycyclinum Polfarmex nasila ich działania toksyczne.
Metoksyfluran (lek stosowany w znieczuleniu ogólnym) Doxycyclinum Polfarmex może zwiększyć
jego toksyczność i spowodować ciężkie uszkodzenia nerek.
Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) Doxycyclinum Polfarmex może nasilić ich działanie.
Doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) Doxycyclinum Polfarmex nasila ich
działanie.
Doustne środki antykoncepcyjne Doxycyclinum Polfarmex może zmniejszać ich skuteczność, dlatego
podczas leczenia doksycykliną zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod
antykoncepcji.
Teofilina (stosowana np. w astmie) Jednoczesne podawanie z Doxycyclinum Polfarmex może
zwiększać częstość występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.
Lek Doxycyclinum Polfarmex może zmieniać wyniki oznaczeń katecholamin w moczu. Jeśli pacjent
ma mieć wykonane jakiekolwiek badania, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku
Doxycyclinum Polfarmex.
Doxycyclinum Polfarmex z alkoholem
Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Doxycyclinum Polfarmex może zmniejszyć
skuteczność działania leku.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W pojedynczych przypadkach obserwowano przemijające zaburzenia widzenia, mogące wpływać na
bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów.
Lek Doxycyclinum Polfarmex zawiera laktozę i śód
Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną kapsułkę twardą, to znaczy lek uznaje się za
„wolny od sodu”.
3. Jak stosować Doxycyclinum Polfarmex
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosuje się doustnie.
Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie leku zależnie od choroby i stanu pacjenta oraz aktualnych
oficjalnych wytycznych dotyczących stosowania leków przeciwbakteryjnych. Przed rozpoczęciem
leczenia doksycykliną zostanie przeprowadzone badanie w celu wyizolowania drobnoustroju
wywołującego zakażenie oraz jego lekowrażliwości. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem
wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.
Po uzyskaniu wyniku może być konieczna odpowiednia zmiana leku.
Dawkowanie zwykle zalecane u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat
W pierwszej dobie podaje się 200 mg doksycykliny w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach
podzielonych (100 mg co 12 godzin), a następnie stosuje się dawkę podtrzymującą - 100 mg na dobę.
W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 200 mg na dobę.
Dawkowanie zalecane w niektórych zakażeniach
Malaria tropikalna oporna na chlorochinę
200 mg na dobę przez co najmniej 7 dni. Doksycyklinę należy podawać w skojarzeniu z chininą.
Borelioza z Lyme
100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 14 – 28 dni, we wczesnym stadium choroby od 14 do
21 dni.
Choroby przenoszone drogą płciową
Rzeżączkowe niepowikłane zakażenia (z wyjątkiem zakażeń odbytu u mężczyzn); niepowikłane
zakażenia cewki moczowej, wewnątrzszyjkowe lub odbytu wywoływane przez Chlamydia
trachomatis; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywoływane przez Ureaplasma
urealyticum: 100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 7 dni.
Ostre zapalenie jąder i najądrza wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae:
100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 10 dni.
Kiła pierwszorzędowa i drugorzędowa: u pacjentów uczulonych na penicylinę (z wyjątkiem kobiet w
ciąży) stosuje się 200 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie, jako alternatywne leczenie penicyliną.
Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom
Malaria
U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat stosuje się 100 mg na dobę. Profilaktykę należy
rozpocząć 1 do 2 dni przed planowaną podróżą w rejony zagrożone malarią. Doksycyklinę należy
podawać przez cały okres pobytu w zagrożonym rejonie oraz jeszcze przez 4 tygodnie po zakończeniu
pobytu w zagrożonych malarią rejonach. Należy zapoznać sic z aktualnymi wytycznymi, dotyczącymi
zapobieganiu malarii w danym rejonie geograficznym.
Biegunka podróżnych
U dorosłych stosuje się 200 mg pierwszego dnia podróży (w dawce jednorazowej lub po
100 mg dwa razy na dobę co 12 godzin), a następnie 100 mg na dobę podczas pobytu w danym
miejscu, nie dłużej niż przez 21 dni.
Leptospiroza
200 mg w dawce jednorazowej podawanej co tydzień w czasie pobytu w rejonie występowania
leptospiroz (nie dłużej niż przez 21 dni) oraz jednorazowo 200 mg po zakończeniu podróży.
Dawkowanie u dzieci w wieku do 12 lat
Nie wolno stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz też punkt 2).
Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Zmiana dawkowania nie jest konieczna. Należy jednak pamiętać, że pacjenci ci są bardziej wrażliwi
na działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, dlatego powinni skrupulatnie
przestrzegać zaleceń opisanych poniżej w punkcie „Sposób podawania”.
Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.
U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. U pacjentów tych, zwłaszcza
podczas długotrwałego leczenia, stosowania dużych dawek lub przyjmujących równolegle inne leki
działające toksycznie na wątrobę, zaleca się regularne badanie czynności wątroby.
Czas leczenia
O czasie leczenia zawsze decyduje lekarz. Antybiotyk zwykle należy podawać jeszcze przez 24 do 48
godzin po ustąpieniu objawów.
W zakażeniach wywołanych przez β-hemolizujące paciorkowce grupy A leczenie zwykle trwa przez
co najmniej 10 dni.
Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody.
W celu zapobieżenia ewentualnym podrażnieniom gardła lub jelit kapsułki należy przyjmować
w pozycji siedzącej lub stojącej, co najmniej 30 minut przed snem (istotne jest by pacjent
bezpośrednio po przyjęciu kapsułki nie pozostawał w pozycji leżącej).
Pacjentom, u których występują uporczywe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego
lekarz może zalecić przyjmowanie leku podczas posiłku.
Jednoczesne przyjmowanie doksycykliny z posiłkiem zmniejsza występowanie działań niepożądanych
ze strony przewodu pokarmowego i nie wpływa w zasadniczym stopniu na jej wchłanianie.
Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe
powinien zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxycyclinum Polfarmex
Objawami przedawkowania doksycykliny są: gorączka, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy,
niekiedy może dojść do zapaści. W przypadku pojawienia się powyższych objawów lek należy
natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów przytomnych można sprowokować
wymioty lub podać leki zobojętniające sok żołądkowy lub sole wapnia i magnezu.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Doxycyclinum Polfarmex
W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że
zbliża się czas kolejnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Doxycyclinum Polfarmex
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich
działań niepożądanych:
− wstrząs anafilaktyczny - splątanie, bladość skóry, spadek ciśnienia krwi, pocenie się, wytwarzanie
małej ilości moczu, przyspieszony oddech, osłabienie i omdlenie, zapalenie osierdzia, występujące
rzadko,
− obrzęk naczynioruchowy - obrzęk zlokalizowany najczęściej w okolicy twarzy lub gardła,
utrudniający oddychanie, wysypki, świąd, reakcja polekowa z eozynofilią (zwiększenie liczby
pewnego rodzaju białych krwinek) i objawami uogólnionymi występujące rzadko,
− reakcje nadwrażliwości, niedociśnienie, duszność, przyspieszenie akcji serca (tachykardia),
zapalenie osierdzia - ostry ból za mostkiem, suchy kaszel i duszności częstość występowania nieznana,
− ciężkie reakcje skórne - wysypka z krostami na całym ciele, nadżerki w jamie ustnej, oczach,
narządach płciowych i na skórze, czerwone plamki na tułowiu, często z pęcherzami po środku,
pękające olbrzymie pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka pęcherzowy rumień
wielopostaciowy (Zespół Stevensa – Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka (Zespół Lyella),
osłabienie, gorączka i bóle stawowe, czasem z zajęciem narządów wewnętrznych (najczęściej:
wątroba, nerki, płuca) – częstość występowania nieznana,
− liczne obfite i wodniste stolce, rzadko z domieszką śluzu, ropy lub krwi, czasem nieliczne luźne
stolce, gorączka, kurczowe bóle brzucha, zwykle poniżej pępka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita
z nadmiernym wzrostem Clostrdium difficile), owrzodzenie przełyku, zapalenie przełyku; zapalenie
wątroby, żółtaczka występujące niezbyt często,
− rzadko występująca nadwrażliwość na światło,
− reakcja Jarischa – Herxheimera, powodująca gorączkę, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i
wysypkę skórną, która jest zazwyczaj samoograniczająca się. Występuje wkrótce po rozpoczęciu
leczenia doksycykliną zakażenia krętkami, np. boreliozy- częstość występowania nieznana,
− uszkodzenie wątroby, czasem z zapaleniem trzustki podczas długotrwałego stosowania
występujące rzadko.
Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku:
częstość występowania - poniżej
Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):
− brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie języka, trudności w połykaniu,
zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, zmiany zapalne okolic odbytu;
− wysypka.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów stosujących lek):
− niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, neutropenia, eozynofilia;
− złuszczające zapalenie skóry.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):
− wypukłe ciemiączko u niemowląt spowodowane łagodnym wzrostem ciśnienia
wewnątrzczaszkowego; łagodny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego także u starszych dzieci
i dorosłych (objawami nadciśnienia są m.in. zaburzenia widzenia – mroczki, podwójne widzenie).
Mogą wystąpić związane z tym bóle głowy, zawroty głowy;
− zaburzenia widzenia jak: mroczki, podwójne widzenie;
− pokrzywka, zaburzenia rozwoju zębów, nieodwracalne przebarwienia szkliwa;
− zwiększenie stężenia mocznika we krwi;
− fotoonycholiza (oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska spowodowane światłem).
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących:
− brązowo - czarne przebarwienia tarczycy po długotrwałym stosowaniu (bez zaburzeń
czynności tarczycy);
− szumy uszne.
Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
− zakażenia i zarażenia pasożytnicze - podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia
antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek
bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy ustnej i
języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano także gronkowcowe zapalenie
jelita cienkiego i okrężnicy;
− porfiria;
− objawy choroby posurowiczej, plamica anafilaktyczna;
− nagłe czerwienienie twarzy;
− bóle brzucha,
− objawy hepatotoksyczności z przemijającym, niewielkim zwiększeniem aktywności
aminotransferaz wątrobowych,
− świąd,
− bóle mięśni, bóle stawów;
− złe samopoczucie
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawat
Tel.: 22 49-21-301
Faks:22 49-21-309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Doxycyclinum Polfarmex
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Doxcyclinum Polfarmex
Substancją czynną leku jest doksycyklina (Doxycyclinum).
1 kapsułka twarda zawiera 100 mg doksycykliny w postaci doksycykliny hyklanu.
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu
laurylosiarczan.
Skład wieczka i korpusu kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172),
indygotyna (E 132).
Jak wygląda Doxycyclinum Polfarmex i co zawiera opakowanie
Kapsułka twarda, o rozmiarze No 1, składająca się z korpusu i wieczka o barwie zielonej,
bez wgnieceń i uszkodzeń.
Opakowanie zawiera 10 kapsułek twardych w blistrze, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)
tel.: 24 357 44 44
faks: 24 357 45 45
e-mail: polfarmex@polfarmex.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki: