Szukaj leku
FAQ

Aspicam

Aspicam

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Aspicam Bio
7,5 mg, tabletki
Meloxicamum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
 Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Aspicam Bio i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspicam Bio
3. Jak stosować lek Aspicam Bio
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Aspicam Bio
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Aspicam Bio i w jakim celu się go stosuje
Lek Aspicam Bio zawiera substancję meloksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na preferencyjnym hamowaniu
cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.
Wskazania do stosowania leku Aspicam Bio
Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych
w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.
Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak:
 reumatoidalne zapalenie stawów,
 młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspicam Bio
Kiedy nie stosować leku Aspicam Bio
 Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
 U pacjentki w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
 Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 15 lat.
2
 Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na aspirynę lub inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ).
 Jeśli u pacjenta po zażyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) pojawił się którykolwiek z poniższych objawów:
 świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma),
 niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa),
 wysypka skórna (pokrzywka),
 nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg,
jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk
naczynioruchowy).
 Jeśli u pacjenta po wcześniejszej terapii NLPZ wystąpiły:
 krwawienia z żołądka lub jelit,
 perforacja żołądka lub jelit.
 Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit.
 Jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub krwawienie (choroba wrzodowa
lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy).
 Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 U pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek.
 Jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń
mózgowych).
 Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia.
 Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.
 Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów w związku z tym,
że lek zawiera laktozę (Patrz także „Lek Aspicam Bio zawiera laktozę”).
Jeśli pacjent nie jest pewien, czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy jego, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Aspicam Bio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Przyjmowanie takich leków, jak Aspicam Bio może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek
leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3.
„Jak stosować lek Aspicam Bio”).
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych
zaburzeń, należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
Na przykład, gdy pacjent:
 ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
 ma podwyższone stężenie cukru we krwi (cukrzyca),
 ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia),
 pali tytoń.
W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku
Aspicam Bio po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia tkanek miękkich
(uszkodzenia błony śluzowej) lub jakichkolwiek innych objawów alergii i skontaktować się
z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio natychmiast po zauważeniu krwawienia
(powodującego smołowate stolce) lub w przypadku owrzodzenia przewodu pokarmowego
(powodującego bóle brzucha).
Lek Aspicam Bio nie jest zalecany w leczeniu ostrych napadów bólu.
3
Lek Aspicam Bio może maskować objawy zakażenia (np. gorączkę). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie
zakażenie, powinien skontaktować się z lekarzem.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę przed zastosowaniem leku Aspicam Bio, jeśli
pacjent:
 w przeszłości miał zapalenie przełyku, zapalenie żołądka lub jakikolwiek inny stan zapalny
układu pokarmowego, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba
Leśniowskiego-Crohna,
 ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
 jest w podeszłym wieku,
 choruje na serce, wątrobę lub nerki,
 ma wysokie stężenie cukru we krwi (cukrzyca),
 ma zmniejszoną objętość krwi krążącej (hipowolemia), na przykład w wyniku dużej utraty krwi
lub poparzenia, zabiegu chirurgicznego lub małej ilości przyjmowanych płynów,
 ma nietolerancję niektórych cukrów, zdiagnozowaną przez lekarza (wiąże się to z zawartością
laktozy w leku),
 ma wysokie stężenie potasu we krwi, zdiagnozowane wcześniej przez lekarza.
W powyższych przypadkach lekarz będzie monitorował postępy w leczeniu.
Dzieci i młodzież
Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Aspicam Bio a inne leki
W związku z tym, że lek Aspicam Bio może mieć wpływ na inne stosowane leki, jak również inne leki
mogą wywierać wpływ na lek Aspicam Bio, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie
o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje przyjmować.
Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy zawsze powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie:
 inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
 leki przeciwzakrzepowe,
 leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne),
 leki stosowane w chorobach serca oraz nerek,
 kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych),
 cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób
skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego,
 leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego
nerek,
 leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne),
 lit – stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju,
 selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowane w leczeniu depresji,
 metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry
i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów,
 cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,
 jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną antykoncepcję, powszechnie znaną jako spirala.
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Aspicam Bio, należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Stosowanie leku Aspicam Bio z jedzeniem i piciem
Lek Aspicam Bio przyjmuje się podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.
4
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Nie należy stosować leku Aspicam Bio w okresie ciąży.
Nie należy przyjmować leku Aspicam Bio, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, gdyż
może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną komplikacji podczas porodu. Lek
Aspicam Bio może powodować zaburzenia czynności nerek i serca u nienarodzonego dziecka. Może
on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie
okresu porodu.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku Acpicam Bio, chyba że lekarz uzna to
za bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o ciążę,
należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20 tygodnia ciąży lek
Aspicam Bio może skutkować zaburzeniami czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest
przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego
otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenie naczynia krwionośnego (przewód tętniczy) w sercu
dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić
dodatkowe monitorowanie.
Karmienie piersią
Lek Aspicam Bio nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią
Wpływ na płodność
Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie
wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna powiedzieć
lekarzowi o stosowaniu leku Aspicam Bio.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
mogą wystąpić po zastosowaniu leku Aspicam Bio. Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Lek Aspicam Bio zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
3. Jak stosować lek Aspicam Bio
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy stosować doustnie.
Przed pierwszym zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
Zalecana dawka to 1 (jedna) tabletka na dobę.
Lek Aspicam Bio może być stosowany jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
Lek Aspicam Bio należy przyjmować razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.
Pacjenci z chorobami nerek lub wątroby: patrz punkt 2. „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Aspicam Bio”.
5
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Aspicam Bio jest zbyt silne lub za słabe, lub jeśli po kilku
dniach nie czuje jakiejkolwiek poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspicam Bio
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aspicam Bio lub podejrzenia
przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego
szpitala.
Objawy przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do:
 osłabienia (letarg),
 senności,
 nudności oraz wymiotów,
 bólu żołądka.
Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku Aspicam Bio. U pacjenta może
wystąpić krwawienie z żołądka lub jelit (krwawienie z przewodu pokarmowego).
Ciężkie zatrucie może prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych:
 podwyższenia ciśnienia krwi (nadciśnienia),
 ostrej niewydolności nerek,
 zaburzeń czynności wątroby,
 spłycenia oddechu lub zatrzymania oddechu (depresja oddechowa),
 utraty przytomności (śpiączka),
 napadów padaczkowych (drgawki),
 zapaści krążenia krwi (zapaść sercowo-naczyniowa),
 zatrzymania akcji serca,
 natychmiastowych reakcji uczuleniowych (nadwrażliwość), w tym:
 omdlenia,
 duszności,
 reakcji skórnych.
Pominięcie zastosowania leku Aspicam Bio
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną
dawkę w ustalonym czasie.
Przerwanie stosowania leku Aspicam Bio
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku
Aspicam Bio i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.
Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą objawiać się w następujący sposób:
 reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry,
mogące mieć ciężki przebieg (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się
naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień
wielopostaciowy; rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry, powodującą
6
plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na
ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;
 obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy
ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn
dolnych);
 duszność lub napad astmy;
 zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak:
 zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka),
 ból brzucha,
 utrata apetytu.
Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności:
 krwawienia (powodującego smołowate stolce),
 owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).
Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu
pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza
u osób w podeszłym wieku.
Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego
z powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza,
zwłaszcza, jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować jednocześnie postępy w leczeniu.
Jeśli stosowanie leku Aspicam Bio wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn.
Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ)
Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane
z niewielkim wzrostem ryzyka niedrożności tętnic (zakrzepy tętnic), np. zawał serca lub udar mózgu,
szczególnie po zastosowaniu leku w dużych dawkach i leczenia długotrwałego.
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego
i niewydolności serca.
Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka
i jelit):
 choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasami śmiertelne,
zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu NLPZ:
 nudności (mdłości) i wymioty,
 luźne stolce (biegunka),
 wzdęcia z oddawaniem gazów,
 zaparcia,
 niestrawność (dyspepsja),
 ból brzucha,
 smoliste stolce z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego,
 krwawe wymioty,
 wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,
 zaostrzenie zapalenia jelita grubego,
 zaostrzone zapalenie przewodu pokarmowego (zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna).
7
Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.
Działania niepożądane meloksykamu – substancji czynnej leku Aspicam Bio
Bardzo częste: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów
 niestrawność (dyspepsja),
 nudności (mdłości) i wymioty,
 ból brzucha,
 zaparcia,
 wzdęcia,
 luźne stolce (biegunka).
Częste: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów
 bóle głowy.
Niezbyt częste: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów
 zawroty głowy (uczucie pustki w głowie),
 zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego),
 senność (ospałość),
 niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi - hemoglobiny),
 wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze),
 zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi),
 zatrzymanie sodu i wody,
 zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia); może to prowadzić do wystąpienia objawów takich
jak:
 zaburzenia rytmu serca,
 kołatanie serca (kiedy pacjent czuje bicie serca bardziej niż zwykle),
 osłabienie mięśni;
 odbijanie,
 zapalenie żołądka,
 krwawienie z przewodu pokarmowego,
 zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość),
 świąd,
 wysypka skórna,
 obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg (obrzęki kończyn
dolnych),
 nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy
ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),
 chwilowe zaburzenia wyników testów czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych - aminotransferaz lub zwiększenie stężenia barwnika żółci - bilirubiny);
lekarz może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi,
 zaburzenia wyników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie
kreatyniny lub mocznika).
Rzadkie: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
 zaburzenia nastroju,
 koszmary senne,
 zaburzenia morfologii krwi, w tym:
 nieprawidłowy rozmaz krwi,
 zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytopenia),
 zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),
8
te działania niepożądane mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia i objawów takich
jak siniaki lub krwawienia z nosa;
 dzwonienie w uszach (szumy uszne),
 uczucie bicia serca (kołatanie serca),
 choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
 zapalenie przełyku,
 pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne NLPZ),
 powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona
i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
 pokrzywka,
 zaburzenia widzenia, w tym:
 niewyraźne widzenie,
 zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek);
 zapalenie jelita grubego.
Bardzo rzadkie: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów
 skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy,
 zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak:
 zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka),
 ból brzucha,
 utrata apetytu;
 ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka takimi, jak
choroby serca, cukrzyca czy choroby nerek,
 perforacja ściany jelita.
Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych
 stan splątania,
 dezorientacja,
 skrócenie oddechu i reakcje skórne (anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), wysypki
spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości
na światło),
 niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ,
 całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza
u pacjentów, którzy stosują meloksykam wraz z innymi lekami, które mogą hamować czynność
szpiku kostnego lub niszczyć go (leki mielotoksyczne). Może to spowodować:
 nagłą gorączkę,
 ból gardła,
 zakażenia
 zapalenie trzustki.
Działania niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale
jeszcze nieodnotowane po zastosowaniu meloksykamu:
 ostra niewydolność nerek w wyniku zmian w strukturze nerek:
 bardzo rzadko przypadki zapalenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek),
 obumarcie niektórych komórek w obrębie nerek (ostra martwica kłębuszków
lub brodawek nerkowych),
 występowanie białka w moczu (zespół nerczycowy z białkomoczem).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
9
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Aspicam Bio
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Aspicam Bio
 Substancją czynną leku jest meloksykam.
Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.
 Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Aspicam Bio i co zawiera opakowanie
Lek Aspicam Bio to tabletki okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy jasnożółtej.
Lek Aspicam Bio dostępny jest w blistrach PVC/Aluminium, umieszczonych w pudełku tekturowym.
Opakowanie zawiera: 7, 10, 14, 20 lub 30 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
tel.: +48 61 66 51 500
fax.: +48 61 66 51 505
Data ostatniej aktualizacji ulotki: