Szukaj leku
FAQ

Augmentin

Augmentin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Augmentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda fiolka lub butelka zawiera 1000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i
200 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu
Każda fiolka lub butelka zawiera 62,9 mg (2,7 mmol) sodu.
Każda fiolka lub butelka zawiera 39,3 mg (1,0 mmol) potasu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.
Fiolki lub butelki zawierające jałowy proszek o barwie białej do białawej.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Augmentin wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych
(patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):
• ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła (takie jak zapalenie wyrostka sutkowatego, zakażenia
okołomigdałkowe, zapalenie nagłośni i zapalenie zatok z ciężkimi ogólnymi objawami
przedmiotowymi i podmiotowymi);
• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
• pozaszpitalne zapalenie płuc;
• zapalenie pęcherza moczowego;
• odmiedniczkowe zapalenie nerek;
• zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez
zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
• zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku;
• zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
• zakażenia narządów płciowych u kobiet.
Zapobieganie zakażeniom związanym z dużymi zabiegami chirurgicznymi u dorosłych, które dotyczą:
• przewodu pokarmowego;
• jamy miednicy;
• głowy i szyi;
• chirurgii dróg żółciowych.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków
przeciwbakteryjnych.
2
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem
określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.
Określając dawkę produktu Augmentin do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać
pod uwagę:
• przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na środki przeciwbakteryjne
(patrz punkt 4.4);
• ciężkość i umiejscowienie zakażenia;
• wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta jak podano poniżej.
W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu Augmentin,
tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas
klawulanowy w innej proporcji (patrz punkty 4.4 i 5.1).
Ta postać produktu Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
podawana według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 3000 mg amoksycyliny
i 600 mg kwasu klawulanowego. Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej
dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci dożylnej produktu Augmentin,
aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.
Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie.
Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymaga dłuższego okresu leczenia.
Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta
(patrz punkt 4.4 odnośnie przedłużonego leczenia).
Należy wziąć pod uwagę lokalne wytyczne dotyczące właściwej częstości dawkowania amoksycyliny
z kwasem klawulanowym.
Dorośli i dzieci o masie ciała  40 kg
W leczeniu zakażeń wymienionych w punkcie 4.1: dawka (1000 mg + 200 mg), podawana
co 8 godzin.
Zapobieganie zakażeniom związanym
z zabiegami chirurgicznymi
W zabiegach trwających krócej niż 1 godzinę
zalecana dawka produktu Augmentin to (1000 mg
+ 200 mg) do (2000 mg + 200 mg), podawana
w czasie wprowadzania do znieczulenia. Dawki
(2000 mg + 200 mg) można uzyskać stosując inną
dożylną postać produktu Augmentin.
W zabiegach trwających powyżej 1 godziny
zalecana dawka produktu Augmentin wynosi
(1000 mg + 200 mg) do (2000 mg + 200 mg),
podawana w czasie wprowadzania do
znieczulenia, a następnie do 3 dawek (1000 mg +
200 mg) w ciągu 24 godzin.
Jeśli w związku z operacją stwierdzi się
oczywiste, kliniczne objawy zakażenia, należy
wdrożyć zwykłe leczenie dożylne lub doustne
w okresie pooperacyjnym.
3
Dzieci o masie ciała < 40 kg
Zalecane dawki
• Dzieci w wieku 3 miesiące i powyżej: (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 8 godzin.
• Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub masie ciała mniejszej niż 4 kg: (25 mg + 5 mg)/kg mc.
co 12 godzin.
Osoby w podeszłym wieku
Modyfikacja dawki nie jest konieczna.
Zaburzenie czynności nerek
Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny.
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym
niż 30 ml/min.
Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg
CrCl: 10-30 ml/min Początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg),
podawane 2 razy na dobę.
CrCl <10 ml/min Początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg),
podawane co 24 godziny.
Hemodializa Początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg)
co 24 godziny, z dodatkową dawką (500 mg + 100 mg) na koniec dializy
(ze względu na zmniejszenie stężeń w surowicy zarówno amoksycyliny
i kwasu klawulanowego).
Dzieci o masie ciała <40 kg
CrCl: 10 do 30 ml/min (25 mg + 5 mg) na kg mc. podawane co 12 godzin.
CrCl <10 ml/min (25 mg + 5 mg) na kg mc. podawane co 24 godziny.
Hemodializa (25 mg + 5 mg) na kg mc. podawane co 24 godziny, z dodatkową dawką
(12,5 mg + 2,5 mg) na kg mc. na koniec dializy (ze względu
na zmniejszenie stężeń w surowicy zarówno amoksycyliny i kwasu
klawulanowego).
Zaburzenie czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby
(patrz punkty 4.3 i 4.4).
Sposób podawania
Produkt Augmentin jest przeznaczony do podawania dożylnego.
4
Może być podany w powolnym wstrzyknięciu trwającym około 3 do 4 minut bezpośrednio do żyły
lub do drenu przyrządu do wlewu kroplowego, albo w infuzji dożylnej w czasie 30 do 40 minut.
Produkt Augmentin nie jest przeznaczony do podawania domięśniowego.
U dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy produkt Augmentin należy stosować wyłącznie w postaci
infuzji.
Jeśli jest to właściwe dla danego pacjenta, leczenie produktem Augmentin można rozpocząć od
podania postaci dożylnej i kontynuować odpowiednią postacią doustną.
Instrukcja dotycząca rekonstytucji i rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt
6.6.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny
lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).
Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez
amoksycylinę lub kwas klawulanowy (patrz punkt 4.8).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie
dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny
lub cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 i 4.8).
U pacjentów leczonych penicylinami notowano występowanie ciężkich, sporadycznie zakończonych
zgonem, reakcji uczuleniowych (w tym reakcje anafilaktoidalne i ciężkie niepożądane reakcje skórne).
Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła
nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna
należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny stosowny
sposób leczenia.
Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć
zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę,
zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.
Zastosowanie tej postaci leku Augmentin może nie być właściwe w przypadku wysokiego ryzyka,
że oporność przypuszczalnego drobnoustroju na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez
beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Ponieważ nie są dostępne
specyficzne dane dotyczące T >MIC i dane dotycząc porównywalnych postaci doustnych
są niejednoznaczne, zastosowanie tej postaci leku Augmentin (bez dodatkowej amoksycyliny) może
nie być właściwe w leczeniu zakażeń wywołanych S. pneumoniae opornego na penicylinę.
Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki
(patrz punkt 4.8).
Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli podejrzewa się
mononukleozę zakaźną, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek
pomiędzy występowaniem odropodobnych wysypek, a zastosowaniem amoksycyliny.
Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo
5
wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek.
Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem
ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis)
(patrz punkt 4.8). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Augmentin i jest
przeciwwskazane wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny.
Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.8).
Zdarzenia dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku
i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Te zdarzenia bardzo rzadko notowano u dzieci.
We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas
lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka
tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być
ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one
u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki
o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę (patrz punkt 4.8).
Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym amoksycyliny, opisywano
występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego
do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania
u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek
antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast
odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta
i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie produktów
leczniczych hamujących perystaltykę jelit.
W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych,
w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.
U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się
czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi
należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków
przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi
(patrz punkty 4.5 i 4.8).
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności
(patrz punkt 4.2).
U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię,
szczególnie podczas leczenia parenteralnego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca
się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość
tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym,
należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.9).
Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, zaleca się użycie metody
enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie nieenzymatycznych
metod oznaczania glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników.
Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie Augmentin może powodować niespecyficzne wiązanie
IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich
wyników testu Coombsa.
6
Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA,
wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków (Aspergillus) u pacjentów otrzymujących amoksycylinę
z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju
Aspergillus. Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów i polifuranoz nie pochodzących z
grzybów Aspergillus z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu
interpretację pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem
klawulanowym należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.
Ten produkt leczniczy zawiera w każdej fiolce 62,9 mg (2,7 mmola) sodu. Należy wziąć to pod
uwagę, u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Ten produkt leczniczy zawiera w każdej fiolce 39,3 mg (1,0 mmola) potasu. Należy
wziąć to pod uwagę, u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek lub kontrolujących zawartość
potasu w diecie.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Doustne leki przeciwzakrzepowe
Doustne leki przeciwzakrzepowe i antybiotyki z grupy penicylin były szeroko stosowane
w lecznictwie, bez doniesień o interakcjach. Jednakże w literaturze są opisane przypadki zwiększania
się międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) u leczonych acenokumarolem
lub warfaryną pacjentów, u których zastosowano leczenie amoksycyliną. Jeżeli konieczne jest
jednoczesne stosowanie, należy ściśle kontrolować czas protrombinowy lub INR po rozpoczęciu
lub zakończeniu stosowania amoksycyliny. Ponadto może być konieczna modyfikacja dawki
doustnych leków przeciwzakrzepowych (patrz punkty 4.4 i 4.8).
Metotreksat
Penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu powodując potencjalne zwiększenie
toksyczności.
Probenecyd
Jednoczesne stosowanie probenecydu nie jest zalecane. Probenecyd zmniejsza nerkowe wydzielanie
kanalikowe amoksycyliny. Jednoczesne stosowanie probenecydu może powodować zwiększone
i długo utrzymujące się stężenie we krwi amoksycyliny, ale nie kwasu klawulanowego.
Mykofenolan mofetylu
U pacjentów otrzymujących mykofenolan mofetylu, po jednoczesnym zastosowaniu z amoksycyliną i
kwasem klawulanowym w postaci doustnej obserwowano zmniejszenie o około 50% stężenia
aktywnego metabolitu − kwasu mykofenolowego (MPA, ang. mycophenolic acid), oznaczanego przed
podaniem kolejnej dawki. Zmiana stężenia przed podaniem kolejnej dawki może nie odzwierciedlać
precyzyjnie zmiany całkowitego wpływu MPA na organizm. Z tego względu, jeśli nie ma klinicznych
objawów dysfunkcji przeszczepu, zwykle nie jest konieczna zmiana dawki mykofenolanu mofetylu.
Jednak należy uważnie obserwować pacjenta podczas leczenia skojarzonego i wkrótce po zakończeniu
antybiotykoterapii.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ w odniesieniu
do ciąży, rozwoju embrionalnego lub płodowego, porodu lub rozwoju pourodzeniowego
(patrz punkt 5.3). Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym
7
u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych.
W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza
płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być
związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać
stosowania w ciąży, chyba, że lekarz uzna zastosowanie za istotne.
Karmienie piersią
Obie substancje są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego
na oseska). W rezultacie, możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych
oseska, w związku z czym może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Należy brać pod
uwagę możliwość uwrażliwienia. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie
karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści
do ryzyka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty
głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
(patrz punkt 4.8).
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty.
Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku na rynek
są przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i według częstości
występowania.
Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań
niepożądanych:
bardzo często (1/10)
często (1/100 do <1/10)
niezbyt często (1/1 000 do <1/100)
rzadko (1/10 000 do <1/1 000)
bardzo rzadko (<1/10 000)
częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Kandydoza skóry i błon śluzowych Często
Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii Częstość nieznana
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia) Rzadko
Trombocytopenia Rzadko
Przemijająca agranulocytoza Częstość nieznana
Niedokrwistość hemolityczna Częstość nieznana
Wydłużony czas krwawienia i czas
protrombinowy1
Częstość nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego10
Obrzęk naczynioruchowy Częstość nieznana
Anafilaksja Częstość nieznana
8
Zespół choroby posurowiczej Częstość nieznana
Alergiczne zapalenie naczyń Częstość nieznana
Zaburzenia układu nerwowego
Zawroty głowy Niezbyt często
Ból głowy Niezbyt często
Drgawki2 Częstość nieznana
Aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych Częstość nieznana
Zaburzenia naczyniowe
Zakrzepowe zapalenie żył3 Rzadko
Zaburzenia żołądka i jelit
Biegunka Często
Nudności Niezbyt często
Wymioty Niezbyt często
Niestrawność Niezbyt często
Związane z antybiotykiem zapalenie jelita
grubego
4
Częstość nieznana
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT5 Niezbyt często
Zapalenie wątroby6 Częstość nieznana
Żółtaczka zastoinowa6 Częstość nieznana
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej7
Wysypka skórna Niezbyt często
Świąd Niezbyt często
Pokrzywka Niezbyt często
Rumień wielopostaciowy Rzadko
Zespół Stevensa-Johnsona Częstość nieznana
Martwica toksyczno-rozpływna naskórka Częstość nieznana
Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry Częstość nieznana
Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)9 Częstość nieznana
Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami
ogólnymi (DRESS)
Częstość nieznana
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Śródmiąższowe zapalenie nerek Częstość nieznana
Krystaluria8 Częstość nieznana
1 Patrz punkt 4.4.
2 Patrz punkt 4.4.
3 W miejscu wstrzyknięcia.
4 W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego
(patrz punkt 4.4).
5 Umiarkowane zwiększenie AST i (lub) ALT obserwowano u pacjentów leczonych
antybiotykami beta-laktamowymi, ale istotność tych obserwacji nie jest znana.
6 Te zdarzenia zauważono w przypadku stosowania innych penicylin i cefalosporyn
(patrz punkt 4.4).
7 Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji
nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).
8 Patrz punkt 4.9.
9 Patrz punkt 4.4.
10 Patrz punkty 4.3 i 4.4.
9
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania
Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej.
Obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu (krystaluria), w niektórych
przypadkach prowadzące do niewydolności nerek (patrz punkt 4.4).
Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki.
Odnotowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym
podaniu dużych dawek leku. Należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.4).
Leczenie zatrucia
Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na równowagę wodno-elektrolitową.
Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy;
kod ATC: J01CR02.
Mechanizm działania
Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną (antybiotyk beta-laktamowy), która hamuje jeden
lub więcej enzymów (często zwanych białkami wiążącymi penicylinę, PBP – ang. penicillin-binding
proteins) w szlaku biosyntezy bakteryjnego peptydoglikanu, będącego integralnym strukturalnym
składnikiem ściany komórki bakteryjnej. Zahamowanie syntezy peptydoglikanu prowadzi
do osłabienia ściany komórki, po czym następuje zazwyczaj liza komórki i śmierć bakterii.
Amoksycylina podlega rozkładowi przez beta-laktamazy wytwarzane przez oporne bakterie i dlatego
zakres działania samej amoksycyliny nie obejmuje organizmów, które wytwarzają te enzymy.
Kwas klawulanowy jest beta-laktamem o budowie podobnej do penicylin. Unieczynnia niektóre betalaktamazy, co zapobiega unieczynnieniu amoksycyliny. Sam kwas klawulanowy nie wywiera
klinicznie użytecznego działania przeciwbakteryjnego.
10
Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne
Czas powyżej minimalnego stężenia hamującego (T>MIC) jest uznawany za główny wyznacznik
skuteczności amoksycyliny.
Mechanizmy oporności
Istnieją dwa główne mechanizmy oporności na amoksycylinę z kwasem klawulanowym.
• Unieczynnienie przez beta-laktamazy bakteryjne, które nie są hamowane przez kwas klawulanowy
w tym klasy B, C i D.
• Zmiana struktury PBP, co zmniejsza powinowactwo leku przeciwbakteryjnego do miejsca
docelowego.
Nieprzepuszczalność błony komórkowej bakterii lub mechanizmy pompy wyrzutowej mogą
wywoływać oporność bakterii lub przyczyniać się do jej wystąpienia, szczególnie u bakterii Gramujemnych.
Wartości graniczne
Wartości graniczne MIC amoksycyliny z kwasem klawulanowym zostały określone przez European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).
Drobnoustrój Wartości graniczne wrażliwości (g/ml)1
Wrażliwy Pośredni2 Oporny
Haemophilus influenzae1 ≤1 - >1
Moraxella catarrhalis1 ≤1 - >1
Staphylococcus aureus2 ≤2 - >2
Gronkowce koagulazo-ujemne2 ≤0,25 >0,25
Enterococcus1 ≤4 8 >8
Streptococcus A, B, C, G5 ≤0,25 - >0,25
Streptococcus pneumoniae3 ≤0,5 1-2 >2
Enterobacteriaceae1,4
- - >8
Gram-ujemne bakterie beztlenowe1 ≤4 8 >8
Gram-dodatnie bakterie beztlenowe1 ≤4 8 >8
Wartości graniczne nie związane z gatunkiem1 ≤2 4-8 >8
1 Opisywane wartości dotyczą stężeń amoksycyliny. Na potrzeby badania wrażliwości stężenie kwasu
klawulanowego zostało ustalone na poziomie 2 mg/l.
2 Opisywane wartości dotyczą stężeń oksacyliny.
3 Wartości graniczne podane w tabeli opierają się na wartościach granicznych dla ampicyliny.
4 Wartości graniczne dla szczepów opornych R >8 mg/l zapewniają, że wszystkie wyizolowane
szczepy, w których występują mechanizmy oporności są określane jako oporne.
5 Wartości graniczne w tabeli są oparte na wartościach granicznych penicyliny benzylowej.
Częstość występowania oporności wybranych gatunków może zmieniać się z upływem czasu i być
różna w różnych rejonach geograficznych. Należy odnieść się do lokalnych danych dotyczących
oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć
opinii specjalistycznej, gdy lokalna częstość występowania oporności jest taka, że przydatność leku
jest wątpliwa, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń.
Szczepy zwykle wrażliwe
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie
Enterococcus faecalis
Gardnerella vaginalis
11
Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)£
Gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae1
Streptococcus pyogenes i inne paciorkowce beta-hemolizujące
Grupa Streptococcus viridans
Tlenowe bakterie Gram-ujemne
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Capnocytophaga spp.
Eikenella corrodens
Haemophilus influenzae2
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae§
Pasteurella multocida
Bakterie beztlenowe
Bacteroides fragilis
Fusobacterium nucleatum
Prevotella spp.
Szczepy, w których może wystąpić problem oporności nabytej
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie
Enterococcus faecium$
Tlenowe bakterie Gram-ujemne
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Drobnoustroje z opornością naturalną
Tlenowe bakterie Gram-ujemne
Acinetobacter spp.
Citrobacter freundii
Enterobacter spp.
Legionella pneumophila
Morganella morganii
Providencia spp.
Pseudomonas spp.
Serratia spp.
Stenotrophomonas maltophilia
Inne drobnoustroje
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetti
Mycoplasma pneumoniae
$ Naturalna pośrednia wrażliwość i brak nabytego mechanizmu oporności.
£ Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na amoksycylinę z kwasem
klawulanowym.
§ Wszystkie szczepy z opornością na amoksycylinę nie wynikającą z wytwarzania
beta-laktamaz są oporne na amoksycylinę z kwasem klawulanowym.
12
1 Stosowanie tej postaci amoksycyliny z kwasem klawulanowym może nie być właściwe
w leczeniu zakażeń opornego na penicylinę Streptococcus pneumoniae
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
2 W niektórych krajach UE zgłaszano występowanie szczepów o zmniejszonej wrażliwości
u więcej niż 10% szczepów.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Poniżej przedstawiono wyniki farmakokinetyczne z badań, w których amoksycylina z kwasem
klawulanowym były podawane zdrowym ochotnikom w dawce 500 mg + 100 mg
lub 1000 mg + 200 mg we wstrzyknięciu dożylnym (bolus).
Średnie ( SD) parametry farmakokinetyczne
Wstrzyknięcie dożylne (bolus)
Podana dawka Amoksycylina
Dawka Średnie
maksymalne
stężenie
w surowicy
(g/ml)
T1/2 (h) AUC
(hmg/l)
Wydalanie z moczem
(%, 0 do 6 h)
AMX + CA
500 mg + 100 mg
500 mg 32,2 1,07 25,5 66,5
AMX + CA
1000 mg + 200 mg
1000 mg 105,4 0,9 76,3 77,4
Kwas klawulanowy
AMX + CA
500 mg + 100 mg
100 mg 10,5 1,12 9,2 46,0
AMX + CA
1000 mg + 200 mg
200 mg 28,5 0,9 27,9 63,8
AMX – amoksycylina, CA – kwas klawulanowy
Dystrybucja
Z całkowitej ilości leku w osoczu, około 25% kwasu klawulanowego i 18% amoksycyliny jest
związane z białkami. Objętość dystrybucji wynosi około 0,3-0,4 l/kg dla amoksycyliny i około 0,2 l/kg
dla kwasu klawulanowego.
Po podaniu dożylnym wykryto zarówno amoksycyliny jak i kwasu klawulanowego w pęcherzyku
żółciowym, w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej, mięśniach; w płynie
maziowym, płynie otrzewnowym, żółci i ropie. Amoksycylina nie przenika wystarczająco do płynu
mózgowo-rdzeniowego.
Badania na zwierzętach nie dostarczyły dowodów na znaczącą retencję tkankową pochodnych
żadnego ze składników leku. Amoksycylinę, podobnie jak większość penicylin można wykryć
w mleku kobiecym. W mleku kobiecym można również wykryć śladowe ilości kwasu klawulanowego
(patrz punkt 4.6).
Wykazano, że zarówno amoksycylina jak i kwas klawulanowy przenikają przez łożysko
(patrz punkt 4.6).
Metabolizm
13
Amoksycylina jest częściowo wydalana z moczem w postaci nieczynnego kwasu penicylinowego
w ilościach równoważnych do 10 – 25% początkowej dawki amoksycyliny. Kwas klawulanowy
u ludzi jest w dużym stopniu metabolizowany i wydalany z moczem i kałem, oraz jako dwutlenek
węgla wydalany z wydychanym powietrzem.
Eliminacja
Główną drogą wydalania amoksycyliny są nerki, podczas gdy kwas klawulanowy jest wydalany
zarówno przez nerki, jak i w mechanizmie pozanerkowym.
U osób zdrowych średni okres półtrwania w fazie eliminacji amoksycyliny z kwasem klawulanowym
wynosi około 1 godziny, a średni klirens całkowity około 25 l/h. Około 60 do 70% amoksycyliny
i 40 do 65% kwasu klawulanowego jest wydalane w postaci niezmienionej w czasie pierwszych
6 godzin od momentu podania dawki 500 mg + 100 mg lub dawki 1000 mg + 200 mg
we wstrzyknięciu dożylnym bolus. W różnych badaniach stwierdzono, że w okresie 24 godzin 50-85%
amoksycyliny i 27-60% kwasu klawulanowego było wydalane z moczem. Największa ilość kwasu
klawulanowego była wydalana w ciągu pierwszych dwóch godzin po podaniu.
Jednoczesne podanie probenecydu opóźnia wydalanie amoksycyliny, ale nie opóźnia nerkowego
wydalania kwasu klawulanowego (patrz punkt 4.5).
Wiek
Okres półtrwania amoksycyliny w fazie eliminacji u małych dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2 lat
nie różni się od wartości uzyskiwanych u dzieci starszych i u dorosłych. U bardzo małych dzieci
(w tym u wcześniaków) w pierwszym tygodniu życia leku nie należy podawać częściej niż dwa razy
na dobę z powodu niedojrzałości nerkowej drogi wydalania. U pacjentów w podeszłym wieku
prawdopodobieństwo zmniejszonej czynności nerek jest większe, dlatego należy starannie dobierać
dawki i przydatne może być monitorowanie czynności nerek.
Zaburzenie czynności nerek
Całkowity klirens surowiczy amoksycyliny z kwasem klawulanowym zmniejsza się proporcjonalnie
do zmniejszającej się wydolności nerek. Zmniejszenie klirensu leku jest wyraźniejsze
dla amoksycyliny niż dla kwasu klawulanowego, ponieważ proporcjonalnie większa część
amoksycyliny jest wydalana drogą nerkową. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
należy dobierać takie dawki, aby zapobiegać niepożądanej kumulacji amoksycyliny jednocześnie
zachowując odpowiednie stężenia kwasu klawulanowego (patrz punkt 4.2).
Zaburzenie czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy podczas dawkowania zachować ostrożność,
kontrolując w regularnie czynność wątroby.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania, genotoksyczności, i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania
szczególnego zagrożenia dla człowieka.
W przeprowadzonych na psach badaniach, dotyczących toksyczności amoksycyliny z kwasem
klawulanowym po podaniu wielokrotnym, obserwowano podrażnienie żołądka, wymioty
i przebarwienia języka.
Nie przeprowadzono badań dotyczących rakotwórczości amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub
jego składników.
14
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Nie zawiera.
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w
punkcie 6.6.
Produktu Augmentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji nie należy mieszać z preparatami krwi ani innymi płynami zawierającymi białka, takimi jak
hydrolizaty białkowe oraz z emulsjami tłuszczowymi przeznaczonymi do podawania dożylnego.
Jeśli produkt Augmentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji został zalecony przez lekarza równocześnie z antybiotykiem aminoglikozydowym, nie należy
ich mieszać w strzykawce, pojemniku z płynem do infuzji dożylnej ani w przyrządzie do przetaczania
płynów infuzyjnych, gdyż może wówczas dojść do utraty aktywności antybiotyku
aminoglikozydowego.
Roztworów produktu Augmentin nie należy mieszać z preparatami zawierającymi glukozę, dekstran
lub wodorowęglany.
6.3 Okres ważności
Proszek w fiolkach
2 lata
Fiolki lub butelki z roztworem (do wstrzykiwań dożylnych lub przed rozcieńczeniem do infuzji)
Sporządzony roztwór (po rozpuszczeniu w fiolce lub butelce w 20 ml wody do wstrzykiwań) należy
podać lub rozcieńczyć natychmiast, w ciągu 20 minut od sporządzenia.
Rozcieńczony roztwór do infuzji dożylnych
Wykazano, że fizyczna i chemiczna trwałość takiego roztworu wynosi 2-3 godziny w temperaturze
25°C lub 8 godzin w temperaturze 5°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór powstały po
rozpuszczeniu proszku i następnie rozcieńczeniu (roztwór proszku z fiolki lub butelki w 20 ml wody
do wstrzykiwań, rozcieńczony co najmniej 100 ml płynu infuzyjnego) należy zużyć natychmiast po
przygotowaniu.
Roztwór do infuzji amoksycyliny z kwasem klawulanowym można sporządzić stosując różne płyny
infuzyjne. Właściwe stężenie roztworu antybiotyku jest zachowane w temperaturze 5°C i w
temperaturze pokojowej (25°C), jeśli użyje się zalecanej objętości płynów infuzyjnych podanych w
tabeli poniżej. Jeśli po rozcieńczeniu roztwór przechowuje się w temperaturze pokojowej (25°C),
infuzję dożylną należy zakończyć nie później niż w czasie podanym poniżej.
Płyny do infuzji dożylnych Okres trwałości
w temperaturze 25°C
Woda do wstrzykiwań 3 godziny
15
0,9% w/o roztwór chlorku sodu do infuzji (9 mg/ml) 3 godziny
Roztwór Ringera 2 godziny
Roztwór Ringera z mleczanem (roztwór Hartmanna) 2 godziny
0,3% w/o roztwór chlorku potasu i 0,9% w/o roztwór chlorku
sodu do infuzji (3 mg/ml i 9 mg/ml)
2 godziny
W celu przechowywania w temperaturze 5°C, sporządzony roztwór produktu Augmentin do
podawania dożylnego można dodać do schłodzonego w lodówce worka infuzyjnego zawierającego
wodę do wstrzykiwań lub 0,9% w/v roztwór chlorku sodu. Rozcieńczony roztwór można
przechowywać do 8 godzin. Następnie roztwór do infuzji należy podać natychmiast, gdy tylko
osiągnie temperaturę pokojową.
Trwałość roztworów produktu Augmentin do podawania dożylnego zależy od stężenia. Jeśli
konieczne jest zastosowanie roztworu o większym stężeniu, okres trwałości należy odpowiednio
zmodyfikować.
Augmentin do podawania dożylnego jest mniej trwały w roztworach do infuzji zawierających
glukozę, dekstran lub wodorowęglany. Sporządzone roztwory amoksycyliny z kwasem
klawulanowym można wstrzykiwać do drenu kroplówki w ciągu 3 do 4 minut.
Wszelkie pozostałości roztworów antybiotyku należy usunąć.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Warunki przechowywania sporządzonego roztworu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolki 25 ml lub butelki 50 ml z bezbarwnego szkła (szkło typu I lub III) zabezpieczone korkiem z
gumy chlorobutylowej i kapslem. Każde opakowanie zawiera 1, 5, 10, 25 lub 100 fiolek lub 5 butelek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Tylko do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy usunąć.
Rozpuszczenie i rozcieńczenie przeprowadzić w warunkach aseptycznych. Przed podaniem roztwór
należy obejrzeć, czy nie występują w nim cząstki stałe lub nie nastąpiła zmiany barwy. Roztwór
można użyć jedynie wtedy, gdy jest przezroczysty i wolny od stałych cząstek.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Sporządzanie roztworów do wstrzykiwań dożylnych
Standardowym rozpuszczalnikiem jest woda do wstrzykiwań. Produkt Augmentin, 1000 mg +
200 mg, należy rozpuścić w 20 ml rozpuszczalnika, uzyskując w przybliżeniu 20,9 ml roztworu do
jednorazowego użycia. W trakcie rozpuszczania proszku może przez pewien czas pojawić się różowe
zabarwienie. Sporządzone roztwory są zwykle od bezbarwnych do barwy żółtej.
Roztwór należy podać w ciągu 20 minut od sporządzenia.
16
Sporządzanie roztworów do infuzji dożylnych
Fiolki lub butelki Augmentin nie są przeznaczone do wielokrotnego pobierania dawki.
Produkt Augmentin, 1000 mg + 200 mg, należy rozpuścić w sposób opisany powyżej w celu
sporządzenia roztworu do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór należy natychmiast dodać do 100 ml
płynu infuzyjnego używając miniworka lub biurety zestawu do infuzji.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/0797
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29. listopada 1988 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24. kwietnia 2009 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO