Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ciprotic

Ciprotic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ciprotic, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Jeden mililitr roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku)  oraz 0,25 mg fluocynolonu acetonidu 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

0,6 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218) /ml 

0,3 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E216) /ml 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Krople do uszu, roztwór. 

Przezroczysty, klarowny roztwór. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Ciprotic można stosować u dorosłych i dzieci od 6 miesiąca życia w przypadku następujących  zakażeń: 

- ostre zapalenie ucha zewnętrznego (AOE) 

- ostre zapalenie ucha środkowego u pacjentów z drenażem wentylacyjnym ucha (rurkami  tympanostomijnymi, (AOMT), wywołane przez mikroorganizmy wrażliwe na cyprofloksacynę (patrz  punkty 4.2, 4.4 i 5.1) 

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków  przeciwbakteryjnych. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Podanie do ucha. 

Dawkowanie 

Dorośli i osoby starsze 

Ostre zapalenie ucha zewnętrznego i ostre zapalenie ucha środkowego u pacjentów z drenażem  wentylacyjnym ucha (rurkami tympanostomijnymi): wkraplać 6 do 8 kropli do zewnętrznego  przewodu słuchowego objętego infekcją co 12 godzin przez 7 dni. 

Nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności między osobami  starszymi i innymi dorosłymi pacjentami. 

Dzieci i młodzież 

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 miesiąca jest takie samo jak u dorosłych w obu wskazaniach. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby 

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku 

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. 

Sposób podawania 

Podanie do ucha. 

Środki ostrożności, które należy podjąć przed podaniem produktu leczniczego Przed użyciem roztwór ogrzać trzymając przez kilka minut butelkę w dłoniach, aby uniknąć uczucia  dyskomfortu, które mogłoby pojawić się przy wkraplaniu zimnego roztworu do  przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z chorym uchem zwróconym do góry, krople należy  wkraplać pociągając kilka razy za małżowinę uszną.  

W przypadku pacjentów z ostrym zapaleniem ucha środkowego z drenażem wentylacyjnym ucha  (rurkami tympanostomijnymi) należy 4-krotnie nacisnąć skrawek ucha ruchem pompującym przez  wciśnięcie go do wewnątrz, aby ułatwić przedostanie się kropli do ucha środkowego. W tej pozycji  pacjent powinien pozostać przez około 1 minutę aby ułatwić przedostanie się kropli do ucha. 

Jeśli istnieje potrzeba, należy czynność powtórzyć dla drugiego ucha. 

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza w celu zmniejszenia ryzyka skażenia  bakteryjnego należy pamiętać o tym, aby nie dotykać końcówką kroplomierza małżowiny  lub przewodu słuchowego zewnętrznego i okolic sąsiadujących lub innych powierzchni.  Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą. Butelkę przechowywać do zakończenia leczenia. 

4.3 Przeciwwskazania 

- Nadwrażliwość na substancje czynne - cyprofloksacynę lub na fluocynolonu acetonid lub inną  substancję z grupy chinolonowych leków przeciwbakteryjnych lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą, wymienioną w pkt 6.1. 

- Wirusowe zakażenia przewodu słuchowego zewnętrznego, w tym zakażenie ospą wietrzną i  opryszczką pospolitą oraz zakażenie grzybicze ucha. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania do ucha, nie jest przeznaczony do podawania  do oka, wdychania ani do wstrzykiwania. Nie należy go połykać ani wstrzykiwać. Jeśli objaw wycieku z ucha utrzymuje się po całym okresie leczenia lub też w ciągu 6 miesięcy  pojawią się kolejne epizody wycieku z ucha, wskazana jest kontrola lekarska celem  wykluczenia występowania perlaka, ciała obcego lub guza. 

Jeśli po leczeniu niektóre objawy choroby utrzymują się, zaleca się dalsze badania celem ponownej  diagnozy schorzenia i leczenia. 

Wraz z pierwszym pojawieniem się wysypki na skórze lub innych objawów nadwrażliwości należy  zaprzestać stosowania produktu leczniczego Ciprotic. U pacjentów otrzymujących chinolony  ogólnoustrojowo opisywano przypadki poważnych i niekiedy prowadzących do śmierci reakcji  nadwrażliwości (reakcji anafilaktycznych); niektóre występowały po pierwszej dawce leku. Poważne,  ostre reakcje nadwrażliwości mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie tego produktu leczniczego może  spowodować nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym szczepów bakterii, drożdży i  grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia, należy wdrożyć odpowiednie leczenie. U niektórych pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo występowała umiarkowana lub  silna wrażliwość skóry na słońce. Z uwagi na miejsce podawania produktu, wywołanie  reakcji fotoalergicznych przez ten produkt nie wydaje się prawdopodobne.

Kortykosteroidy mogą zmniejszać odporność organizmu na zakażenia bakteryjne, wirusowe lub  grzybicze i maskować kliniczne objawy infekcji, uniemożliwiając rozpoznanie nieskuteczności  antybiotyku, albo mogą hamować reakcje nadwrażliwości na substancje zawarte w produkcie. Produkt leczniczy Ciprotic może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) z  uwagi na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu (patrz punkt  4.8). 

Zaburzenia widzenia 

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po 

ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. 

Dzieci i młodzież 

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Ciprotic u dzieci w  wieku poniżej 6 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach leczenie lekiem Ciprotic może być  stosowane w populacji dzieci poniżej 6 miesiąca, po bardzo dokładnej ocenie przez lekarza stosunku  korzyści do ryzyka, biorąc pod uwagę, że choć nie są znane żadne zagrożenia lub różnice w  przebiegu choroby wykluczające jego stosowanie u tych dzieci, doświadczenie kliniczne jest  niewystarczające w tych specyficznych podgrupach populacji pediatrycznej.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie zostały przeprowadzone żadne badania interakcji produktu leczniczego Ciprotic z innymi lekami. Z uwagi na nieistotne niskie stężenie osoczowe obserwowane po stosowaniu leku miejscowo do uszu  (patrz punkt 5.2), jest mało prawdopodobne by cyprofloksacyna lub fluocynolonu acetonid wchodził  w znaczące klinicznie ogólnoustrojowe interakcje z innymi lekami. 

Wykazano, iż ogólnoustrojowe stosowanie niektórych chinolonów zwiększa efekt działania  doustnych antykoagulantów, warfaryny i ich pochodnych i było powiązane z przejściowym  podwyższeniem w osoczu poziomu kreatyniny wśród pacjentów przyjmujących równocześnie  cyklosporynę. 

Doustnie podawana cyprofloksacyna hamuje izoenzymy cytochromu P450: CYP1A2 i CYP3A4  zmienia również metabolizm metyloksantyn (kofeiny, teofiliny). Po miejscowym podaniu produktu  leczniczego Ciprotic do ucha osiągane stężenia cyprofloksacyny w osoczu są niskie i jest mało  prawdopodobne, że interakcje spowodowane metabolizmem cytochromu P450 i jednoczesnym  stosowaniem innych leków, w tym metyloksantyn, spowodują istotne klinicznie zmiany stężenia  metyloksantyn w osoczu.  

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie innych produktów do uszu. W przypadku konieczności  podania tą drogą więcej niż jednego produktu, należy je podać oddzielnie. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby  wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Ekspozycja ogólnoustrojowa na cyprofloksacynę będzie bardzo niska, dlatego też nie przewiduje się  jej szkodliwego działania na płód. W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach wykazano teratogenne  działanie kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, podawanych w relatywnie małych  dawkach. 

Działanie teratogenne niektórych kortykosteroidów stwierdzono u zwierząt po ich stosowaniu  na skórę.

Nie przeprowadzono odpowiednich kontrolowanych badań w zakresie teratogennego działania  fluocynolonu acetonidu u kobiet w ciąży. 

Przed podaniem produktu należy ocenić, czy korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym  zagrożeniem. 

Karmienie piersią 

Cyprofloksacyna jest wydzielana do mleka ludzkiego. Ogólnoustrojowe narażenie na cyprofloksacynę  stosowaną miejscowo będzie bardzo niskie, zatem przy jej stosowaniu nie należy spodziewać się jej  wpływu na dzieci karmione piersią. 

Kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo, przenikają do mleka ludzkiego i mogą hamować wzrost,  zakłócać produkcję endogennych kortykosteroidów lub powodować inne niepożądane skutki. Nie wiadomo, czy miejscowe podawanie kortykosteroidów może powodować osiągnięcie na tyle  dużego wchłaniania ogólnoustrojowego, by przenikały one do mleka ludzkiego w wykrywalnych  ilościach. 

Ponieważ do mleka ludzkiego wydziela się wiele leków, należy zachować ostrożność podczas  podawania produktu Ciprotic kobietom karmiącym. 

Płodność 

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach w celu oceny wpływu produktu leczniczego Ciprotic na  płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn 

Z uwagi na drogę podawania i warunki stosowania, produkt leczniczy Ciprotic nie wpływa na  zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych. 

Poniższe działania niepożądane były obserwowane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu  leku do obrotu. Działania niepożądane są sklasyfikowane zgodnie z układem systemów i  narządów oraz częstością występowania: 

bardzo częste (≥ 1/10), częste (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt częste (≥1/1000 do <1/100), rzadkie (  1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10000 pacjentów) lub o częstości nieznanej (brak  możliwości oceny częstości występowania na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie  działania niepożądane uszeregowano malejąco pod względem istotności.

Klasyfikacja układów i narządów 
Nazewnictwo zgodne z MedDRA
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 
Niezbyt często: kandydoza, grzybicze zapalenie ucha,  zapalenie ucha środkowego drugiego ucha
Zaburzenia układu nerwowego
Często: zaburzenia smaku 

Niezbyt często: parestezje (mrowienie w uszach), zawroty głowy, ból głowy, płacz
Zaburzenia ucha i błędnika
Często: ból ucha, uczucie dyskomfortu ucha, świąd ucha Niezbyt często: niedosłuch, szum w uszach, wyciek z ucha,  uczucie zatkanego ucha, zaburzenia błony bębenkowej,  obrzęk małżowiny usznej
Zaburzenia widzenia 
Nieznane: nieostre widzenie (patrz także punkt 4.4.)
Zaburzenia naczyniowe 
Niezbyt często: zaczerwienienie
Zaburzenia żołądka i jelit 
Niezbyt często: wymioty
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Niezbyt często: łuszczenie skóry, wysypka rumieniowata,  wysypka, ziarnina


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu  podania 
Niezbyt często: rozdrażnienie, zmęczenie
Badania diagnostyczne 
Niezbyt często: pozostawanie resztek produktu leczniczego
Urazy, zatrucia i powikłania po  zabiegach
Niezbyt często: niedrożność drenu (niedrożność rurki  tympanostomijnej)
Zaburzenia układu immunologicznego 
Nieznane: reakcje alergiczne


Opis wybranych działań niepożądanych 

U pacjentów stosujących ogólnoustrojowo leczenie chinolonami opisywano poważne, w pojedynczych przypadkach zakończone zgonem, reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne) nawet tuż po podaniu pierwszej dawki. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata  przytomności, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk krtaniowy, gardłowy lub obrzęk twarzy),  niedrożność dróg oddechowych, duszności, pokrzywka i świąd. 

U pacjentów otrzymujących fluorochinolony ogólnoustrojowo opisywano pęknięcia ścięgien barku, dłoni, Achillesa i innych ścięgien, które wymagały interwencji chirurgicznej lub spowodowały długotrwałą niepełnosprawność. Badania kliniczne i obserwacje po wprowadzeniu do obrotu fluorochinolonów podawanych ogólnoustrojowo wskazują, że ryzyko  wystąpienia tych pęknięć w ścięgnach pod dużym obciążeniem, w tym ścięgnach Achillesa, może być zwiększone u pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.  

Do tej pory, dane kliniczne i obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu nie wykazały wyraźnego związku między podawaniem cyprofloksacyny miejscowo do ucha, a niepożądanymi działaniami dotyczącymi układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. 

Dzieci i młodzież 

Produkt leczniczy Ciprotic okazał się bezpieczny do stosowania u dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C,  tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, 

strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

4.9 Przedawkowanie 

Nie opisywano żadnych przypadków przedawkowania. 

Z uwagi na nieistotne stężenie osoczowe obserwowane po zastosowaniu leku miejscowo do ucha, jest mało prawdopodobne, aby miejscowo zastosowana cyprofloksacyna lub fluocynolonu acetonid mogły powodować znaczące klinicznie działania ogólnoustrojowe.  Ostre przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, jednak w przypadku wystąpienia przewlekłego przedawkowania lub niewłaściwego stosowania mogą pojawić się cechy hiperkortyzolizmu. Ograniczona pojemność przewodu słuchowego przy stosowaniu produktów  miejscowo do ucha praktycznie wyklucza przedawkowanie drogą douszną. Jednakże spożycie leku  Ciprotic w wyniku przedawkowania lub w wyniku długotrwałego miejscowego podawania do ucha  może spowodować hamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

Spadek tempa wzrostu u dzieci i/lub zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu, mogą być bardziej widoczne po znacznym przedawkowaniu lub długotrwałym leczeniu (np. kilku miesięcy) lekiem Ciprotic. Mimo to przewiduje się, że efekt będzie przejściowy (dni lub tygodnie) i łatwo odwracalny bez długotrwałych następstw. 

W razie nieumyślnego spożycia produktu, leczenie będzie obejmowało opróżnienie żołądka poprzez  wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i  

związków zobojętniających kwas, zawierających magnez lub wapń. 

Dalsze postępowanie z chorym powinno być zgodne ze wskazaniami klinicznymi lub zaleceniami  krajowego centrum informacji toksykologicznej. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki otologiczne. Połączenia kortykosteroidów z lekami  przeciwinfekcyjnymi. 

Kod ATC: S02CA05 

Fluocynolonu acetonid  

Fluocynolonu acetonid to syntetyczny fluorowany kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym,  przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Początkowe działanie przeciwzapalne  stosowanych miejscowo kortykosteroidów obejmuje hamowanie migracji i aktywności makrofagów i  leukocytów w miejscu objętym stanem zapalnym poprzez zwężanie naczyń i ograniczanie ich  przepuszczalności. Kortykosteroidy hamują również późniejsze procesy zapalne, takie jak zwiększenie  liczby naczyń, gromadzenie się kolagenu, powstawanie bliznowców (blizn). 

Cyprofloksacyna 

Mechanizm działania 

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego  wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA) i topoizomerazy IV, niezbędnych  do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii. 

Mechanizm oporności 

Mutacja w genach kodujących docelowe miejsca działania cyprofloksacyny (gyrA, gyrN, parC, parE)  stanowi podstawowy mechanizm oporności na cyprofloksacynę u P. aeruginosa. Innym  opisanym mechanizmem oporności jest nadekspresja pomp czynnie usuwających lek, w  szczególności genu Mex (Multiple EffluX). Pojedyncze mutacje niekoniecznie muszą prowadzić do  wytworzenia oporności klinicznej, ale mutacje wielostopniowe zwykle powodują oporność kliniczną.  Niemniej wysokie stężenie dostarczonego antybiotyku, przy podaniu miejscowym, zawsze znacznie  przekracza wartość MIC odpowiednich organizmów. W związku z tym powstanie oporności  bakteryjnej jest wysoce nieprawdopodobne. Możliwość powstania oporności wydaje się  zdecydowanie niższa przy miejscowym podaniu leku niż przy podaniu ogólnoustrojowym. 

Wartości graniczne 

Dla większości środków stosowanych miejscowo dane farmakologiczne są ograniczone, brak jest  również danych pozwalających na interpretację wyników. Z tego powodu Europejski Komitet  ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) proponuje stosowanie epidemiologicznych  wartości odcięcia (ang. Epidemiological cut-off values - ECOFFs) jako wskaźnika wrażliwości na  leki stosowane miejscowo.

Epidemiologiczne wartości punktu odcięcia według EUCAST. 

Mikroorganizmy 
Sensible / Wrażliwość(S) 
Resistente / Oporność (R)
Staphylococcus spp. 
S ≤ 1 mg/l 
R ≥ 1 mg/l
Streptococcus pneumoniae 
S ≤ 0,125 mg/l 
R ≥ 2 mg/l
Haemophilus influenzae i 

Moraxella catarrhalis
S ≤ 0,5 mg/l 
R ≥ 0,5 mg/l
Gatunki Pseudomonas 
S ≤ 0,5 mg/l 
R ≥ 1 mg/l


Częstość występowania oporności może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu  wyizolowania danego drobnoustroju. Należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. Są to jedynie przybliżone orientacyjne informacje  dotyczące prawdopodobieństwa wrażliwości drobnoustrojów na ten antybiotyk. W tabeli poniżej przedstawiono podział gatunków na grupy według wrażliwości na terytorium Unii  Europejskiej: 

Ostre zapalenie ucha środkowego z drenażem wentylacyjnym ucha 

(rurki tympanostomijne) (AOMT) 

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: 

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę) 

Streptococcus pneumoniae 

Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Pseudomonas aeruginosa


GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ  PROBLEM


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Staphylococcus aureus


Ostre zapalenie ucha zewnętrznego (AOE)GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: 

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę) 

Tlenowe bakterie Gram-ujemne: 

Pseudomonas aeruginosa
GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: 

Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę)


5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Podanie do ucha. 

W dwóch badaniach klinicznych z AOMT pobrano próbki krwi w celu określenia stężenia cyprofloksacyny i / lub fluocynolonu acetonidu w osoczu. Analiza farmakokinetyczna wykazała brak  lub nieistotne stężenie substancji czynnych w osoczu wskazując, że nie jest 

prawdopodobne, aby po podaniu miejscowym do ucha leku Ciprotic ogólnoustrojowe stężenia cyprofloksacyny i/lub fluocynolonu acetonidu były istotne z farmakokinetycznego lub  klinicznego punktu widzenia. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność cyprofloksacyny została dokładnie zbadana. Przeprowadzone dotychczas badania na  zwierzętach nie potwierdzają bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego, toksycznego, wpływu na  reprodukcję. Działania niepożądane na ośrodkowy układ nerwowy i możliwość uszkodzenia chrząstki  oraz ścięgien opisano w badaniach z udziałem ludzi i w badaniach przedklinicznych. W badaniach  prowadzonych na młodych zwierzętach i płodach zwierząt narażonych na działanie chinolonów  zaobserwowano ich wpływ na tkankę chrzęstną. Niemniej te szkodliwe działania obserwowano po  podaniu doustnym lub dożylnym w dawkach, których nie można uzyskać po podaniu do ucha. Dane niekliniczne wskazują na niskie ryzyko ototoksyczności i toksyczności ogólnoustrojowej po  podaniu dobębenkowym połączenia fluocynolonu acetonidu 0,025% i cyprofloksacyny 0,3%.  Douszne stosowanie tego produktu uważane jest za bezpieczne i nie należy spodziewać się ryzyka  utraty słuchu przy jego zastosowaniu klinicznym. 

Fluocynolon acetonidu w trakcie wykonywania typowego zestawu badań genotoksyczności nie  wykazywał genotoksyczności. 

Nie przeprowadzono długookresowych badań klinicznych na zwierzętach celem oceny kancerogenności fluocynolonu acetonidu. 

Wykazano, że silniejsze kortykosteroidy działają teratogennie po podaniu na skórę u zwierząt laboratoryjnych, ale nie ma adekwatnych i dobrze kontrolowanych badań toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej z użyciem fluocynolonu acetonidu. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Powidon K-90 

Glycereth-26 (Glicerol i Tlenek etylenu) 

Glikolu dietylenowego monoetylowy eter 

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) 

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) 

Kwas solny stężony (do ustalenia pH) 

Woda oczyszczona 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata. 

Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani  nie zamrażać. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE, zamknięta zakrętką z HDPE z pierścieniem  gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i jego usuwanie. 

Lek po zakończeniu leczenia oddać do apteki w celu utylizacji, po pierwszym otwarciu nie  przechowywać dłużej niż 28 dni.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Solinea Sp. z o.o.  

Elizówka, Szafranowa 6 

21-003 Ciecierzyn 

Polska 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

26333 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

29-03-2021 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY  

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

31-07-2023

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ciprotic
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu