Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Rantudil Forte

Rantudil Forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Rantudil Forte, 60 mg, kapsułki twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna kapsułka twarda zawiera 60 miligramów acemetacyny (Acemetacinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna kapsułka twarda zawiera 73,9 miligramów laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka twarda. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w:  

• chorobach zwyrodnieniowych stawów, 

• bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej, 

• reumatoidalnym zapaleniu stawów, 

• zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, 

• bólu pooperacyjnym, 

• ostrych napadach dny moczanowej. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Zalecane dawki odnoszą się do osób dorosłych i powinny być przez lekarza indywidualnie  dostosowane do rodzaju i ciężkości schorzenia u danego pacjenta. 

Zwykle zalecana dawka 

60 mg acemetacyny (1 kapsułka Rantudil Forte) 1-3 razy na dobę. 

Dawkowanie w ostrym napadzie dny moczanowej 

Zwykle zalecana dawka (do ustąpienia objawów) wynosi 180 mg acemetacyny na dobę (3 kapsułki  produktu Rantudil Forte). 

Jeżeli dolegliwości bólowe nie ustępują, u pacjentów bez objawów niepożądanych ze strony przewodu  pokarmowego, dawkę można przejściowo zwiększyć do 300 mg acemetacyny na dobę w początkowym okresie leczenia, dostosowując całkowitą dawkę dobową na podstawie nasilenia  objawów zgodnie z następującym schematem: dawka początkowa – 120 mg acemetacyny (2 kapsułki  produktu Rantudil Forte), a następnie 60 mg lub 120 mg acemetacyny (1 lub 2 kapsułki produktu  Rantudil Forte) co 8 godzin. 

W razie potrzeby taki sam schemat można zastosować następnego dnia. Dawkę należy zmniejszać  w miarę ustępowania objawów. 

W przypadku wyjątkowo silnego bólu dawkę można przejściowo zwiększyć do 600 mg acemetacyny  na dobę (10 kapsułek produktu Rantudil Forte). Jest to maksymalna dawka dobowa.

Sposób podawania produktu leczniczego i czas trwania leczenia 

• Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku. Kapsułki połykać w całości, popijając dużą  ilością płynu. 

• Czas trwania leczenia zależy od obrazu klinicznego, jednak dawek powyżej 180 mg  acemetacyny na dobę nie należy stosować dłużej niż 7 dni. 

Przyjmowanie produktu leczniczego przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów  zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). 

Osoby w podeszłym wieku 

Pacjenci w podeszłym wieku powinni pozostawać pod obserwacją lekarską ze względu na możliwość  wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem acemetacyny (patrz punkt 4.4). 

Dzieci i młodzież 

Acemetacyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak doświadczeń  stosowania w tych grupach wiekowych. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nie należy stosować acemetacyny: 

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, indometacynę lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, 

- w przypadku zaburzeń krwiotworzenia o niewyjaśnionym pochodzeniu, 

- u pacjentów z wywiadem wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji po  zastosowaniu NLPZ (niesteroidowego leku przeciwzapalnego), 

- u pacjentów ze zdiagnozowaną czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka  i (lub) dwunastnicy, krwawieniem (dwa lub więcej różnych epizodów potwierdzonego  owrzodzenia lub krwawienia), 

- u pacjentów, u których wskutek leczenia kwasem acetylosalicylowym lub lekiem z grupy NLPZ  wystąpił skurcz oskrzeli, napad astmy, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa, - u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, 

- w trzecim trymestrze ciąży, 

- u dzieci i młodzieży. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Należy unikać jednoczesnego stosowania acemetacyny z innymi NLPZ, w tym także  z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. 

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres  konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz  wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej). 

Pacjenci w podeszłym wieku 

U osób w podeszłym wieku częściej dochodzi do wystąpienia działań niepożądanych podczas  stosowania NLPZ, szczególnie dotyczy to krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które  mogą nawet prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2). U osób w podeszłym wieku acemetacyna może  być stosowana tylko pod szczególnym nadzorem medycznym. 

Bezpieczeństwo dotyczące przewodu pokarmowego 

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja: 

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja, mogące zakończyć się zgonem, były opisywane dla wszystkich NLPZ w dowolnym momencie leczenia, z poprzedzającymi objawami ostrzegawczymi lub bez nich oraz u pacjentów z występującymi ciężkimi zdarzeniami ze  strony przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wprost  proporcjonalnie do dawki NLPZ i jest większe u pacjentów z owrzodzeniem, zwłaszcza  powikłanym krwotokiem lub perforacją w wywiadzie (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym  wieku. Chorzy tacy powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najniższej dawki. U tych  pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu  acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko powikłań ze strony przewodu  pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub  inhibitorami pompy protonowej) (patrz poniżej oraz punkt 4.5). 

Acemetacynę można zastosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (lub  z tymi chorobami w wywiadzie) tylko po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka wypływających  z terapii. 

Pacjenci z działaniami niepożądanymi dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie,  szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy brzuszne  (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia. Zaleca się  zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą  zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień, na przykład kortykosteroidy stosowane doustnie, leki  przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, acenokumarol oraz selektywne inhibitory wychwytu  zwrotnego serotoniny i leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5). W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów  przyjmujących acemetacynę, produkt leczniczy należy odstawić. 

Pacjentom z chorobami układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna) w wywiadzie, NLPZ należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.8). 

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe 

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową  niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami wymagają odpowiedniego kontrolowania i wydania właściwych zaleceń. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane  w związku z leczeniem NLPZ. 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem  ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania acemetacyny. 

Pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą  niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu należy leczyć acemetacyną po dokładnym rozważeniu. Podobnie rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem  długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie  tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). 

Reakcje skórne 

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano ciężkie reakcje skórne, z których  część zakończyła się zgonem. Reakcje te obejmowały: złuszczające zapalenie skóry, zespół  Stevensa-Johnsona i toksyczną nekrolizę naskórka (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko tych  reakcji wydaje się występować na początku leczenia, w większości przypadków reakcje te  występowały w trakcie pierwszego miesiąca terapii. Leczenie acemetacyną należy natychmiast  przerwać jeśli wystąpi: wysypka skórna, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakikolwiek inny  objaw nadwrażliwości. 

Acemetacynę można zastosować tylko pod ścisłym nadzorem medycznym u pacjentów zakażonych  wirusem Varicella zoster (wirus wywołujący ospę wietrzną i półpasiec), ze względu na ryzyko  nasilenia ciężkich skórnych działań niepożądanych. 

Pozostałe reakcje 

Acemetacynę można zastosować tylko po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka wypływających  z terapii w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. 

Acemetacynę można zastosować tylko pod ścisłym nadzorem medycznym u pacjentów z zaburzoną  czynnością nerek lub wątroby.

Acemetacynę można zastosować tylko gdy jest zapewniona możliwość udzielenia szybkiej pomocy  medycznej następującym grupom pacjentów: 

- pacjentom, u których wskutek leczenia lekiem z grupy NLPZ wystąpiły reakcje  nadwrażliwości (np. napad astmy, reakcje skórne lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa), - pacjentom z astmą oskrzelową, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa oraz przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych, gdyż są oni bardziej podatni na wystąpienie  reakcji nadwrażliwości, 

- pacjentom z padaczką, chorobą Parkinsona oraz zaburzeniami psychicznymi, gdyż leczenie  acemetacyną może nasilić objawy tych chorób, 

- pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia, gdyż może zwiększyć się krwawienie ze względu na hamowanie agregacji płytek krwi, 

- pacjentom ze zwiększonymi parametrami biochemicznymi służącymi ocenie czynności  wątroby i nerek. U niektórych pacjentów leczonych acemetacyną obserwowano zwiększenie  tych parametrów w wynikach badań. 

- pacjentom, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy i (lub) mieszana kolagenoza  (mieszana choroba tkanki łącznej) (patrz punkt 4.8), 

- pacjentom przyjmującym leki moczopędne oszczędzające potas z uwagi na fakt, że podczas  stosowania indometacyny obserwowano hiperkaliemię, 

- pacjentom leczonym długotrwale acemetacyną, u których należy monitorować wyniki badań  krwi oraz wskaźniki jej krzepnięcia. Zalecana jest także kontrola okulistyczna oraz badania służące ocenie czynności wątroby i nerek. 

- pacjentom, którym podano acemetacynę bezpośrednio przed zabiegami operacyjnymi lub po  nich. 

Zawartość laktozy i sodu 

Produkt leczniczy zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko  występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania  glukozy-galaktozy. 

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy produkt uznaje się  za „wolny od sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Opisano następujące rodzaje interakcji podczas jednoczesnego stosowania acemetacyny z następującymi lekami: 

Digoksyna, lit i fenytoina: 

Jednoczesne stosowanie acemetacyny z produktami leczniczymi zawierającymi digoksynę, fenytoinę  lub lit może zwiększyć stężenie w surowicy tych substancji. 

Leki hamujące krzepliwość krwi: 

NLPZ mogą zwiększać działanie leków hamujących krzepliwość krwi, takich jak np. warfaryna,  acenokumarol (patrz punkt 4.4). W przypadku jednoczesnego stosowania zalecane jest monitorowanie  stanu krzepliwości krwi pacjenta. 

Glikokortykosteroidy: 

Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawień (patrz  punkt 4.4). 

Kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ: 

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ ze względu na działanie synergistyczne może zwiększyć ryzyko  wystąpienia krwawienia lub choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy. Należy zatem unikać  jednoczesnego stosowania acemetacyny i innego NLPZ (patrz punkt 4.4). 

Probenecyd: 

Może spowalniać wydalanie acemetacyny.

Antybiotyki z grupy penicylin: 

Acemetacyna może opóźniać eliminację penicylin. 

Leki moczopędne i leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi: 

NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych i leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi.  U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. odwodnionych lub w podeszłym wieku)  jednoczesne stosowanie inhibitora ACE i (lub) antagonisty receptora angiotensyny II i inhibitora  cyklooksygenazy może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek (w tym ciężką niewydolność  nerek), co zazwyczaj jest odwracalne. Z tego względu stosując takie skojarzenie należy zachować  ostrożność zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Należy poinstruować pacjentów  o konieczności przyjmowania prawidłowej ilości płynów. Po rozpoczęciu leczenia skojarzonego  należy rozważyć u tych pacjentów regularną kontrolę wyników badań laboratoryjnych nerek. 

Leki moczopędne oszczędzające potas: 

Podawane jednocześnie z acemetacyną mogą przyczynić się do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), dlatego u pacjentów przyjmujących te leki należy okresowo badać stężenie potasu  w surowicy. 

Alkohol: 

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów spożywających alkohol w trakcie leczenia  NLPZ, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych zwłaszcza utajonej utracie krwi  z przewodu pokarmowego. 

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRS): Może zwiększyć się ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4). NLPZ mogą zmniejszać działanie (SSRI). 

Leki zobojętniające: 

Leki zobojętniające mogą zmniejszać wchłanianie acemetacyny. 

Nie zanotowano występowania interakcji pomiędzy acemetacyną, a innymi substancjami czynnymi silnie wiążącymi białka osocza. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka.  Badania epidemiologiczne sugerują, iż stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym  okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewień  wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększyło się  z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością okresu  terapii. 

U zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko  obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone  ryzyko obumarcia zarodka. Dodatkowo u zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn  w okresie organogenezy donoszono o zwiększonej ilości przypadków różnych wad rozwojowych,  w tym wad sercowo-naczyniowych. 

Stosowanie acemetacyny od 20. tygodnia ciąży może powodować małowodzie wynikające  z zaburzonej czynności nerek płodu. Działanie to może wystąpić w krótkim czasie od rozpoczęcia leczenia i zwykle ustępuje po odstawieniu produktu leczniczego. Ponadto po stosowaniu w drugim  trymestrze ciąży zgłaszano przypadki zwężenia przewodu tętniczego, z których większość ustąpiła po  zaprzestaniu leczenia. Dlatego acemetacyny nie należy stosować u kobiet w pierwszym i drugim  trymestrze ciąży, chyba że występuje wyraźna konieczność. Jeśli acemetacyna stosowana jest u kobiet  planujących ciążę lub u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, zastosowana dawka powinna  być jak najmniejsza, a czas trwania leczenia jak najkrótszy. W przypadku ekspozycji płodu na  acemetacynę przez kilka dni począwszy od 20. tygodnia ciąży należy rozważyć przedporodowe monitorowanie pod kątem małowodzia i zwężenia przewodu tętniczego. Należy przerwać leczenie  w przypadku stwierdzenia małowodzia lub zwężenia przewodu tętniczego.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn: 

• mogą powodować narażenie płodu na: 

o działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (przedwczesne zwężenie / zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne), 

o zaburzenia czynności nerek (patrz powyżej); 

• mogą powodować narażenie matki i noworodka, w końcowym okresie ciąży, na: o możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może  wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek, 

o zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub  przedłużenia akcji porodowej. 

Stosowanie acemetacyny jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3). 

Karmienie piersią 

Niewielkie ilości acemetacyny i jej metabolitów mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią,  dlatego w okresie karmienia piersią należy unikać stosowania acemetacyny gdy tylko jest to możliwe. 

Płodność 

Stosowanie acemetacyny może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane  u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem  w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć  zakończenie stosowania acemetacyny. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Acemetacyna w większych dawkach wywierając wpływ na ośrodkowy układ nerwowy może  powodować działania niepożądane, takie jak zmęczenie i zawroty głowy. W pojedynczych  przypadkach może wpływać to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to zwłaszcza początkowego etapu leczenia, kiedy następuje zwiększenie dawki oraz  w przypadku zmiany na inny produkt i podczas jednoczesnego spożywania alkoholu. 

4.8 Działania niepożądane 

Najczęściej występują działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. Mogą wystąpić  owrzodzenia przewodu pokarmowego, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego,  niekiedy prowadzące do zgonu, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu obserwowano: nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia,  niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony  śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej  stwierdzano zapalenie błony śluzowej żołądka. 

W szczególności, ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego zależy od zastosowanej  dawki i czasu trwania leczenia. 

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności  serca. 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ  (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka  zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4). 

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość  uporządkowano w następujący sposób: 

bardzo często (≥1/10) 

często (≥1/100 do <1/10) 

niezbyt często (≥1/1000 do <1/100) 

rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) 

bardzo rzadko (<1/10 000) 

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Opisane poniżej działania niepożądane są zależne od zastosowanej dawki i mogą różnić się  pomiędzy pacjentami.

Klasyfikacja układów  

i narządów
Częstość 
Działania niepożądane
Zakażenia i zarażenia  

pasożytnicze 
bardzo rzadko 
zaostrzenie objawów stanu zapalnego wskutek  zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia  powięzi)
Zaburzenia krwi i układu  

chłonnego
bardzo rzadko 
niedokrwistość spowodowana utajonym  krwawieniem z przewodu pokarmowego,  niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia  (niedokrwistość obejmująca niedokrwistość  aplastyczną, leukopenię, agranulocytozę  i małopłytkowość)
Zaburzenia układu  

immunologicznego 
często 
reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka  i świąd
niezbyt często 
pokrzywka
bardzo rzadko 
ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, które  mogą występować w formie następujących  objawów: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka,  wewnętrzny obrzęk gardła ze zwężeniem dróg  oddechowych (obrzęk naczynioruchowy),  niewydolność oddechowa mogąca wywołać atak  astmy, tachykardia, zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu zagrażającego życiu
Zaburzenia metabolizmu  

i odżywiania
rzadko 
hiperkaliemia
bardzo rzadko 
hiperglikemia i glukozuria
Zaburzenia psychiczne 
często 
pobudzenie
rzadko 
splątanie
bardzo rzadko 
zaburzenia psychiczne, dezorientacja, zaburzenia  lękowe, koszmary senne, psychoza, omamy,  depresja, zaburzenia snu
Zaburzenia układu nerwowego 
często 
ból głowy, senność, zawroty głowy
bardzo rzadko 
utrata przytomności mogąca prowadzić do  śpiączki, zaburzenia smaku, zaburzenia pamięci,  napady drgawkowe, drżenie
Zaburzenia oka 
niezbyt często 
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oraz  zmętnienie rogówki. Typowym objawem tych  zaburzeń może być niewyraźne lub podwójne  widzenie.
Zaburzenia ucha i błędnika 
bardzo rzadko 
szumy uszne i zaburzenia słuchu
Zaburzenia serca 
bardzo rzadko 
kołatanie serca, dusznica bolesna, niewydolność  serca
Zaburzenia naczyniowe 
bardzo rzadko 
nadciśnienie tętnicze
nieznana 
zapaść krążeniowa
Zaburzenia układu  

oddechowego, klatki piersiowej  i śródpiersia 
bardzo rzadko 
zapalenie płuc na tle alergicznym
Zaburzenia żołądka i jelit 
bardzo często 
nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka oraz  niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego  mogące w wyjątkowych przypadkach  

powodować niedokrwistość
często 
niestrawność, wzdęcia, ból brzucha, utrata  łaknienia oraz owrzodzenie żołądka i jelit  (niekiedy z towarzyszącym krwawieniem  i perforacją)
niezbyt często 
krew w treści żołądkowej (podczas wymiotów),  krew w stolcu, krwista biegunka


 

bardzo rzadko 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka,  zmiany w obrębie przełyku, dolegliwości  w obrębie dolnej części jamy brzusznej (np.  nieswoiste zapalenie jelita grubego  

z krwawieniem), zaostrzenie objawów choroby  Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita  grubego, zaparcia, przeponopodobne zwężenie  jelita, zapalenie trzustki
Zaburzenia wątroby i dróg  żółciowych 
często 
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
niezbyt często 
uszkodzenie wątroby (toksyczne zapalenie  wątroby z towarzyszącą żółtaczką lub bez  żółtaczki, bardzo rzadko o piorunującym  przebiegu choroby, niekiedy także bez objawów  zapowiadających)
Zaburzenia skóry i tkanki  

podskórnej 
niezbyt często 
łysienie
bardzo rzadko 
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, wyprysk,  nadmierna potliwość, rumień, nadwrażliwość na  światło, niewielkie oraz rozległe wybroczyny  podskórne, złuszczające zapalenie skóry  i wysypka pęcherzowa, mogąca także mieć ciężki  przebieg w postaci np. zespołu Stevensa Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania  się naskórka (zespołu Lyella)
Zaburzenia mięśniowo 

szkieletowe i tkanki łącznej 
bardzo rzadko 
osłabienie mięśni
Zaburzenia nerek i dróg  

moczowych
niezbyt często 
powstanie obrzęku (np. obrzęku obwodowego),  zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności nerek
bardzo rzadko 
zaburzenia mikcji, zwiększone stężenie mocznika  we krwi, ostra niewydolność nerek, białkomocz,  krwiomocz lub uszkodzenie nerek  

(śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół  nerczycowy, martwica brodawek nerkowych)
Zaburzenia układu rozrodczego  i piersi 
bardzo rzadko 
krwawienie z pochwy
Zaburzenia ogólne i stany  w miejscu podania 
często 
zmęczenie
rzadko 
drażliwość
bardzo rzadko 
wysypka umiejscowiona wewnątrz ciała


Opis wybranych działań niepożądanych 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Bardzo rzadko zgłaszane przypadki zaostrzenia objawów stanu zapalnego wskutek zakażenia (np.  rozwój martwiczego zapalenia powięzi) były opisywane jako czasowo związane ze stosowaniem  ogólnoustrojowo niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to najprawdopodobniej związane z mechanizmem działania tych leków. 

Z tego względu, jeśli w trakcie leczenia acemetacyną wystąpi nawrót lub zaostrzenie jakichkolwiek  objawów zakażenia, pacjent powinien zwrócić się do lekarza, który sprawdzi, czy istnieją wskazania  do zastosowania leków przeciw zakażeniu lub antybiotykoterapii. 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Do początkowych objawów niedokrwistości mogą należeć: gorączka, ból gardła, zmiany  powierzchowne błony śluzowej jamy ustnej, objawy przypominające grypę, silne uczucie zmęczenia,  krwawienie z nosa oraz wybroczyny podskórne. 

W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego, a pacjent  powinien zwrócić się do lekarza. Nie powinien samodzielnie stosować żadnych leków  przeciwbólowych i/lub przeciwgorączkowych.

W przypadku długotrwałego leczenia należy w regularnych odstępach czasu kontrolować morfologię  krwi. Możliwy jest wpływ na agregację płytek krwi oraz nasilenie skazy krwotocznej. 

Zaburzenia układu immunologicznego 

W przypadku wystąpienia u pacjenta jakiejkolwiek ciężkiej, uogólnionej reakcji nadwrażliwości (mogącej pojawić się nawet po zastosowaniu po raz pierwszy tego produktu leczniczego) konieczna  będzie pomoc medyczna. 

Zaburzenia psychiczne 

Leczenie acemetacyną może nasilać objawy wcześniej występujących chorób psychicznych. 

Zaburzenia układu nerwowego 

Zastosowanie acemetacyny może nasilać objawy padaczki i choroby Parkinsona. 

Zaburzenia oka 

Podczas długotrwałego leczenia z zastosowaniem indometacyny (głównego metabolitu acemetacyny) zgłaszano przypadki zwyrodnienia barwnikowego siatkówki oraz zmętnienia rogówki. Typowym  objawem tych zaburzeń może być niewyraźne lub podwójne widzenie (patrz punkt 4.4). 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Należy poinstruować pacjentów o tym, że w każdym przypadku wystąpienia ostrego bólu brzucha  i (lub) smolistych stolców albo krwawych wymiotów należy przerwać stosowanie produktu  leczniczego i natychmiast zwrócić się do lekarza. 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

U pacjentów z zaburzeniem wątroby należy w regularnych odstępach czasu monitorować wartości  parametrów wątrobowych. 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

U pacjentów z zaburzeniem nerek należy w regularnych odstępach czasu kontrolować czynność nerek. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Objawy przedawkowania: 

Objawy przedawkowania obejmują: zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego takie jak  ból głowy, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja, letarg, drgawki i utrata przytomności  przechodząca w śpiączkę, a także ból brzucha, nudności i wymioty. Ponadto może wystąpić  krwawienie z przewodu pokarmowego, pocenie się, zwiększone stężenie elektrolitów, zwiększone  ciśnienie tętniczego krwi, obrzęki obwodowe, skąpomocz, krwiomocz, zahamowanie ośrodka  oddechowego, a także zaburzenie czynności wątroby i nerek. 

Leczenie przedawkowania: 

Jeśli zaobserwowane są objawy przedawkowania lub w przypadku podejrzenia przedawkowania  zalecane jest postępowanie objawowe: płukanie żołądka, diureza forsowana z utrzymaniem  równowagi płynowej, w razie konieczności leczenie przeciwwstrząsowe. 

Antidotum: 

Specyficzna odtrutka nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ mięśniowo – szkieletowy, leki przeciwzapalne  i przeciwreumatyczne.  

Kod ATC: M01A B11 

Acemetacyna jest pochodną kwasu indolooctowego. Efekt terapeutyczny wywiera zarówno sama  substancja czynna - acemetacyna, jak również jej aktywny metabolit - indometacyna. Acemetacyna działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo i podobnie jak inne  niesteroidowe leki przeciwzapalne, hamuje agregację płytek krwi. 

Przeciwzapalne działanie acemetacyny wykazano w badaniach na dużej liczbie zwierząt. Działa ona  na różnych etapach procesu zapalnego. Wykazano, że hamuje syntezę prostaglandyn i uwalnianie  histaminy oraz działa jako antagonista bradykininy i serotoniny. Hamuje również aktywność  dopełniacza i uwalnianie hialuronidazy. 

Stabilizując błonę komórkową zapobiega uwalnianiu enzymów proteolitycznych, co hamuje wysięk  i proliferacyjne procesy zapalne. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym acemetacyna wchłania się szybko i całkowicie. 

Dystrybucja 

Acemetacyna gromadzi się w miejscach objętych procesem zapalnym. 

Po sześciu dniach leczenia przy użyciu acemetacyny (3 x 60 mg na dobę) lub indometacyny  (3 x 50 mg na dobę) w sześć godzin po podaniu ostatniej dawki stężenia substancji czynnych  oznaczone w płynie maziowym, w błonie maziowej i w mięśniach (a także w ścięgnach w grupie  otrzymującej acemetacynę) były znacząco większe w porównaniu ze stężeniami oznaczonymi we  krwi. We wszystkich badanych tkankach, z wyjątkiem płynu maziowego i tkanki tłuszczowej, stężenia  były większe po podaniu acemetacyny niż po podaniu indometacyny.  

Acemetacyna silnie wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania wynosi około 4,5 godziny. 

Po podaniu acemetacyny w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu maksymalne stężenie we krwi  osiągane jest znacznie później (p<0,05) niż po podaniu postaci o niekontrolowanym uwalnianiu;  stężenia we krwi po upływie 2 godzin od podania doustnego są także znacząco mniejsze (p<0,01).  Jednakże po upływie 6 do 10 godzin stężenia acemetacyny w osoczu po podaniu postaci  o zmodyfikowanym uwalnianiu są znacznie większe w porównaniu do wyników uzyskanych po  podaniu postaci o niekontrolowanym uwalnianiu. 

Metabolizm 

Po podaniu pojedynczej dawki a także po podaniu wielokrotnym produktu Rantudil Forte,  acemetacyna lub indometacyna (będąca metabolitem acemetacyny), występowały we krwi w stosunku  1:1. Brak jest dowodów na indukcję enzymów, które rozkładają acemetacynę.  

Eliminacja 

Acemetacyna jest wydalana z moczem oraz z żółcią. Po podaniu doustnym acemetacyna wydala się  głównie przez nerki (40%), a w mniejszym stopniu z kałem. Wydalanie przez nerki zachodzi w postaci  niezmienionej, w postaci związanej z kwasem glukuronowym lub jako indometacyna (wolna lub  związana). Główne kierunki przemian metabolicznych to hydroliza wiązania estrowego, a następnie  rozpad wiązania eterowego (grupa metoksylowa w pozycji 5) i deacetylacja (odłączenie grupy  p-chlorobenzylowej) prowadzące do powstania związku nieaktywnego farmakologicznie.

10 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Toksyczność ostra 

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szczególnej wrażliwości. 

Toksyczność przewlekła 

Objawy toksyczności przewlekłej obserwowano szczególnie u szczurów – dochodziło do owrzodzenia  błony śluzowej przewodu pokarmowego i nerek. Dawki niewywołujące objawów toksycznych  wynosiły odpowiednio: u szczurów - 1,0 mg/kg mc. (dawka mieszcząca się w zakresie dawek  stosowanych u ludzi), u małp – 4,5 mg/kg mc. (dawka powyżej zakresu dawek stosowanych u ludzi). 

Mutagenność i karcinogenność 

Badania in vitro mające na celu wykrycie mutacji genowych nie potwierdziły ich występowania.  Długoterminowe badania na szczurach nie dostarczyły dowodów na potencjalnie karcinogenne właściwości acemetacyny. 

Wpływ na reprodukcję 

Potencjalne właściwości embriotoksyczne acemetacyny badano na szczurach i królikach. Nie  zaobserwowano żadnych wad rozwojowych. Acemetacyna wydłużała czas trwania ciąży oraz sam  poród. Nie zaobserwowano żadnego negatywnego wpływu acemetacyny na rozród. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Wypełnienie kapsułki: laktoza jednowodna (proszek D80), laktoza jednowodna (krystaliczna D20), magnezu stearynian, koloidalna krzemionka bezwodna, talk. 

Otoczka kapsułki - korpus: żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu  dwutlenek (E 171). 

Otoczka kapsułki – wieczko: żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelatyna,  sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171). 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blistry PP/Al lub PVC/PVDC/Al zawierające 7 lub 10 kapsułek w tekturowym pudełku. W opakowaniu znajduje się 7, 10, 20, 21 lub 50 kapsułek twardych. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 

Brak specjalnych zaleceń.

11 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Mylan Healthcare Sp. z o.o. 

ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

4131 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 kwietnia 1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 sierpnia 2015 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

27 kwietnia 2023 r.

12 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Rantudil Forte
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu