Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Azimycin

Azimycin

- niedobór magnezu lub potasu we krwi, - wolna akcja serca, - przedłużenie odstępu QT w zapisie EKG, historii choroby lub rodzinnym występowaniu, • w przypadku wystąpienia biegunki podczas lub po zakończeniu leczenia, szczególnie jeśli jest onaciężka, uporczywa i/lub zawiera krew, a także ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego rozrostu bakterii (pełzakowatego zapalenia okrężnicy); w takich sytuacjach leczenie powinno zostać przerwane, • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Leku Azimycin nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Dzieci i młodzież Azimycin w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Inne leki i lek Azimycin Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu następujących leków: • teofilina, • warfaryny, • digoksyny, • ergotaminy, • triazolam, midazolamu, • cyclosporyny, • fenytoiny, • leków przeciwzakrzepowych. Ostrzeżenia dotyczące składników leku Azimycin Azimycin zawiera sod. więcej. 3. Jak stosować lek Azimycin Lek Azimycin jest lekiem, który może być przyjmowany niezależnie od posiłku. Lek będzie bardzo skuteczny, jeśli będzie przyjmowany regularnie o stałej porze. To ważne, aby przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie dawkowania. Zalecana dawka leku oraz długość stosowania jest zależna od rodzaju zakażenia oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Należy unikać samodzielnego zmieniania dawki oraz czasu stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej należy przed użyciem dokładnie wymieszać z wodą. Następnie należy wstrząsnąć butelką zawierającą sporządzoną zawiesinę. Po sporządzeniu zawiesiny należy ją przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 10 dni. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, także Azimycin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta. Objawy niepożądane, które mogą się pojawić: Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): - biegunka. Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów): - zaburzenia smaku. Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): - nadkażenie grzybicze, - łagodne do umiarkowanie ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień, wysypka, pokrzywka. Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): - zawroty głowy, - nudności, wymioty, brak apetytu, trawienne dolegliwości, bóle brzucha, wzrost oznaczeń enzymów wątrobowych, - wysypka skórna, świąd, objawy nadwrażliwości, zaostrzenie zapalenia skórno- śluzówkowego. Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): - zaburzenia rytmu serca (odmiany zespołu przedwczesnego pobudzenia komór, wiotkie zespoly, zespół długiego QT, torsade de pointes), - uczucie drętwienia i mrowienia, bezsenność, senność, żółtaczka, brązowe lub szare zabarwienie języka, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Jeśli pacjent odczuje którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent zauważy którekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. 5. Jak przechowywać lek Azimycin Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po rozpuszczeniu proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiesinę należy przechowywać w lodówce (2-8°C). Zużyć w ciągu 10 dni. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po "EXP". Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia tego miesiąca. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Azimycin - Substancją czynną leku jest azytromycyna. - Pozostałe składniki to: sacharoza, dwutlenek krzemu bezwodny, ksantan (E415), aromat waniliowy, aroma waniliowa. Jak wygląda lek Azimycin i co zawiera opakowanie Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej jest biało-żółty. Opakowanie leku Azimycin zawiera butelkę z proszkiem do sporządzania zawiesiny doustnej, miarkę objętościową oraz ulotkę dołączoną do opakowania. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Laborimed Pharma Sp. z o.o., ul. Medyczna 3, 00-500 Warszawa, Polska. Wytwórca: Aurobindo Pharma Polska S.A., ul. Centrum C 24, 05-515 Mysiadło, Polska. ```html Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Azimycin, 100 mg/5 mL, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Azimycin, 200 mg/5 mL, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Azimycin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azimycin
 3. Jak stosować lek Azimycin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Azimycin
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Azimycin i w jakim celu się go stosuje

Azimycin zawiera jako substancję czynną azytromycynę, która jest antybiotykiem azalidowym z grupy makrolidów o szerokim zakresie działania. Działa bakteriobójczo na wrażliwe drobnoustroje.

Azimycin w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 2.)
 • Ostre zapalenie ucha środkowego
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azimycin

Kiedy nie stosować leku Azimycin:
Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azimycin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku):
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca)
  • ciężka niewydolność serca

...

``` Przeredagowany tekst

- bardzo wolna czynność serca (zwana bradykardią),

- zaburzenia elektrolitowe we krwi, zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu,

- przyjmowanie innych leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkt "Lek Azimycin a inne leki”);

- pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

- pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby: lekarz może kontrolować czynność wątroby lub przerwać leczenie;

- pacjent ma nowe zakażenie (może to świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub o zakażeniu grzybiczym);

- pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub umysłowe (psychiczne);

- pacjent ma chorobę przenoszoną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie kiłą;

- pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu);

- pacjent ma zakażone rany oparzeniowe.

Należy zapoznać się również z ostrzeżeniami zawartymi w punkcie 4.

Jeśli pomimo leczenia objawy zakażenia nie ustępują lub pojawiają się objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Zakażenia wywołane przez paciorkowce

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, spowodowanego przez paciorkowce, lekiem z wyboru jest zwykle penicylina.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

W razie wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego niekiedy podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Azimycin i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Stosowanie długotrwałe

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w wymienionych wyżej wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, lekarz rozważy leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Miastenia

W trakcie leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie objawów miastenii lub wystąpienie zespołu miastenicznego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Leczenie zakażeń wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium u dzieci

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność azytromycyny w leczeniu zakażeń wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium lub w zapobieganiu im u dzieci nie zostały ustalone.

Dzieci i młodzież

Dawkę modyfikuje się w zależności od masy ciała (patrz punkt 3).

Lek Azimycin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przekazanie informacji o lekach

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, jest szczególnie ważne, aby powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

• leki wpływające na odstęp QT, takie jak:

 • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
 • cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka),
 • hydroksychlorochina (stosowania w leczeniu chorób reumatologicznych lub malarii),
 • terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),
 • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd,
 • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram,
 • fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna;

• leki zobojętniające (Azimycin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających);

• doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna;

• alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana z azytromycyną może spowodować zatrucie sporyszem (objawy – skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwienie);

• digoksyna (stosowana w zaburzeniach czynności serca);

• kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej);

• cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów);

• atorwastatyna (lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu);

• ryfabutyna (stosowana w leczeniu HIV lub gruźlicy).

Azimycin z jedzeniem i piciem

Azimycin można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka ludzkiego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Płodność

W badaniach płodności przeprowadzonych na gryzoniach, odnotowano zmniejszenie współczynnika zachodzenia w ciążę po podaniu azytromycyny. Znaczenie wyników tych badań dla ludzi nie jest znane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących wpływu leku Azimycin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Podczas wykonywania takich czynności należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Lek Azimycin zawiera sacharozę

Należy zachować ostrożność u osób z cukrzycą.

Azimycin, 100 mg/5 mL, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 mL sporządzonej zawiesiny zawiera 2134,2 mg sacharozy.

Azimycin, 200 mg/5 mL, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 mL sporządzonej zawiesiny zawiera 2029,4 mg sacharozy.

Lek Azimycin

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

Lek Azimycin zawiera sodu benzoesan (E 211) (25 mg/5 mL)

Sól kwasu benzoesowego może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

Jak stosować lek Azimycin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosuje się doustnie.

W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego) całkowita dawka wynosi 30 mg/kg mc., czyli 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała, jak poniżej:

Masa ciałaDawka azytromycyny (objętość zawiesiny)Stężenie zawiesiny doustnej
5 kg50 mg (2,5 mL)100 mg/5 mL
6 kg60 mg (3 mL)

W leczeniu rumienia wędrującego całkowita dawka wynosi 60 mg/kg mc. podawana w następujący sposób: 20 mg/kg mc. pierwszego dnia, następnie 10 mg/kg mc. raz na dobę od 2. do 5. dnia leczenia.

Leczenie zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez Streptococcus pyogenes

W leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez bakterie z gatunku Streptococcus pyogenes u dzieci o masie ciała do 13 kg azytromycynę stosuje się albo przez 3 dni, podając raz na dobę dawkę 20 mg/kg mc. albo przez 5 dni podając raz na dobę dawkę 12 mg/kg mc. Zarówno w leczeniu 3 dniowym, jak i 5 dniowym całkowita ilość azytromycyny przyjęta przez pacjenta powinna wynieść 60 mg/kg mc.

Dawkowanie azytromycyny

Dawkowanie zawiesiny 100 mg/5 mL dla dzieci o masie ciała od 5-13 kg:

Masa ciała w kgDawkowanie 3-dnioweDawkowanie 5-dnioweZawartość butelki w mL
5 kg100 mg (5 mL)60 mg (3 mL)20 mL
6 kg120 mg (6 mL)72 mg (3,6 mL)20 mL
7 kg140 mg (7 mL)84 mg (4,2 mL)2x20 mL

W leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez bakterie z gatunku Streptococcus pyogenes upacjentów o masie ciała do 25 kg azytromycynę stosuje się albo przez 3 dni podając raz na dobędawkę 20 mg/kg mc., albo przez 5 dni podając raz na dobę dawkę 12 mg/kg mc. Zarówno w leczeniu3 dniowym, jak i 5 dniowym całkowita ilość azytromycyny przyjęta przez pacjenta powinna wynieść60 mg/kg mc. Maksymalna dawka dobowa azytromycyny wynosi 500 mg.

Dawkowanie zawiesiny 200 mg/5 mL dla dzieci o masie ciała od 10-25 kg:

Masa ciała w kgDawkowanie 3-dnioweDawkowanie 5-dnioweZawartość butelki w mL
10 kg200 mg (5 mL)120 mg (3 mL)20 mL
11 kg220 mg (5,5 mL)132 mg (3,3 mL)20 mL
12 kg240 mg (6 mL)144 mg (3,6 mL)20 mL
Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się tę samą dawkę jak u pozostałych dorosłych pacjentów. Ze względu na ryzyko wystąpienia chorób serca zaleca się ostrożność w stosowaniu leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może on zmniejszyć zwykle stosowaną dawkę leku. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Sposób podawania

Azytromycynę należy podawać doustnie, raz na dobę. Sporządzoną zawiesinę można przyjmować niezależnie od posiłku. Przygotowaną zawiesinę należy podawać doustnie, za pomocą dołączonej do opakowania łyżeczki miarowej lub dozownika strzykawkowego. Przed każdym pobraniem sporządzoną zawiesinę doustną należy energicznie wstrząsnąć. Po podaniu dziecku leku należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w ustach.

Sposób sporządzania zawiesiny

Zgodnie z dołączoną instrukcją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azimycin

Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu prawidłowych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli konieczne, leczenia podtrzymującego czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Azimycin

Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku Azimycin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

 • Reakcje uczuleniowe: gwałtownie przebiegająca ciężka reakcja uczuleniowa prowadząca do wstrząsu (nieznana częstość występowania) lub nagłe trudności z oddychaniem i przełykaniem, obrzęk warg, języka, twarzy i szyi, swędząca wysypka, zwłaszcza występująca na całym ciele (występuje niezbyt często).
 • Ciężkie reakcje skórne: osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem); ciężka wysypka skórna powodująca zaczerwienienie i łuszczenie; ciężka pęcherzyca i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych, związana z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).

Działania niepożądane leku

7

Wystąpienie rzadkie:

- Rumień wielopostaciowy

- Pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona)

- Toksyczna nekroliza naskórka

Ciężka reakcja nadwrażliwości:

- Gorączka

- Wysypka skóry

- Obrzęk narządowy

- Zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia)

- Zapalenie narządów wewnętrznych

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia:

- Ciężkiej lub przewlekłej biegunki z obecną krwią lub śluzem

- Osłabienia, braku łaknienia, zażółcenia skóry i białków oczu

- Ciemnego zabarwienia moczu

- Odbarwienia kału

- Bólu brzucha, szczególnie w prawym podżebrzu

Może to być objaw ciężkiej choroby wątroby

- Podatności na zakażenia

- Nietypowej skłonności do powstawania siniaków lub krwawienia

- Omdlenia, osłabienia i zmęczenia

- Bladości, duszności, przyspieszenia czynności serca

Wydłużenie odstępu QT i zaburzenia typu torsade de pointes

- Zmniejszenia ilości oddawanego moczu

- Osłabienia, obrzęków, duszności, braku łaknienia

- Nudności i wymiotów

- Świądu skóry, drobnych wybroczyn na skórze

- Bólu w okolicy lędźwiowej

- Krwiomoczu

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- biegunka

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy

- wymioty, bóle brzucha, nudności

- zmiana liczby krwinek białych

- zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- zakażenia drożdżakowe, zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, zakażenie bakteryjne

- Zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej

Działania niepożądane

Objawy uboczne

- zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się;

- choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból karku;

- zaburzenia oddawania moczu (dyzuria), ból nerek;

- krwotok maciczny, zaburzenia jąder;

- obrzęk, osłabienie (astenia), złe samopoczucie (apatia), uczucie zmęczenia, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk obwodowy;

- nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. dotyczących krwi, parametrów czynności wątroby, nerek, glukozy, elektrolitów);

- powikłania po zabiegach.

Rzadko

 • - pobudzenie;
 • - zaburzenia czynności wątroby;
 • - nadwrażliwość na światło.

Częstość nieznana:

 • - zachowanie agresywne, lęk, majaczenie, omamy;
 • - utrata przytomności (omdlenie), drgawki, zaburzenia czucia (niedoczulica), nadmierna aktywność psychoruchowa, brak węchu, brak smaku, zaburzenia węchu, szybkie męczenie się mięśni (miastenia);
 • - zaburzenia słuchu w tym głuchota i (lub) szumy uszne;
 • - obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • - zapalenie trzustki, przebarwienie języka;
 • - ból stawów.

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny w leczeniu zakażeń wywołanych przez prątki z gatunków należących do kompleksu Mycobacterium avium lub zapobieganiu im, zaobserwowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu.

Bardzo często

 • - biegunka;
 • - ból brzucha;
 • - nudności;
 • - wzdęcia;
 • - uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej;
 • - luźne stolce.

Często

 • - jadłowstręt;
 • - zawroty głowy;
 • - bóle głowy;
 • - nietypowe odczucia skórne, np. mrowienie i drętwienie kończyn (parestezje);
 • - zaburzenia smaku;
 • - zaburzenia widzenia;
 • - głuchota;
 • - wysypka, świąd;
 • - ból stawów;
 • - uczucie zmęczenia.

Niezbyt często

 • - zaburzenia czucia (niedoczulica);
 • - zaburzenia słuchu, szumy uszne;
 • - kołatanie serca;
 • - zapalenie wątroby;
 • - pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona - ciężka reakcja skórna; ang. SJS), nadwrażliwość na światło;
 • - nagłe osłabienie (astenia), złe samopoczucie.
Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Azimycin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Proszek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Sporządzoną zawiesinę doustną przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, nie dłużej niż 5 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azimycin

Substancją czynną leku jest azytromycyna w postaci azytromycyny dwuwodnej. Azimycin, 100 mg/5 mL: 5 mL sporządzonej zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny. Azimycin, 200 mg/5 mL: 5 mL sporządzonej zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny.

Pozostałe składniki to: sodu węglan bezwodny, sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, glicyna, tytanu dwutlenek, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, aromat malinowy, aromat truskawkowy, aromat pomarańczowy, sacharoza.

Jak wygląda lek Azimycin i co zawiera opakowanie

Proszek barwy białej do jasnożółtej, po dodaniu wody powstaje jednorodna zawiesina barwy białej do jasnożółtej.

Opakowanie

Azimycin, 100 mg/5 mL: 1 butelka, w tekturowym pudełku, zawierająca 10 g proszku. Azimycin, 200 mg/5 mL: 1 butelka, w tekturowym pudełku, zawierająca 10 g lub 15 g proszku. Do każdego opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką oraz dozownik strzykawkowy.

Lek Azimycin dostępny jest również w postaci tabletek powlekanych o mocy 125 mg, 250 mg i 500 mg.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Numer telefonu: 22-811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych dotyczących tego leku informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Instrukcja dotycząca sposobu przygotowania leku do stosowania

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZYGOTOWANIA LEKU DO STOSOWANIA

Łyżeczka miarowa z podziałką umożliwia podanie 1,25 mL, 2,5 mL i 5 mL zawiesiny.

Dozownik strzykawkowy umożliwia podanie do 5 mL zawiesiny z dokładnością do 0,1 mL.

Azimycin, 100 mg/5 mL

5 mL zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny;
2,5 mL zawiesiny zawiera 50 mg azytromycyny;
1,25 mL zawiesiny zawiera 25 mg azytromycyny;
0,1 mL zawiesiny zawiera 2 mg azytromycyny.

Azimycin, 200 mg/5 mL

5 mL zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny;
2,5 mL zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny;
1,25 mL zawiesiny zawiera 50 mg azytromycyny;
0,1 mL zawiesiny zawiera 4 mg azytromycyny.

Sporządzanie zawiesiny do stosowania doustnego

Azimycin, 100 mg/5 mL

Butelka zawierająca 10 g proszku (o pojemności 35 mL)
Do butelki zawierającej 10 g proszku dodać, za pomocą dozownika strzykawkowego,
14 mL przegotowanej, ostudzonej wody – otrzymuje się 20 mL zawiesiny. Wstrząsać do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Azimycin, 200 mg/5 mL

Butelka zawierająca 10 g proszku (o pojemności 35 mL)
Do butelki zawierającej 10 g proszku dodać, za pomocą dozownika strzykawkowego,
14 mL przegotowanej, ostudzonej wody – otrzymuje się 20 mL zawiesiny. Wstrząsać do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Butelka zawierająca 15 g proszku (o pojemności 60 mL)
Do butelki zawierającej 15 g proszku dodać, za pomocą dozownika strzykawkowego,
21 mL przegotowanej, ostudzonej wody – otrzymuje się 30 mL zawiesiny. Wstrząsać do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Sporządzoną zawiesinę doustną przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, nie dłużej niż 5 dni.

Przed każdym pobraniem sporządzoną zawiesinę doustną należy energicznie wstrząsnąć.

Gdy dziecko połknie lek, należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w ustach.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Azimycin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu